In temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobata si modificata prin Legea nr. 20/1999,
Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 20/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1999, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 907/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 494 din 22 decembrie 1998.

Anexa
NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate,
aprobata si modificata prin Legea nr. 20/1999
CAPITOLUL I
Dispozitii generale, definitii
Art. 1. – In sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobata si modificata prin Legea nr. 20/1999, denumita in continuare ordonanta, notiunile de mai jos se definesc astfel:
a) arie geografica, strict delimitata teritorial – una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale alaturate care, individual, indeplinesc prevederile din ordonanta;
b) structuri productive monoindustriale – structuri industriale aflate in pronuntat declin, care in economia zonei mobilizeaza mai mult de 50% din populatia salariata si care necesita reconversia spre noi activitati;
c) zona miniera – una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se executa activitati miniere in sensul Legii minelor nr. 61/1998;
d) rata somajului, ca pondere a somerilor in totalul resurselor de munca ale zonei – indicator statistic, calculat lunar, exprimat in procente si determinat prin raportarea numarului somerilor inregistrati la totalul populatiei cu varsta cuprinsa intre 18 si 62 de ani;
e) investitie nou-creata – investitia care se efectueaza si se inregistreaza in evidentele financiar-contabile ale agentului economic, dupa declararea zonei defavorizate;
f) membri de familie – sot, sotie, copii, precum si parintii sotilor care locuiesc si gospodaresc impreuna in aceeasi locuinta;
g) sediu social – sediul principal al agentului economic, in intelesul dat de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata.
Art. 2. – (1) Datele privind numarul somerilor inregistrati se asigura de catre agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti, iar datele referitoare la populatia cu varsta cuprinsa intre 18 si 62 de ani sunt furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica.
(2) Pentru rata somajului corespunzatoare zonei se iau in calcul numarul somerilor cu domiciliul stabil in respectiva arie geografica, inregistrati la sfarsitul lunii de referinta, si numarul populatiei stabile a zonei, cu varsta cuprinsa intre 18 si 62 de ani.
(3) La nivel national rata somajului se va calcula conform aceleiasi metode, prin raportarea, numarului somerilor inregistrati la nivel national la totalul populatiei stabile, cu varsta cuprinsa intre 18 si 62 de ani.
(4) Calculul ratei somajului la nivelul ariei geografice pentru care se propune declararea ca zona defavorizata se face, la cerere, de catre agentia teritoriala pentru ocupare si formare profesionala din judetul pe teritoriul caruia se infiinteaza respectiva zona.
(5) La nivel national calculul ratei somajului, in sensul ordonantei, se face de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala.
(6) Conditia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. d) din ordonanta privind nivelul ratei somajului pentru declararea zonei defavorizate se considera indeplinita, daca s-a inregistrat, in ultimele 3 luni, o rata a somajului cu cel putin 30 de puncte procentuale peste media existenta la nivel national.

CAPITOLUL II
Declararea zonelor defavorizate
Art. 3. – (1) Primarul sau presedintele consiliului judetean, in baza hotararii consiliului local, respectiv judetean, transmite propunerea fundamentata de declarare a zonei defavorizate Agentiei pentru dezvoltare regionala in a carei raza teritoriala se afla respectiva zona.
(2) Agentia pentru dezvoltare regionala prevazuta la alin. (1) analizeaza propunerile de declarare a zonelor defavorizate si, daca sunt intrunite cerintele prevazute de lege, intocmeste documentatia necesara, in conformitate cu regulile stabilite de catre Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.
(3) Dupa avizarea de catre Consiliul pentru dezvoltare regionala, documentatia pentru declararea zonei defavorizate se inainteaza Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
Art. 4. – (1) Pe baza analizei documentatiei care insoteste propunerea de declarare a zonei defavorizate, Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala inainteaza spre aprobare Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propunerea de declarare a zonei defavorizate.
(2) Documentatia aprobata de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala se inainteaza Guvernului spre adoptare.

CAPITOLUL III
Procedura de acordare a facilitatilor
Art. 5. – (1) Facilitatile prevazute de lege se acorda in baza certificatului de investitor in zona defavorizata, certificat care se elibereaza la cererea agentului economic de catre Agentia pentru dezvoltare regionala in a carei raza de competenta teritoriala se afla sediul principal al agentului economic.
(2) Agentiile pentru dezvoltare regionala vor elibera certificatul de investitor in zonele defavorizate in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii cererii.
(3) Agentii economici care solicita eliberarea certificatului de investitor in zonele defavorizate trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile prevazute de ordonanta.
(4) Agentii economici care, aflandu-se la inceputul activitatii, nu pot face dovada privind efectuarea investitiei, inceperea activitatii si crearea de noi locuri de munca pot solicita eliberarea unui certificat provizoriu de investitor in zona defavorizata pentru cel mult 3 luni. Daca in aceasta perioada nu fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute de ordonanta, sunt obligati sa plateasca, respectiv sa restituie, contravaloarea tuturor facilitatilor de care au beneficiat.
(5) Certificatul provizoriu se elibereaza in baza angajamentului agentului economic privind realizarea investitiei si crearea de noi locuri de munca.
(6) Modelul cererii, al certificatului de investitor, respectiv al certificatului provizoriu de investitor, precum si lista cuprinzand actele necesare pentru eliberarea acestor certificate sunt cuprinse in anexele nr. 1-5 care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
Art. 6. – (1) Scutirea de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile importate prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanta se acorda de catre organele vamale pe baza certificatului de investitor in zona defavorizata sau a celui provizoriu, a declaratiei sub semnatura legalizata a persoanei in drept sa il reprezinte pe agentul economic si a cererii agentului economic, avizata de catre Agentia pentru dezvoltare regionala in a carei raza de competenta teritoriala se efectueaza investitia.
(2) In cazul acordarii facilitatilor prevazute la alin. (1) pe baza certificatului provizoriu de investitor in zona defavorizata, organele vamale care au aprobat acordarea facilitatilor vor verifica, la expirarea termenului de valabilitate a certificatului provizoriu, daca agentul economic a indeplinit conditiile prevazute de ordonanta.r
(3) Modelul declaratiei sub semnatura legalizata este prezentat in anexa nr. 6 care face parte integranta din prezentele norme metodologice.r
Art. 7. – In actele vamale sau de comercializare, referitoare la bunurile pentru care nu s-au platit taxele vamale si taxa pe valoarea adaugata, conform art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanta, se va face mentiunea „scutit de plata taxei vamale”, respectiv, „scutit de plata T.V.A”.r
Art. 8. – Autoritatile care acorda facilitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanta vor comunica, trimestrial, Ministerului Finantelor si Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala valoarea taxelor pentru care au fost acordate scutiri de la plata.r
Art. 9. – (1) Restituirea taxelor vamale pentru bunurile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanta se face de catre Agentia de dezvoltare regionala in a carei raza de competenta teritoriala se afla sediul social al agentului economic, pe baza cererii acestuia.r
(2) Taxele vamale nu se restituie in situatia in care materiile prime, piesele de schimb si/sau componentele importate pentru care se solicita restituirea taxei vamale nu se utilizeaza, potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanta, in productia proprie din zona.r
(3) Cererea agentului economic prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda:r
– denumirea, sediul, codul fiscal, numarul de inmatriculare la registrul comertului, conturile bancare in lei si in valuta ale agentului economic;r
– numele si prenumele administratorului, respectiv ale persoanei in drept sa reprezinte agentul economic locul si data nasterii, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal, semnatura;r
– felul sau denumirea bunurilor pentru care se cere restituirea taxei vamale si valoarea taxei vamale care se cere a fi restituita;r
– declaratia pe propria raspundere ca bunurile pentru care se cere restituirea taxei vamale au fost folosite in activitatea proprie la fabricarea produselor finite si ca aceste produse au fost comercializate.r
(4) Cererea se semneaza in fata functionarului Agentiei pentru dezvoltare regionala, functionar care face mentiune in acest sens pe cerere dupa ce verifica datele de identificare ale persoanei care semneaza cererea.r
(5) Agentul economic anexeaza la cerere, in copie certificata, urmatoarele documente:r
– actele constitutive ale agentului economic;r
– certificatul de inregistrare fiscala;r
– certificatul de investitor in zona defavorizata;r
– documentele de import privind bunurile pentru care se cere restituirea taxelor vamale;r
– fisa tehnica pentru fiecare categorie de produs finit;r
– documentele prin care au fost comercializate produsele finite.r
Art. 10. – (1) Sumele necesare pentru restituirea catre agentii economici din zona defavorizata a taxelor vamale se platesc de catre Agentia pentru dezvoltare regionala din Fondul pentru dezvoltare regionala, in baza alocatiilor primite din Fondul national pentru dezvoltare regionala.r
(2) Agentia pentru dezvoltare regionala intocmeste ordinul de plata in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii de restituire a taxelor vamale.r
(3) Ministerul Finantelor va intreprinde masurile prevazute de lege, la cererea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, pentru suplimentarea Fondului national pentru dezvoltare regionala.r
Art. 11. – Scutirea de la plata impozitului pe profit, prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanta, se acorda in baza certificatului de investitor in zona defavorizata, eliberat de Agentia pentru dezvoltare regionala in a carei raza de competenta teritoriala se afla sediul principal al agentilor economici.r
Art. 12. – Scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizarii investitiei, prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. d) din ordonanta, se aproba de catre autoritatile publice prevazute la art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, in baza certificatului de investitor in zona defavorizata sau a celui provizoriu.r
Art. 13. – (1) Facilitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) din ordonanta se acorda prin hotarari ale Guvernului Romaniei, la propunerea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala.r
(2) Garantarea creditelor externe, in limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finantelor, prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. e) din ordonanta, urmeaza procedura reglementata de Legea datoriei publice nr. 81/1999.r
Art. 14. – Agentii economici care beneficiaza de facilitatile prevazute in ordonanta sunt obligati sa evidentieze extracontabil sumele de bani aferente fiecarei facilitati de care au beneficiat.r
r
r
CAPITOLUL IVr
Dispozitii finaler
Art. 15. – Autoritatile administratiei publice locale si centrale, organele de specialitate ale acestora, precum si camerele de comert si industrie vor prezenta agentiilor pentru dezvoltare regio-nala si Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, fara plata, toate informatiile necesare acestora pentru declararea si administrarea zonelor defavorizate.r
Art. 16. – Beneficiarii facilitatilor prevazute de ordonanta au obligatia sa puna la dispozitie agentiilor pentru dezvoltare regionala si Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, la cerere, toate datele si informatiile solicitate si sa permita identificarea fizica a masinilor, utilajelor, instalatiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, a altor bunuri pentru care au fost acordate facilitati.r
Art. 17. – Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala va controla activitatea fiecarei agentii pentru dezvoltare regionala in ceea ce priveste aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice.r
Art. 18. – Agentiile pentru dezvoltare regionala si Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala vor sesiza organele de cercetare penala, organele de control financiar si alte organe de control, in cazul in care constata incalcari ale dispozitiilor legale in vigoare.r
r
Anexe: Anexele 1,2,3 – pag. 4r
Anexele 4,5 – pag. 5r
Anexa 6 – pag. 6.r
r
ANEXA Nr. 1r
AGENTUL ECONOMIC ………………………………………………………….r
tttt(denumirea)r
Sediul ……………………………………………………………………………………….r
Numarul de inmatriculare ……………………………………………………….r
Codul fiscal ………………………………………………………………………………r
CERERE*)r
de eliberare a certificatului provizoriu de investitor in zona defavorizatar
r
Subscrisa ……………………………………………………………….., cu sediul in ………………., reprezentata prin ,tr
t (denumirea agentului economic, forma juridica)ttttt(numele si prenumele administratorului)r
domiciliat in t r
cod numeric personal ………………………., avand calitatea (functia) ……………………, in baza t,r
ttttttttt (actul constitutiv, hotararea adunarii generale etc.)r
va rugam sa ne eliberati certificatul provizoriu de investitor in zona, defavorizata pentru o perioada de ……………… (maximum 3 luni).r
Mentionam ca:r
– am constituit o societate comerciala cu sediul mentionat mai sus, in zona.defavorizata declarata ca atare prin Hotararea Guvernului nr. …………….. din ……………….;r
– am efectuat investitii pana in prezent in valoare de …………, constand in …………………………….. (daca s-au efectuat);r
– se trec celelalte conditii indeplinite, daca exista.r
Ne angajam ca pana la data expirarii valabilitatii certificatului provizoriu de investitor in zona defavorizata sa indeplinim toate conditiile prevazute de lege.r
In caz contrar, ne angajam sa restituim contravaloarea facilitatilor de care am beneficiat in baza certificatului provizoriu de investitor in zona defavorizata in termen de 5 zile de la expirarea valabilitatii sale.r
…………………………………..r
(semnatura si stampila)r
r
r
ANEXA Nr. 2r
AGENTUL ECONOMIC ………………………………………………………….r
tttt(denumirea)r
Sediul ……………………………………………………………………………………….r
Numarul de inmatriculare ……………………………………………………….r
Codul fiscal ………………………………………………………………………………r
CERERE*)r
de eliberare a certificatului de investitor in zona defavorizatar
Subscrisa ……………………………………………………………….., cu sediul in ………………., reprezentata prin tr
t (denumirea agentului economic, forma juridica)ttttt(numele si prenumele administratorului)r
domiciliat in ……………….. cod numeric personal……….avand calitatea (functia) ……………., in baza …………………………………………………………,r
ttttttttt (actul constitutiv, hotararea adunarii generale etc.)r
va rugam sa ne eliberati certificatul de investitor in zona defavorizata.r
Mentionam ca:r
– am efectuat o investitie in valoare de …………………………….., constand in ………………………………………………………….;r
– desfasuram activitatea in localitatea ……………………………….r
ttttt(adresa)r
care se afla in perimetrul zonei defavorizate declarate prin Hotararea Guvernului nr. …………… din …………………..;r
– am creat …………… locuri de munca in conformitate cu dispozitiile art. ……….. din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 20/1999.r
Anexam la prezenta cerere actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor cerute de lege.r
Ne obligam ca in cazurile prevazute de lege sa restituim contravaloarea actualizata a facilitatilor de care am beneficiat in termen de 15 zile.r
……………………..r
(semnatura si stampila)r
r
r
ANEXA Nr. 3r
LISTAr
cuprinzand actele*) care se depun o data cu cererea de eliberarer
a certificatului de investitor in zona defavorizatar
I. Pentru eliberarea certificatului provizoriu de investitor in zona defavorizata:r
a) actul constitutiv, certificatul de inmatriculare, codul fiscal;r
b) hotararea judecatoreasca sau autorizatia administrativa;r
c) actul de identitate al administratorului;r
d) alte acte prin care se face dovada indeplinirii conditiilor prevazute de lege.r
II. Pentru eliberarea certificatului de investitor in zona defavorizata:r
a) actele prevazute la pct. I lit. a)-c) din prezenta lista;r
b) actele prin care se face dovada efectuarii investitiei (chitante, facturi etc.);r
c) carnetele de munca sau, in lipsa acestora, declaratia persoanelor angajate ca nu au avut loc de munca si ca nu obtin venituri din activitati autorizate, la data angajarii.r
r
ANEXA Nr. 4r
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALa r
a regiunii de dezvoltare t r
Sediul t r
tttt(adresa, telefon, fax) r
r
CERTIFICAT DE INVESTITOR IN ZONa DEFAVORIZATa r
r
Nr. …………………. din …………………….. r
t, r
ttt(denumirea agentului economic si forma juridica de organizare) r
cu sediul in …………………………………………………, inmatriculat la Oficiul registrului comertului din judetul ………………… cu nr. …………., codul fiscal nr. ………………., beneficiaza de facilitatile prevazute de Hotararea Guvernului nr. ………….., in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 20/1999, si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. r
r
Director, r
……………………………… r
(semnatura si stampila) r
r
Autoritatile (institutiile) care acorda (aproba) facilitatile prevazute de lege sunt obligate sa comunice Agentiei pentru dezvoltare regionala care a emis prezentul certificat despre acordarea fiecarei facilitati in termen de 5 zile.r
r
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALa r
a regiunii de dezvoltare t r
Sediul t r
tttt(adresa, telefon, fax) r
r
CERTIFICAT DE INVESTITOR IN ZONa DEFAVORIZATa r
r
Nr. …………………. din …………………….. r
t, r
tt(denumirea agentului economic si forma juridica de organizare) r
cu sediul in …………………………………………………, inmatriculat la Oficiul registrului comertului din judetul ………………… cu nr. …………., codul fiscal nr. ………………., beneficiaza de facilitatile prevazute de Hotararea Guvernului nr. ………….., in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 20/1999, si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. r
Prezentul certificat este valabil pana la data detr
r
Director, r
……………………………… r
(semnatura si stampila) r
Autoritatile (institutiile) care acorda (aproba) facilitatile prevazute de lege sunt obligate sa comunice Agentiei pentru dezvoltare regionala care a emis prezentul certificat despre acordarea fiecarei facilitati in termen de 5 zile.r
r
ANEXA Nr. 6r
la normele metodologicer
DECLARATIEr
privind scutirea de la plata taxei vamale si a taxei pe valoarea adaugata pentru masinile, r
utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport si alte bunuri amortizabile r
care se importa in vederea efectuarii de investitii in zona, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) r
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, aprobata si modificata r
prin Legea nr. 20/1999r
r
Subsemnatul …………………………………………………………….., domiciliat in ………………………………………………………………………………………………,r
tt(numele si prenumele) ttttt(adresa)r
in calitate de …………………….. al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,r
tt(functia) tt(numele agentului economic, sediul, codul fiscal, numarul de inmatriculare la registrul comertului)r
declar ca urmatoarele bunuri: tr
tttt(denumirea, pozitia tarifara din Tariful vamal de import al Romaniei si cantitatea)r
sunt destinate pentru investitia nou-creata constand in t,r
situata in ………………………………………………………………………………………., conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998r
ttt (adresa)r
privind regimul zonelor defavorizate, aprobata si modificata prin Legea nr. 20/1999, in domeniile de activitate prevazute de Hotararea Guvernului nr. ……………… de declarare a zonei defavorizate.r
In cazul schimbarii destinatiei bunurilor, ne obligam sa indeplinim formalitatile legale privind importul marfurilor si sa achitam drepturile de import. In acest caz valoarea in vama se calculeaza la cursul de schimb valabil in ziua constatarii schimbarii destinatiei bunurilor.r
De asemenea, ne obligam sa facem cunoscut Agentiei de dezvoltare regionala schimbarea locului de amplasare a bunurilor mentionate mai sus.r
Data intocmirii declaratiei …………………..r
…………………………………..r
(semnatura si stampila)r