In temeiul prevederilor art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit,
Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
Articol unic. – Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Anexa

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
Ordonanta
Art. 2. – (2) Sunt, de asemenea, contribuabili, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si persoanele fizice straine, care realizeaza venituri din Romania in alte conditii decat cele mentionate la alin. (1) lit. b) si c), potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri.

Norme metodologice
Sunt contribuabili, potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanta, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si persoanele fizice straine, rezidente ale unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, care realizeaza venituri din Romania in urmatoarele conditii:
– veniturile sunt obtinute din activitati care nu se realizeaza prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei;
– veniturile sunt obtinute intr-o perioada care nu depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, in conditiile prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri.

Ordonanta
Art. 4. – (1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:
a) venituri din activitati independente;
b) venituri din salarii;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
d) venituri din dividende si dobanzi;
e) alte venituri.
(2) In categoriile de venituri prevazute la alin. (1) se includ atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.

Norme metodologice
Veniturile din activitati independente, din salarii si din cedarea folosintei bunurilor sunt venituri care se supun procedurii de globalizare si de determinare a impozitului pe venitul anual global.
Veniturile din dividende si dobanzi si cele cuprinse in categoria „alte venituri” se supun impozitarii, pe fiecare loc de realizare, in cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.

Ordonanta
Art. 5. – Nu sunt venituri impozabile si nu se impoziteaza, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:
a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la terte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, care sunt venituri de natura salariala;

Norme metodologice
In categoria veniturilor neimpozabile se cuprind veniturile obtinute de persoanele fizice, cum sunt:
– alocatia de stat pentru copii;
– alocatia de stat pentru copii cu handicap, in conditiile si in cuantumul prevazute de lege, majorat cu 100%;
– alocatia de intretinere pentru copii cu handicap, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii sau persoane ori unui organism privat, autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 50%;
– ajutorul special lunar acordat pe toata durata handicapului pentru cei care sunt inapti de munca din cauza handicapului;
– alocatia suplimentara pentru familiile cu copii;
– indemnizatia acordata incepand cu cea de-a doua nastere;
– ajutoarele care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu;
– ajutorul social acordat potrivit legii;
– ajutorul de urgenta acordat de Guvern si de primari in situatii de necesitate, in limita fondurilor existente;
– alocatia pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament familial;
– ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;
– ajutorul de somaj;
– alocatia de sprijin;
– ajutorul de integrare profesionala;
– indemnizatia lunara reparatorie, acordata urmasilor sau parintilor eroilor-martiri, mamelor care se pensioneaza din motive de sanatate survenite dupa pierderea copilului si ranitilor;
– indemnizatia lunara de ingrijire acordata persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, precum si marilor mutilati;
– indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice;
– indemnizatia lunara acordata magistratilor inlaturati din justitie din considerente politice;
– indemnizatia de veteran de razboi, inclusiv sporul, acordate potrivit legii;
– renta lunara acordata, potrivit legii, veteranilor de razboi;
– ajutorul anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice;
– ajutorul de inmormantare;
– sprijinul material acordat sotului supravietuitor sau urmasilor membrilor Academiei Romane;
– ajutoarele acordate emigrantilor politici greci;
– ajutorul pentru refugiati;
– ajutoarele umanitare, medicale si sociale;
– ajutoarele sociale acordate in baza legislatiei de pensii.

Ordonanta
f) contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protectie si de lucru, alimentatiei de protectie, medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

Norme metodologice
Nu sunt venituri impozabile:
– contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub forma de aparatura, dispozitive, unelte, alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii;
– contravaloarea echipamentului individual de protectie cu care este dotat fiecare participant in procesul muncii pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc;
– contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat in vederea utilizarii lor in timpul procesului muncii pentru a-i proteja imbracamintea si incaltamintea;
– contravaloarea alimentatiei de protectie primite in mod gratuit de persoanele fizice care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare;
– contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite in mod gratuit de persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita;
– contravaloarea medicamentelor primite de cadrele militare in activitate;
– contravaloarea echipamentului si a materialelor de resortul echipamentului (materiale de spalat si de igiena, materiale de gospodarie, materiale pentru atelierele de reparatii si intretinere, rechizite si furnituri de birou), primite in mod gratuit de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile legii;
– altele asemenea.

Ordonanta
h) alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral de angajator, si hrana acordata potrivit dispozitiilor legale;

Norme metodologice
In aceasta categorie se cuprind:
– alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, primita de angajati si suportata integral de angajator, potrivit legii;
– alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si internationala, diferentiata pe categorii de actiuni;
– contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei de efort necesare in perioada de pregatire;
– drepturile de hrana in timp de pace primite de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;
– alte drepturi de aceasta natura primite potrivit dispozitiilor legale.

Ordonanta
Art. 6. – Sunt venituri scutite de impozit pe venit, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:
d) premiile si orice alte avantaje in bani si/sau in natura, obtinute de elevi si studenti la concursuri interne si internationale;r
r
Norme metodologicer
In aceasta categorie se cuprind:r
– premii obtinute la concursuri pe obiecte de invatamant, pe meserii, cultural-stiintifice, tehnico-stiintifice, la campionate si concursuri sportive, scolare nationale si internationale;r
– contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport;r
– alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari.r
r
Ordonantar
Art. 7. – (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.r
(2) Venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.r
r
Norme metodologicer
Anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale unui an calendaristic in care se realizeaza venituri. Venitul impozabil ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an se considera venit anual impozabil.r
r
Ordonantar
Art. 9. – In aplicarea prezentei ordonante, in categoriile de venituri prevazute la art. 4 se cuprind si orice avantaje in bani si/sau in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatii.r
Avantajele acordate includ folosinta in scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, diferenta dintre dobanda practicata de aceeasi banca la imprumuturi si dobanda preferentiala, reduceri de preturi sau tarife in cazul cumpararii unor bunuri sau prestari de servicii, gratuitati de bunuri si servicii, inclusiv sume acordate pentru distractii sau recreere, precum si altele asemenea.r
r
Norme metodologicer
1. In categoriile de venituri realizate de o persoana fizica se includ atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.r
Echivalentul in lei al veniturilor in natura se obtine prin evaluarea in lei la pretul pietei la locul realizarii acestora.r
2. Avantajele in bani si in natura sunt considerate a fi orice foloase primite de contribuabil, ca urmare a unei relatii contractuale intre parti, sau de la terti.r
3. Tratamentul fiscal al avantajului va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat, potrivit prevederilor cap. II din ordonanta.r
4. Avantajele in bani si echivalentul in lei al avantajelor in natura sunt impozabile numai daca acestea au fost considerate cheltuieli deductibile aferente activitatii desfasurate de persoana sau de entitatea care le-a acordat. Fac exceptie de la aceste prevederi veniturile cuprinse la art. 5 si 6 din ordonanta.r
5. Avantajele in natura pot fi primite cu titlu gratuit sau cu plata partiala si pot avea, printre altele, si urmatoarele forme:r
– folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii in scop personal;r
– folosirea unei locuinte in scop personal;r
– acordarea de produse alimentare, imbracaminte, cherestea, lemne de foc, carbuni, energie electrica, termica si altele;r
– abonamente de radio si televiziune, de transport, abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartele telefonice;r
– permise de calatorie pe diverse mijloace de transport;r
– bilete de tratament si odihna, sume acordate pentru distractii sau recreere;r
– cadouri primite cu diverse ocazii.r
Avantajele in bani pot fi:r
– sumele primite pentru procurarea bunurilor si serviciilor mentionate mai sus;r
– diferenta pozitiva dintre dobanda practicata pe piata de creditor si dobanda preferentiala la creditul acordat contribuabilului;r
– diferenta dintre dobanda preferentiala platita contribuabilului si dobanda practicata pe piata de aceeasi entitate.r
6. Avantajele in natura primite cu titlu gratuit sunt evaluate la pretul pietei la locul acordarii avantajului. Avantajele primite cu plata partiala sunt evaluate ca diferenta intre pretul pietei la locul acordarii avantajului si suma reprezentand plata partiala.r
7. Evaluarea avantajelor in natura sub forma folosirii numai in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:r
a) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicand un procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia. In cazul in care vehiculul este inchiriat de la o terta persoana, avantajul este evaluat la nivelul chiriei;r
r
b) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a locuintei primite se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafetele locative detinute de stat. Avantajele conexe (apa, gaz, electricitate, cheltuieli de intretinere si reparatii etc.) sunt evaluate la valoarea lor efectiva;r
c) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a altor bunuri decat vehiculul si locuinta se face la nivelul totalului cheltuielilor aferente fiecarui bun pe unitate de masura specifica sau la nivelul pretului practicat pentru terti.r
8. Evaluarea utilizarii in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta se face astfel:r
a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 7 lit. a) si avantajul se determina proportional cu numarul de kilometri parcursi in interes personal, justificat cu foaia de parcurs;r
b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform prevederilor pct. 7 si avantajul se determina proportional cu numarul de metri patrati folositi pentru interes personal sau cu numarul de ore de utilizare in scop personal.r
9. Evaluarea utilizarii bunurilor din patrimoniul personal cu folosinta mixta (pentru afacere si in scop personal), in vederea determinarii cheltuielilor deductibile, se face conform prevederilor pct. 7, iar cheltuiala deductibila se determina, dupa caz, proportional cu:r
– numarul de kilometri parcursi in interes de afacere;r
– numarul de metri patrati folositi in interes de afacere;r
– numarul de unitati de masura specifice in alte cazuri.r
r
Ordonantar
Art. 11. – Venitul net obtinut din bunuri si drepturi de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc.r
r
Norme metodologicer
1. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala detinute in comun ca urmare a unor creatii comune se repartizeaza intre coautori conform reglementarilor in vigoare specifice fiecarui domeniu.r
In lipsa unor astfel de reglementari, repartizarea veniturilor se face proportional cu contributia fiecarui autor la creatia respectiva.r
Daca aceasta contributie nu este determinata, repartizarea se face in mod egal intre coautori.r
2. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun pe cote-parti se repartizeaza intre coproprietari proportional cu cotele detinute de acestia in coproprietate. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun in devalmasie se repartizeaza in mod egal intre proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face in conditiile in care in contractul de cedare a folosintei se mentioneaza ca partea contractanta care cedeaza folosinta este reprezentata de coproprietari. In conditiile in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, se va anexa la contract un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor.r
r
Ordonantar
Art. 12. – (1) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate, pentru fiecare luna a perioadei impozabile.r
(2) Deducerea personala de baza incepand cu luna ianuarie 2000 este fixata la suma de 800.000 lei pe luna.r
(3) Deducerea personala suplimentara se calculeaza in functie de deducerea personala de baza, astfel:r
a) 0,6 inmultit cu deducerea personala de baza pentru sotia/sotul aflata/aflat in intretinere;r
b) 0,35 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din primii doi copii si 0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din urmatorii copii aflati in intretinere;r
c) 0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare alt membru de familie aflat in intretinere.r
(4) Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere, in afara sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) si (3), astfel:r
a) 1,0 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;r
b) 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.r
(5) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri (impozabile, neimpozabile si scutite) depasesc sumele reprezentand deduceri personale conform alin. (3) si (4). In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, conform alin. (3) lit. c), suma reprezentand deducere personala a acesteia se imparte in parti egale intre contribuabili, exceptand cazul in care ei se inteleg asupra unui alt mod de impartire a sumei. Copiii minori ai contribuabilului sunt considerati intotdeauna intretinuti, iar suma reprezentand deducerea personala suplimentara pentru fiecare copil se acorda integral unuia dintre parinti/tutori conform intelegerii acestora. Deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.r
(6) Sunt considerati alti membri de familie, potrivit alin. (3) lit. c), rudele sotului/sotiei pana la gradul al patrulea de rudenie inclusiv.r
(7) Deducerile personale prevazute la alin. (2), (3) si (4) se insumeaza. Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi 2,5 inmultit cu deducerea personala de baza si se acorda in limita venitului realizat.r
(8) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.r
r
Norme metodologicer
1. Determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare pentru fiecare contribuabil se efectueaza astfel:r
a) de catre angajatorii cu sediul sau domiciliul in Romania pentru veniturile din salarii realizate pe teritoriul Romaniei, la functia de baza;r
b) de catre organul fiscal pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii, altele decat cele prevazute la lit. a), precum si pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor.r
2. Pentru determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare, contribuabilul va prezenta angajatorului sau organului fiscal documente justificative care sa ateste situatia proprie si a persoanelor aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, certificatul emis de comisia de expertiza medicala, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, angajatorul sau organul fiscal, dupa caz, pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul. Contribuabilii care depun declaratia de venit global prin posta vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate de pe documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.r
Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii deducerea personala suplimentara va fi acordata parintilor, conform intelegerii dintre acestia. Coeficientul de deducere personala suplimentara (0,35 sau 0,20) se va aloca in functie de data nasterii copilului aflat in intretinere. Nu se va fractiona intre parinti deducerea personala suplimentara pentru fiecare copil aflat in intretinere. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, deducerile personale suplimentare se pot acorda unuia dintre parinti pentru toti copiii sau fiecarui parinte pentru un numar de copii, conform intelegerii dintre parinti. In aceste situatii angajatii vor prezenta angajatorilor sau organului fiscal fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de angajatorul acestuia, dupa caz, din care sa rezulte numarul de copii pentru care beneficiaza de deduceri personale suplimentare, precum si coeficientul de deducere personala suplimentara alocat pentru fiecare copil. Declaratia/adeverinta va contine in mod obligatoriu numele si prenumele parintelui, calitatea acestuia (tata/mama), codul numeric personal al parintelui, numele si prenumele copiilor pentru care se acorda deducere personala suplimentara, codul numeric personal al fiecarui copil, data nasterii fiecarui copil.r
3. Deducerile personale suplimentare prevazute la art. 12 alin. (3) si (4) din ordonanta se determina numai pentru acele persoane care sunt considerate intretinute. Daca venitul unei astfel de persoane depaseste plafonul deducerii personale suplimentare, ea nu este considerata intretinuta. Daca sotia (persoana valida) are un venit in suma egala cu 0,8 inmultit cu deducerea personala de baza, sotului nu i se va acorda deducere suplimentara pentru persoanele aflate in intretinere.r
4. Veniturile care se iau in calcul conform pct. 3 sunt atat cele impozabile, cat si veniturile care sunt scutite de impozit sau sunt neimpozabile, potrivit art. 5 si 6 din ordonanta. Pentru un copil student se va lua in considerare si venitul primit sub forma unei burse, chiar daca acesta este un venit neimpozabil.r
5. Daca o persoana, alt membru de familie, este intretinuta de mai multe persoane, deducerea personala suplimentara pentru aceasta se imparte in parti egale intre persoanele care contribuie la intretinere, exceptand cazul in care aceste persoane doresc o alta impartire a deducerii personale suplimentare. Persoanele care contribuie la intretinere, precum si cotele de participare la intretinere convenite intre acestea se dovedesc printr-un act autentificat. Este permisa si repartizarea intregii deduceri personale suplimentare catre o singura persoana care contribuie la intretinere, daca partile convin astfel.r
6. Deducerile personale suplimentare pot fi luate in considerare numai pentru perioade in care se indeplinesc urmatoarele conditii:r
a) persoana pentru care se acorda deducerile suplimentare se afla efectiv in intretinerea contribuabilului;r
b) contribuabilul sau persoana in intretinere s-a aflat in stare de invaliditate sau de handicap.r
7. Perioada pentru care se acorda deducerile personale suplimentare se rotunjeste in favoarea contribuabilului la luni intregi. Cu titlu de exemplu, daca un contribuabil are in intretinere pe tatal sau, in perioada cuprinsa intre 20 aprilie si 10 august, in cadrul aceluiasi an fiscal, deoarece acesta nu are venit propriu, atunci deducerea personala suplimentara se va acorda in suma de 0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru lunile aprilie – august inclusiv, in suma integrala.r
8. Daca la un angajat intervine o schimbare care are influenta asupra deducerilor personale suplimentare acordate si aceasta schimbare duce la diminuarea deducerii personale suplimentare, angajatul este obligat sa instiinteze angajatorul in termen de 15 zile calendaristice.r
r
Ordonantar
Art. 15. – (1) In intelesul prezentei ordonante, veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.r
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.r
(3) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.r
(4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.r
r
Norme metodologicer
1. Se supun impozitului pe veniturile din activitati independente persoanele fizice romane si straine care realizeaza aceste venituri in mod individual sau asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea realizarii de activitati producatoare de venit, asociere care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere unei persoane juridice.r
2. Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente sunt: libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii; riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul; activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti; activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator.r
3. Persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania si persoanele fizice straine sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile obtinute din desfasurarea in Romania, potrivit legii, a unei activitati independente, printr-o baza fixa, sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.r
Prin baza fixa se intelege locul prin intermediul caruia activitatea unei persoane fizice romane care nu are domiciliul in Romania sau a unei persoane fizice straine pe teritoriul Romaniei se desfasoara, in totalitate sau numai partial, in scopul obtinerii de venit.r
Definirea notiunii de baza fixa cuprinde elemente referitoare la un centru de activitate care are un caracter fix sau permanent. Se considera baza fixa spatiul pentru acordarea de consultanta pe diverse domenii, detinut in proprietate sau inchiriat, precum si sediul unitatii beneficiare a serviciului prestat. In aceasta notiune se cuprinde si biroul pentru exercitarea unei profesii independente.r
4. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de comert de catre persoane fizice sau asociatii fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii liberale, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.r
Principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:r
– activitati de productie;r
– activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;r
– organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive si altele asemenea);r
– activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, consignatie);r
– activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea);r
– transport de bunuri si de persoane;r
– alte activitati definite in Codul comercial.r
5. Pentru persoanele fizice asociate, impunerea se face la nivelul fiecarei persoane asociate din cadrul asocierii fara personalitate juridica, potrivit contractului de asociere (inclusiv al societatii civile profesionale), asupra venitului net distribuit.r
6. Sunt considerate venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ.r
7. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale (brevete de inventii, know-how, marci inregistrate, franciza etc.), precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. Veniturile de aceasta natura se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activitati independente si in situatia in care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda (remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa, tantieme etc.).r
In situatia in care titularul de drepturi este angajat ca salariat, se includ in aceasta categorie numai veniturile rezultate din cesiunile de drepturi prevazute in mod expres in contractul dintre angajat si angajator. De asemenea, sunt incluse in categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala si veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.r
Sunt considerate venituri din activitati independente si veniturile obtinute de sportivii profesionisti.r
Ordonantar
Art. 16. – (1) Venitul net din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.r
(2) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile.r
(3) Venitul brut cuprinde sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura. Nu sunt considerate venituri brute sumele primite sub forma de credite.r
(4) Nu sunt cheltuieli deductibile:r
a) amenzile, majorarile de intarziere si penalitatile, altele decat cele de natura contractuala;r
b) donatiile de orice fel;r
c) cheltuielile de sponsorizare sau mecenat, care depasesc limitele prevazute de lege;r
d) cheltuielile pentru protocol, care depasesc limita de 0,25% aplicata asupra bazei calculate conform alin. (5);r
e) ratele aferente creditelor angajate;r
f) dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii corporale potrivit prevederilor legale;r
g) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;r
h) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile;r
i) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;r
j) sumele reprezentand perisabilitati care depasesc limitele maxime stabilite prin legislatia in vigoare;r
k) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;r
l) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizatiei zilnice de delegare sau de detasare si diurna, acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, care depasesc limitele stabilite prin hotarare a Guvernului;r
m) alte sume care depasesc limitele cheltuielilor prevazute prin legislatia in vigoare.r
(5) Baza de calcul la care se aplica limitele de cheltuieli prevazute la alin. (4) lit. c) si d) se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor aferente deductibile, exclusiv a celor pentru care se face calculul plafonului.r
(6) Venitul net din activitati independente, realizat de persoanele fizice in cadrul unor asociatii fara personalitate juridica, se calculeaza la nivelul asociatiei, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevazute la cap. IV.r
r
Norme metodologicer
1. In venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura, cum sunt: venituri din vanzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri din vanzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii, precum si veniturile din dobanzile primite de la banci pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, din alte activitati adiacente si altele asemenea.r
Prin activitati adiacente se intelege toate activitatile care au legatura cu obiectul de activitate autorizat.r
In cazul incetarii definitive a activitatii sumele obtinute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii, inscrise in Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), sunt incluse in venitul brut.r
In cazul in care bunurile din patrimoniul afacerii trec in patrimoniul personal, din punct de vedere fiscal se considera o instrainare, evaluarea urmand a se face la preturile practicate pe piata, iar suma reprezentand contravaloarea acestora se include in venitul brut al afacerii.r
Nu constituie venit brut urmatoarele:r
– aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;r
– sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;r
– sumele primite ca despagubiri;r
– sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari sau de mecenat.r
2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii venitului, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabili.r
Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:r
a) sa fie efectuate in interesul direct al activitatii;r
b) sa corespunda unor cheltuieli efecti ve si sa fie justificate cu documente;r
c) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.r
Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:r
– cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;r
– cheltuielile cu lucrari executate si servicii prestate de terti;r
– cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru clienti;r
– chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;r
– dobanzile aferente creditelor bancare;r
– dobanzile aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate in desfasurarea activitatii, in limita dobanzii de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei, pe baza contractului incheiat intre parti;r
– cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;r
– cheltuielile cu primele de asigurare care privesc bunurile inscrise in Registrul-inventar sau de asigurare profesionala;r
– cheltuielile cu reclama si publicitatea;r
– cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;r
– cheltuielile cu energia si apa;r
– cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;r
– cheltuielile de delegare, detasare si deplasare;r
– cheltuielile de personal;r
– cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decat impozitul pe venit;r
– cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si alte contributii obligatorii;r
– cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate potrivit legii asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;r
– cheltuielile cu amortizarea, in conformitate cu reglementarile in vigoare;r
– valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii, in limita venitului realizat din instrainare;r
– cheltuielile privind operatiunile de leasing operational si financiar;r
– alte cheltuieli efectuate pentru realizarea veniturilor.r
Cheltuielile cu sponsorizarea, mecenatul, protocolul, privind perisabilitatile sunt deductibile in limitele stabilite prin legislatia in vigoare. De asemenea, sunt cheltuieli deductibile plafonat si cheltuielile aferente bunurilor cu utilizare mixta.r
3. Veniturile si cheltuielile exprimate in moneda straina se evalueaza in lei la cursul de schimb valutar din momentul incasarii, respectiv al platii.r
r
Ordonantar
Art. 17. – (1) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea singuri, intr-un punct fix sau ambulant, venitul net se determina pe baza de norme de venit. Ministerul Finantelor va stabili nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme de venit.r
(2) Normele de venit se propun de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale ale Ministerului Finantelor si se aproba prin hotarare a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana cel tarziu la 31 ianuarie a anului fiscal.r
(3) Organul fiscal competent va comunica contribuabilului, pana la data de 15 aprilie a anului fiscal, suma reprezentand venitul net si nivelul platilor anticipate in contul impozitului anual.r
(4) In cazul contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care isi desfasoara activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata.r
r
Norme metodologicer
1. In sensul acestui articol, pentru persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea pe cont propriu singuri, fara salariati sau colaboratori, intr-un punct fix sau ambulant, avand un singur obiect de activitate inscris pe autorizatia de functionare, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit. Normele de venit se propun de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza nomenclatorului activitatilor independente, stabilit prin ordin al ministrului finantelor, pentru domeniile pentru care se justifica stabilirea venitului net in acest sistem. Normele de venit vor fi aprobate prin hotarare a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana cel tarziu la data de 31 ianuarie a anului fiscal de impunere.r
Prin punct fix se intelege locul unde se desfasoara activitatea in mod permanent.r
2. Principalele criterii ce pot fi luate in calcul la stabilirea normelor de venit sunt urmatoarele:r
– vadul comercial si clientela;r
– varsta contribuabililor;r
– activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat;r
– realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse cu material propriu sau al clientului;r
– folosirea de masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forta motrica.r
3. Venitul net din activitati independente, determinat pe baza de norme anuale de venit, se reduce proportional cu:r
– perioada de la inceputul anului si pana la momentul autorizarii din anul inceperii activitatii;r
– perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, in situatia incetarii activitatii, la cererea contribuabilului.r
4. Pentru intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente, spitalizarii si altor cauze obiective dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor. In situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, persoanele fizice autorizate si asociatiile fara personalitate juridica sunt obligate sa depuna autorizatia de functionare si sa anunte organele fiscale in a caror raza teritoriala acestia isi desfasoara activitatea.r
5. Pentru contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte din an, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de activitate.r
r
Ordonantar
Art. 18. – (1) Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala reprezinta totalitatea incasarilor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din drepturi de proprietate intelectuala.r
(2) Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 25%, aplicata la venitul brut.r
(3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicata la venitul brut.r
r
Norme metodologicer
In cazul in care venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli prevazute de ordonanta, nu exista obligativitatea inregistrarii si prezentarii de documente justificative pentru cheltuielile efectuate in vederea obtinerii venitului.r
Cheltuielile forfetare prevazute de ordonanta includ si comisioanele si alte sume care revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de venituri drept plata a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de catre acestia din urma catre titularii de drepturi.r
Sunt considerate opere de arta monumentala urmatoarele:r
– lucrari de decorare (pictura murala) a unor spatii si cladiri de mari dimensiuni, interior-exterior;r
– lucrari de arta aplicata in spatii publice (ceramica, metal, lemn, piatra, marmura etc.);r
– lucrari de sculptura de mari dimensiuni, design monumental, amenajari de spatii publice;r
– lucrari de restaurare a acestora.r
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, obtinute din strainatate, se supun regulilor aplicabile veniturilor din strainatate, astfel cum acestea sunt prevazute in sectiunea „Aspecte internationale”, indiferent daca acestea sunt incasate direct de titulari sau prin intermediul entitatilor responsabile cu gestiunea drepturilor de proprietate intelectuala, potrivit legii.r
r
Ordonantar
Art. 19. – In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la art. 18 alin. (2) si (3).r
r
Norme metodologicer
1. In urmatoarele situatii venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina ca diferenta intre venitul brut si comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi:r
– venituri din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;r
– venituri din exercitarea dreptului de suita;r
– venituri reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.r
2. Dreptul de suita este dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant. Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii au obligatia retinerii si platii catre autor a sumei corespunzatoare cotei de 5% din pretul de vanzare.r
3. Remuneratia compensatorie pentru copia privata este o suma stabilita printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi prin reproducerea (copierea) de catre diverse persoane, in scop personal, a unor opere protejate (creatii si prestatii cuprinse intr-o fixare comerciala).r
Aceasta remuneratie este platita de catre fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea acestor opere sau de suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor. Remuneratia este de 5% din pretul de vanzare sau din valoarea inscrisa in documentele vamale pentru aceste aparate sau suporturi.r
Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, care repartizeaza sumele astfel colectate fiecarui beneficiar.r
r
Ordonantar
Art. 20. – (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 16.r
(2) Optiunea se face pe baza de cerere adresata organului fiscal competent inaintea inceperii anului fiscal urmator si este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de cel putin 2 ani. Optiunea se considera reinnoita pentru o noua perioada de 2 ani, in cazul in care contribuabilul nu depune o cerere de renuntare la optiune pentru determinarea venitului net potrivit art. 16, inaintea expirarii celui de-al doilea an.r
r
Norme metodologicer
Cererea pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul depune declaratii speciale potrivit art. 59 din ordonanta, inaintea inceperii anului fiscal pentru care urmeaza sa se aplice sistemul real, astfel incat contribuabilul sa isi indeplineasca obligatiile contabile aplicabile sistemului real incepand cu data de 1 ianuarie a acestui an.r
Sistemul real de determinare a venitului net, ca urmare a optiunii, este aplicabil in mod obligatoriu 2 ani fiscali consecutivi. O noua perioada de 2 ani poate fi inceputa, daca nu se depune o cerere de renuntare la optiune inaintea expirarii celui de-al doilea an de aplicare a sistemului real.r
Contribuabilii aflati in sistem real in urma optiunii depuse potrivit ordonantei au dreptul de a renunta la optiune pe baza unei cereri depuse inaintea expirarii celui de-al doilea an al perioadei de aplicare a sistemului real. O data cu cererea de optiune contribuabilul va depune si o declaratie privind venitul estimat, cuprinzand veniturile si cheltuielile estimate a se realiza in anul de raportare.r
Cererea depusa, cuprinzand optiunea pentru sistemul real, precum si cererea de renuntare la optiune se considera aprobate de drept prin depunere si inregistrare la organul fiscal. Cererea depusa dupa 1 ianuarie a anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului real sau renuntarea la optiune nu este valabila.r
r
Ordonantar
Art. 21. – (1) Beneficiarii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala datoreaza in cursul anului un impozit de 15% din venitul brut incasat, reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual.r
(2) Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala sunt obligati sa calculeze si sa retina impozitul prevazut la alin. (1) si sa il vireze la bugetul de stat pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care se face plata venitului.r
r
Norme metodologicer
1. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula si de a retine in cursul anului fiscal o suma reprezentand 15% din venitul brut realizat de titularii de drepturi de proprietate intelectuala ca urmare a exploatarii drepturilor respective. Aceasta suma reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de contribuabili.r
2. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, carora le revine obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat, sunt, dupa caz:r
– utilizatorii de opere, inventii, know-how etc., in situatia in care titularii de drepturi isi exercita drepturile de proprietate intelectuala in mod personal, iar relatia contractuala intre titularul de drepturi de proprietate intelectuala si utilizatorul respectiv este directa;r
– organismele de gestiune colectiva sau alte entitati, care, conform dispozitiilor legale, au atributii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuala, a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. In aceasta situatie se incadreaza si producatorii si agentii mandatati de titularii de drepturi, prin intermediul carora se colecteaza si se repartizeaza drepturile respective.r
3. In situatia in care sumele reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala se colecteaza prin mai multe organisme de gestiune colectiva sau prin alte entitati asemanatoare, obligatia calcularii si retinerii impozitului anticipat revine organismului sau entitatii care efectueaza plata catre titularul de drepturi de proprietate intelectuala.r
4. Impozitul anticipat se calculeaza si se retine in momentul platii sumelor reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala catre titularul de drepturi.r
5. Impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care se fac plata venitului si retinerea impozitului.r
r
Ordonantar
Art. 22. – Sunt considerate venituri din salarii, denumite in continuare salarii, toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul privind ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.r
Art. 23. – Sunt asimilate salariilor in vederea impunerii:r
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;r
b) drepturile de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;r
c) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;r
d) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;r
e) veniturile realizate din incadrarea in munca ca urmare a incheierii unei conventii civile de prestari de servicii;r
f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comisia de cenzori;r
g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;r
h) alte drepturi si indemnizatii de natura salariala.r
r
Norme metodologicer
1. Veniturile de natura salariala, prevazute la art. 22 si 23 din ordonanta, denumite in continuare venituri din salarii, sunt venituri din activitati dependente, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:r
– partile care intra in relatia de munca, denumite in continuare angajator si angajat, stabilesc de la inceput: felul activitatii, timpul de lucru si locul desfasurarii activitatii;r
– partea care utilizeaza forta de munca pune la dispozitia celeilalte parti mijloacele de munca (spatii cu inzestrare corespunzatoare, imbracaminte speciala, unelte de munca etc.);r
– persoana care activeaza contribuie numai cu forta ei fizica sau cu capacitatea ei intelectuala (nu si cu capitalul propriu);r
– platitorul de venituri de natura salariala suporta cheltuielile in interesul serviciului ale angajatului (diurna, alte cheltuieli de deplasare);r
– plata indemnizatiei de concediu de odihna, precum si a indemnizatiei pentru concediu medical in caz de boala;r
– persoana care activeaza lucreaza sub indrumarea unei alte persoane si este obligata sa respecte indrumarile acesteia.r
2. In scopul determinarii impozitului pe veniturile din salarii, se considera angajator persoana juridica sau persoana fizica si orice alta entitate, la care isi desfasoara activitatea una sau mai multe persoane fizice care presteaza munca in schimbul unei plati.r
Angajatul este persoana fizica care isi desfasoara activitatea la un angajator in baza unei relatii contractuale de munca (contract individual de munca, conventie civila de prestari de servicii) sau in baza unor legi speciale, in schimbul unei plati.r
3. Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:r
a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca si a contractului colectiv de munca:r
a1) salariile de baza;r
a2) sporurile si adaosurile de orice fel;r
a3) indemnizatiile de orice fel;r
a4) recompensele si premiile de orice fel;r
a5) sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele din fondul de participare la profit, acordate salariatilor agentilor economici dupa aprobarea bilantului contabil, potrivit legii;r
a6) sumele primite pentru concediul de odihna;r
a7) sumele primite din fondul de asigurari sociale in caz de incapacitate temporara de munca si de maternitate;r
a8) sumele primite pentru concediul privind ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani;r
a9) sumele primite pentru concediul privind ingrijirea copilului cu handicap, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani;r
a10) sumele primite pentru concedii medicale privind ingrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, pana la implinirea de catre copii a varstei de 18 ani;r
a11) orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor;r
b) indemnizatiile, precum si orice alte drepturi acordate persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese sau numite in functie potrivit legii, precum si altora asimilate ca functii de demnitate publica stabilite potrivit sistemului de stabilire a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;r
c) drepturile cadrelor militare in activitate si ale militarilor angajati pe baza de contract, reprezentand solda lunara compusa din solda de grad, solda de functie, gradatii si indemnizatii, precum si prime, premii si alte drepturi stabilite potrivit legislatiei speciale;r
d) drepturile administratorilor, obtinute in baza contractului de administrare incheiat cu companiile/societatile nationale, societatile comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si cu regiile autonome, stabilite potrivit legii, cum ar fi indemnizatia lunara bruta, suma cuvenita prin participare la profitul net al societatii;r
e) sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale constituite prin subscriptie publica, potrivit cotei de participare la profitul net, stabilita de adunarea constitutiva, potrivit legislatiei in vigoare;r
f) veniturile realizate din activitati desfasurate in baza unei conventii civile de prestari de servicii, platite de agenti economici, institutii publice si de alte entitati;r
g) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor numiti si sumele primite de membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, stabilite potrivit prevederilor legale;r
h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;r
i) alte drepturi si indemnizatii de natura salariala.r
Sumele de natura celor prevazute la a8), a9) si a10) sunt venituri impozabile si pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii in baza unor legi speciale, dupa caz.r
r
Ordonantar
Art. 24. – (1) Venitul brut din salarii reprezinta suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului.r
(2) Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut, determinat potrivit prevederilor alin. (1), a urmatoarelor cheltuieli, dupa caz:r
a) contributiile retinute, potrivit legii, pentru pensia suplimentara, pentru protectia sociala a somerilor si pentru asigurarile sociale de sanatate;r
b) o cota de 15% din deducerea personala de baza, acordata cu titlu de cheltuieli profesionale, o data cu deducerea personala de baza la acelasi loc de munca.r
(3) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar reprezentand plati anticipate, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.r
(4) Impozitul lunar prevazut la alin. (3) se determina astfel:r
a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea baremului lunar prevazut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii aferent unei luni si deducerile personale acordate pentru luna respectiva;r
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar prevazut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributia la asigurarile sociale de sanatate, pe fiecare loc de realizare a acestuia.r
(5) Impozitul calculat pe veniturile mentionate la art. 23 lit. g) este final in situatia in care contribuabilul care le-a realizat justifica cu documente virarea veniturilor la organizatiile sindicale pe care le-a reprezentat.r
(6) In cazul diferentelor de salarii care privesc perioade anterioare lunilor in care se platesc, in cadrul anului fiscal, acordate in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive, acestea se defalcheaza in vederea impunerii, pe lunile la care se refera.r
(7) In cazul diferentelor de salarii care privesc anii anteriori celui in care se platesc, acordate in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive, recalcularea impozitului se efectueaza de platitorul de venit sau de organul fiscal competent pe baza documentatiei transmise de platitorul de venit, dupa caz.r
r
Norme metodologicer
1. Venitul brut din salarii reprezinta totalitatea veniturilor realizate conform art. 22 si 23 din ordonanta, precum si a avantajelor primite conform art. 9 din ordonanta de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.r
2. Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei sunt considerate venituri din salarii realizate din Romania sumele primite de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in Romania, precum si de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, indiferent unde este primita suma.r
Sumele primite sub forma de venituri din salarii de persoanele fizice cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate in strainatate si sunt platite de un angajator strain, se supun prevederilor conventiilor si acordurilor de evitarea a dublei impuneri pe care Guvernul roman le-a incheiat cu alte state.r
3. Pentru persoanele fizice straine si cele romane care nu au domiciliul in Romania sart. 2 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2) din ordonantat se impoziteaza numai salariul obtinut din Romania.r
4. Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania se supun impunerii anuale atat pentru veniturile din salarii obtinute in tara, cat si pentru cele din strainatate, acordandu-se credit fiscal extern potrivit art. 47 din ordonanta. Veniturile din salarii primite de persoanele fizice romane de la sucursalele, filialele, santierele de constructii, reprezentantele, agentiile, birourile si alte asemenea unitati, apartinand persoanelor juridice cu sediul in Romania, altele decat institutiile publice, si care isi desfasoara activitatea in strainatate se impoziteaza conform dispozitiilor ordonantei, coroborate cu prevederile conventiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Guvernul Romaniei cu statele in care isi desfasoara activitatea aceste unitati.r
r
5. Contribuabilii care realizeaza venituri din salarii datoreaza lunar impozit reprezentand plati anticipate in contul impozitului pe venitul anual, calculat si retinut de catre platitorul de venituri.r
6. Evaluarea drepturilor salariale acordate in natura, precum si a avantajelor acordate angajatilor conform art. 9 din ordonanta se face in momentul acordarii si se impoziteaza in luna in care au fost primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor si avantajelor in natura primite de angajat se vor anexa la statul de plata.r
7. Transformarea in lei a sumelor obtinute, potrivit legii, in valuta, reprezentand venituri din salarii realizate in Romania, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi. In situatia in care veniturile din salarii sunt platite in cursul lunii sau in cazul incetarii raporturilor de munca se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata.r
8. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat baremul lunar de impozit se aplica asupra bazei de calcul determinate astfel:r
a) asupra venitului net lunar din salarii, determinat prin scaderea din venitul brut a contributiilor obligatorii retinute si a sumei reprezentand cheltuieli profesionale, diminuat cu deducerile personale de baza si suplimentare acordate in luna respectiva, dupa caz, pentru veniturile din salarii la functia de baza;r
b) asupra venitului net calculat ca diferenta intre venitul brut realizat intr-o luna si contributia la asigurarile sociale de sanatate, pe fiecare loc de realizare a acestuia, pentru veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza.r
9. Venitul net din salarii se determina potrivit art. 24 alin. (2) din ordonanta, fara a se lua in considerare veniturile care, conform art. 6 lit. a), c), e) si f) din ordonanta, sunt scutite de impozit pe venit.r
10. In scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege:r
a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora;r
b) in cazul cumulului de functii, locul ales de persoanele fizice unde sunt achitate contributia de asigurari sociale de stat, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si alte sume datorate potrivit legii.r
r
Ordonantar
Art. 25. – Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat la termenul stabilit pentru ultima plata a drepturilor salariale, efectuata pentru fiecare luna, dar nu mai tarziu de data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se cuvin aceste drepturi.r
r
Norme metodologicer
1. Impozitul pe veniturile din salarii pentru fiecare luna se calculeaza si se retine de angajatorii care au sediul sau domiciliul in Romania la data platii acestor venituri, indiferent de perioada la care se refera.r
2. Veniturile in natura se considera platite la ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva. Impozitul aferent veniturilor si avantajelor in natura se retine din salariul primit de angajat in numerar pentru aceeasi luna.r
3. Calculul si retinerea impozitului lunar pe veniturile din salarii se efectueaza de angajatori astfel:r
a) in situatia in care veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare, calculul si retinerea se fac la data ultimei plati a drepturilor salariale aferente fiecarei luni (lichidare), conform prevederilor art. 24 din ordonanta;r
b) in situatia in care in cursul unei luni angajatorii efectueaza plati de venituri, altele decat cele cuprinse la lit. a), cum sunt premii, stimulente de orice fel, sume acordate potrivit legii pentru concediul de odihna neefectuat si altele asemenea, denumite plati intermediare, impozitul se calculeaza la fiecare plata prin aplicarea baremului lunar asupra platilor intermediare cumulate pana la data ultimei plati pentru care se face calculul.r
Impozitul de retinut la fiecare plata intermediara reprezinta diferenta dintre impozitul calculat potrivit alineatului precedent si suma impozitelor retinute la platile intermediare anterioare.r
La data ultimei plati a drepturilor salariale aferente unei luni (lichidare) impozitul se calculeaza, potrivit art. 24 din ordonanta, asupra veniturilor totale obtinute prin cumularea drepturilor respective cu platile intermediare.r
Impozitu