Proiectul de lege elaborat de autorităţi prevede că „ajutorul social, se acordă pe bază de cerere, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere”.
În încercarea de a reduce numărul celor care beneficiază de ajutor social, chiar dacă au suficiente alte surse de venit, autorităţile vor să impună ca cele două condiţii să fie strict îndeplinite, altfel familia rămânând fără ajutor social.
Astfel, noile norme prevăd că „la stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, fără excepţie”.
În cazul în care solicitantul are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, acesta beneficiază de ajutor social. Dar, dacă „are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor social”.
În plus, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate bunuri ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în listă, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime şi maxime, aprobate la nivel naţional.
Lista bunurilor considerate de strictă necesitate urmează a fi cuprinsă în Normele de aplicare, care vor fi publicate după intrarea în vigoare a legii. Apoi, lista se actualizează prin Hotărâre a Guvernului, iar Consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice, au obligaţia de a aproba lista, precum şi alte criterii proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potenţiale.
Datele se actualizează din trei în trei luni
Practic, cei care consideră că au dreptul la ajutor social, pot depune o cerere însoţită de documente justificative la primăria localităţii în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, iar dosarul ajunge la agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană care distribuie banii tot prin primărie.
În cazul în care familia dobândeşte, după stabilirea ajutorului social, un bun care nu este cuprins în lista celor de strictă necesitate, titularul ajutorului social este obligat să comunice în scris primarului acest lucru, în termen de 15 zile. Beneficiarul va face o nouă cerere şi va depune actele care dovedesc dobândirea bunului.
În plus, titularul ajutorului social are obligaţia de a depune, din trei în trei luni, la primăria localităţii în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, o nouă declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
Copiii nu au voie să chiulescă mai mult de 25 ore pe semestru
Familiile care au copii riscă să rămână fără ajutor social dacă nu au grijă ca cei mici să se prezinte la şcoală. Dacă un copil lipseşte mejustificat de la cursuri mai mult de 25 de ore, familia îşi ia adio de la banii de la stat.
Astfel, potrivit noilor reglementări, „pentru familiile cu copii de vârstă şcolară ajutorul social se acordă în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizată potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale şi nu înregistrează absențe nejustificate în cursul unui semestru într-un număr mai mare de 25 ore”. 
Verificarea se face de către inspectoratele şcolare teritoriale, care au obligaţia de a controla cuprinderea copiilor în sistemul de învăţământ şi de a transmite agenţiilor teritoriale semestrial confirmarea copiilor care sunt înscrişi în sistemul de învăţământ.
Declaraţiile false duc la pierderea ajtorului şi la restituirea sumelor deja încasate
Potrivit legii, dreptul la ajutor social încetează în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile legale, dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi, în termen de trei luni de la data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege, în cazul în care după verificare se constată că beneficiarul ajutorului social nu mai îndeplineşte condiţiile legale. Se pierde ajutorul socialşi dacă, pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate, precum şi în cazul în care copiii de vârstă şcolară din familiile beneficiare de ajutor social înregistrează absenţe şcolare în număr mai mare de 25 ore într-un semestru.
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.
În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor social refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj, se constată că, la completarea cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere, nu a declarat corect numărul membrilor de familie şi veniturile, respectiv bunurile aflate în proprietate dreptul la ajutorul social încetează începând cu luna următoare.
Încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului. Apoi, sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la titularul dreptului. „Dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală”, se mai arată în document.  Initiates file downloadvezi aici proiectul de lege privind asistenta sociala