Art. I. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 55 din 30 ianuarie 2000 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, emisa i temeiul art. 1 lit. D pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari:
1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Organizatia interprofesionala pe produs sau grupe de produse este persoana juridica romina de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociatie, fara scop lucrativ, constituita potrivit procedurii si i conditiile legii i vigoare la data constituirii.
(2) Organizatia interprofesionala pe produs sau grupe de produse este formata prin asocierea organizatiilor profesionale fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, pe filiera producerii, prelucrarii, transportului, depozitarii, distributiei si comercializarii produselor agroalimentare, constituite i conditiile legii i vigoare.
(3) Fiecare organizatie profesionala din cadrul organizatiilor interprofesionale pe produs sau grupe de produse trebuie sa fie reprezentativa i cadrul filierei produsului respectiv din punct de vedere al importantei economice, al numarului de membri si potrivit Statutului organizatiei interprofesionale pe produs sau grupe de produse.”
2. La articolul 5, litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) propune masuri si politici autoritatilor administratiei publice, prin Consiliul pe produs sau grupe de produse, pentru imbunatatirea eficientei economice pe filiera produsului;”
3. La articolul 9, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
„(4) Pentru implementarea obiectivelor si masurilor legate de reglementarea pietei produselor agroalimentare Ministerul Agriculturii si Alimentatiei icheie cu Consiliul pe produs sau grupe de produse conventii care vor fi facute publice i doua cotidiene de interes national. Aceste conventii vor cuprinde i mod explicit clauze referitoare la:
a) masuri privind stabilizarea pietei produselor respective;
b) modul de organizare a sistemului informational referitor la cerere si oferta, precum si studii referitoare la evolutia i timp a pretului produsului sau grupei de produse;
c) propuneri referitoare la programul de productie si comercializare a produselor sau grupelor de produse respective.”
Art. II. – in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 55/2000 denumirea „organizatie interprofesionala pe produs” se va ilocui cu denumirea „organizatie interprofesionala pe produs sau grupe de produse”, iar denumirea „Consiliu pe produs” se va ilocui cu denumirea „Consiliu pe produs sau grupe de produse”.
Bucuresti, 7 martie 2001.
Nr. 41