1. TEREN CURȚI CONSTRUCȚII, INTRAVILAN CU SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 064,98 MP, din care:
  • TEREN CURȚI CONSTRUCȚII, INTRAVILAN CE VA FI DEȚINUT ÎN EXCLUSIVITATE CU SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 189,86 MP  și
  • TEREN INTRAVILAN, CE VA FI DETINUT IN INDIVIZIUNE CU SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 875,12 MP;
  1. CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII INDUSTRIALE (producție, depozitare si administrative) CU SUPRAFAȚA CONSTRUIT-DESFĂȘURATĂ TOTALĂ DE 646,55 MP;
  2. AMENAJĂRI ALE TERENULUI, REȚELE ȘI INSTALATII ALE CLĂDIRILOR;
  3. BUNURI MOBILE AFERENTE ACTIVULUI.

 

 

Activele imobile au numere cadastrale: de la 2098/123 până la 2098/137, de la 2098/172 până la 2098/185, de la 2098/187 până la 2098/222, de la 2098/225 până la 2098/227, 2098/228/3, de la 2098/229 până la 2098/241, 2098/242/1/2, de la 2098/243 până la 2098/249, de la 2098/254 până la 2098/275.

Proprietatea imobiliară aparține societății S.C. Moldomobila S.A. Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, str. Bucium, nr. 34, jud. Iaşi, C.U.I. 1969451, nr. de înreg. O.R.C. J22/502/1991, aflată în procedura de faliment, reprezentată prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. numit prin Sentința nr. 1820/31.08.2015 pronunţată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 9993/99/2011 și se vinde ca urmare a aprobării în cadrul Adunării creditorilor din data de 15.11.2019 a unei oferte de cumpărare depusă pentru acest activ.

Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru acest activ plecând de la preţul oferit de 38.313.000 lei, fără TVA (aproximativ 8.100.000 euro fără TVA), la care se va adaugă minim un pas de supraofertare. Vânzarea se va face cu T.V.A. În cazul în care ambii parteneri sunt înregistrați în scopuri de T.V.A. se vor utiliza măsurile de simplificare, aplicându-se taxarea inversă. Pentru livrările de bunuri mobile se va aplica taxarea T.V.A.

Cei interesați au șansa de a achiziționa această proprietate imobilară cu suprafața totală de teren de 64.064,98 MP și suprafață totală construită de aproximativ 35.646,55 MP prin depunerea unei supraoferte de cumpărare pană în data de 27.02.2020, ora 16.00.

Prețul de la care va începe ședința de supraofertare va fi echivalentul celei mai mari dintre supraofertele depuse.

 

Pasul de supraofertare este în cuantum de 1% (unu %), respectiv 383.130,00 lei (aproximativ 81.000 euro fără TVA) din valoarea ofertei pentru  ACTIVUL  1, în conformitate cu prevederile regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 21.10.2019 și reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potențialul supraofertant faţă de oferta deja existentă.

Pentru a participa la procedura de supraofertare, ofertantul și supraofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Iași. Aleea Nicolina, nr. 82, următoarele documente de participare:

– Oferta financiară (care va include suma oferită, fără T.V.A. şi termenul de plată și termenul de valabilitate al oferte care nu poate fi mai scurt de 60 de zile),

– O declarație prin care se arate că, în interiorul termenului în care ofertantul/supraofertantul înțelege să își mențină oferta înaintată, oferta este irevocabilă, care nu va fi mai mic

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de: 10.000 lei la care se va adăuga TVA-ul aferent. Această sumă se va achita în contul de lichidare și de TVA al S.C. Moldomobila S.A. Iași, deschise la Banca Transilvania, respectiv cont nr. RO64BTRLRONCRT0530071301 (în care se va vira baza) și cont nr. RO33BTRLRONTVA0530071301 (în care se va vira TVA-ul aferent). Începând cu data de 01.02.2020, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență 78/2019 nu se va mai aplica plata defalcată a TVA-ului, astfel încât TVA-ul aferent se va vira în contul curent (în care se va vira baza).

– Dovada depunerii de către supraofertanți a garanţiei de participare la procedura de vânzare, în valoare de 10% din oferta inițială aprobată de către adunarea creditorilor, în contul de lichidare al              Moldomobila S.A. Iași, deschis la Banca Transilvania SA Iași, cu nr. RO64BTRLRONCRT0530071301,

Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la procedura de supraofertare semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal şi pentru semnarea peocesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, acesta va prezenta notarului public și procura autentică specială;

– Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la procedura de supraofertare trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la supraofertare, susținerea valabilității oferte, semnarea procesului verbal, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

– Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

– Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,

– Declarație cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;

– Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;

– Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut-plăcut sau înțelege să-și asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;

– Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul care intenționează să achite prețul prin credit bancar, consimte că este de acord să piardă garanția de participare la procedura de supraofertare în situația în care, indiferent de motive, instituția de credit nu mai acordă creditul bancar adjudecatarului,

– Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului care intenționează să achite prețul prin credit bancar, că se obligă – sub sancțiunea anulării procesului verbal de supraofertare și reținerii garanției constituită – să depună în termen de 30 de zile de la data ședinței de supraofertare dovada faptului că este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri cu o instituție de credit.

– Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului care intenționează să achite prețul în rate, că se obligă ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data ședinței de supraofertare să depună la sediul lichidatorului judiciar documente asiguratorii pentru plata prețului în rate, sub sancținea anulării procesului verbal de supraofertare și reținerii garanției constituită

– Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la procedura de supraofertare, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

– Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

–  Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

– Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment,

– Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru persoanele juridice străine:

– Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

– Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la ședința de supraofertare cunoaşte limba română şi termenii specifici acesteia sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

– Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.

– Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

– Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

– Declarație pe proprie răspundere că nu se află în insolvență,

Pentru persoanele fizice române:

– Copie de pe actul de identitate,

– Declarație pe proprie răspundere că nu se află în insolvență,

Pentru persoanele fizice străine:

– Copie de pe paşaport.

Documentele depuse de ofertant și supraofertanți precum și supraofertele vor fi depuse într-un plic închis şi sigilat ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate.

Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului/supraofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului/supraofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se deschide până la data de 27.02.2020, ora 16.00”.

Toate documentele de participare vor fi depuse în limba română, în original sau în copie conformă cu originalul, după caz, opisate, îndosariate în dosare cu şină, toate paginile fiind numerotate consecutiv începând de la nr. 1, semnate şi ştampilate (în cazul persoanelor juridice) de ofertant/supraofertant. Toate documentele traduse din una sau mai multe limbi străine vor fi traduceri autorizate, supralegalizate de un notar public român şi însoţite de copii legalizate ale documentelor în limba străină după care au fost traduse.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 27.02.2020, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: fax- 232-212.231,  tel. 0232-243.864,  0755-132.471, 0757-544.544.