Conform raportului Curţii de Conturi, în ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, plăţile efectuate cu încălcarea cadrului legal, unele dintre acestea generatoare de prejudicii, experţii au constatat menţinerea nejustificată la finele anului 2015 a sumei de 55,056 milioane lei reprezentând "împrumut din contul general al trezoreriei statului", acordat în anul 2013 şi neregularizarea acestuia cu excedentul la bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

"La sfârşitul anului 2013, în urma încheierii execuţiei de casă a bugetului asigurărilor pentru şomaj, s-a înregistrat un deficit în sumă de 218.361 mii lei. Acest deficit a fost acoperit de către entitate, pe de o parte din excedentul înregistrat din anii precedenţi în sumă de 163.305 mii lei, iar diferenţa în sumă de 55.056 mii lei a fost împrumutată de către ANOFM de la trezorerie. Entitatea a menţinut împrumutul pentru acoperirea deficitului din anul 2013 şi la finele anului 2015, când acesta putea fi acoperit din excedentul înregistrat la bugetul asigurărilor pentru şomaj", se menţionează în raport, care subliniază că abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare a verificărilor efectuate la ANOFM. 

De asemenea, au fost identificate plăţi nelegale în sumă totală de 1,375 milioane lei, reprezentând indemnizaţii de şomaj şi venituri de completare încasate de beneficiarii de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj care au realizat concomitent şi venituri peste limita legală, situaţii în care drepturile de şomaj trebuiau suspendate/încetate. 

Plăţile încasate necuvenit sunt următoarele: în sumă estimată de 963.000 lei, pentru beneficiarii care au realizat şi venituri din salarii declarate de angajatori urmare contractelor individuale de muncă; în sumă estimată de 233.000 lei pentru beneficiarii care, în acelaşi timp, au realizat venituri din activităţi autorizate mai mari decât indicatorul social de referinţă (valoarea indicatorul social de referinţă aferentă anului 2015 era de 500); în sumă estimată de 22.000 lei pentru beneficiarii care, în acelaşi timp, au încasat şi de la bugetul de stat indemnizaţia pentru creşterea copilului; în sumă estimată de 50.000 lei aferente unor beneficiari care au încasat simultan şi pensii pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie pentru invaliditate; în sumă estimată de 106.000 lei reprezentând venit de completare acordat unor beneficiari care erau în acelaşi timp pensionari. 

"Prin nerealizarea încetării/suspendării plăţilor pentru indemnizaţii de şomaj s-au majorat nejustificat cheltuielile şi plăţile din bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma totală de 1,375 milioane lei, reprezentând plăţi pentru indemnizaţii de şomaj necuvenite, inclusiv contribuţiile datorate bugetului general consolidat aferente drepturilor necuvenite. Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la 26 agenţii teritoriale, necuprinse în audit pe anul 2016 de către camerele teritoriale ale Curţii de Conturi. În timpul auditului, la nivelul celor 26 de agenţii teritoriale, au fost efectuate verificări 
asupra unor cazuri cuprinse în eşantionul transmis de către echipa de audit, pentru care au fost emise 284 decizii de debit în sumă de 346.000 lei, din care au fost recuperate debite în sumă de 73.000 lei. Abateri similare în sumă de 1,683 milioane lei s-au identificat şi de către camerele de conturi teritoriale la nivelul unor agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă", se precizează în raport. 

În urma controalelor s-a constat şi neurmărirea şi nerecuperarea unor debite, în sumă estimată de 539.000 lei, pentru care nu s-au efectuat toate demersurile în vederea recuperării efective, de către compartimentele cu atribuţii de la nivelul ANOFM şi de la unele dintre agenţiile teritoriale. În aceste condiţii, instituţia a pierdut dreptul de a cere restituirea sumei de 35.000 lei, debitul fiind prescris la data efectuării controlului. În timpul acţiunii, s-a depus o cerere de repunere în termen, în vederea înscrierii la masa credală pentru recuperarea debitului în sumă de 35.000 lei. 

De asemenea, misiunea de audit a scos la iveală plăţi nelegale în sumă totală de 146.000 lei, reprezentând indemnizaţii de şomaj acordate unor persoane care urmau o formă de învăţământ, situaţii în care drepturile de şomaj trebuiau suspendate/încetate. 

O altă abatere constată a fost reprezentată de subvenţii în sumă estimată de 107.000 lei acordate necuvenit unor angajatori pentru persoanele care figurau ca salariaţi la aceştia şi, în acelaşi timp, beneficiau de pensii anticipate, anticipate parţiale sau limită de vârstă. Subvenţiile sunt acordate pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, persoane cu handicap sau şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată/anticipată parţială/limită de vârstă. În timpul acţiunii, s-au stabilit debite în sumă de 6.000 lei, din care s-a încasat suma de 3.000 lei. 

Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la ANOFM, abateri similare în sumă de 307.000 fiind identificate însă şi de către camerele de conturi teritoriale la nivelul unor agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. 

Curtea de Conturi mai menţionează şi necoordonarea entităţilor subordonate de către compartimentele funcţionale ale ANOFM, ceea ce a determinat efectuarea, în anul 2015, a unor plăţi nelegale în sumă estimată de 79.000 lei, reprezentând servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a intereselor instituţiilor în faţa instanţelor de judecată. 

"Lipsa coordonării unitare de către ANOFM, a determinat ca unele entităţi subordonate să ignore atât prevederile legale în vigoare care interziceau achiziţia de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a intereselor instituţiilor în faţa instanţelor de judecată, fără acordul prealabil al ordonatorului principal de credite, cât şi actul administrativ emis în acelaşi sens de către preşedintele ANOFM", subliniază raportul. 

Acesta semnalează, printre abateri, şi nerespectarea de către unii angajatori a obligativităţii legale de a menţine raporturi de muncă ale şomerilor timp de 18 luni, în condiţiile în care angajatorii au beneficiat de subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj în sumă estimată de 75.000 lei, fapt ce a condus la efectuarea de plăţi nelegale cu titlu de subvenţie. 

Au existat situaţii în care şomerii, pentru care angajatorii încasau subvenţii, figurau ca salariaţi, în cele mai multe cazuri, doar pe perioada de 12 luni de acordare a subvenţiei, fără ca angajatorii să menţină raporturile de muncă ale şomerilor pe perioada legală de 18 luni. 

"Şomerii angajaţi îşi încetau raporturile de muncă cu angajatorii beneficiari de subvenţie, din motive neimputabile angajatorilor, prin demisie, astfel că angajatorul, care nu a păstrat raporturile de muncă 18 luni, nu trebuie să restituie subvenţia încasată. Din acest moment, şomerul poate fi angajat de alt angajator care, la rândul său beneficiază de subvenţie, de regulă tot pe perioada acordării acesteia, adică timp de 12 luni. Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, urmare verificărilor efectuate la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Abateri similare în sumă de 53.000 lei s-au identificat şi de către camerele de conturi teritoriale la nivelul unor agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă", mai menţionează raportul de audit. 

De asemenea, din cauza necoordonării activităţii agenţiilor teritoriale privind aplicarea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă şi a activităţii de control desfăşurată la nivelul agenţiilor teritoriale, au fost efectuate plăţi nelegale, în sumă estimată de 42.000 lei. Abaterea a fost identificată de către echipa de audit de la nivel central, dar abateri similare, în sumă de 25.000 lei, s-au identificat la nivel teritorial. 

Prejudicii au fost constate şi în ceea ce priveşte neaplicare tuturor procedurilor cu privire la executarea silită a debitelor provenite din nerespectarea prevederilor legale de către şomerii care au beneficiat gratuit de servicii de formare profesională sau de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite, precum şi efectuarea de plăţi nelegale ca urmare a supraestimării unor lucrări de reparaţii efectuate la un imobil aparţinând unei agenţii teritoriale.

AGERPRES