Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 54 din 28 august 1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul 2 litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. Aceasta valoare poate fi actualizata anual, in functie de indicele de inflatie;”
2. La articolul I punctul 6, articolul 4 se completeaza cu litera d) cu urmatorul cuprins:
„d) investitiile efectuate la mijloacele fixe, in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.”
3. La articolul I punctul 7, articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. – Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: mijloacele fixe aflate in proprietatea publica, lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele impadurite.”
4. La articolul I punctul 13, articolul 10 litera b) va avea urmatorul cuprins:
„b) cheltuielile de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;”
5. La articolul I punctul 14, articolul 10 litera d) va avea urmatorul cuprins:
„d) valoarea actuala, pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza raportului intocmit de experti si cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare, in cazul institutiilor publice;”
6. La articolul I punctul 20, partea introductiva a articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. – In situatii justificate, agentii economici sunt scutiti de la calculul amortizarii, cu avizul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, pentru urmatoarele active corporale:”
7. La articolul I punctul 20, articolul 16 litera b) va avea urmatorul cuprins:
„b) mijloacele fixe din patrimoniul agentilor economici trecute in conservare pe o durata mai mare de 30 de zile;”
8. La articolul I punctul 25, articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 20. – Competentele de aprobare a utilizarii regimului de amortizare liniara sau degresiva revin consiliului de administratie al agentului economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3.
Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de catre Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, la propunerea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.”
9. La articolul I punctul 27, articolul 22 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Institutiile publice au obligatia sa evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacele fixe si sumele rezultate din dezmembrarea si valorificarea prin scoaterea din functiune a acestora.”
10. La articolul I punctul 31, articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 25. – La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe care nu au fost integral amortizate, agentii economici, precum si persoanele juridice fara scop lucrativ vor proceda in conformitate cu prevederile art. 17 si 24 din prezenta lege.”
11. Articolul I punctul 32 va avea urmatorul cuprins:
„32. Articolele 27 si 28 se abroga.”
12. La articolul I punctul 35, articolul 30 alineatul 1 literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
„a) cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) cele de la lit. a), b) si e), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.”
13. La articolul I punctul 36, articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 32. – Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, sunt de competenta consiliilor de administratie ale agentilor economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, apartinand institutiilor publice, sunt de competenta ordonatorului de credite bugetare”.
14. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
„Art. II. – In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.”
15. Articolul III alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Regularizarea diferentelor reprezentand amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997 se va face prin includere in cheltuielile de exploatare la inchiderea exercitiului financiar respectiv.”