Normele actuale se bazează în mare parte pe cerințele care decurg din Protocolul de la Kyoto. Noul regulament propus îmbunătățește acest mecanism de monitorizare și de raportare, în concordanță cu cerințele pachetului energie-climă din 2009, mergând chiar mai departe decât protocolul de la Kyoto prin faptul că prevede o mai mare transparență a datelor și a informațiilor furnizate și asigură respectarea angajamentelor UE în materie de schimbări climatice.
Principalele obiectiv e ale revizuirii sunt:
• să faciliteze dezvoltarea în continuare a politicilor climatice inovatoare ale UE prin abordarea emisiilor generate de sectoare cum sunt exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF), aviația și transportul maritim, precum și prin sprijinirea adaptării la schimbările climatice;
• să ajute UE și statele membre să țină evidența progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor în materie de emisii pe care le-au stabilit pentru perioada  2013-2020;
• să amelioreze și mai mult calitatea datelor raportate;
• să se asigure că UE și statele membre respectă obligațiile și angajamentele internaționale actuale și viitoare în materie de monitorizare și raportare, printre care raportarea sprijinului financiar și tehnic acordat țărilor în curs de dezvoltare și angajamentele care decurg din acordurile de la Copenhaga (2009) și Cancún (2010);
• să pună în aplicare norme operaționale care să prevadă obligația statelor membre de a prezenta rapoarte privind utilizarea veniturilor obținute din licitarea certificatelor în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Statele membre s-au angajat să aloce cel puțin jumătate din veniturile obținute din aceste licitații pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice în UE și în țările terțe.