energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului. (2) Nu se supun dispozitiilor prezentei legi: a) acumulatorii electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel; b) sursele stationare de energie electrica in curent continuu; c) instalatiile energetice amplasate in marea teritoriala, care nu sunt racordate la reteaua electrica; d) sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 kW. Art. 2. – Activitatile in sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare trebuie sa se desfasoare pentru realizarea urmatoarelor obiective de baza: a) asigurarea dezvoltarii durabile a economiei nationale; b) diversificarea bazei de resurse energetice primare; c) crearea si asigurarea functionarii pietelor concurentiale de energie electrica; d) asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat al tuturor participantilor la piata de energie electrica, la retelele electrice de interes public; e) transparenta tarifelor, preturilor si taxelor la energie electrica in cadrul unei politici de tarifare, urmarind cresterea eficientei energetice pe ciclul de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice; f) constituirea stocurilor de siguranta la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice si energiei termice produse in cogenerare; g) asigurarea functionarii interconectate a sistemului electroenergetic national cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine si cu sistemele electroenergetice din Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE); h) promovarea utilizarii surselor noi si regenerabile de energie; i) asigurarea protectiei mediului la nivel local si global, in concordanta cu tratatele la care Romania este parte; j) asigurarea masurilor de securitate impotriva actelor de terorism si sabotaj. Art. 3. – In intelesul prezentei legi, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza: 1. autoproducator de energie electrica – persoana fizica sau juridica producatoare, in afara activitatilor de baza, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice in cogenerare necesare, in principal, consumului propriu. Autoproducatorul poate participa la piata de energie ca titular de licente de producere si furnizare sau consumator, in conditiile prezentei legi; 2. acces la reteaua electrica de interes public – dreptul agentilor economici care produc si/sau furnizeaza energie electrica, precum si al consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele electrice de transport si distributie; 3. agent economic din domeniul energiei electrice integrat pe verticala – persoana juridica ce desfasoara doua sau mai multe dintre urmatoarele activitati: producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice; 4. agent economic din domeniul energiei electrice integrat pe orizontala – persoana juridica ce desfasoara, pe langa alte activitati din afara sectorului energiei electrice, cel putin una dintre urmatoarele activitati: producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice; 5. autoritate competenta – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – ANRE; 6. avarie – eveniment care se manifesta prin abateri periculoase de la parametrii functionali prevazuti de normele tehnice in vigoare; 7. capacitate de interconexiune – instalatiile si echipamentele prin care se realizeaza conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice; 8. capacitate energetica – instalatiile de producere a energiei electrice sau energiei termice in cogenerare, retele electrice si alte echipamente electroenergetice; 9. centrala electrica – ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica; 10. centrala electrica de cogenerare (termoficare) – ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica si termica; 11. client – persoana fizica sau juridica cu care se tranzactioneaza energie electrica; 12. consumator de energie electrica – persoana fizica sau juridica ce cumpara energie electrica pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalatiile sale; 13. consumator eligibil de energie electrica – consumatorul care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie; 14. consumator captiv – consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 15. culoar de trecere (de functionare) a liniei electrice – suprafata terestra situata de-a lungul liniei electrice si spatiului aerian de deasupra sa in care se impun restrictii din punct de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, constructiile, instalatiile etc.; culoarul de trecere include zona de protectie si zona de siguranta; 16. distributie – transmiterea energiei electrice prin retele de distributie de la retelele de transport sau de la producatori catre instalatiile consumatorilor; 17. exploatare comerciala a unei capacitati energetice – ansamblul activitatilor desfasurate de un agent economic in sectorul energiei pentru obtinerea profitului; 18. furnizor – persoana juridica, titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, in baza unui contract de furnizare; 19. furnizare – activitatea de comercializare a energiei electrice si/sau termice catre clienti; 20. linie directa – linia prin care se transmite energia electrica de la producator catre un singur utilizator; linia directa este complementara sistemului electroenergetic; 21. monopol natural in domeniul energiei electrice – situatia de piata in care serviciile de transport si de distributie a energiei electrice se asigura de catre un singur agent economic pentru consumatorii de pe un teritoriu delimitat; 22. operator al pietei de energie electrica – persoana juridica ce asigura tranzactionarea cantitatilor de energie pe piata de energie electrica si care determina preturile pe piata spot; 23. operator de distributie – persoana juridica, titulara a unei licente de distributie, care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua electrica de distributie; 24. operator de transport si de sistem – persoana juridica, titulara de licenta pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem; 25. ordinea de merit – ordinea in care un producator de energie electrica este luat in considerare pe baza pretului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrica in SEN; 26. piata de energie electrica – cadrul de organizare inauntrul caruia se tranzactioneaza energia electrica si serviciile asociate; 27. plan de perspectiva – planificarea pe termen lung a necesarului de investitii in capacitati de producere, transport si distributie, in vederea acoperirii cererii de electricitate a sistemului si a asigurarii livrarilor catre clienti; 28. plan de aparare a sistemului electroenergetic national impotriva perturbatiilor majore – documentul continand masuri tehnice si organizatorice, cu rolul de a impiedica extinderea perturbatiilor in sistem si de a limita consecintele acestora; 29. producator de energie electrica – persoana fizica sau juridica, titulara de licenta, avand ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv in cogenerare; 30. producator independent de energie electrica – producatorul de energie electrica ce nu indeplineste functii de transport sau de distributie pe teritoriul in care se situeaza reteaua electrica la care este racordat; 31. reabilitare – ansamblul operatiunilor efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii energetice care, fara modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata;r 32. retehnologizare – ansamblul operatiunilor de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe conceptii tehnice de data recenta, de varf, in scopul cresterii productiei, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;rn 33. retea electrica – ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele. Reteaua electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie;rn 34. retea electrica de transport – reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV;rn 35. retea electrica de distributie – reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv;rn 36. retea electrica de interes public – reteaua electrica la care se pot racorda cel putin doi utilizatori;rn 37. sectorul energiei electrice – ansamblul activitatilor si instalatiilor de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare, transport, servicii de sistem, distributie si furnizare a energiei electrice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile naturale si/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine;rn 38. serviciu de transport – serviciul asigurat de operatorul de transport si de sistem, care consta in asigurarea transmiterii unei cantitati de energie electrica intre doua sau mai multe puncte ale retelei de transport, cu respectarea standardelor de calitate;rn 39. serviciu de sistem – serviciul asigurat, pentru mentinerea nivelului de siguranta in functionare a sistemului electroenergetic, precum si a calitatii energiei electrice conform reglementarilor in vigoare;rn 40. serviciu tehnologic de sistem – serviciul de sistem asigurat, de regula, de catre producatori, la cererea operatorului de transport si de sistem;rn 41. sistem electroenergetic – ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul, conducerea operativa, distributia, furnizarea si utilizarea energiei electrice;rn 42. Sistem Electroenergetic National, denumit in continuare SEN – sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica;rn 43. sistem electroenergetic izolat – sistemul local de producere, distributie si furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu SEN;rn 44. subconsumator – persoana fizica sau juridica ale carei instalatii electrice sunt racordate in aval de grupul de masura al consumatorului.rn 45. transportul energiei electrice – transmiterea energiei electrice de la producatori pana la instalatiile de distributie sau la instalatiile consumatorilor racordati direct la retelele electrice de transport;rn 46. utilizator de retea electrica – producator, operator de transport si de sistem, operator de distributie, furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv;rn 47. UCTE – Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice;rn 48. zona de protectie – zona adiacenta capacitatii energetice, extinsa in spatiu, in care se introduc interdictii privind accesul persoanelor si regimul constructiilor;rn 49. zona de siguranta – zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spatiu, in care se instituie restrictii si interdictii in scopul asigurarii functionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului; zona de siguranta cuprinde si zona de protectie.rnrnrn CAPITOLUL IIrn Autoritati si competentern Art. 4. – (1) Strategia energetica nationala defineste obiectivele sectorului energiei electrice si modalitatile optime de realizare a acestora, in conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile a economiei nationale pe termen mediu si lung. Strategia energetica se elaboreaza de catre Guvern, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale si se aproba prin lege.rn (2) Politica energetica, urmarind directiile stabilite prin strategia energetica, este elaborata de ministerul de resort pe baza programului de guvernare, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, pentru un interval de timp mediu si cu considerarea evolutiilor probabile pe termen lung, avand in vedere, in principal:rn a) constituirea cadrului institutional corespunzator, prin definirea organismelor si a autoritatilor competente pentru realizarea acestei politici;rn b) asigurarea securitatii in aprovizionarea cu combustibili;rn c) asigurarea importurilor si exporturilor de combustibili si energie electrica;rn d) asigurarea protectiei mediului, reconstructia ecologica a siturilor afectate de activitati energetice;rn e) transparenta preturilor si tarifelor la combustibili si energie;rn f) cresterea eficientei in utilizarea combustibililor si energiei;rn g) dezvoltarea surselor regenerabile de energie, cu acordarea de prioritati energiei electrice pentru asezarile izolate;rn h) dezvoltarea cooperarii energetice internationale.rn (3) Sursele de finantare utilizate pentru aplicarea strategiei si politicii Guvernului in sectorul energetic se asigura din sursele proprii ale agentilor economici in domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, imprumuturi rambursabile si nerambursabile.rn Art. 5. – (1) Politica energetica se concretizeaza intr-un program cuprinzand masuri de stimulare a activitatilor de investitii, cercetare-dezvoltare etc., aprobat prin hotarare a Guvernului.rn (2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale iau masuri pentru realizarea obiectivelor inscrise in programul prevazut la alin. (1) si examineaza, anual sau ori de cate ori este necesar, stadiul indeplinirii prevederilor acestuia.rn Art. 6. – Ministerul de resort elaboreaza politica energetica nationala si asigura ducerea la indeplinire a acesteia, in conditiile prevederilor prezentei legi, avand urmatoarele atributii principale:rn a) elaboreaza programe si planuri de masuri pentru aplicarea politicii Guvernului in sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficienta energetica si de promovare a surselor regenerabile de energie;rn b) elaboreaza proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;rn c) aproba norme si prescriptii tehnice cu caracter obligatoriu pentru sistemul electroenergetic;rn d) asigura elaborarea de studii pe baza carora urmeaza a fi stabilite prioritatile privind investitiile din sectorul energiei electrice;rn e) elaboreaza programul de constituire a stocurilor de siguranta la combustibili si urmareste realizarea prevederilor acestuia de catre agentii economici;rn f) urmareste permanent performanta si calitatea tehnologiilor si instalatiilor din sistemul energetic si initiaza masuri in vederea cresterii nivelului acestora;rn g) are calitatea de concedent in sectorul energiei electrice;rn h) ia masuri pentru realizarea instalatiilor de producere a energiei electrice, care permit utilizarea, in conditiile eficientei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum si valorificarea unor cantitati prestabilite de resurse regenerabile si secundare de energie;rn i) supravegheaza aplicarea si respectarea masurilor stabilite pentru protectia mediului de catre toti participantii la activitatile din sectorul energiei electrice;rn j) elaboreaza programe privind promovarea exporturilor de energie electrica, propunand Guvernului masuri pentru a micsora dependenta tarii fata de importurile resurselor primare de energie;rn k) urmareste si propune Guvernului masuri in legatura cu situatia stocurilor de siguranta ale sistemului electroenergetic national la resursele primare de energie – carbune, hidrocarburi si, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, volumul de apa in lacurile de acumulare;rn l) implementeaza politica energetica a Guvernului, referitoare la continuarea promovarii cogenerarii, ca solutie eficienta de acoperire a consumului national de energie termica si la utilizarea surselor regenerabile de energie – solara, eoliana, geotermala, biomasa, biogaz;rn m) coordoneaza actiunile de cooperare cu institutii similare din alte tari, precum si cu organisme internationale de profil;rn n) avizeaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, normativele de protectia muncii in sectorul energetic;rn o) elaboreaza si fundamenteaza, impreuna cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si cu organizatiile patronale si sindicale, propunerile de politica sociala specifice sectorului energetic, programele de asistenta sociala si medicala, de asigurari de risc si accidente, in vederea evitarii riscurilor profesionale si a reabilitarii celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale.rn Art. 7. – Autoritatea competenta in sectorul energiei electrice este Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE, institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, ce functioneaza in coordonarea ministerului de resort, in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.rn Art. 8. – (1) Finantarea activitatii ANRE se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru acordarea de licente si autorizatii, precum si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici, potrivit prevederilor legale privind finantele publice.rn (2) Nivelul tarifelor si cel al contributiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc de ANRE in fiecare an, in conditiile legii, si sunt date publicitatii.rn (3) ANRE intocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli in conformitate cu normele metodologice in vigoare.rn (4) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRE raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.rn Art. 9. – (1) ANRE este condusa de un presedinte si un vicepresedinte, numiti de primul-ministru la propunerea ministrului de resort, pe o perioada de 5 ani. Presedintele reprezinta ANRE in relatiile cu tertii.rn (2) Pentru activitatile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, in vederea obtinerii unui spor de obiectivitate, format din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori.rn (3) Cei 3 reglementatori din comitetul de reglementare, prevazuti la alin. (2), sunt numiti de catre ministrul de resort pentru un mandat de 5 ani.rn (4) Mandatul membrilor comitetului de reglementare inceteaza in urmatoarele situatii:rn a) la expirarea duratei;rn b) prin demisie;rn c) prin deces;rn d) prin imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;rn e) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (5);rn f) prin revocare pentru neindeplinirea mandatului, pentru incalcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penala, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva. Presedintele si vicepresedintele se revoca de catre autoritatea care i-a numit.rn (5) Calitatea de membru in comitetul de reglementare este incompatibila cu exercitarea oricarei alte activitati cu caracter comercial, functii sau demnitati publice, cu exceptia celei didactice din invatamantul superior, in conditiile legii.rn (6) Ordinele si deciziile ANRE cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor comitetului de reglementare.rn (7) Ordinele ANRE se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.rn (8) Ordinele si deciziile emise de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate partilor interesate.rn (9) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului de resort, din care:rn a) 2 membri – din partea asociatiilor patronale din domeniul energiei;rn b) 2 membri – din partea organizatiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei;rn c) un membru – din partea asociatiilor din administratia publica locala;rn d) 2 membri – din partea organizatiilor profesionale;rn e) 2 membri – din partea asociatiilor consumatorilor de energie electrica si termica.rn (10) Membrii consiliului consultativ au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 10% din salariul de baza al presedintelui, fara a depasi lunar 20% din acesta.rn (11) Membrii consiliului consultativ au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare si cazare in cazul in care sedinta se desfasoara intr-o alta localitate decat in cea de domiciliu a acestora.rn (12) Consiliul consultativ sprijina armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrica, evalueaza impactul reglementarilor ANRE si face propuneri de imbunatatire a acestora potrivit regulamentului de organizare si functionare a ANRE.rn Art. 10. – (1) Personalul este angajat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a ANRE, ale contractului colectiv de munca si cu reglementarile legale in vigoare. Conditiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (5) sunt aplicabile si personalului.rn (2) Salarizarea personalului ANRE se stabileste prin negociere in cadrul contractului colectiv si al contractului individual de munca, in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.rn Art. 11. – (1) ANRE elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.rn (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii:rn a) stabileste reglementari cu caracter obligatoriu pentru agentii economici din sectorul energiei electrice;rn b) acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producatorii de energie termica produsa in cogenerare, precum si pentru cei care vor aparea ca urmare a deschiderii pietei de energie electrica;rn c) elaboreaza si aproba metodologiile de calcul necesare stabilirii preturilor si tarifelor;rn d) stabileste tarifele aplicabile consumatorilor captivi;rn e) stabileste preturile si tarifele practicate intre agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport si de distributie a energiei electrice, preturile si tarifele practicate pentru activitatile si serviciile aferente producerii energiei termice in cogenerare;rn f) stabileste contractele-cadru de furnizare, precum si cele dintre agentii economici privind vanzarea, achizitia, transportul, serviciul de sistem si distributia energiei electrice, precum si cele de vanzare a energiei termice produse in cogenerare;rn g) elaboreaza regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, care se aproba prin hotarare a Guvernului;rn h) stabileste cerinte, criterii si proceduri pentru eligibilitatea consumatorilor de energie electrica si acrediteaza consumatorii eligibili;rn i) aproba reglementari tehnice si comerciale pentru agentii economici din sector;rn j) exercita controlul cu privire la respectarea de catre agentii economici din sectorul energiei electrice a reglementarilor emise, a sistemului de preturi si tarife in vigoare si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;rn k) stabileste procedura de solutionare a neintelegerilor precontractuale si solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor intre agentii economici din sectorul energiei electrice si a contractelor de furnizare a energiei electrice;rn l) stabileste metodologia proprie de urmarire si control in vederea respectarii de catre agentii economici a sistemului de preturi si tarife;rn m) elaboreaza, in conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniu;rn n) elaboreaza regulamentul pentru autorizarea electricienilor si atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza capacitati energetice, respectiv instalatii de utilizare;rn o) urmareste aplicarea reglementarilor specifice in domeniul energiei electrice;rn p) sesizeaza ministerul de resort si Consiliul Concurentei cu privire la abuzul de pozitie dominanta pe piata si la incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta, ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;rn q) creeaza si gestioneaza o baza de date la nivel national, necesara desfasurarii activitatii sale si pentru furnizarea de informatii altor autoritati in elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum si in legatura cu activitatea comertului international cu energie electrica si cu practicile internationale in domeniu, pe baza datelor ce vor fi transmise de agentii economici implicati;rn r) elaboreaza regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, care se aproba prin hotarare a Guvernului;rn s) informeaza ministerul de resort asupra activitatii proprii desfasurate, prin rapoarte anuale care se dau publicitatii.rn (3) In indeplinirea atributiilor sale, ANRE colaboreaza cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale interesate, cu asociatiile consumatorilor de energie electrica, cu agentii economici specializati care presteaza servicii pentru sector, cu asociatiile profesionale din domeniul energiei electrice si termice si cu asociatiile patronale si sindicale.rnArt. 12. – (1) Electrificarea localitatilor se realizeaza cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.rn (2) Autoritatile administratiei publice locale si ministerele implicate raspund de implementarea proiectelor si a programelor de electrificare si extindere a acestora.rnrnrn CAPITOLUL IIIrn Autorizatii, licente si concesiunirnrnSECtIUNEA 1rn Autorizatii si licenternArt. 13. – (1) Realizarea de noi capacitati energetice, precum si retehnologizarea celor existente se desfasoara pe baza de autorizatii de infiintare, acordate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.rn (2) Producerea, transportul, serviciul de sistem, distributia si furnizarea energiei electrice, precum si activitatile operatorului pietei de energie electrica si cele de furnizare de servicii tehnologice de sistem se desfasoara pe baza de licente acordate in conditiile prezentei legi.rn (3) Exercitarea oricarei activitati fara autorizatie sau licenta se sanctioneaza potrivit legii.rnArt. 14. – (1) Pentru autorizare, solicitantul va inregistra cererea la autoritatea competenta.rn (2) Solicitantul va atasa la cerere actele si documentele care probeaza indeplinirea de catre acesta a conditiilor economice, financiare, tehnice si profesionale stabilite pe categorii de capacitati energetice si de activitati in domeniu.rn (3) Solicitantul, persoana juridica, trebuie sa aiba sediul in Romania. Solicitantul, persoana juridica straina, trebuie sa stabileasca si sa mentina in Romania, in conditiile legii, un sediu secundar pe intreaga durata a autorizarii.rn (4) Nu pot fi autorizati solicitantii aflati in procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului si nici cei carora le-a fost retrasa o autorizatie sau licenta intr-o perioada de 5 ani anteriori datei de inregistrare a cererii.rn (5) Procedura de acordare a autorizatiilor/licentelor, termenele, tarifele si conditiile de acordare, constand in: criterii, limite de putere, atestari, avize, garantii si altele asemenea, diferentiate pe categorii de capacitati si activitati supuse autorizarii, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competenta si aprobat prin hotarare a Guvernului.rn (6) Refuzul acordarii unei autorizatii sau licente, lipsa de raspuns inauntrul termenului si orice alta solutie a autoritatii competente, considerate de solicitant ilegale si prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, sectia de contencios administrativ, in conditiile legii.rnArt. 15. – Autoritatea competenta acorda:rn 1. Autorizatii de infiintare pentru:rn a) realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare sau retehnologizarea celor existente cu o putere mai mare de 10 MW;rn b) realizarea de linii si statii de transport al energiei electrice sau retehnologizarea celor existente;rn c) realizarea sau retehnologizarea retelelor electrice cu tensiune de linie nominala mai mare sau egala cu 110 kV.rn 2. Licente pentru:rn a) exploatare comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice in cogenerare;rn b) exploatare comerciala a capacitatilor de transport al energiei electrice;rn c) exploatare comerciala a capacitatilor de distributie a energiei electrice;rn d) activitatea operatorului pietei de energie electrica;rn e) activitatea de furnizare a serviciilor de sistem;rn f) activitatea de furnizare a energiei electrice;rn g) activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem.rn Art. 16. – (1) Lucrarile de realizare si retehnologizare ale capacitatilor energetice pentru care se acorda autorizatii, precum si activitatile si serviciile pentru care se acorda licente sunt de interes public, cu exceptia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizatiei sau licentei.rn (2) Asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata a altor persoane fizice sau juridice si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatii energetice, titularii autorizatiilor de infiintare si titularii licentelor beneficiaza, in conditiile legii, pe durata lucrarilor de realizare si retehnologizare, respectiv de functionare a capacitatii energetice, de urmatoarele drepturi:rn a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii sau retehnologizarii capacitatii energetice, obiect al autorizatiei;rn b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, obiect al autorizatiei de infiintare, pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare;rn c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acestora, in conditiile legii;rn d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;rn e) dreptul de acces la utilitatile publice.rn (3) Drepturile de uz si de servitute au ca obiect utilitatea publica, au caracter legal, iar continutul acestora este prevazut la art. 18 si se exercita pe toata durata existentei capacitatii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizarii unei capacitati in functiune, reparatiei, reviziei, lucrarilor de interventie in caz de avarie.rn (4) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitatile energetice se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestora. Daca cu ocazia interventiei pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinatatea capacitatilor energetice, titularii de licenta au obligatia sa plateasca despagubiri in conditiile prezentei legi.rn (5) Proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectati de exercitarea de catre titularii de licenta si autorizatii a drepturilor prevazute la alin. (2) vor fi despagubiti pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despagubirilor vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:rn – suprafata de teren afectata cu ocazia efectuarii lucrarilor;rn – tipurile de culturi si plantatii, precum si amenajarile afectate de lucrari;rn – activitatile restranse cu ocazia lucrarilor.rn Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, cuantumul se stabileste prin hotarare judecatoreasca.rn (6) Dreptul de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata, restrangerea sau incetarea unor activitati prevazute la alin. (2) se stabilesc si se exercita cu respectarea principiului echitatii, a dreptului de proprietate si