Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
in temeiul prevederilor:
– Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37 din 21 martie 2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001;
– Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, republicata,
emit urmatorul ordin:

Art. I. – Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001, se modifica dupa cum urmeaza:
– Litera c) a alineatului (3) al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
„c) numarul de internari contractat in anul 2001 se stabileste pe baza numarului de internari negociat intre casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale spitalicesti. Negocierea numarului de internari are la baza numarul de internari realizate in anul 2000 de furnizorii de servicii medicale spitalicesti, care poate fi depasit numai in situatii justificate si bine documentate, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie. Spitalele din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei, la contractarea numarului de internari cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza administrativ-teritoriala in care acestea isi au sediul, vor avea in vedere numarul de internari aferent asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la care se vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate. La contractarea numarului de internari cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii Nationale, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti aceste spitale vor avea in vedere numai numarul de internari aferent asiguratilor care vireaza contributia de asigurari de sanatate la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii Nationale, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti. La contractarea numarului de internari cu Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor aceste spitale vor avea in vedere numai numarul de internari aferent asiguratilor care vireaza contributia de asigurari de sanatate la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.
Spitalele din reteaua apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti incheie contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti numai cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii Nationale, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, iar spitalele din reteaua Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti numai cu Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, avandu-se in vedere la contractare numarul de internari pentru asigurati, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care se vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru acestia.
Modalitatea de decontare a serviciilor medicale spitalicesti furnizate de spitalele din reteaua apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, precum si de spitalele din reteaua Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, asiguratilor pentru care se vireaza contributia de asigurari de sanatate la casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si modalitatea de decontare a serviciilor medicale spitalicesti furnizate de spitalele din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei asiguratilor pentru care se vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, decat cea de pe raza administrativ-teritoriala in care spitalele isi au sediul se vor stabili prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei.
In cazul in care intr-un spital se realizeaza un numar mai mic de internari in unele sectii economiile realizate vor fi utilizate pentru plata unui numar mai mare de internari la nivelul altor sectii din cadrul spitalului, unde aceasta se justifica.”
Art. II. – Aceasta modificare este valabila pentru anul 2001.
Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.