76-8050-35_semnintrebare.jpgCare sunt obligaţiile fiscale ale asociaţiilor şi fundaţiilor?
Corneliu Popescu, Botosani

Asociaţiile sau fundaţiile au ca scop desfăşurarea de activităţi fără scop lucrativ. În particular, organizaţiile nonprofit pot desfăşura şi activităţi economice, raţiunea desfăşurării acestora derivând din necesitatea obţinerii unor venituri suplimentare care sunt necesare realizării scopului înfiinţării acestor organizaţii.

În situaţia în care o organizaţie nonprofit realizează atât activităţi cu scop nelucrativ, cât şi activităţi economice, ea este obligată a contabiliza distinct cele două tipuri de activităţi în evidenţa contabilă proprie.

În consecinţă, organizaţia non-profit va avea la sfârşitul exerciţiului financiar două rezultate contabile:

1. rezultatul din activitatea fără scop lucrativ, denumit excedent din activităţi fără scop lucrativ, dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, sau deficit din activităţi fără scop lucrativ, în situaţia inversă;

2. rezultatul din activitatea economică, denumit excedent din activităţi economice sau, după caz, deficit din activităţi economice.

Determinarea rezultatului impozabil se realizează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile încorporate în rezultatul contabil şi se corectează prin adăugarea elementelor nedeductibile fiscal şi prin scăderea elementelor neimpozabile.

La calculul rezultatului impozabil al organizaţiilor nonprofit se au în vedere numai veniturile şi cheltuielile aferente activităţilor economice desfăşurate.

Rezultatul impozabil şi impozitul pe rezultatul brut al activităţilor economice se calculează şi se evidenţiază trimestrial, cumulat de la începutul anului fiscal. Impozitul pe rezultatul brut datorat pentru anul în curs se calculează ca diferenţă între impozitul pe rezultat cumulat de la începutul anului şi impozitul pe rezultat datorat pentru trimestrul precedent.

Conform dispoziţiilor art.15 alin. 2 şi 3 Cod fiscal, organizaţiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri:
a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;
b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
d) veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;
e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;
g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
i) veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale.

Organizaţiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevăzută la alin. (2). Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei de 16% sau, în cazul în care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi la care impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5%, aplicat acestor venituri realizate.