in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Rominiei, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, avind i vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, ale Ordinului ministrului finantelor nr. 686/1999 pentru aprobarea Normelor privind iregistrarea i contabilitate a operatiunilor de leasing, precum si ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Rominiei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia,
i vederea reflectarii i contabilitate de catre bancile, persoane juridice romine, precum si de catre sucursalele din Rominia ale bancilor, persoane juridice straine, denumite i continuare banci, a operatiunilor de leasing,
Banca Nationala a Rominiei emite prezenta circulara.

1. Inregistrarea in contabilitatea bancii, in calitate de utilizator (locatar), a principalelor operatiuni privind leasingul operational

1.1. Imobilizarile corporale primite i cazul tranzactiilor de leasing conform prevederilor din contractele icheiate itre parti se iregistreaza i creditul contului i afara bilantului 951 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”, analitic distinct. Acest cont se debiteaza pe masura platii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel icit soldul creditor sa reflecte valoarea ratelor ramase de rambursat.
Valoarea iscrisa i creditul contului 951 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”, analitic distinct, se compune din:
– valoarea initiala a bunului, reprezentind costul de achizitie la societatile de leasing;
– beneficiul, respectiv marja de profit stabilita itre parti.
1.2. inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica romina), reprezentind ratele de achitat, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta

%     =     3566 „Alti creditori diversi”
63472 „Cheltuieli cu
    redeventele privind
    operatiunile de leasing
    si asimilate”
35326 „T.V.A. deductibila”*)

1.3. inregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica straina), reprezentind ratele de achitat, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta
– iregistrarea sumelor datorate proprietarului bunurilor (locator), reprezentind ratele de achitat
3721 „Pozitie de schimb”     =     3566 „Alti creditori diversi”

concomitent

63472 „Cheltuieli cu     =     3722 „Contravaloarea
    redeventele privind             pozitiei de schimb”
    operatiunile de
    leasing si asimilate”

– inregistrarea taxei pe valoarea adaugata aferenta
– inregistrarea platii taxei pe valoarea adaugata

35326 „T.V.A. deductibila”*)     =     111 „Cont curent la
             Banca Nationala a
             Romaniei”

sau

– inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorata

35328 „T.V.A. neexigibila”     =     3536 „Alte impozite, taxe si
                varsaminte asimilate”

Contul 63472 „Cheltuieli cu redeventele privind operatiunile de leasing si asimilate” poate fi dezvoltat i analitic astfel:
– „Cheltuieli cu redeventele la nivelul amortizarii”;
– „Cheltuieli cu redeventele reprezentind marja locatorului”.

1.4. inregistrarea impozitului pe redevente, datorat de societatea de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridica straina cu sediul i strainatate (conform prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri, icheiate de Rominia cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Rominia de persoane fizice si juridice nerezidente), dar achitat de banca la cursul de schimb i vigoare la data respectiva
– iregistrarea sumelor reprezentind impozitul pe redevente, datorat de societatea de leasing (proprietarul bunurilor)

3566 „Alti creditori diversi”     =     3721 „Pozitie de schimb”

concomitent

3722 „Contravaloarea     =     3536 „Alte impozite, taxe si
    pozitiei            de schimb”
                varsaminte asimilate”

– iregistrarea platii impozitului pe redevente de banca

3536 „Alte impozite, taxe si     =     111 „Cont curent la Banca
    varsaminte asimilate”          Nationala a Romaniei”

Impozitul pe redevente se va calcula prin aplicarea cotei de impozit prevazute i conventiile pentru evitarea dublei impuneri, icheiate de Rominia cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Rominia de persoane fizice si juridice nerezidente asupra redeventei, astfel cum este ea definita la art. 24 1 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999.

1.5. inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din tara (atunci cind exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica romina, pe baza contractului de vinzare-cumparare si a facturii

    %     =     3566 „Alti creditori diversi”
4422 „Mijloace fixe”
4522 „Mijloace fixe”
35326 „T.V.A. deductibila”*)

1.6. inregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din strainatate (atunci cind exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica romina, pe baza contractului de vinzare-cumparare si a facturii
– iregistrarea sumelor datorate persoanei juridice romine, reprezentind valoarea reziduala a bunului achizitionat

    %     =     3566 „Alti creditori diversi”
4422 „Mijloace fixe”
4522 „Mijloace fixe”
35326 „T.V.A. deductibila”*)

– iregistrarea achitarii taxei vamale de banca conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999

3536 „Alte impozite, taxe si     =     111 „Cont curent la
    varsaminte asimilate”          Banca Nationala a Romaniei”
– includerea i costul de achizitie al bunurilor a taxelor vamale aferente
    %     = t3536 „Alte impozite, taxe
4422 „Mijloace fixe” tttsi varsaminte asimilate”
4522 „Mijloace fixe”
1.7. inregistrarea transferului dreptului de proprietate (atunci cind exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana juridica straina, pe baza contractului de vinzare-cumparare si a facturiir
– iregistrarea sumelor datorate persoanei juridice straine, reprezentind valoarea reziduala a bunului achizitionatr
r
3721 „Pozitie de schimb” t= t3566 „Alti creditori diversi”r
r
concomitentr
r
t% t= t3722 „Contravaloarear
4422 „Mijloace fixe” tttpozitiei de schimb”r
4522 „Mijloace fixe”r
r
– inregistrarea taxei pe valoarea adaugata aferentar
– inregistrarea platii taxei pe valoarea adaugatar
r
35326 „T.V.A. deductibila”*) t= t111 „Cont curent la Bancar
ttt Nationala a Romaniei”r
r
saur
r
– inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datoratar
r
35328 „T.V.A. neexigibila” t= t3536 „Alte impozite, taxe sir
ttttvarsaminte asimilate”r
r
– inregistrarea platii taxelor vamale si a accizelor, dupa cazr
r
3536 „Alte impozite, taxe si t= t111 „Cont curent la Bancar
varsaminte asimilate” tt Nationala a Romaniei”r
r
– includerea in costul de achizitie al bunului achizitionat a taxelor vamale si a accizelor, dupa cazr
r
t% t= t3536 „Alte impozite, taxe sir
4422 „Mijloace fixe” tttvarsaminte asimilate”r
4522 „Mijloace fixe”r
r
1.8. inregistrarea diferentei de amortizare pina la nivelul costului de achizitie initial iregistrata la locator (din cont 951 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”, analitic distinct, mai putin beneficiul convenit itre parti)r
r
4422 „Mijloace fixe” t= t4612 „Amortizarear
ttttimobilizarilor corporale”r
4522 „Mijloace fixe” t= t4622 „Amortizarear
ttttimobilizarilor corporale”r
r
2. inregistrarea i contabilitatea bancii, i calitate de utilizator (locatar), a principalelor operatiuni privind leasingul financiarr
r
2.1. inregistrarea i contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor din contractele de leasing financiar icheiate itre parti si evidentierea datoriei, inclusiv a dobinzilor aferenter
– iregistrarea datoriei i lei, reprezentind contravaloarea imobilizarilor corporale primiter
r
t% t= t2322 „Imprumuturi la termenr
4422 „Mijloace fixe” tttde la clientela financiara”,r
4522 „Mijloace fixe” tttanalitic distinctr
r
– iregistrarea datoriei i devize reprezentind contravaloarea imobilizarilor corporale primiter
r
3721 „Pozitie de schimb” t= t2322 „Imprumuturi la termen r
ttttde la clientela financiara”,r
ttttanalitic distinctr
r
concomitentr
r
t% t= t3722 „Contravaloarear
4422 „Mijloace fixe” tttpozitiei de schimb”r
4522 „Mijloace fixe”r
r
– iregistrarea dobinzilor de platit, aferente datoriei reprezentind contravaloarea imobilizarilor corporale primiter
r
375 „Cheltuieli inregistrate t= t2327 „Datorii atasate”,r
in avans” tttanalitic distinctr
r
– iregistrarea i afara bilantului a valorii imobilizarilor corporale primite conform documentelor, inclusiv dobindar
r
999 „Contrapartida” t= t951 „Redevente, locatii der
ttttgestiune, chirii si alter
ttttdatorii asimilate”,r
ttttanalitic distinctr
r
2.2. inregistrarea i contabilitate a amortizarii imobilizarilor corporale achizitionate conform contractelor de leasing financiar (amortizarea se efectueaza potrivit duratelor normale de functionare legale i vigoare)r
r
652 „Cheltuieli cu amortizarile t= t %r
imobilizarilor corporale” ttt4612 „Amortizarea imo-r
tttt bilizarilor corporale”r
tttt4622 „Amortizarea imo-r
tttt bilizarilor corporale”r
r
2.3. inregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli privind dobinzile de platit aferente datoriei reprezentind contravaloarea imobilizarilor corporale primiter
– iregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli privind dobinzile de platit i leir
r
60222 „Dobanzi la tt= t375 „Cheltuieli inregis-r
imprumuturile la termen”,ttt trate in avans”r
analitic distinctr
r
– iregistrarea sumelor repartizate pe cheltuieli privind dobinzile de platit i devizer
r
3721 „Pozitie de schimb” t= t375 „Cheltuieli inregis-r
ttt trate in avans”r
r
concomitentr
r
60222 „Dobanzi la t= t3722 „Contravaloarear
imprumuturile la termen”, tt pozitiei de schimb”r
analitic distinctr
r
2.4. inregistrarea obligatiei de plata a ratelor, pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor, persoana juridica rominar
– iregistrarea obligatiei de plata a ratelor i lei si a taxei pe valoarea adaugata aferenter
t% t= 3566 „Alti creditori diversi”r
2322 „Imprumuturi la termen tr
de la clientela financiara”,r
analitic distinctr
2327 „Datorii atasate”,r
analitic distinctr
35326 „T.V.A. deductibila”*)r
r
– iregistrarea i afara bilantului a sumelor reprezentind ratele i lei platite proprietarului bunurilorr
r
951 „Redevente, locatii de t= t999 „Contrapartida”r
gestiune, chirii si alter
datorii asimilate”,r
analitic distinctr
r
2.5. inregistrarea obligatiei de plata a ratelor, pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor, persoana juridica strainar
– iregistrarea obligatiei i devize reprezentind ratele de platit proprietarului bunurilorr
r
t% t= 3566 „Alti creditori diversi”r
2322 „Imprumuturi la termenr
de la clientela financiara”,r
analitic distinctr
2327 „Datorii atasate”,r
analitic distinctr
r
– inregistrarea taxei pe valoarea adaugata aferentar
– inregistrarea platii taxei pe valoarea adaugatar
r
35326 „T.V.A. deductibila”*) t= t111 „Cont curent la Bancar
ttt Nationala a Romaniei”r
r
saur
r
– inregistrarea taxei pe valoarea adaugata datoratar
r
35328 „T.V.A. neexigibila” t= t3536 „Alte impozite, taxer
ttt si varsaminte asimilate”r
r
– iregistrarea i afara bilantului a sumelor reprezentind ratele i devize platite proprietarului bunurilorr
r
951 „Redevente, locatii de t= t999 „Contrapartida”r
gestiune, chirii si alter
datorii asimilate”,r
analitic distinctr
r
2.6. inregistrarea impozitului pe dobinzi datorat de societatea de leasing (proprietarul bunurilor), persoana juridica straina cu sediul i strainatate (conform prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri, icheiate de Rominia cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998), dar achitat de banca la cursul de schimb i vigoare la data respectivar
– iregistrarea impozitului pe dobinzi datorat de catre proprietarul bunurilorr
r
3566 „Alti creditori diversi” t= t3721 „Pozitie de schimb”r
r
concomitentr
r
3722 „Contravaloarea pozitiei t= t3536 „Alte impozite, taxer
de schimb” tt si varsaminte asimilater
– iregistrarea platii impozitului pe dobinzi de bancar
r
3536 „Alte impozite, taxe si t= t111 „Cont curent la Bancar
varsaminte asimilate” tt Nationala a Romaniei”r
r
2.7. inregistrarea la expirarea contractului, o data cu achitarea ultimei rate, a transferului dreptului de proprietate a bunurilorr
– iregistrarea obligatiei reprezentind ultima rata de platit proprietarului bunurilor (persoana juridica romina), precum si taxa pe valoarea adaugata aferentar
r
t% t= t3566 „Alti creditori r
2322 „Imprumuturi la termentttdiversi”r
de la clientela financiara”,r
analitic distinctr
2327 „Datorii atasate”,r
analitic distinctr
35326 „T.V.A. deductibila”*)r
r
– inregistrarea obligatiei reprezentand ultima rata de platit proprietarului bunurilor (persoana juridica straina), precum si taxa pe valoarea adaugata aferentar
– inregistrarea obligatiei reprezentand ultima rata de platit proprietarului bunurilorr
r
t% t= t3566 „Alti creditori r
2322 „Imprumuturi la termentttdiversi”r
de la clientela financiara”,r
analitic distinctr
2327 „Datorii atasate”,r
analitic distinctr
r
– inregistrarea taxei pe valoarea adaugata aferenta, platita sau datoratar
r
35326 „T.V.A. deductibila”*) t= t111 „Cont curent la Bancar
ttt Nationala a Romaniei”r
saur
r
35328 „T.V.A. neexigibila” t= t3536 „Alte impozite, taxer
ttt si varsaminte asimilate”r
r
– iregistrarea achitarii taxei vamale aferente bunurilor din import, conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999r
r
3536 „Alte impozite, taxe si t= t111 „Cont curent la Bancar
varsaminte asimilate” tt Nationala a Romaniei”r
r
– includerea i costul de achizitie al bunurilor din import a taxelor vamale aferenter
r
t% t= t3536 „Alte impozite, taxer
4422 „Mijloace fixe” tt si varsaminte asimilate”r
4522 „Mijloace fixe” r
r
– iregistrarea i afara bilantului a sumelor reprezentind ultima rata platita proprietarului bunurilorr
r
951 „Redevente, locatii de t= t999 „Contrapartida”r
gestiune, chirii si alter
datorii asimilate”,r
analitic distinctr
3. inregistrarea diferentelor de pret i conditiile i care partile au prevazut i contractul de leasing actualizarea periodica a ratelor de leasing. r
r
in aplicarea prevederilor art. 15 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr. 99/1999, partile au obligatia de a stabili prin contract atit valoarea ratelor initiale, cit si criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calcularii valorii ratelor de leasing indexate, iscrise i facturi, unde pe un rind distinct, intitulat „Diferente de pret”, se va reflecta valoarea indexarii.r
in contabilitatea bancii „Diferentele de pret”, iscrise distinct i factura, se vor reflecta astfel:r
– in cazul leasingului operationalr
– diferente de pret aferente ratelor in leir
r
649 „Alte cheltuieli t= t3566 „Alti creditori r
diverse de exploatare”,tttdiversi”r
analitic distinctr
r
– diferente de pret aferente ratelor in devizer
r
3721 „Pozitie de schimb” t= t3566 „Alti creditori r
ttttdiversi”r
concomitentr
r
649 „Alte cheltuieli t= t3722 „Contravaloarear
diverse de exploatare”, tt pozitiei de schimb”r
analitic distinctr
r
– in cazul leasingului financiarr
– diferente de pret aferente ratelor in leir
r
649 „Alte cheltuieli diverse t= tt%r
de exploatare”, tt2322 „Imprumuturi la r
analitic distinct,ttttermen de la clien-r
tttttela financiara”r
ttttanalitic distinctr
ttt2327 „Datorii atasate”, r
ttttanalitic distinctr
r
– diferente de pret aferente ratelor in devizer
r
3721 „Pozitie de schimb” t= tt%r
ttt2322 „Imprumuturi lar
tttttermen de la clien-r
tttttela financiara”,r
ttttanalitic distinctr
ttt2327 „Datorii atasate”,r
ttttanalitic distinctr
r
concomitentr
r
649 „Alte cheltuieli diverse t= t3722 „Contravaloarear
de exploatare”, tt pozitiei de schimb”r
analitic distinctr
r
– iregistrarea diferentelor de pret i contul i afara bilantului 951 „Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”, analitic distinctr
r
r
r
999 „Contrapartida” t= t951 „Redevente, locatii der
ttt gestiune, chirii si alter
ttt datorii asimilate”,r
ttt analitic distinctr
r
– diferentele de pret aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului, iregistrate i contul 649 „Alte cheltuieli diverse de exploatare”, analitic distinct, pot majora valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea i contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, efectuindu-se urmatorul articol contabilr
r
t% t= t7499 „Alte venituri”,r
4422 „Mijloace fixe” tttanalitic distinctr
4522 „Mijloace fixe”r
r
4. Dispozitii finaler
r
Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.r
Prezenta circulara modifica si completeaza i mod corespunzator prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Rominiei nr. 1.418/344/ 1997.r
La data intrarii i vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispozitii contrare.r
Banca Nationala a Rominiei va urmari, i cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii, aplicarea de catre banci a prevederilor prezentei circulare.r