in temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia Rominiei şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul Rominiei adoptă prezenta hotărire.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Prezenta hotărire reglementează normele privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile.
(2) Dispoziţiile prezentei hotăriri sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici care produc, importă, ambalează sau comercializează produse textile.
Art. 2. – (1) in sensul prezentei hotăriri, definiţiile termenilor folosiţi sunt următoarele:
a) produse textile – materii prime, produse semifabricate, semiprelucrate, prelucrate, semifinite sau finite, care sunt constituite exclusiv din fibre textile, fără a se ţine seama de procesul de fabricaţie folosit;
b) fibră textilă – unitate a produsului textil caracterizată prin flexibilitate, fineţe şi raport mare al lungimii la dimensiunea transversală maximă, ceea ce o face adecvată pentru prelucrări i domeniul textil; benzi sau tuburi flexibile a căror lăţime este de maximum 5 mm, inclusiv benzi obţinute prin tăiere din benzi mai late sau pelicule, realizate din substanţe folosite la producerea fibrelor prevăzute la nr. crt. 19-44 din anexa nr. 1 şi adecvate pentru prelucrări i domeniul textil; lăţimea vizibilă este lăţimea unei benzi sau a unui tub cind este idoit, aplatizat, comprimat ori răsucit sau lăţimea medie atunci cind lăţimea nu este uniformă;
c) etichetă – orice text scris, imprimat, litografiat sau ilustrat, care conţine elemente privind denumirea, compoziţia fibroasă a produsului, elemente de identificare, marcă de fabrică sau de comercializare, instrucţiuni de utilizare şi care isoţeşte produsul prezentat pentru vinzare;
d) marcarea compoziţiei fibroase – aplicarea pe etichetă, pe produs sau pe ambalaj a unui text scris ori imprimat sau orice reprezentare grafică a conţinutului de fibre icorporate i produsul textil, exprimat i procente.
(2) Următoarele produse vor fi tratate ca produse textile şi vor fi supuse prevederilor prezentei hotăriri:
– produse conţinind minimum 80% fibre textile din greutatea lor;
– stofă de mobilă, huse pentru umbrele şi umbrele de plajă, conţinind fibre textile de minimum 80% din greutatea lor; componente textile ale acoperitoarelor de sol textile multistrat, ale saltelelor şi articolelor de camping, căptuşeli de icălţăminte, mănuşi şi mănuşi de sport, dacă aceste părţi sau căptuşeli constituie minimum 80% din greutatea produsului itreg;
– materiale textile icorporate i alte produse şi care fac parte integrantă din acestea, atunci cind se specifică compoziţia lor.

CAPITOLUL II
Denumirea şi marcarea compoziţiei fibroase
a produselor textile

Art. 3. – (1) Denumirile şi descrierea fibrelor care se icadrează i prevederile art. 2 sunt prezentate i anexa nr. 1.
(2) Denumirile prevăzute la art. 2 nu pot fi folosite ca atare sau ca adjectiv pentru indicarea oricărei alte fibre.
(3) Cuvintul mătase nu se poate folosi pentru indicarea formei sau a caracteristicilor deosebite ale fibrelor textile cum ar fi firele filamentare.
Art. 4. – (1) Nici un produs textil nu poate fi descris ca „100%”, „pur” sau „total” decit dacă este compus i exclusivitate din acelaşi fel de fibre şi nu poate fi folosit nici un alt termen similar.
(2) Un produs textil poate conţine alte fibre, maximum 2% din greutate, dacă această cantitate este justificată cu argumente tehnice şi nu este adăugată din rutină.
(3) Abaterea de 2% prevăzută la alin. (2) poate să crească pină la 5% i cazul produselor textile care au suferit un proces de cardare.
Art. 5. – (1) Un produs de lină se descrie ca fiind din lină virgină numai dacă este alcătuit exclusiv dintr-o fibră care nu a fost icorporată anterior itr-un produs finit, care nu a mai fost supusă altor procese de filare şi/sau piuare decit cele necesare pentru fabricarea produsului şi care nu s-a degradat i timpul tratamentului şi prelucrării.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), denumirea lină virgină se poate folosi pentru a descrie lina dintr-un amestec de fibre dacă:
a) itreaga lină din amestec corespunde cerinţelor definite la alin. (1);
b) lina reprezintă minimum 25% din greutatea totală a amestecului;
c) i cazul unui amestec de destrămătură lina se amestecă cu o singură altă fibră.
in aceste cazuri se prezintă compoziţia procentuală completă a amestecului.
(3) Pentru produsele menţionate la alin. (1) şi (2) se admite o toleranţă de 0,3% impurităţi de alte fibre din greutatea totală a linei, care se justifică cu argumente tehnice, inclusiv pentru produsele din lină care au fost supuse unui proces de cardare.

Art. 6. – (1) Un produs textil constituit din două sau mai multe fibre, dintre care una reprezintă minimum 85% din greutatea totală, se marchează astfel:
– prin denumirea acestei fibre urmată de procentul său i greutate; sau
– prin denumirea acestei fibre urmată de cuvintele „minimum 85%”; sau
– prin compoziţia procentuală completă a produsului.
(2) Un produs textil constituit din două sau mai multe fibre, dintre care nici una nu reprezintă 85% din greutatea totală, se marchează prin denumirea şi procentul i greutate a cel puţin două fibre principale, urmate de denumirile celorlalte fibre componente i ordinea descrescătoare a greutăţii, cu sau fără indicarea procentului i greutate.
(3) Fibrele care reprezintă separat mai puţin de 10% din greutatea totală a produsului se pot denumi alte fibre, denumirea fiind urmată de procentul total i greutate.
(4) Dacă se specifică denumirea fibrei care reprezintă mai puţin de 10% din greutatea totală a produsului, trebuie să se prezinte compoziţia procentuală completă a produsului.
(5) Produsele care au urzeala din bumbac şi bătătură din in, la care procentul de in reprezintă minimum 40% din greutatea totală a ţesăturii crude, se pot denumi amestec bumbac-in, denumirea fiind isoţită de specificarea compoziţiei: „urzeală bumbac pur – bătătură in pur”.
(6) Se neglijează o cantitate de fibre străine de maximum 2% din greutatea totală a produsului textil, dacă această cantitate se justifică prin considerente tehnice şi nu se adaugă din rutină. Această abatere poate ajunge la 5% i cazul produselor care sunt supuse unui proces de cardare, fără să fie afectată abaterea menţionată la art. 5 alin. (3).
(7) Se admite o abatere de 3% la procentele declarate de fibre faţă de procentele obţinute din analiză faţă de greutatea totală a fibrelor prezentate pe etichetă. Această abatere se aplică şi fibrelor care se iscriu i ordinea descrescătoare a greutăţii, fără indicarea procentului lor, precum şi produselor menţionate la art. 5 alin. (2) lit. b).r
(8) La analiză abaterile se calculează separat pentru fiecare fel de fibră. Greutatea totală folosită la calculul abaterii menţionate la alin. (7) va fi cea a fibrelor din produsul finit din care se scade greutatea fibrelor străine identificate conform alin. (6).r
(9) insumarea abaterilor menţionate la alin. (6) şi (7) se admite numai dacă oricare dintre fibrele străine găsite la analiză este de aceeaşi natură chimică cu una sau mai multe fibre prezentate pe etichetă.r
(10) in cazul produselor speciale pentru care procesul de fabricare necesită toleranţe mai mari decit cele stabilite la alin. (6) şi (7), acestea se permit numai i cazuri excepţionale, atunci cind producătorul prezintă o justificare adecvată, dovedită tehnic.r
(11) Termenul fibre i amestec sau compoziţie nespecificată de textile poate fi folosit numai pentru un produs a cărui compoziţie nu se poate stabili cu uşurinţă i momentul fabricării.r
Art. 7. – Fibrele cu rol decorativ care se pot izola şi care nu depăşesc 7% din greutatea produsului finit nu se menţionează i compoziţiile fibroase prevăzute la art. 4 şi 6. Prezenta prevedere se aplică şi i cazul fibrelor care sunt folosite pentru a se obţine un efect antistatic şi care nu depăşesc 2% din greutatea produsului finit. in cazul produselor menţionate la art. 6 alin. (5) procentele se calculează separat faţă de greutatea urzelii şi, respectiv, a bătăturii.r
Art. 8. – (1) Produsele textile se etichetează sau se isoţesc de marcaje atunci cind se oferă pe piaţă i scopuri de producţie sau comerciale. Această etichetare sau marcare poate fi ilocuită ori isoţită de documente comerciale de isoţire atunci cind produsele nu sunt destinate vinzării către consumatorul final.r
(2) Denumirile fibrelor textile şi marcarea compoziţiei fibroase menţionate la art. 3-6 şi i anexa nr. 1 se indică clar i documentele comerciale. Această cerinţă implică i special excluderea abrevierilor i contractele de vinzare, notele de plată şi i facturi. Se poate folosi un cod de procesare mecanizată, dacă acesta este explicat i acelaşi document.r
(3) Denumirile, prezentările şi specificările referitoare la conţinutul de fibre textile menţionate la art. 3-6 şi i anexa nr. 1 se scriu clar, lizibil şi uniform atunci cind produsele textile se oferă spre vinzare sau se vind consumatorului, inclusiv i cataloage şi i literatura comercială, pe ambalaje, pe etichete şi pe marcaje.r
(4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) se comunică i cadrul manifestărilor expoziţionale, atunci cind produsele textile sunt prezentate i vederea atragerii de comenzi prin cataloage sau prospecte cu imagini ori descrieri.r
(5) Alte specificări şi informaţii decit cele stabilite i prezentul articol sunt prezentate distinct. Prezenta dispoziţie nu se aplică mărcilor comerciale sau denumirii itreprinderii, care se poate indica imediat iainte sau după specificările stabilite prin această hotărire.r
(6) Pentru produsele textile din import etichetarea şi marcarea se efectuează şi i limba romină.r
(7) in cazul bobinelor, sculurilor, jurubiţelor, ghemelor sau al oricărei alte cantităţi mici de fire pentru cusut, remaiat sau brodat specificările pot fi iscrise pe ambalaje colective sau la locul de expunere, fără a se afecta produsele menţionate la pct. 18 din anexa nr. 4.r
Art. 9. – (1) Orice produs textil constituit din două sau mai multe părţi componente de compoziţie diferită va avea marcat conţinutul fibros al fiecărei componente. O astfel de etichetare nu este obligatorie pentru componentele ce reprezintă mai puţin de 30% din greutatea totală a produsului. Pentru căptuşelile principale marcarea compoziţiei fibroase este obligatorie.r
(2) Cind două sau mai multe produse textile au acelaşi conţinut fibros şi formează i mod normal o singură unitate, ele pot avea numai o etichetă.r
(3) Marcarea compoziţiei fibroase a următoarelor produse textile se face astfel:r
a) compoziţia fibroasă a articolelor de corsetărie trebuie indicată prin prezentarea compoziţiei itregului produs sau a componentelor sale menţionate mai jos, i totalitate sau separat:r
– pentru bustieră: ţesătura exterioară şi interioară a cupelor şi părţii din spate;r
– pentru corsete: părţile itărite din faţă, din spate şi lateral;r
– pentru ghene: ţesătura din exteriorul şi din interiorul cupelor, părţile itărite din faţă şi din spate şi părţile laterale.r
Compoziţia fibroasă a altor articole de corsetărie decit cele prezentate mai sus se indică fie prin declararea compoziţiei produsului complet, fie a diferitelor componente ale articolelor prezentate global sau separat. Această etichetare nu este obligatorie pentru componentele reprezentind mai puţin de 10% din greutatea totală a produsului.r
Etichetarea separată a diferitelor părţi ale articolelor de corsetărie menţionate trebuie să se facă astfel icit consumatorul final să iţeleagă uşor la care parte a produsului se referă specificările de pe etichetă;r
b) compoziţia fibroasă a materialelor textile imprimate prin corodare se prezintă pentru produsul complet şi se indică prin declararea separată a compoziţiei ţesăturii de bază şi cea a părţilor corodate. Aceste componente se menţionează prin denumirea lor;r
c) compoziţia fibroasă a materialelor textile brodate se prezintă pentru produsul complet şi poate fi indicată prin declararea separată a compoziţiei ţesăturii de bază şi cea a firului de brodat. Dacă părţile brodate reprezintă o suprafaţă mai mică de 10% din suprafaţa produsului, se poate declara numai compoziţia ţesăturii de bază;r
d) compoziţia fibroasă a firelor constind dintr-un miez şi o acoperire de alte fibre care se oferă ca atare consumatorului trebuie prezentată pentru itregul produs şi poate fi indicată prin declararea separată a compoziţiei miezului şi a acoperirii, menţionate prin denumire;r
e) compoziţia fibroasă a catifelei, pluşului sau a materialelor textile asemănătoare se prezintă pentru itregul produs, iar atunci cind produsul conţine un suport distinct şi o suprafaţă de itrebuinţare din fibre diferite se poate prezenta prin declararea separată a celor două părţi, menţionate prin denumire;r
f) compoziţia acoperitoarelor de sol şi a covoarelor ale căror suport şi suprafaţă de itrebuinţare sunt din fire diferite se poate declara numai pentru suprafaţă, prin menţionarea denumirii.r
Art. 10. – (1) Prevederile prezentei hotăriri nu se aplică produselor cuprinse i anexa nr. 3, pentru care nu sunt obligatorii etichetarea şi marcarea compoziţiei fibroase individuale pe produs.r
(2) Produsele textile menţionate i anexa nr. 4 se oferă la vinzare isoţite de o etichetă globală, cu specificarea compoziţiei fibroase.r
(3) Compoziţia produselor textile vindute la metru se marchează pe lizieră sau pe rola oferită la vinzare.r
Art. 11. – (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) şi a celorlalte dispoziţii referitoare la marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile procentajele fibroase menţionate la art. 4-6 se determină fără a se lua i considerare următoarele:r
– pentru toate produsele textile: componentele netextile, marginile, etichetele şi emblemele, franjurii şi garniturile, ce nu constituie parte integrantă a produsului, nasturii şi cataramele imbrăcate i materiale textile, accesoriile, ornamentele, panglicile neelastice, benzile şi firele elastice adăugate i locuri specifice şi limitate ale produsului şi, conform condiţiilor specificate la art. 7, fibrele vizibile, izolabile, care sunt pur decorative, precum şi fibrele antistatice;r
– pentru acoperitoare de sol şi covoare: toate componentele i afară de suprafaţa de itrebuinţare;r
– pentru stofe de mobilă: urzelile şi bătăturile de legare şi de umplere care nu fac parte din suprafaţa de itrebuinţare;r
– pentru draperii şi perdele: urzelile şi bătăturile de legare şi de umplere care nu formează faţa ţesăturii.r
(2) Pentru alte produse textile nu se iau i considerare: ţesăturile suport sau de căptuşeală, ităriturile şi ranforsările, interlinings şi suporturile de canava, firele de brodat sau de asamblat, dacă nu ilocuiesc bătătura şi/sau urzeala ţesăturii, umpluturile care nu au rol de izolare şi căptuşelile conform art. 9 alin. (1), şi anume:r
– materialul suport sau de dedesubt al produselor textile, care serveşte ca dos pentru suprafaţa de itrebuinţare i special la pături şi ţesături duble, şi dosurile pentru catifele, pluşuri şi produse asemănătoare nu trebuie considerate dosuri ce se pot idepărta;r
– ităriturile şi ranforsările semnifică fire sau materiale adăugate i locuri specifice şi limitate ale produselor textile pentru a le itări sau a le face mai groase.r
(3) Nu se iau i considerare substanţele grase, lianţii, igroşăturile, substanţele de icleiere şi de finisare, produsele de imprimare, produsele suplimentare de vopsire şi alte produse de prelucrare textilă.r
Art. 12. – (1) Pină la data de 1 ianuarie 2002 verificările privind compoziţia fibroasă a produselor textile se efectuează prin metodele de analiză prevăzute i standardele naţionale. in acest scop procentajele de fibre prevăzute la art. 4-6 se determină prin aplicarea la masa uscată a fiecărei fibre a reprizelor convenţionale corespunzătoare, stabilite i anexa nr. 2, după idepărtarea substanţelor menţionate la art. 11.r
(2) incepind cu data de 1 ianuarie 2002 verificările privind compoziţia fibroasă se vor face prin metodele de analiză stabilite prin hotărire a Guvernului.r
Art. 13. – Dispoziţiile privind marcarea compoziţiei fibroase nu se aplică produselor textile care:r
– tranzitează Rominia sub control vamal;r
– sunt importate pentru prelucrare internă i vederea unui reexport;r
– sunt contractate de persoane care lucrează la domiciliu sau de firme independente care prelucrează materiale de la furnizori fără să fie transferate drepturile de proprietate asupra lor.r
r
CAPITOLUL IIIr
Principalele elemente de identificare-caracterizare,r
caracteristici tehnice şi calitative, care se marcheazăr
pe etichetă pentru informarea consumatorilorr
r
Art. 14. – Etichetele ce isoţesc produsele textile destinate consumatorului final trebuie să conţină elemente de identificare, caracteristici tehnice şi calitative, după cum urmează:r
– denumirea şi/sau marca de fabrică a producătorului;r
– sediul producătorului sau al importatorului;r
– denumirea de vinzare a produsului;r
– principalele caracteristici tehnice şi calitative potrivit anexei nr. 5.r
r
CAPITOLUL IVr
Indicarea modului de itreţinere a produselor textiler
r
Art. 15. – (1) La indicarea modului de itreţinere pentru produsele textile se utilizează simbolurile prevăzute de SR EN 23758.r
(2) Agenţii economici producători pot face precizări suplimentare pentru consumatori cu privire la itreţinerea produselor, dacă consideră necesar acest lucru.r
(3) Pentru confecţii textile indicarea modului de itreţinere se face individual pe eticheta realizată din materiale rezistente la tratamente ulterioare umidotermice, itr-un mod lizibil, aceasta trebuind să reziste atita timp cit rezistă şi materialul de bază al produsului.r
r
CAPITOLUL Vr
Sancţiunir
r
Art. 16. – (1) Constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost comisă i astfel de condiţii icit, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 14 şi 15 şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, potrivit art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.r
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.r
Art. 17. – Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.r
r
CAPITOLUL VIr
Dispoziţii finaler
r
Art. 18. – Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărire.r
Art. 19. – (1) Prezenta hotărire va intra i vigoare la 90 de zile de la data publicării ei i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I.r
(2) Pe data intrării i vigoare a prezentei hotăriri se abrogă Hotărirea Guvernului nr. 785/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind denumirea, marcarea şi etichetarea produselor textile destinate populaţiei, publicată i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modificările ulterioare.r
r
r
ANEXA Nr. 1r
r
r
r
TABELr
cuprinzind denumirea şi descrierea fibrelor textiler
r
r
Nr.tDenumirea fibrei tDescrierea fibreir
crttr
r
1tLină*)tFibre din lina oilor sau mieilor (Ovis aries)r
2tAlpaca, lamă, cămilă, caşmir,tPăr de la următoarele animale: alpaca, lamă, cămilă,r
tmohair, angora, caşgora cămilă,tcapră de Caşmir, capră de Angora, capră de Caşgorar
tvicună, iac, castor, vidră, guanaco, t(icrucişare itre capra de Caşmir şi capra de Angora),r
tprecedat sau nu de denumirea „păr” tiepure de Angora, vicună, iac, guanaco, castor, vidrăr
3tPăr de animal sau de cal, cu tPăr de la diferite animale care nu sunt menţionate lar
tsau fără indicarea tipului de nrtcrt. 1 şi 2r
tanimal (de exemplu: păr der
tla vite, păr de capră comună,r
tpăr de cal)r
4tMătase naturală tFibre provenite exclusiv de la gogoşile viermilor de mătaser
5tBumbac tFibre provenite din capsulele de bumbac (Gossypium)r
6tCapoc tFibre provenite din interiorul fructului de capoc r
tt(Ceiba pentandra)r
7tIntFibre provenite din tulpinile de in (Linum usitatissimum)r
8tCinepătFibre provenite din tulpinile de cinepă (Cannabis sativa)r
9tIutătFibre provenite din tulpinile de Corchorus olitorius şi der
ttCorchorus capsularis. Pentru cerinţele prezentei hotăririr
ttse tratează i acelaşi fel ca iuta fibrele din tulpinar
tturmătoarelor specii: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa,r
ttAbultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuatar
10tAbacă (manila hemp) tFibre provenite din tecile de Musa textilisr
11tAlfatFibre provenite din frunzele de Stipa tenacissimar
12tCocostFibre provenite din fructele de Cocos nuciferar
13tSorg tFibre provenite din tulpina de Cytisus scoparius şi/saur
ttde Spartium Junceumr
14tRamie tFibre provenite din tulpinile de la Boehmeria nivea şi der
ttla Boehmeria tenacissimar
15tSisaltFibre provenite din frunzele de Agave sisalanar
16tCinepă indianătFibre provenite din tulpina de Crotalaria Juncear
17tHenequentFibre provenite din tulpina de Agave Fourcroydesr
18tMagueytFibre provenite din tulpina de Agave Cantalar
19tAcetattFibre de acetat de celuloză, avind maximum 92% şir
ttminimum 74% grupe hidroxilice acetilater
20tAlginattFibre provenite din sărurile metalice ale acidului alginicr
21tCuprotFibre de celuloză regenerată, obţinute prin procedeulr
ttcuproamoniacalr
22tModaletFibre obţinute printr-un procedeu de viscoză modificat,r
ttavind o forţă la rupere mare şi un modul la umedr
ttmare. Forţa la rupere (BC) după condiţionare şi forţar
tt(BM) necesară i vederea producerii unei alungiri der
tt5% i stare umedă sunt:r
ttBC (cN) Ž 1,3 T + 2Tr
ttBM (cN) L