1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Asistenta medicala ambulatorie de specialitate se asigura de catre medicii de specialitate acreditati, impreuna cu alt personal sanitar acreditat, si se acorda in:
a) cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
b) unitati sanitare ambulatorii de specialitate, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii;
c) ambulatorii de specialitate integrate spitalelor din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti;
d) laboratoare medicale de radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale, pentru servicii medicale paraclinice, care indeplinesc criteriile de selectie prevazute in ordinul comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei;
e) centre de diagnostic si tratament si centre medicale, unitati cu personalitate juridica, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pana la reorganizarea acestora conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata;
f) ambulatorii de specialitate ale spitalelor in care se desfasoara activitate de invatamant medical, potrivit legii;
g) ambulatorii de specialitate pentru studenti;
h) ambulatoriul de specialitate unic in structura spitalului, indiferent de sediu;
i) centre de referinta pentru servicii medicale de inalta performanta;
j) cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate unic al spitalului.
(2) Serviciile medicale efectuate in: dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala – stationare de zi, structuri aprobate in care se efectueaza dializa, structuri de primire urgente – unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgenta, care se afla in structura spitalelor, ca unitati sanitare fara personalitate juridica, se deconteaza potrivit Contractului-cadru in asistenta medicala spitaliceasca si normelor metodologice de aplicare a acestuia, prin bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, aprobat conform legii.”
2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Medicii de specialitate din specialitatile clinice si stomatologice incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate in baza specialitatii obtinute prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu exceptia medicilor de medicina generala care au obtinut competenta de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familiala, care sunt certificati de Ministerul Sanatatii si Familiei si lucreaza exclusiv in aceste activitati, pentru care contractele cu casele de asigurari de sanatate se incheie pentru competentele de mai sus. De asemenea, pot incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate si dentistii acreditati de comisiile paritare de acreditare, organizate conform legii.”
Art. II. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 septembrie 2002.