Joi, 9 mai, de Ziua Europei, 21 de șefi de stat din Uniunea Europeană au semnat Apelul Comun pentru Europa înaintea alegerilor europene din mai 2019. Aceştia fac un apel comun pentru o Uniune Europeană unită şi atentă la pericolele din jur.

Redăm integral traducerea în limba română, precum și textul în limba engleză:

Apel comun pentru Europa înaintea alegerilor europene din mai 2019

Europa este cea mai bună idee pe care am avut-o vreodată

Integrarea europeană a contribuit la îndeplinirea unei speranțe de pace vechi de secole în Europa, după ce naționalismul feroce și alte ideologii extremiste au dus Europa la catastrofa a două războaie mondiale. Până în ziua de azi, nu putem și nu ar trebui să considerăm că pacea și libertatea, prosperitatea și bunăstarea sunt garantate. Este necesar să ne implicăm cu toții în mod activ în promovarea ideii mărețe a unei Europe pașnice și integrate.

Alegerile din 2019 au o importanță deosebită: dumneavoastră, cetățenii europeni, sunteți cei care decideți calea pe care Uniunea Europeană o va urma. De aceea, noi, șefii de stat din Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Finlanda, îi chemăm pe toți cetățenii europeni cu drept de vot să participe la alegerile pentru Parlamentul European la sfârșitul lunii mai 2019.

Popoarele Europei s-au unit din propria lor voință liber exprimată în Uniunea Europeană, proiect care se întemeiază pe principiile libertății, egalității, solidarității, democrației, justiției și loialității manifestate în interiorul Uniunii și între membrii săi. O Uniune fără precedent în istoria Europei. În Uniunea noastră, membrii aleși ai Parlamentului European, împreună cu Consiliul Uniunii Europene, adică guvernele tuturor statelor membre, decid ce reguli ar trebui să se aplice în Europa și cum ar trebui să fie cheltuit bugetul Europei.

Suntem cu toții europeni

Pentru mulți cetăţeni din Europa, în special din tânăra generație, cetățenia europeană a devenit a doua lor natură. Nu este o contradicție pentru ei să-și iubească satul, orașul, regiunea sau națiunea și să fie devotați proiectului european.

Europa noastră este capabilă să facă față provocărilor împreună

În aceste luni, mai mult decât oricând în trecut, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări profunde. Pentru prima dată de la începutul integrării europene, oamenii vorbesc despre reversul uneia sau mai multor etape de integrare, precum libertatea de mișcare sau desființarea instituțiilor comune. Pentru prima dată, un stat membru intenționează să părăsească Uniunea. În același timp, alții cer mai multă integrare în Uniunea Europeană sau în Zona Euro, sau o Europă cu mai multe viteze.

Viziunile asupra acestor chestiuni diferă în rândul cetățenilor și al guvernelor statelor membre, precum și între noi, șefii de stat. Cu toate acestea, cu toții suntem de acord că integrarea europeană și unitatea sunt esențiale și că dorim ca Europa să continue ca o Uniune. Numai o comunitate puternică va fi capabilă să facă față provocărilor globale curente. Efectele schimbărilor climatice, terorismul, globalizarea economică și migrația nu se opresc la granițele naționale. Doar lucrând împreună ca parteneri egali la nivel instituțional vom reuși să facem față cu succes acestor provocări și să continuăm pe drumul spre coeziunea economică și socială și spre dezvoltare.

Vrem o Europă puternică și integrată

Avem nevoie, așadar, de o Uniune Europeană puternică, o Uniune care are instituții comune, o Uniune care își revizuiește constant activitatea cu un ochi critic și care este capabilă să se reformeze, o Uniune a cărui fundament sunt cetățenii săi și statele sale membre.

Această Europă are nevoie de o dezbatere politică dinamică cu privire la cea mai bună cale spre viitor, având la bază Declarația de la Roma din 25 martie 2017. Europa este capabilă să gestioneze o gamă largă de opinii și idei. Dar, cu siguranță, nu trebuie să ne întoarcem la o Europă în care țările nu mai sunt parteneri egali, ci adversari.

Europa noastră unită are nevoie de un vot puternic al popoarelor. De aceea vă invităm să vă exercitați dreptul de vot. Viitorul nostru comun european se află pe buletinul de vot.

Rumen Radev

Președintele Republicii Bulgaria

Miloš Zeman

Președintele Republicii Cehia

Frank-Walter Steinmeier

Președintele Republicii Federale Germania

Kersti Kaljulaid

Președintele Republicii Estonia

Michael D. Higgins

Președintele Irlandei

Prokopios Pavlopoulos

Președintele Republicii Elene

Emmanuel Macron

Președintele Republicii Franceze

Kolinda Grabar-Kitarović

Președintele Republicii Croația

Sergio Mattarella

Președintele Republicii Italia

Nicos Anastasiades

Președintele Republicii Cipru

Raimonds Vējonis

Președintele Republicii Letonia

Dalia Grybauskaitė

Președintele Republicii Lituania

János Áder

Președintele Republicii Ungaria

George Vella

Președintele Republicii Malta

Alexander Van der Bellen

Președintele Republicii Austria

Andrzej Duda

Președintele Republicii Polonia

Marcelo Rebelo de Sousa

Președintele Republicii Portugheze

Klaus Iohannis

Președintele României

Borut Pahor

Președintele Republicii Slovenia

Andrej Kiska

Președintele Republicii Slovacia

Sauli Niinistö

Președintele Republicii Finlanda

Varianta scrisorii în engleză:

Joint Call for Europe ahead of the European elections in May 2019

Europe is the best idea we have ever had

European integration has helped to realise a centuries-old hope for peace in Europe after unbridled nationalism and other extreme ideologies led Europe to the barbarity of two world wars. To this day, we cannot and should not take peace and freedom, prosperity and well-being for granted. It is necessary that we all engage actively for the great idea of a peaceful and integrated Europe.

The 2019 elections are of special importance: It is you, the European citizens who decide which path the European Union shall follow. We, the Heads of State of Bulgaria, Czech Republic, Germany, Estonia, Ireland, Greece, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia and Finland therefore call on all European citizens who are entitled to vote to take part in the elections to the European Parliament at the end of May 2019.

The peoples of Europe have united out of their own free will in the European Union, which is founded on the principles of liberty, equality, solidarity, democracy, justice and loyalty within and between its members. A Union which is unprecedented in the history of Europe. In our European Union, the elected Members of the European Parliament, along with the Council of the European Union, that is, the Governments of all Member States, decide which rules should apply in Europe and how Europe’s budget should be spent.

We are all Europeans

For many people in Europe, particularly among the young generation, their European citizenship has become second nature to them. It is not a contradiction for them to love their village, town, region or nation and to be committed Europeans.

Our Europe is able to meet challenges together

In these months, more than ever before, the European Union is facing profound challenges. For the first time since European integration began, people are talking about rolling back one or more integration steps, such as freedom of movement or abolishing joint institutions. For the first time a Member State intends to leave the Union. At the same time, others call for more integration in the EU or the Eurozone or for a multi-speed Europe.

Views on these matters differ among the citizens and governments of the Member States, as well as between us Heads of State. However, we all agree that European integration and unity is essential and that we want to continue Europe as a Union. Only a strong community will be able to face up to the global challenges of our time. The effects of climate change, terrorism, economic globalisation, and migration do not stop at national borders. We will only meet these challenges successfully and continue on the road to economic and social cohesion and development by working together as equal partners at the institutional level.

We want a strong and integrated Europe

We thus need a strong European Union, a Union that has joint institutions, a Union that constantly reviews its work with a critical eye and is able to reform itself, a Union that is built on its citizens and on its Member States as a vital base.

This Europe needs a vibrant political debate on the best path forward into the future starting from the Rome Declaration of 25th March 2017 as a basis. Europe is able to withstand a very wide range of opinions and ideas. But there definitely must not be a return to a Europe in which countries are no longer equal partners but opponents.

Our united Europe needs a strong vote by the peoples. This is why we call on you to exercise your right to vote. It is our common European future that is on the ballot.

Rumen Radev

President of the Republic of Bulgaria

Miloš Zeman

President of the Czech Republic

Frank-Walter Steinmeier

President of the Federal Republic of Germany

Kersti Kaljulaid

President of the Republic of Estonia

Michael D. Higgins

President of Ireland

Prokopios Pavlopoulos

President of the Hellenic Republic

Emmanuel Macron

President of the French Republic

Kolinda Grabar-Kitarović

President of the Republic of Croatia

Sergio Mattarella

President of the Italian Republic

Nicos Anastasiades

President of the Republic of Cyprus

Raimonds Vējonis

President of the Republic Latvia

Dalia Grybauskaitė

President of the Republic of Lithuania

János Áder

President of  the Republic of Hungary

George Vella

President of the Republic of Malta

Alexander Van der Bellen

President of the Republic of Austria

Andrzej Duda

President of the Republic of Poland

Marcelo Rebelo de Sousa

President of the Portuguese Republic

Klaus Iohannis

President of Romania

Borut Pahor

President of the Republic Slovenia

Andrej Kiska

President of the Slovak Republic

Sauli Niinistö

President of the Republic of Finland