Societăţile se vor confrunta cu mai multe dileme precum alegerea între solicitarea unui Certificat de Situaţie de Urgenţă (CSU), a unui aviz de forţă majoră sau a amândurora, potrivit unui material de opinie realizat de Reff & Asociaţii.

„Încă de la publicarea Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă, s-au născut întrebări în comunitatea de business privind diferenţele dintre Certificatul de Situaţie de Urgenţă (CSU), care nu a fost reglementat în trecut şi care poate fi solicitat de operatori economici afectaţi de pandemia de COVID-19, şi avizul de forţă majoră, existent în legislaţie de mult timp. OUG nr. 29/2020 şi 30/2020 au reglementat ulterior anumite facilităţi pentru operatorii aflaţi în dificultate în acest context, accesarea unora dintre acestea presupunând obţinerea prealabilă a CSU. În sfârşit, prin Ordinul nr. 791 din 25 martie 2020, Ministerul Economiei, Energiei şi al Mediului de Afaceri a reglementat procedura de emitere şi o parte din efectele generale ale Certificatelor de Situaţie de Urgenţă. În practică, însă, societăţile se vor confrunta cu mai multe dileme: alegerea între solicitarea unui CSU, a unui aviz de forţă majoră sau a amândurora; modul de utilizare a acestora; riscul ca acestea să fie contestate, cu consecinţa pierderii avantajelor pe care le-au generat”, se spune în materialul de opinie realizat de Andreea Artenie, Partener, Mihnea Galgoţiu-Săraru, Senior Managing Associate, şi Ana Galgoţiu-Săraru, Senior Associate la Reff & Asociaţii.

Companiile care pot obține cele două tipuri de certificate și condiți

Avizul de forţă majoră poate fi obţinut de orice societate de la Camera de Comerţ şi Industrie a României sau de la camerele de comerţ judeţene, pentru atestarea existenţei cazurilor de forţă majoră şi a efectelor acestora asupra executării obligaţiilor comerciale. Firmele care solicită emiterea unui aviz de forţă majoră trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să dovedească faptul că au încheiat un contract ce conţine o clauză de forţă majoră şi faptul că nu-şi pot îndeplini obligaţiile contractuale ca urmare a intervenirii faptului definit ca forţă majoră. Aşadar, atestarea forţei majore se face după analizarea relaţiei dintre părţile unui contract, ceea ce înseamnă că este necesar câte un aviz de forţă majoră pentru fiecare raport contractual în care solicitantul se află în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor. În practică, au fost emise avize de forţă majoră şi în situaţia contractelor ce nu au clauze cu privire la forţa majoră.

În ce priveşte acordarea unui CSU, analiza este efectuată din perspectiva situaţiei economice şi financiare de ansamblu a solicitantului. Pentru a obţine un CSU, companiile trebuie să dovedească fie că activitatea lor a fost întreruptă total sau parţial ca urmare a deciziilor autorităţilor în perioada stării de urgenţă (caz în care li se va emite Certificat Tip 1, Albastru), fie că încasările le-au scăzut cu minimum 25% în martie 2020 faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 (caz în care li se va emite un Certificat Tip 2, Galben).

Efectele avizului de forță majoră și ale CSU

Conform opiniei, avizul de forţă majoră atestă existenţa unei situaţii de forţă majoră care exonerează solicitantul de răspundere într-un anumit raport contractual. În cazul în care părţile ajung la un litigiu şi mai ales în absenţa unei reglementări contractuale cu privire la forţa probantă a acestui certificat, instanţele de judecată pot adopta o soluţie diferită de cea cuprinsă în avizul de forţă majoră.

CSU poate fi folosit în relaţiile cu instituţiile publice, pentru obţinerea de facilităţi sau măsuri de sprijin, şi în relaţiile comerciale. Legislaţia adoptată în contextul pandemiei de COVID-19 stabileşte că CSU este obligatoriu pentru o serie de remedii fiscale sau contractuale, cum ar fi amânarea la plată pentru IMM-uri a serviciilor de utilităţi şi a chiriei pentru sediul social şi sediile secundare, decontarea de către stat a indemnizaţiei de şomaj tehnic (75% din salariul de bază, maximum 75% din salariul mediu brut pe ţară), pe perioada stării de urgenţă. Alte remedii accesibile agenţilor economici ce obţin CSU sunt scutirea de penalităţi de întârziere pentru IMM-uri în executarea contractelor cu autorităţile publice, pe perioada stării de urgenţă, şi prezumţia de caz de forţă majoră în ceea ce priveşte împrejurarea imprevizibilă care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor, care a afectat activitatea IMM-urilor. Prezumţia poate fi însă răsturnată prin orice mijloc de probă.

Autorii studiului atrag atenţia că simpla obţinere a CSU nu este suficientă pentru accesarea facilităţilor menţionate mai sus, ci trebuie îndeplinite şi alte condiţii. În plus, îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea CSU se verifică ulterior, ceea ce poate conduce la desfiinţarea acestuia şi pierderea facilităţilor obţinute pe baza lui.

Procedura pentru obținerea avizului de forță majoră și a CSU

De asemenea, se precizează că avizul de forţă majoră se eliberează contra unei taxe de 500 de euro, iar solicitantul trebuie să depună documente care atestă existenţa forţei majore şi legătura de cauzalitate dintre aceasta şi imposibilitatea de executare a contractului. Termenul de soluţionare a cererii este de 15 zile, timp în care camera de comerţ sesizată analizează documentele furnizate şi emite un răspuns.

CSU se eliberează gratuit, automat, după validarea electronică a solicitării adresate pe platforma www.prevenire.gov.ro. În afară de cererea de emitere a certificatului, compania trebuie să depună o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că se află în una din cele două situaţii de eligibilitate. Documentele încărcate pe platformă trebuie semnate electronic de către solicitant sau de către un împuternicit al său. Verificarea informaţiilor şi a documentelor depuse se poate realiza ulterior, prin autorităţile special abilitate în acest sens.