CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Orice contract icheiat itre comercianti si consumatori pentru vinzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru itelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate.
(2) in caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate i favoarea consumatorului.
(3) Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive i contractele icheiate cu consumatorii.
Art. 2. – (1) in sensul prezentei legi, prin consumator se itelege orice persoana fizica sau grupuri de persoane fizice, reprezentate de asociatii, precum si orice persoana juridica care achizitioneaza si utilizeaza sau consuma de la comercianti produse obtinute pe baza unui contract sau care beneficiaza de serviciile acestora.
(2) in sensul prezentei legi, prin comerciant se itelege orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara o activitate comerciala autorizata, potrivit legii.
Art. 3. – Intra sub incidenta prezentei legi contractele icheiate itre comercianti si consumatori, inclusiv certificatele de garantie, bonurile de comanda, facturile, borderourile sau bonurile de livrare, biletele, tichetele care contin stipulari sau referiri la conditii generale prestabilite.

CAPITOLUL II
Drepturile si obligatiile partilor contractante
Art. 4. – (1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea isasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, i detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ itre drepturile si obligatiile partilor.
(2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard sau conditiile generale de vinzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.
(3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, i cazul i care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe i acest sens.
(4) Lista cuprinsa i anexa care face parte integranta din prezenta lege reda, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.
Art. 5. – (1) in cazul contractelor standard comerciantul are obligatia sa remita, la cerere, oricarei persoane interesate un exemplar din contractul pe care il propune.
(2) Contractele standard, iregistrate itre comerciantii furnizori de servicii care sunt monopol natural sau legal si consumator, pentru a produce efecte juridice vor fi avizate i prealabil de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor si de Oficiul Concurentei.
Art. 6. – Clauzele abuzive cuprinse i contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula i continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.
Art. 7. – in masura i care contractul nu isi mai poate produce efectele dupa ilaturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este idreptatit sa ceara rezilierea contractului, putind solicita, dupa caz, si daune interese.

CAPITOLUL III
Organele abilitate pentru constatarea contraventiilor si solutionarea litigiilor
Art. 8. – Controlul respectarii dispozitiilor prezentei legi se face de reprezentantii imputerniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si de specialisti autorizati ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor.
Art. 9. – Organele de control efectueaza verificari la sesizarea persoanelor prejudiciate prevazute la art. 2 alin. (1) sau din oficiu.
Art. 10. – Comerciantii au obligatia de a prezenta organelor de control, i original, contractele icheiate cu consumatorii.
Art. 11. – Organele de control abilitate icheie procese-verbale prin care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificarilor facute, precum si articolele din lege icalcate de comerciant.
Art. 12. – Procesul-verbal se transmite, dupa caz, la judecatoria i a carei raza teritoriala s-a savirsit fapta sau i a carei raza teritoriala contravenientul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul.
Art. 13. – (1) Instanta, i cazul i care constata existenta clauzelor abuzive i contract, aplica sanctiunea contraventionala conform art. 15 si dispune, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, i masura i care contractul ramine i fiinta, sau desfiintarea acelui contract, cu daune interese, dupa caz.
(2) in caz contrar instanta va anula procesul-verbal itocmit.
Art. 14. – Consumatorii prejudiciati prin contracte icheiate cu icalcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecatoresti i conformitate cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.
CAPITOLUL IV
Sanctiuni

Art. 15. – (1) Constituie contraventie, i masura i care fapta nu este savirsita i astfel de conditii icit, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, icalcarea interdictiei stipulate la art. 1 alin. (3) si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
Art. 16. – Contractele standard icheiate cu icalcarea prevederilor stipulate la art. 5 alin. (2) sunt lovite de nulitate.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 17. – Prezenta lege intra i vigoare la 30 de zile de la publicarea i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I. Pe aceeasi data orice dispozitii contrare se abroga.

ANEXa

LISTA
cuprinzind clauzele considerate ca fiind abuzive
Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:
a) dau dreptul comerciantului de a modifica, i mod unilateral, clauzele contractuale, fara a avea un motiv specificat i contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia;
b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului;
c) obliga consumatorul sa isi ideplineasca obligatiile contractuale chiar si i situatiile i care comerciantul nu si le-a ideplinit pe ale sale;
d) dau dreptul comerciantului sa prelungeasca automat un contract icheiat pentru o perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada limita la care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta;
e) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
f) dau dreptul comerciantului sa constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreteze clauzele contractuale;
h) restring sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri i cazurile i care comerciantul nu isi ideplineste obligatiile contractuale;
i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari i cazul neideplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant;
j) restring sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, i cazurile i care:
– comerciantul a modificat unilateral clauzele mentionate la lit. e);r
– comerciantul nu si-a ideplinit obligatiile contractuale;r
k) exclud sau limiteaza raspunderea legala a comerciantului i cazul vatamarii sau decesului consumatorului ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor si serviciilor;rn
l) exclud dreptul consumatorului de a itreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitindu-i i acelasi timp rezolvarea disputelor i special prin arbitraj;rn
m) permit i mod nejustificat impunerea unor restrictii i administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract;rn
n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane – agent, mandatar etc. -, fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;rn
o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie catre comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o asupra comerciantului;rn
p) permit stabilirea pretului la livrare sau cresterea pretului la livrare, fata de cel stabilit la icheierea contractului, i masura i care nu se da dreptul consumatorului de a rezilia contractul cind considera ca pretul este prea mare fata de cel stabilit initial;rn
r) permit comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, i cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor i suma echivalenta si pentru consumator, i cazul neexecutarii contractului de catre comerciant;rn
s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul i mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru consumator;rn
t) dau dreptul comerciantului sa iceteze contractul icheiat pentru o durata nedeterminata fara un anunt prealabil, cu exceptia unei motivatii pertinente, acceptata de consumator prin semnarea contractului.