Creșterea competitivității IMM-urilor este un element cheie pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE 2020, având în vedere că 99% din întreprinderile din Uniune corespund acestui sector. În România, IMM-urile constituie structura de bază a economiei, reprezentând 99,64% din numărul afacerilor. Deși ele reprezintă motorul principal al creşterii economice, acest sector se confruntă cu o serie de probleme, cu un impact direct asupra competitivității economice.

Astfel, gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile – este una dintre principalele probleme. În 2011, în România, existau 21 IMM-uri la mia de locuitori, valoare situată sub 50% din media UE. Apoi, problema masei critice a IMM-urilor este influențată și de rezistenţa noilor afaceri, în condiţiile în care două din trei întreprinderi noi dispar de pe piață în primul an de viață. De asemenea, dezvoltarea unui IMM este limitată de accesul redus la finanțare, de eficiența scăzută a procesului de producție şi a gradului de inovare, dar şi de legături slabe cu propriile piețe. Noul program Regio a trebuit să ţină cont de toate aceste aspecte în fixarea obiectivelor de finanţare. La aceste probleme s-a adăugat săderea, între 2008-2010, cu aproximativ 20% a IMM-urilor care exportă în special în UE, dar și ponderea redusă a IMM-urilor care exportă – raportat la nivelul UE – mai ales în zone extracomunitare.

Lecţii învăţate

În perioada anterioară de programare bugetară, IMM-urile au beneficiat de sprijin prin intermediul structurilor de incubare a afacerilor, dar a fost insuficient. Astfel, deși la nivel național există mai multe astfel de structuri, în 2012 erau acreditate și monitorizate doar 10 incubatoare de afaceri, din care doar 7 funcționale, sprijinind 149 IMM-uri, cu 327 locuri de muncă. Conform studiilor în domeniu, întreprinderile care au beneficiat de sprijin în cadrul incubatoarelor ar trebui să fie mult mai puțin predispuse riscului de a eșua în primii ani de activitate după înființarea lor, ca urmare a serviciilor numeroase pe care aceste structuri ar trebui să le asigure.

Sectorul IMM din România poate fi caracterizat prin orientare relativ slabă către activităţi productive, acces redus la capital, tehnologie şi infrastructură, aspecte care afectează negativ productivitatea economică.

Domenii fără interes

În intervalul 2007-2013, IMM-urile au ignorat câteva activităţi specifice: promovarea produselor şi proceselor de producţie prietenoase cu mediul, măsuri care stimulează cercetarea, inovaţia şi antreprenoriatul în IMM-uri sau modernizarea şi întărirea instituţiilor din domeniul pieţei muncii. Pentru aceste acţiuni nu s-a contractat niciun proiect. De asemenea, a existat un interes redus pentru proiecte de infrastructură a locuinţelor sociale, de infrastructură telefonică (inclusiv reţelele în bandă largă) sau alte măsuri pentru îmbunătăţirea accesului şi eficienţa folosirii de aparatură IT&C prin IMM-uri, fiecare cu ponderi sub 10% față de sumele estimate inițial.

Pe de altă parte, au existat acţiuni în care IMM-urile au manifestat un interes crescut, fiind folosite ca repere şi pentru actualul Regio. De pildă, prin Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, s-au creat aproape 8.650 de noi locuri de muncă în structurile de sprijinire a afacerilor.

Sursa: Raport monitorizare Regio 2007-2013

Un Regio mai înţelept

Actualul Regio a plecat de la lecţiile învăţate în prima perioadă de programare bugetară a fondurilor comunitare. Astfel, prin Axa Prioritară 2, sunt vizate în special IMM-urile care dezvoltă activități inovative, având în vedere că România trebuie să devină competitivă. Programul va sprijini iniţiativele firmelor inovative, mai puţin cele care includ efectiv activităţi de cercetare, finanţate printr-un alt program. Având în vedere necesitatea stimulării competitivității economice, sunt sprijinite IMM-urile din turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediu, biofarmaceutică şi biotehnologii.

Obiectivului Tematic 3, reprezentat prin AP 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, îi sunt alocate 14,49% din fonduri. Este sprijinită dezvoltarea IMM-urilor în toate etapele de dezvoltare, atât prin finanţare directă, cât şi prin intermediul structurilor suport de incubare. Având în vedere că, în cadrul acestei axe prioritare, sunt implementate măsuri care se supun legislației ajutorului de stat, luându-se în considerare inclusiv utilizarea instrumentelor financiare, efectul de multiplicare a fondurilor alocate este considerabil mai mare.

Stimularea spiritului antreprenorial

Unul dintre obiectivele AP 2 este încurajarea spiritului antreprenorial. Astfel, principalele activități sprijinite vizează construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție şi servicii al microintreprinderilor, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale. De asemenea, este sprijinită crearea, modernizarea şi extinderea incubatoarelor şi a acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Pentru microintreprinderi, sunt susţinute investițiile în active corporale, cum ar fi achiziționarea de terenuri și spații, construcții noi necesare desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente, precum și cele în active necorporale de tipul brevete, licențe şi alte drepturi şi active similare. În ceea ce priveşte dotarea cu echipamente, este finanţată achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul, echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare. De asemenea, este finanţată dotarea cu echipamente de birotică necesare desfăşurării normale a activităţii, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice. Nu în ultimul rând, este finanţată achiziţionarea de instalaţii sau echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile şi alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Extinderea capacităţii de producţie

O altă prioritate de investiţie, respectiv sprijinirea creării şi extinderii capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, va susţine dezvoltarea IMM-urilor cu o vechime mai mare de un an. Principalele activităţi sprijinite vizează construcţia, modernizarea şi extinderea spaţiului de producţie şi servicii, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale. De asemenea, sunt finanţate activităţile necesare pentru parcurgerea şi implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, precum şi promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri online, inclusiv platforme de comerţ electronic. Nu în ultimul rând, este sprijinită participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, precum şi investiţiile în adaptarea proceselor tehnologice de producţie a sistemele de certificare şi standardizare, specifice pieţelor de export.

De altfel, folosirea beneficiilor Internetului este unul dintre obiectivele majore ale Regio în acţiunile de stimulare a mediului de afaceri autohton, având în vedere că mai puţin de jumătate din afacerile româneşti au o pagină web. Totodată, având în vedere că numai 5% din IMM-urile cu 10 până la 250 de angajați vând on-line, Regio îşi propune să contribuie şi la adresarea provocărilor şi nevoilor referitoare la e-commerce. Este finanţată introducerea de servicii IT&C într-un proces de afaceri existent, prin achiziţionarea de aplicaţii pentru cataloage electronice, achiziții publice, e-licitație, facturarea electronică, customer service, aprovizionare electronică, magazin electronic, piaţa unui terţ, furnizor de servicii cu valoare adăugată pentru canalele de comerţ electronic, plată electronică şi altele.

 

Mai multe detalii pe www.inforegio.ro

 

Vlad Bârleanu