În ceea ce privește NGEU, Comisia este împuternicită, în cadrul deciziei privind resursele proprii, să împrumute, în numele Uniunii, fonduri de pe piețele de capital în cuantum de până la 750 de miliarde EUR la prețurile din 2018; activitățile noi de împrumuturi nete vor înceta cel târziu la sfârșitul anului 2026. Uniunea utilizează fondurile împrumutate pe piețele de capital în scopul unic de a aborda consecințele crizei provocate de COVID-19.

Suma maximă totală a cheltuielilor pentru UE-27 în perioada 2021-2027 este de 1 074 300 de milioane EUR în credite de angajament, ceea ce include integrarea Fondului european de dezvoltare, și de 1 061 058 de milioane EUR în credite de plată. Se vor realiza ajustări tehnice anuale automate pentru inflație pe baza unui deflator fix de 2 %.

 1. Finantarea Politicii Agricole Comune

Finanțarea sectorului agricol se concentrează asupra realizării de valoare adăugată prin intermediul unei politici modernizate și durabile în domeniul agricol, maritim și al pescuitului, precum și prin stimularea acțiunii în domeniul climei și promovarea protecției mediului și a biodiversității. Integrarea climei în întregul buget și integrarea în mai mare măsură a obiectivelor de mediu acordă acestei rubrici un rol central în realizarea obiectivului ambițios de a face ca cel puțin 30 % din cheltuielile UE să contribuie la obiectivele în domeniul climei.

Creditele de angajament pentru această rubrică, care constă în politica în domeniul agricol și maritim, precum și în politicile pentru mediu și climatice nu vor depăși 356 374 de milioane EUR, din care 258 594 de milioane EUR vor fi alocate pentru cheltuieli legate de piață și plățile directe. Plățile directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 și în temeiul Regulamentului privind planurile strategice PAC nu vor depăși 239 916 milioane EUR.

Resurse naturale și de mediu

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
55242 52241 51489 50617 49719 48932 48161
                             Din care: cheltuieli legate de piață și plăți directe
38564 38115 37604 36983 36373 35772 35183

 

Un nou model de performanță, care reunește ambii piloni în cadrul unui instrument unic de programare – planul strategic PAC – va asigura îndeplinirea obiectivelor comune stabilite la nivelul UE. Noul model de performanță va asigura mai multă flexibilitate pentru statele membre și va contribui la simplificare.

Politica agricolă comună(PAC) pentru perioada 2021-2027 va continua să se bazeze pe structura cu

doi piloni:

 1. a) pilonul I (măsuri de piață și plăți directe) va furniza sprijin direct fermierilor și va finanța măsurile de piață. Acesta va contribui, în special printr-o nouă arhitectură de mediu, la un nivel mai ridicat de ambiție al politicii agricole comune în domeniul mediului și al climei. Măsurile din pilonul I vor fi finanțate în întregime din bugetul UE, la fel ca în actuala perioadă de finanțare;
 2. b) pilonul II (dezvoltare rurală) va furniza bunuri publice de mediu și climatice specifice, va ameliora competitivitatea sectoarelor agricol și forestier, va promova diversificarea activității economice și calitatea vieții și a muncii în zonele rurale, inclusiv în zonele cu constrângeri specifice. Măsurile din pilonul II vor fi cofinanțate de statele membre.

Pilonul I

Convergența externă.

Convergența externă a plăților directe va continua. Toate Statele membre care acordă plăți directe la hectar sub nivelul de 90 % din media UE vor elimina 50 % din decalajul dintre nivelul lor actual mediu de plăți directe și nivelul de 90 % din media UE în șase etape egale începând din 2022. Această convergență va fi finanțată proporțional de toate Statele membre.

Adițional, toate Statele membre vor avea un nivel de cel puțin 200 de EUR per hectar în 2022 și toate Statele membre ating cel puțin 215 EUR per hectar până în 2027.

Plafonarea plăților directe destinate exploatațiilor agricole de mari dimensiuni

Va fi introdusă pe o bază voluntară plafonarea plăților directe pentru marii beneficiari la nivelul de 100 000 EUR. Aceasta se va aplica numai sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS). Atunci când aplică plafonarea, statele membre pot să scadă din cuantumul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității pentru fiecare beneficiar toate costurile legate de forța de muncă.

Rezerva pentru agricultură și disciplina financiară

La începutul fiecărui an se instituie în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA)o rezervă menită să ofere sprijin sectorului a gricol în scopul gestionării sau al stabilizării pieței sau în cazul unor crize care afectează producția sau distribuția agricolă („rezerva pentru agricultură”). Cuantumul rezervei pentru agricultură este de 450 de milioane EUR în prețuri curente la începutul fiecărui an din perioada 2021-2027. Mecanismul de disciplină financiară va fi rezervat scopului asigurării respectării subplafonului FEGA.

Flexibilitate între piloni

Statele membre pot hotărî să pună la dispoziție, sub formă de sprijin suplimentar:

 • pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în exercițiile financiare 2022-2027, până la 25 % din plafoanele lor naționale anuale prevăzute în anexa IV la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind sprijinul pentru planurile strategice, după scăderea alocărilor pentru bumbac stabilite în anexa VI pentru anii calendaristici 2021-2026. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu va mai fi disponibil pentru acordarea de plăți directe. Pragul poate fi majorat cu 15 puncte procentuale, cu condiția ca statele membre să utilizeze majorarea corespunzătoare pentru intervenții finanțate din FEADR care abordează obiective specifice de mediu și climă și cu 2 puncte procentuale, cu condiția ca statele membre să utilizeze majorarea corespunzătoare pentru intervenții finanțate din FEADR vizând sprijinirea tinerilor fermieri;
 • până la 25 % din alocarea statului membru pentru FEADR în cursul exercițiilor financiare 2022-2027 pentru alocarea statului membru pentru plățile directe stabilite în anexa IV la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice pentru anii calendaristici 2021-2026. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu va mai fi disponibil pentru acordarea de sprijin în cadrul dezvoltării rurale. Pragul poate fi majorat la 30 % pentru statele membre cu plăți directe pe hectar aflate sub 90 % din media UE.

Pilonul II

Distribuirea sprijinului pentru dezvoltare rurală.

Alocarea pentru FEADR pentru perioada 2021-2027 este de 77 850 de milioane EUR, din care 0,25 % vor fi utilizate pentru asistența tehnică a Comisiei. Pentru statele membre care se confruntă cu provocări structurale deosebite în sectorul agriculturii sau care au investit masiv în cheltuielile pentru pilonul II sau care au nevoie să transfere cuantumuri mai ridicate la pilonul I pentru a spori gradul de convergență, în cadrul cuantumului global general se vor face următoarele alocări suplimentare: Belgia (100 de milioane EUR), Germania (650 de milioane EUR), Irlanda (300 de milioane EUR), Grecia (300 de milioane EUR), Spania (500 de milioane EUR), Franța (1 600 de milioane EUR), Croația (100 de milioane EUR), Italia (500 de milioane EUR), Cipru (50 de milioane EUR), Malta (50 de milioane EUR), Austria (250 de milioane EUR), Slovacia (200 de milioane EUR), Slovenia (50 de milioane EUR), Portugalia (300 de milioane EUR) și Finlanda (400 de milioane EUR).

Prefinanțarea dezvoltării rurale

O sumă inițială de prefinanțare este plătită în tranșe după cum urmează:

 1. a) în 2021*: 1 % din cuantumul sprijinului din FEADR pentru întreaga durată a planului strategic PAC;
 2. b) în 2022*: 1 % din cuantumul sprijinului din FEADR pentru întreaga durată a planului strategic PAC;
 3. c) în 2023*: 1 % din cuantumul sprijinului din FEADR pentru întreaga durată a planului strategic PAC.

* (anii exacți urmează să fie sincronizați cu perioada de tranziție PAC)

Ratele de cofinanțare a sprijinului pentru dezvoltare rurală.

Rata maximă a contribuției FEADR, care urmează să fie stabilită în planurile strategice PAC, este de:

 1. a) 80 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (UE) nr. 229/2013;
 2. b) 85 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate;
 3. c) 60 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile de tranziție;
 4. d) 65 % din cheltuielile eligibile pentru plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice zonei;
 5. e) 43 % din cheltuielile publice eligibile în celelalte regiuni.

Rata minimă a contribuției FEADR este de 20 %. O rată mai mare de cofinanțare, de 80 %, se aplică pentru angajamente de mediu, climă și alte angajamente de gestionare; pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii; pentru investiții neproductive; pentru sprijin acordat parteneriatului european pentru inovare și inițiativei LEADER. O rată de cofinanțare de 100 % se aplică pentru fonduri transferate către FEADR.

Normele privind dezangajarea

Comisia dezangajează automat orice parte a unui angajament bugetar pentru intervenții în domeniul dezvoltării rurale în cadrul unui plan strategic PAC care, până la data de 31 decembrie a celui de al doilea an ulterior anului angajamentului bugetar, nu a fost utilizată pentru prefinanțare sau pentru efectuarea de plăți intermediare în ceea ce privește cheltuielile efectuate.

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

Finanțarea în cadrul acestei rubrici va sprijini, de asemenea, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care vizează finanțarea politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), a politicii maritime a Uniunii și a angajamentelor internaționale ale Uniunii în domeniul guvernanței oceanelor, în special în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin urmare, va sprijini pescuitul și acvacultura sustenabile și conservarea resurselor biologice marine, precum și comunitățile locale care depind de acestea.

Va finanța programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) care va acorda un sprijin suplimentar pentru conservarea biodiversității, inclusiv pentru Natura 2000, precum și pentru transformarea Uniunii într-o societate curată, circulară, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice.

Pentru a aborda consecințele sociale și economice ale obiectivului de atingere a neutralității climatice a UE până în 2050, va fi creat un mecanism pentru o tranziție justă, inclusiv un fond pentru o tranziție justă. Cuantumul alocat Fondului pentru o tranziție justă pentru perioada 2021-2027 este de 7 500 de milioane EUR. Cheia de repartizare pentru Fondul pentru o tranziție justă va fi în conformitate cu propunerea Comisiei, inclusiv un cuantum maxim și o reducere proporțională a intensității minime a ajutorului. Accesul la Fondul pentru o tranziție justă va fi limitat la 50 % din alocările naționale pentru statele membre care nu s-au angajat încă să pună în aplicare obiectivul de atingere a neutralității climatice a UE până în 2050, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris, restul de 50 % fiind pus la dispoziție în momentul acceptării unui astfel de angajament.

Extrase din : Reuniunea extraordinară a Consiliului European (17, 18, 19, 20 şi 21 iulie 2020) – Concluzii.