“În paralel cu promovarea celor două acte normative, vor fi elaborate şi aprobate o serie de ordine de ministru, astfel încât tot pachetul legislativ care vizează reducerea celor 92 de taxe nefiscale şi tarife să fie aplicat începând cu aceeaşi dată”, anunță Ministerul de Finanțe, într-un comunicat.

Conform sursei citate, MFP a avut consultări cu mai multe ministere şi instituţii, în cadrul cărora au fost analizate taxele şi tarifele cu caracter nefiscal. Urmare a acestei analize, a fost decisă eliminarea şi comasarea unui număr total de 92 de  taxe şi tarife nefiscale, astfel:

 • 14 taxe parafiscale si tarife au fost  eliminate
 • A fost eliminată plata individuală pentru 78 dintre taxele şi tarifele nefiscale

În prezent, în afara taxelor fiscale, există 364 de taxe parafiscale, gestionate de 24 de instituţii şi reglementate de 215 acte normative. În urmă cu cinci ani, erau circa 500 de taxe şi tarife. În urma comasării şi eliminării parţiale, au ajuns la 364. Reprezentaţii mediului de afaceri consideră că multe dintre aceste taxe nu se justifică, fiind doar surse de autofinanţare a unor instituţii bugetare, scria Capital.ro în urmă cu o lună.

Prin cele două proiecte puse astăzi de MFP în dezbatere publică vor fi eliminate şi comasate 27 de taxe şi tarife nefiscale, iar prin ordinele de ministru, care se vor aproba concomitent, vor fi reduse încă 65 de taxe şi tarife parafiscale.

“Facem un  pas semnificativ în îndeplinirea unor obiective ale mandatului meu de ministru. În primul rând, în ceea ce priveşte simplificarea sistemului de taxe – cu efecte benefice pentru contribuabilii care nu vor mai petrece timp la ghişeu, dar şi pentru administraţie, întrucât vom elimina costurile de administrare ale unor taxe si tarife cu încasări mici. De asemenea, măsura contribuie la creşterea predictibilităţii şi crearea unui cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului de afaceri“, a declarat, în comunicat, ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu.

CONSULTĂ AICI CELE DOUĂ PROIECTE LANSATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Conform notelor de fundamentare ale celor două proiecte, unul de ordonanță de urgență, iar cel de-al doilea de hotărâre de guvern, impactul în acest an pentru eliminarea celor 27 de taxe propuse spre eliminare se ridică la mai puțin de jumătate de milion de lei. Spre exemplu, suma totală previzionată că nu va fi încasată în acest an este de 458.954 de lei, din care 428.714 lei venituri neîncasate la bugetul de stat, iar 35.714 lei sume neîncasate de către diverse instituții publice incluse la categoria venituri proprii.

Media anuală pe următorii cinci ani a impactului reducerii acestor taxe va fi de 825.712 lei.

Exemple de taxe și tarife care vor fi anulate:

1) Ministerul Afacerilor Interne

 • Tariful pentru eliberarea unui paşaport electronic, simplu, temporar sau al altui document de trecere a frontierei –  al cărui nivel este 22 lei

2) Ministerul Justiţiei

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

 • Tarif asistenţă îndrumare înfiinţare firmă – 19,8 lei pe oră
 • Tarif pentru cerere eliberare date statistice (fisa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu) –  20 lei/ fişă sintetică/statistică unicriterială
 • Tarif pentru cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii  – 11 lei /firmă

  3) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 • Tarif pentru consultanţă şi prestări de servicii acordate la cerere (consultanţă privind legislatia in domeniul serviciilor comunitare  de utilitati publice)  –  73 lei/ora

4)  Consiliul Concurenţei 

 • Tarif privind accesul la documentaţie (documentaţie care vizează investigaţii privind practicile anticoncurenţiale) – 150 lei /solicitare

5) Ministerul pentru Societatea Informaţională

 • Tariful de utilizare a procedurii electronice 46 lei/an/utilizator

 6)  Ministerul Sănătăţii

 • Taxa pentru emitere aviz privind activităţi în domeniul dispozitivelor medicale şi medicamentelor –  300 lei/aviz

Prin proiectul de HG, Ministerul Finanțelor Publice propune o reducere de 15 taxe/tarife din care 5 prin eliminare, iar prin comasare 10. Actele normative care vor fi modificate sunt următoarele:

HG nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional în sensul eliminării tarifului anual de utilizare a procedurii electronice pentru obţinerea de servicii puse la dispoziţie de "Sistemul e-guvernare", în cuantum de 46 de lei, intrucat acest tarif viza depunerea electronica a declaratiei fiscale D112 la A.N.A.F prin Sistemul Electronic National, dar pentru depunerea acestei declaratii nu a fost perceput niciodata acest tarif, identificandu-se un alt sistem electronic de depunere fara perceperea unui tarif.

HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, în sensul eliminării tarifului de analiză a documentaţiei de licenţiere/autorizare în cuantum de 64 de lei, prin abrogarea punctului A.2. din anexa nr.8, intrucat prin eficienta bugetara a acestuia nu se justifica.

HG nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, în sensul eliminării taxei de înscriere pentru examenul de admitere la şcolile militare de subofiţeri şi jandarmi, prin modificarea art.1 alin (1), litera b, intrucat inscrierea la examen nu reprezinta de fapt un serviciu prestat.

HG nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, în sensul comasării taxei percepute pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată şi vinuri cu indicaţie geografică cu taxa privind atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată şi a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată şi/sau a vinurilor cu indicaţie geografică, rezultând o singură taxă cu denumirea de taxă vitivinicolă,  prin modificarea art.5, avand in vedere ca vizeaza de fapt acelasi scop al autorizarii vanzarii vinurilor de origine controlata.

HG nr. 1609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, în sensul comasării următoarelor trei tarife: tarif din domeniul medicinei legale; tarif reprezentând avizul Comisiei superioare medico-legale; tarif reprezentând avizul Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale, rezultând un singur tarif cu denumirea tarif pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, prin modificarea anexei nr.1, deoarece toate vizeaza de fapt acelasi tip de activitate al I.M.L.

HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, în sensul  eliminării a doua tarife: Cerere eliberare date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu) şi Cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii, precum şi comasarea a cinci taxe într-una singură, denumită taxă pentru operaţiunile efectuate de ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi comasarea a trei tarife în unul singur, denumit tarif pentru eliberarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat, prin modificarea art.1, art.2, alineatelor (1),- (3) ale art.3, art.5, art.7, anexele 1 şi 2, intrucat acestea sunt percepute doar pentru doua tipuri de activitati ale O.N.R.C.

Modificarea HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în sensul eliminării taxei de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin abrogarea pct.5 al art.5, datorita nivelului nesemnificativ al venitului in raport cu importanta sociala a acestui serviciu de stimulare a ocuparii fortei de munca.

Prin proiectul de ordonanță de urgență, Finanțele propun reducerea a 12 taxe și tarife, din care 5 prin eliminarea lor şi 7 prin comasare, în cazul celor individualizare distict, nejustificat.

Actele normative care urmează să fie modificate ca urmare a aprobării acestui proiect de ordonanță de urgență sunt:

OUG nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, în sensul eliminării taxei datorate pentru eliberarea licenţei de depozit reglementată prin prevederile art.6.

Modificarea Legii nr. 176/2000 în sensul eliminării taxei aferente emiterii avizului privind activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale prin abrogarea alin (1) şi (2) al art. 22 .

Modificarea şi completarea art.33 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Modificarea constă în acordarea gratuită de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, a următoarelor serviciile de asistenţă:

 • – îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
 • – îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului, a cererii de autorizare;
 • – tehnoredactarea cererii de înregistrare; redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, în contextul în care pentru primele două servicii, de mai sus, impactul bugetar total ar urma să fie nesemnificativ.

Prestarea gratuită a acestor servicii de asistenţă, ar fi de natură a facilita accesul la serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru un număr mai mare de solicitanţi, fiind o măsură benefică pentru dezvoltarea activităţii operatorilor economici în perspectiva următorilor ani.

Modificarea titlului Anexei nr.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 în sensul introducerii noţiunii de tarif pentru serviciile efectuate de Administraţia Naţională "Apele Române", care de fapt rezultă din comasarea a şase niveluri tarifare aferente unor  operaţiuni realizate de prestator, care se circumscriu unui singur tip de activitate, aceea de autorizare şi avizare.

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României, în sensul comasarii taxei privind procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, în cuantum de 22 lei , a taxei privind  eliberarea de adeverinţe şi alte servicii prestate de autorităţile competente, potrivit legii, în cuantum de 22 lei si eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontiere, in cuantum de 32 lei intr-o taxa privind eliberarea de documente si alte servicii prestate, in cuantum de 20 lei.

Modificarea Legii nr. 84/1998 în sensul eliminarii prevederii referitoare la obligaţia plăţii taxei de înregistrare şi de examinare a cererii, atunci când termenul de examinare a cererii se prelungeşte ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de depunere, întrucât reprezenta o suprataxare a aceluiaşi serviciu.

Modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării taxei de acreditare percepute de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin abrogarea alineatelor  (3) şi (4) ale articolul 55 din Legea 76/2002.