În prezent, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital majoritar de stat se aprobă de Guvern, prin hotărâre, iar bugetele de venituri şi cheltuieli ale filialelor acestora se aprobă prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Renunţarea la această prevedere a fost determinată de angajamentele asumate de România faţă de instituţiile financiare internaţionale referitoare la implementarea bunelor practici de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, precum şi cele referitoare la neimplicarea statului în activităţile de conducere şi administrare ale întreprinderilor publice, angajamente deja asumate prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

Conform Notei de fundamentare a proiectului de act normativ, un alt motiv este 'necesitatea respectării guvernanţei corporative la nivelul întreprinderilor publice precum şi reglementările specifice pieţei de capital, conferind în acest mod investitorilor pieţei de capital drepturi depline în calitate de acţionari la întreprinderile publice, eliminând astfel eventuale imixtiuni ale Guvernului în activitatea de conducere şi administrare a întreprinderilor publice, asigurându-se, astfel, protecţia deplină a drepturilor acţionarilor minoritari'. 

În ceea ce priveşte companiile aflate în insolvenţă, la care statul este acţionar unic sau majoritar, intenţia de a nu mai supune aprobării Guvernului bugetele de venituri şi cheltuieli a fost determinată de prevederile art. 141 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, conform cărora, pe parcursul reorganizării, debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, iar acţionarii, asociaţii şi membrii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitorului, cu excepţia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege şi în planul de reorganizare. 

'Principiile care stau la baza întocmirii unui buget de venituri şi cheltuieli la o societate sau regie autonomă aflată în procedura insolvenţei sunt circumscrise scopului procedurii, respectiv acoperirea masei credale. (…) Întrucât Legea nr. 85/2014 nu prevede că aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli este atribuţia expresă a Adunării Generale a Acţionarilor, ci o atribuţie exclusivă a participanţilor la procedura insolvenţei, situaţie în care apare ca necesară modificarea cadrului normativ care impune obligativitatea aprobării bugetelor de venituri şi cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, astfel încât menţinerea unei asemenea prevederi ar putea fi interpretată drept o imixtiune a executivului în atribuţiile organelor abilitate de lege să gestioneze procedura insolvenţei', se menţionează în nota de fundamentare. 

Aceasta mai semnalează că, potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea şi întrucât deciziile manageriale ale administratorului judiciar, lichidatorului judiciar sau debitorului care şi-a păstrat dreptul de administrare pot fi controlate sub aspectul oportunităţii numai de către creditori, prin organele acestora. 

AGERPRES