Contractul de credit trebuie să conţină informaţii clare şi uşor de înţeles, care vor fi detaliate sau explicate suplimentar de către bancă, la cererea expresă a clientului, înainte de semnarea contractului, spune legislaţia în vigoare. Iar clientul trebuie să ştie foarte bine la ce să fie atent atunci când are în faţă un astfel de document.

Pentru a simplifica informaţia vă prezentăm principalele clauze care trebuie să se regăsească obligatoriu în contractele de credit:
–  tipul de credit;
– identitatea şi adresa părţilor contractante;
– durata contractului de credit;
– valoarea totală a creditului şi condiţiile de acordare;
– rata dobânzii aferente creditului şi tipul acesteia, fixă sau variabilă;
– conditiile pentru aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii;
– dobânda anuală efectivă (DAE) şi valoarea totală pe care consumatorul o are de achitat;  
– suma, numărul şi frecventa plăţilor care urmează să fie efectuate de către consumator;  
– dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare;
– costurile de administrare ale contului care înregistrează atât operatiunile de plată, cât şi tragerile din credit, dacă e cazul
– rata dobânzii, în cazul plăţilor restante, plus orice costuri datorate în caz de neplată;
–  o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
–  garanţiile şi asigurările necesare, dacă există;
–  dreptul de rambursare anticipată, procedura de rambursare anticipată, precum şi, după caz, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie
–  procedura care trebuie urmată pentru a solicita încetarea contractului de credit;
–  dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumator;

Toate aceste informaţii sunt obligatorii. Şi trebuie prevăzute separat şi explicit, fără să se facă trimiteri în contract la condiţii generale sau alte liste de dobânzi şi comisioane.

Ce clauze contractuale sunt interzise

Cea mai importantă clauză care nu poate să se regăsească într-un contract de credit este cea care ar oferi creditorului, respectiv băncii, drepturi depline. Adică să aibă posibilitatea să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de client. Banca trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru informarea clientului cu privire la semnarea actelor adiţionale.

În acelaşi timp, în cazul modificărilor de legi, nesemnarea de către client a acestor acte adiţionale este considerată acceptare tacită. Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă clienţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea acestora. Clientul poate în 15 zile să refuze sau să accepte această notificare. Neprimirea unui răspuns din partea clientului nu este considerată acceptare tacită şi contractul rămâne neschimbat. De asemenea, orice notificare pe care banca o trimite consumatorului trebuie să fie semnată, datată şi cu număr de înregistrare. În caz contrar e considerată nulă.

Acestea sunt clauzele contractuale interzise de lege în contractele de creditare:
– consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor contractuale;
– creditorul poate declara scadent sau denunţa unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului;
– creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit încheiate cu alţi creditori;
– creditorul impune con­su­ma­to­rului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse în garantie cu o societate agreată de bancă.

De asemenea, după ce aţi semnat contractul, banca nu poate majora nivelul comisioanelor şi tarifelor, şi nici nu poate percepe comisioane noi, decât dacă clientul cere servicii noi care nu sunt prevăzute în contract. Banca nu poate solicita comision la ghişeu, atunci când plătiţi în numerar rata. Nu se percepe un comision de retragere pentru sumele trase din credit. Schimbarea datei de scadenţă a ratei se va face tot gratuit.

Banca are dreptul, în schimb, să încaseze un comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensaţie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor şi, după caz, dobândă penalizatoare.

Condiţii pentru a te retrage din contract

Legea spune că toţi clienţii au la dispoziţie 14 zile calendaristice din momentul încheierii contractului să se retragă fără a invoca motive.  Însă clientul e obligat să notifice instituţia de credit şi să achite în 30 de zile de la trimiterea notificării, creditul sau partea de credit trasă şi dobânda aferentă de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă, până la data rambursării.

Ce comisioane poate încasa banca
– comision de analiză dosar,
– comision de administrare credit
– comision de administrare cont curent,
– compensaţie în cazul rambursării anti­cipate,
– costuri aferente asigurărilor
– după caz, dobândă penalizatoare.

Care este costul total al unui credit-DAE
Ca să fie şi mai uşor de înţeles ce înseamnă DAE putem analiza un caz concret. Băncile nu percep doar dobândă. La costul creditului se adaugă o serie de comisioane, care fac dificilă compararea creditelor. Să presupunem că o bancă acordă un credit, care are o rată a dobânzii de 10% şi un comision iniţial de 3%, în timp ce alta are o dobândă de 11%, cu un comision lunar de 0,1%, aplicat la sold. E greu de apreciat care credit e mai scump. Acesta este de altfel  rolul DAE. Pentru că transformă şi comisioanele aferente unui împrumut sub forma unei dobânzi anualizate. În acest fel, devine posibilă compararea a două credite, indiferent de tipul comisioanelor percepute. Iar diferenţa dintre DAE şi rata dobânzii este, în mare parte costul comisioanelor iniţiale, lunare, anuale, prime de asigurare de viaţă, sau altele. Astfel, un credit cu DAE mai mic este mai ieftin decât unul cu DAE mai mare.