in aceasta perioada de timp se va proceda la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, acestea reprezentind organizatii profesionale cu personalitate juridica si care vor asigura buna desfasurare a activitatii birourilor executorilor judecatoresti. Acestia isi vor icepe activitatea propriu-zisa dupa sase luni de la data intrarii i vigoare a legii. in acel moment isi vor iceta activitatea birourile de executori judecatoresti de pe linga judecatorii.
O data cu aparitia acestei legi, activitatea executorilor judecatoresti se va desfasura i cadrul unui birou unde pot activa unul sau mai multi executori asociati, impreuna cu personalul auxiliar. Cel ce va detine un birou individual se va putea asocia i cadrul unei societati civile profesionale pentru exercitarea profesiei. Acesta va putea angaja executori stagiari, alt personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzator, necesar desfasurarii activitatii biroului.
Daca iainte de aparitia legii de privatizare a executorilor judecatoresti acestia isi desfasurau activitatea ca personal al organelor autoritatii judecatoresti, acum i circumscriptia unei judecatorii vor putea functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, competenta teritoriala itinzindu-se pe toata aria acelei circumscriptii.
Locuri de munca pentru absolventii de drept
Aparitia Legii privind executorii judecatoresti creeaza noi locuri de munca atit pentru cei ce urmeaza cursurile facultatilor de drept, cit si pentru alte categorii, deoarece una dintre conditiile pentru a fi executor judecatoresc este si aceea de a fi licentiat i drept. Acest lucru este posibil dupa promovarea examenului de admitere i aceasta profesie, organizat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti si Ministerul Justitiei, precum si dupa efectuarea unui stagiu de doi ani i cadrul unui birou de executori judecatoresti. Totodata, cei ce doresc sa devina executori trebuie sa ideplineasca si alte conditii: sa aiba cetatenie romina si sa domicilieze i Rominia; sa aiba capacitate deplina de exercitiu; sa nu aiba antecedente penale si sa se bucure de o buna reputatie; sa fie apt din punct de vedere medical pentru
exercitarea profesiei.
Examenele de admitere i aceasta profesie, precum si examenele de capacitate se vor desfasura i fata unor comisii din care vor face parte reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si cadre didactice din ivatamintul superior de specialitate.
in cadrul activitatii lor, birourile executorilor judecatoresti se vor ocupa de executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii, precum si de alte acte sau operatiuni date de lege i competenta lor.
Cu alte cuvinte, cei care i urma unui proces au obtinut o hotarire judecatoreasca prin care li s-a recunoscut un drept vor urmari si realizarea, efectiva a dreptului pretins, i sensul de a obtine de la pirit predarea unui bun determinat, efectuarea unei lucrari, plata unei sume de bani etc.
in astfel de situatii, daca partea obligata prin hotarire nu-si executa de bunavoie obligatiile, partea care a obtinut cistig de cauza va putea cere executarea silita a ceea ce a cerut, apelind la birourile executorului judecatoresc, acestea fiind ivestite sa ideplineasca un serviciu i interes public, asigurind i acest fel respectarea drepturilor si restabilirea ordinii de drept icalcate.
Cambiile sunt titluri executorii
Pot constitui titluri executorii i afara de hotaririle judecatoresti si actele autentice, cambiile, biletele la ordin si cecurile, titlurile executorii notariale, contractul de vinzare-cumparare etc.
Executarea silita nu poate icepe decit la sesizarea creditorului. in acest caz, el poate declansa iceperea procedurii de executare silita printr-o cerere de executare, ce se va depune la instanta de executare, adica prima instanta de fond.
Executarea cunoaste doua forme: executare silita directa, i cazul i care creditorul tinde sa obtina realizarea i natura a prestatiei ce formeaza obiectul obligatiei iscrise i titlul executoriu, sau executarea silita indirecta, care intervine i cazul i care creditorul tinde sa-si realizeze creanta baneasca iscrisa i titlul executoriu prin valorificarea bunurilor mobile urmaribile ale debitorului.
in cazul executarii silite directe, a urmaririi silite mobiliare, precum si a urmaririi silite asupra imobilelor, primind cererea, instanta va emite titlul executoriu cu o adresa de executare executorului judecatoresc, care va icepe executarea. in cazul urmaririi silite imobiliare, cererea de executare se va transmite, impreuna cu o adresa de executare, biroului executorilor judecatoresti, unde se va tine un dosar special pentru fiecare urmarire.
Executorii judecatoresti, pe linga punerea i executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii, au ca atributii, conform Legii privind executorii judecatoresti, urmatoarele: notificarea actelor judiciare si extrajudiciare; recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante; comunicarea actelor de procedura; aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca (competenta va reveni executorului judecatoresc din circumscriptia instantei judecatoresti care a icuviintat masura de asigurare); itocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor; constatarea unei stari de fapt i conditiile prevazute de Codul de procedura civila. in acest caz, va fi competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei i a carei raza teritoriala se va face constatarea.
Actul ideplinit de executorul judecatoresc, i limitele competentelor legale, care poarta stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de iregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.    

CondiL?iile de executare
Pentru a fi pusa i executare, o hotarire judecatoreasca trebuie sa ideplineasca urmatoarele conditii:
· sa fie definitiva. De la aceasta regula isa exista doua exceptii: pe de o parte, unele hotariri nedefinitive se pot executa silit, pe de alta parte, i anumite materii, se pot executa silit doar hotariri irevocabile;
· hotarirea sa fie ivestita cu formula executorie. Acest lucru se face pe baza unei cereri a creditorului, care se timbreaza, de catre prima instanta de fond, printr-o icheiere data fara citarea partilor;
· creanta constatata prin hotarirea ce se pune i executare sa fie certa, lichida si exigibila.
Conform Codului de procedura civila, art. 379 alin.3, creanta este certa atunci cind existenta sa rezulta din isusi actul de creanta sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de el. O creanta este lichida atunci cind citimea ei este determinata prin isusi actul de creanta sau cind este determinabila cu ajutorul actului de creanta ori a altor acte neautentice, fie emanind de la debitor, fie recunoscute de el, fie opozabile lui i baza
unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute i actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de calcule deosebite. Creanta va fi considerata exigibila daca este scadenta, actuala.