Finanţarea nerambursabilă se poate solicita pentru achiziţionarea de instalaţii şi echipamente în scopul obţinerii unei economii de energie, pe baza bilanţului energetic, cum ar fi compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, sisteme integrate de management al consumului de energie, unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă etc. De asemenea, sunt considerate cheltuieli eligibile şi construcţiile aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienţă energetică, dar numai cele pentru echipamentele modernizate.

Nu sunt considerate cheltuieli eligibile: taxa pe valoare adăugată, achiziţia şi amenajarea terenului, proiectare şi asistenţă tehnică, achiziţia de echipamente second-hand, dobânda şi alte comisioane aferente creditelor etc.

Condiţii pentru a obţine prefinanţare

Proiectele IMM-urilor beneficiază de o rată de finanţare de 70%, cu excepţia celor din regiunea Bucureşti-Ilfov, unde valoarea maximă a finanţării este de 60%. √éntreprinderile mijlocii vor trebui să asigure o cofinanţare de 40%, mai puţin cele din  regiunea Bucureşti-Ilfov, unde gradul de cofinanţare este de 50%.

Iar proiectele întreprinderilor mari vor beneficia de o rată de finanţare de 50%, excepţie făcând cele din Bucureşti-Ilfov, unde rata de finanţare este de 40%. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 80 milioane de lei. Beneficiarul poate opta pentru prefinanţare şi pentru cuantumul acesteia o singură data, la semnarea contractului de finanţare. Prefinanţarea se acordă în procentaj de maximum 35% din valoarea totală a finanţării nerambursabile. Pentru a solicita prefinanţarea, beneficiarul trebuie să depună o cerere şi să anexeze un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiate între beneficiar şi un contractor şi o scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate. Suma alocată prefinanţării poate fi utilizată numai pentru efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor. Prefinanţarea se recuperează progresiv, prin aplicarea unui procentaj din valoarea fiecărei cereri de rambursare intermediare, în funcţie de valoarea totală a acestora, până la recuperarea sa integrală. Dosarul cu toate documentele se depune la secretariatul Direcţiei Generale Energie ‚şì Organism Intermediar pentru Energie (OIE), în Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti, până la data de 15 decembrie.

Proiectul nu poate fi modificat ulterior

Ulterior, dosarele sunt verificate dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate a solicitantului şi a proiectului şi cele de conformitate administrativă, a doua etapă fiind evaluarea tehnică şi financiară. Rezultatele par¬≠curgerii fiecărei etape a procesului de evaluare şi selecţie sunt comunicate solicitantului, în scris. √én cazul în care răspunsul este negativ, se poate depune contestaţie în termen de zece zile lucrătoare, de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea cererii de finanţare. Dacă cererea a fost aprobată, solicitantul trebuie să prezinte o scrisoare de acceptare a finanţării, împreună cu opţiunea în ce priveşte prefinanţarea, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data notificării de aprobare a cererii de finanţare.

Beneficiarul are obligaţia de a nu aduce proiectului modificări substanţiale pe parcursul a trei ani (în cazul IMM-urilor) sau cinci ani (în cazul întreprinderilor mari) după finalizarea proiectului (de la data ultimei plăţi). Beneficiarul trebuie să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind toate activităţile desfăşurate sub contract pentru controalele ulterioare. Termenul de păstrare a documentelor este de zece ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, dar nu mai puţin de cinci ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.

Scrisoarea de confort este angajantă încă de la depunerea dosarului cererii de finanţare, urmând ca ea să fie reconfirmată/prelungită de solicitanţii ale căror proiecte sunt selectate în urma evaluării OIE.

50 mil. euro (echivalentul în lei)  este valoarea maximă  a proiectului care poate obține fonduri europene, inclusiv TVA

ACTE NECESARE

  • Cerere de finanţare;
  • Certificatul constatator (în original), emis de Oficiul Registrului Comerţului;  Declaraţie de eligibilitate a solicitantului că societatea nu se află în dificultate financiară şi nu are sume restante la bugetele publice; 
  • Bilanţul contabil depus şi înregistrat la organul fiscal competent;  Declaraţie de angajament conform căreia beneficiarul dispune de resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile şi a cofinanţării; 
  • Studiul de fezabilitate, bilanţul energetic sau concluziile bilanţului energetic;  Scrisoarea de confort care să ateste cel puţin capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în original;
  • Actele care atestă drepturile de proprietar/concesionar ale solicitantului asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie propuse în proiect, valabile cel puţin încă 15 ani de la data depunerii cererii de finanţare şi cu drept de construcţie asupra acestuia (copie) etc.