care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine i aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri. (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislatia privind procedurile fiscale. (3) in materie fiscala, dispozitiile prezentului cod prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative, i caz de conflict itre acestea aplicindu-se dispozitiile Codului fiscal. (4) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Rominia este parte, se aplica prevederea acelui tratat. (5) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare. Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal Art. 2. – Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele: a) impozitul pe profit; b) impozitul pe venit; c) impozitul pe veniturile microitreprinderilor; d) impozitul pe veniturile obtinute din Rominia de nerezidenti; e) impozitul pe reprezentante; f) taxa pe valoarea adaugata; g) accizele; h) impozitele si taxele locale. CAPITOLUL IIInterpretarea si modificarea Codului fiscal Principiile fiscalitatii Art. 3. – Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii: a) neutralitatea masurilor fiscale i raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurind conditii egale investitorilor, capitalului romin si strain; b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si itelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, i functie de marimea acestora; d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel icit aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, i raport cu impozitarea i vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore. Modificarea si completarea Codului fiscal Art. 4. – (1) Prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni iainte de data intrarii i vigoare a acesteia. (2) Orice modificare sau co mpletare la prezentul cod intra i vigoare cu icepere din prima zi a anului urmator celui i care a fost adoptata prin lege. Norme metodologice, instructiuni si ordine Art. 5. – (1) Ministerul Finantelor Publice are atributia elaborarii normelor necesare pentru aplicarea unitara a prezentului cod. (2) in itelesul prezentului cod, prin norme se itelege norme metodologice, instructiuni si ordine. (3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotarire, si sunt publicate i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I. (4) Ordinele si instructiunile se emit de ministrul finantelor publice si se publica i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I. (5) Institutiile publice din subordinea Guvernului, altele decit Ministerul Finantelor Publice, nu pot elabora si emite norme care sa aiba legatura cu prevederile prezentului cod, cu exceptia celor prevazute i prezentul cod. (6) Anual, Ministerul Finantelor Publice colecteaza si sistematizeaza toate normele i vigoare avind legatura cu prevederile prezentului cod si pune aceasta colectie oficiala la dispozitia altor persoane, spre publicare. infiintarea si functionarea Comisiei fiscale centrale Art. 6. – (1) Ministerul Finantelor Publice ifiinteaza o Comisie fiscala centrala, care are responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod. (2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. (3) Comisia fiscala centrala este coordonata de secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice care raspunde de politicile si legislatia fiscala. (4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. CAPITOLUL IIIDefinitii Definitii ale termenilor comuni Art. 7. – (1) in itelesul prezentului cod, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: 1. activitate – orice activitate desfasurata de catre o persoana i scopul obtinerii de venit; 2. activitate dependenta – orice activitate desfasurata de o persoana fizica itr-o relatie de angajare; 3. activitate dependenta la functia de baza – orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, i conformitate cu prevederile legii; 4. activitate independenta – orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decit o activitate dependenta; 5. asociere, fara personalitate juridica – orice asociere i participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, i itelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise i aplicare; 6. autoritate fiscala competenta – organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale; 7. contract de leasing financiar – orice contract de leasing care ideplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului; c) perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului; i itelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit; 8. contract de leasing operational – orice contract de leasing icheiat itre locator si locatar, care nu ideplineste conditiile contractului de leasing financiar; 9. comision – orice plata i bani sau i natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate i legatura cu o operatiune comerciala; 10. contributii sociale obligatorii – orice contributii care trebuie platite, i conformitate cu legislatia i vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale; 11. credit fiscal – o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat i strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri sau asa cum se stabileste i prezentul cod; 12. dividend – o distribuire i bani sau i natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptind urmatoarele: a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica; b) o distribuire i bani sau i natura, efectuata i legatura cu rascumpararea titlurilor de participare la persoana juridica, alta decit rascumpararea care face parte dintr-un plan de rascumparare, ce nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridica; rc) o distribuire i bani sau i natura, efectuata i legatura cu lichidarea unei persoane juridice; rnd) o distribuire i bani sau i natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti. rnDaca suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate catre un participant la persoana juridica depaseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenta se trateaza drept dividend; rn13. dobinda – orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita i cadrul unei datorii, i legatura cu un depozit sau i conformitate cu un contract de leasing financiar, vinzare cu plata i rate sau orice vinzare cu plata aminata; rn14. franciza – sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua itre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu; rn15. know-how – orice informatie cu privire la o experienta industriala, comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte persoane nu este permisa fara autorizatia persoanei care a furnizat aceasta informatie; i masura i care provine din experienta, know-how-ul reprezinta ceea ce un producator nu poate sti din simpla examinare a produsului si din simpla cunoastere a progresului tehnicii; rn16. mijloc fix – orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata i productia sau livrarea de bunuri sau i prestarea de servicii, pentru a fi ichiriata tertilor sau i scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decit limita stabilita prin hotarire a Guvernului; rn17. nerezident – orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta; rn18. organizatie nonprofit – orice asociatie, fundatie sau federatie ifiintata i Rominia, i conformitate cu legislatia i vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial; rn19. participant – orice persoana care este proprietarul unui titlu de participare; rn20. persoana – orice persoana fizica sau juridica; rn21. persoane afiliate – o persoana este afiliata cu alta persoana, daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: rna) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt rude pina la gradul al III-lea inclusiv; rnb) o persoana este afiliata cu o persoana juridica daca persoana detine, i mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza i mod efectiv persoana juridica; rnc) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica, daca orice alta persoana detine direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la fiecare persoana juridica ori daca controleaza i mod efectiv fiecare persoana juridica; i itelesul acestei definitii, o asociere fara personalitate juridica se considera persoana juridica; rn22. persoana fizica nerezidenta – orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta; rn23. persoana fizica rezidenta – orice persoana fizica ce ideplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: rna) are domiciliul i Rominia; rnb) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat i Rominia; rnc) este prezenta i Rominia pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc i total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se icheie i anul calendaristic vizat; rnd) este cetatean romin care lucreaza i strainatate, ca functionar sau angajat al Rominiei itr-un stat strain. rnPrin exceptie de la prevederile lit. a)-d), nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular i Rominia, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental iregistrat i Rominia, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain i Rominia si nici membrii familiilor acestora; rn24. persoana juridica romina – orice persoana juridica care a fost ifiintata i conformitate cu legislatia Rominiei sau care are locul de exercitare a conducerii efective i Rominia; rn25. persoana juridica straina – orice persoana juridica care nu este persoana juridica romina; rn26. pret de piata – suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent i acelasi moment si i acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, i conditii de concurenta loiala; rn27. proprietate imobiliara – oricare din urmatoarele: rna) orice teren; rnb) orice cladire sau alta constructie ridicata ori icorporata itr-un teren; rnc) orice recolta, material lemnos, depozit mineral sau alta resursa naturala atasata terenului; rnd) orice proprietate accesorie proprietatii prevazute la lit. a)-c), inclusiv orice septel si orice echipament utilizat i agricultura sau silvicultura; rne) orice drept de proprietate descris la lit. a)-d), inclusiv dreptul de folosinta sau dreptul de a obtine venit dintr-o astfel de proprietate; rn28. redeventa – orice suma ce trebuie platita i bani sau i natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele: rna) drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de iregistrari audio, video; rnb) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software. rnNu se considera redeventa, i sensul prezentei legi, remuneratia i bani sau i natura platita pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, fara alte modificari decit cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerata redeventa, i sensul prezentei legi, remuneratia i bani sau i natura platita pentru achizitia i itregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator; rnc) orice transmisiuni, inclusiv catre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; rnd) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; rne) orice know-how; rnf) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica. rnin plus, redeventa cuprinde orice suma ce trebuie platita i bani sau i natura pentru dreptul de a iregistra sau transmite sub orice forma spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitati similare; rn29. rezident – orice persoana juridica romina si orice persoana fizica rezidenta; rn30. Rominia – teritoriul de stat al Rominiei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora Rominia isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora Rominia isi exercita drepturile suverane si jurisdictia i conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international; rn31. titlu de participare – orice actiune sau alta parte sociala itr-o societate i nume colectiv, societate i comandita simpla, societate pe actiuni, societate i comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau itr-o alta persoana juridica sau la un fond deschis de investitii; rn32. transfer – orice vinzare, cesiune sau istrainare a dreptului de proprietate, precum si schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate. rn(2) Criteriile care stabilesc daca o activitate desfasurata de o persoana fizica reprezinta o activitate dependenta sau independenta sunt prevazute i norme. rnrnDefinitia sediului permanent rnrnArt. 8. – (1) in itelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. rn(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale. rn(3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj sau activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni. rn(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(3), un sediu permanent nu presupune urmatoarele: rna) folosirea unei instalatii numai i scopul depozitarii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului; rnb) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai i scopul de a fi depozitate sau expuse; rnc) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai i scopul de a fi procesate de catre o alta persoana; rnd) vinzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au fost expuse i cadrul unor expozitii sau tirguri fara caracter permanent ori ocazionale, daca produsele ori bunurile sunt vindute nu mai tirziu de o luna dupa icheierea tirgului sau a expozitiei; rne) pastrarea unui loc fix de activitate numai i scopul achizitionarii de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident; rnf) pastrarea unui loc fix de activitate numai i scopul desfasurarii de activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident; rng) pastrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinatie a activitatilor prevazute la lit. a)-f), cu conditia ca itreaga activitate desfasurata i locul fix sa fie de natura preparatorie sau auxiliara. rn(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2), un nerezident este considerat a avea un sediu permanent i Rominia, i ceea ce priveste activitatile pe care o persoana, alta decit un agent cu statut independent, le itreprinde i numele nerezidentului, daca persoana actioneaza i Rominia i numele nerezidentului si daca este ideplinita una din urmatoarele conditii: rna) persoana este autorizata si exercita i Rominia autoritatea de a icheia contracte i numele nerezidentului, cu exceptia cazurilor i care activitatile respective sunt limitate la cele prevazute la alin. (4) lit. a)-f); rnb) persoana mentine i Rominia un stoc de produse sau bunuri din care livreaza produse sau bunuri i numele nerezidentului. rn(6) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent i Rominia daca doar desfasoara activitate i Rominia prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar avind un statut independent, i cazul i care aceasta activitate este activitatea obisnuita a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Daca activitatile unui astfel de agent sunt desfasurate integral sau aproape integral i numele nerezidentului, iar i relatiile comerciale si financiare dintre nerezident si agent exista conditii diferite de acelea care ar exista itre persoane independente, agentul nu se considera ca fiind agent cu statut independent. rn(7) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent i Rominia numai daca acesta controleaza sau este controlat de un rezident ori de o persoana ce desfasoara o activitate i Rominia prin intermediul unui sediu permanent sau altfel. rn(8) in itelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se considera a fi baza fixa. rnrnCAPITOLUL IVrnReguli de aplicare generala rnrnMoneda de plata si de calcul a impozitelor si taxelor rnrnArt. 9. – (1) Impozitele si taxele se platesc i moneda nationala a Rominiei. rn(2) Sumele iscrise pe o declaratie fiscala se exprima i moneda nationala a Rominiei. rn(3) Sumele exprimate itr-o moneda straina se convertesc i moneda nationala a Rominiei, dupa cum urmeaza: rna) i cazul unei persoane care desfasoara o activitate itr-un stat strain si isi tine contabilitatea acestei activitati i moneda statului strain, profitul impozabil sau venitul net din activitati independente si impozitul platit statului strain se convertesc i moneda nationala a Rominiei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada careia ii este aferent profitul impozabil sau venitul net; rnb) i oricare alt caz, sumele se convertesc i moneda nationala a Rominiei prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se platesc sumele respective ori la alta data prevazuta i norme. rn(4) in itelesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti i moneda nationala a Rominiei sumele exprimate i moneda straina, este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Rominiei, exceptind cazurile prevazute expres i norme. rnrnVenituri i natura rnrnArt. 10. – (1) in itelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile i numerar si/sau i natura. rn(2) in cazul venitului i natura, valoarea acestuia se stabileste pe baza cantitatii si a pretului de piata pentru bunurile sau serviciile respective. rnrnPrevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal rnrnArt. 11. – (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe i itelesul prezentului cod, autoritatile fiscale pot sa nu ia i considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reicadra forma unui tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei. rn(2) in cadrul unei tranzactii itre persoane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau serviciilor furnizate i cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor itre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode: rna) metoda compararii preturilor, prin care pretul de piata se stabileste pe baza preturilor platite altor persoane care vind bunuri sau servicii comparabile catre persoane independente; rnb) metoda cost-plus, prin care pretul de piata se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzatoare; rnc) metoda pretului de revinzare, prin care pretul de piata se stabileste pe baza pretului de revinzare al bunului sau serviciului vindut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vinzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marja de profit; rnd) orice alta metoda recunoscuta i liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. rnrnVenituri obtinute din Rominia rnrnArt. 12. – Urmatoarele venituri sunt considerate ca fiind obtinute din Rominia, indiferent daca sunt primite i Rominia sau i strainatate, sub forma de: rna) venituri atribuibile unui sediu permanent i Rominia; rnb) venituri din activitatile dependente desfasurate i Rominia; rnc) dividende de la o persoana juridica romina; rnd) dobinzi de la un rezident; rne) dobinzi de la un nerezident care are un sediu permanent i Rominia, daca dobinda este o cheltuiala a sediului permanent; rnf) redevente de la un rezident; rng) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent i Rominia, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent; rnh) venituri din proprietati imobiliare situate i Rominia, inclusiv veniturile din exploatarea resurselor naturale situate i Rominia, venituri din folosirea proprietatii imobiliare situate i Rominia si venituri din transferul dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare situate i Rominia; rni) venituri din transferul titlurilor de participare la o persoana juridica, daca persoana juridica este o persoana juridica romina sau daca cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una sau mai multe persoane juridice, reprezinta proprietati imobiliare situate i Rominia; rnj) venituri din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat; rnk) venituri din servicii prestate i Rominia; rnl) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanta i orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent i Rominia; rnm) venituri reprezentind remuneratii primite de nerezidentii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romine; rnn) comisioane de la un rezident; rno) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent i Rominia, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent; rnp) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate i Rominia, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane; rnq) venituri din transportul international aerian, naval, feroviar sau rutier care se desfasoara itre Rominia si un stat strain; rnr) venituri din premii acordate la concursuri organizate i Rominia; rns) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate i Rominia; rnt) orice alte venituri obtinute dintr-o activitate desfasurata i Rominia. rnrnrnTITLUL IIrnImpozitul pe profit rnrnCAPITOLUL IrnDispozitii generale rnrnContribuabili rnrnArt. 13. – Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite i continuare contribuabili: rna) persoanele juridice romine; rnb) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent i Rominia; rnc) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate i Rominia itr-o asociere fara personalitate juridica; rnd) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau i legatura cu proprietati imobiliare situate i Rominia sau din vinzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romina; rne) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romine, pentru veniturile realizate atit i Rominia cit si i strainatate din asocieri fara personalitate juridica; i acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romina. rnSfera de cuprindere a impozitului rnrnArt. 14. – Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: rna) i cazul persoanelor juridice romine, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atit din Rominia, cit si din strainatate; rnb) i cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent i Rominia, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent; rnc) i cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate i Rominia itr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane; rnd) i cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau i legatura cu proprietati imobiliare situate i Rominia sau din vinzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romina, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri; rne) i cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romine care realizeaza venituri atit i Rominia, cit si i strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente. rnrnrnrnScutiri rnrnArt. 15. – (1) Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili: rna) trezoreria statului; rnb) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, daca legea nu prevede altfel; rnc) persoanele juridice romine care platesc impozitul pe veniturile microitreprinderilor, i conformitate cu prevederile cuprinse i titlul IV; rnd) fundatiile romine constituite ca urmare a unui legat; rne) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil; rnf) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, si pentru veniturile obtinute din chirii, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, i anul curent sau i anii urmatori, pentru itretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrarile de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru ivatamint si pentru actiuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despagubiri sub forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate; rng) institutiile de ivatamint particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, i anul curent sau i anii urmatori, potrivit Legii ivatamintului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii ivatamintului superior, cu modificarile ulterioare; rnh) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru itretinerea si repararea proprietatii comune; rni) Fondul de garantare a depozitelor i sistemul bancar, constituit potrivit legii; rnj) Fondul de compensare a investitorilor, ifiintat potrivit legii. rn(2) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri: rna) cotizatiile si taxele de iscriere ale membrilor; rnb) contributiile banesti sau i natura ale membrilor si simpatizantilor; rnc) taxele de iregistrare stabilite potrivit legislatiei i vigoare; rnd) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive; rne) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare; rnf) dividendele, dobinzile si veniturile realizate din vinzarea-cesionarea titlurilor de participare obtinute din plasarea veniturilor scutite; rng) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole; rnh) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile; rni) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de stringere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate i scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; rnj) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate i proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decit cele care sunt sau au fost folosite itr-o activitate economica; rnk) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, ivatamintului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale. rn(3) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pina la nivelul echivalentului i lei a 15.000 euro, itr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite