„După un proces lung, dar important de analiză a poziției financiare a societății, facem publice situațiile financiare individuale ale societății Asigurare Reasigurare ASTRA SA la 31 decembrie 2013, însoțite de raportul auditorului independent. Analiza diagnostic a Administratorului Special asupra poziției financiare a societății a stat la baza planului de redresare pe care l-am prezentat Autorității de Supraveghere Financiară, iar evidențele contabile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare au fost corectate pentru a reflecta rezultatele acestei analize, a procesului de inventariere a dosarelor de daună și a creanțelor din asigurare dispus prin decizia ASF, precum și a auditului desfășurat de auditorul independent Deloitte Audit SRL.  Situațiile financiare anuale urmează să fie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare”, au declarat reprezentanții KPMG Advisory SRL, Administratorul Special al ASTRA SA.

În prezent, se află în derulare prima operațiune de majorare a capitalului social cu 70 milioane de lei, în cadrul unei proceduri de subscriere care se adresează exclusiv acționarilor existenți ai societății, și ne bazăm pe suportul acestora pentru finalizarea cu succes a acestei operațiuni. În perioada imediat următoare, vom publica prospectul de emisiune proporționat al acestei emisiuni, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital, urmând ca după publicarea prospectului să înceapă să curgă termenul de 30 zile în care acționarii pot subscrie în cadrul acestei majorări, așteptarea fiind ca acest proces să se finalizeze înainte de sfârșitul lunii septembrie.” 

 Situațiile financiare au fost întocmite în bază principiului continuitătii activitătii, în linie cu planul de redresare aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiarăƒ, iar bilanțul contabil la 31 decembrie 2013 obținut în urmă A®ntregului proces de pregătire prezintă poziția financiară a Societătii conformă cu cerințele reglementărilor contabile aplicabile societătilor de asigurare din România în condițiile continuitătii activitătii.
 
 Raportul de audit nu include rezerve cu privire la valorile prezentate în cadrul bilanțului contabil al societătii la data de 31 decembrie 2013, iar faptul că auditorul nu a avut obiecții cu privire la rezervele de daune, activele și poziția financiară netă a societătii la această dată, așa cum sunt prezentate acestea în cadrul situațiilor financiare individuale, creează premisele continuării implementării planului de măsuri de redresare aprobat de ASF, în special în ceea ce privește majorarea capitalului social cu sumă de 490 milioane de lei prevăzută a se efectuă în două etape, conform hotărârii AGEA din 12 mai 2014.
 
  AŽn prezent, se află în derulare prima operațiune de majorare a capitalului social cu 70 milioane de lei, în cadrul unei proceduri de subscriere care se adresează exclusiv acționarilor existenți ai societătii, și ne bazăm pe suportul acestora pentru finalizarea cu succes a acestei operațiuni. AŽn perioadă imediat următoare, vom publică prospectul de emisiune proporționat al acestei emisiuni, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital, urmând că după publicarea prospectului să înceapă să curgă termenul de 30 zile în care acționarii pot subscrie A®n cadrul acestei majorări, așteptarea fiind că acest proces să se finalizeze înainte de sfârsitul lunii septembrie.”   
 
 Conform informațiilor comunicate atît de Administratorul Special cât și de Autoritatea de Supraveghere Financiară, planul de măsuri de redresare are că element principal atragerea unui investitor strategic, cu reputația și puterea financiară necesare pentru a susține redresarea completă a societătii și repunerea activitătii acesteia pe baze solide și stabile.  
 
 „Suntem în discuții cu un număr de potențiali investitori strategici și preconizăm cムeforturile noastre de atragere a unui partener solid pentru ASTRA se vor concretiza după luna septembrie, când vom lansă a două operațiune de majorare a capitalului social pentru o sumă ce va completă aportul acționarilor existenți din prima etapă până la plafonul de 490 milioane lei. Această operațiune de majorare a capitalului social va fi adresată atât acționarilor existenți cât și noilor acționari.”
 
 Planul de redresare al ASTRA SA aprobat de ASF prevede, pe lângムmajorarea capitalului social, o serie de măsuri ce includ, printre altele, soluționarea amiabilă a unui număr restrâns de litigii derivînd din raporturi de asigurare, recuperarea în condițiile legii a unor împrumuturi acordate de societate, creșterea capacitătii tratatelor de reasigurare încheiate de societate.