Anul 2013 va veni cu importante schimbări pentru industria telecomunicaţiilor generate de adoptarea, în ultimul trimestru al anului 2012, a legii privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. Noul cadru legislativ aduce prevederi privind stabilirea unei proceduri transparente şi nediscriminatorii de încheiere a contractelor de acces pe proprietatea publică, reglementează procedura de încheiere a acestor contracte, precum şi modul de exercitare a dreptului de acces pe o proprietate în urma încheierii unui contract şi accesul la infrastructura reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv utilizarea partajată a acesteia.
Conform prevederilor acestei legi, Autorităţii îi revin atribuţii cu privire la inventarierea reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora, crearea unei baze de date care va include condiţiile şi contractele de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, crearea unui ghid privind condiţiile tehnice şi economice ce trebuie îndeplinite pentru realizarea accesului la infrastructură al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice şi elaborarea unui contract-standard de acces pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură, precum şi efectuarea unor acţiuni de control cu privire la obligaţiile ce revin autorităţilor publice prin prisma noilor prevederi legale.
Pentru a veni în sprijinul tuturor celor vizaţi de prevederile acestei legi, respectiv furnizorii, proprietarii şi autorităţile publice, ANCOM va demara anul viitor o campanie de informare, date fiind schimbările majore pe care le aduce aceasta în privinţa accesului pe proprietăţi şi a utilizării partajate a infrastructurii.
Tot în cursul anului 2013 vor fi finalizate modelele de calculaţie a costurilor eficiente ale furnizării serviciilor de interconectare în vederea terminării, originării şi tranzitului naţional comutat al apelurilor la puncte fixe şi terminării la puncte mobile, serviciilor auxiliare, serviciilor de backhaul pe suport Ethernet şi serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps (furnizate prin intermediul reţelei de transmisiuni).
Pentru a ajuta utilizatorii finali să ia decizii informate şi să obţină un maxim de beneficii pe o piaţă concurenţială de comunicaţii, ANCOM va finaliza în 2013 implementarea a două proiecte importante: aplicaţia online pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate utilizatorilor finali, finanţată din fonduri europene şi aplicaţia online de măsurare a parametrilor tehnici de calitate a serviciilor de acces la internet.
Tot în această direcţie, Autoritatea va elabora un proiect de decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de retransmisie a serviciilor de programe media audiovizuale liniare şi/sau difuzarea serviciilor de programe media audiovizuale la cerere către utilizatori finali.
De asemenea, va fi realizat un ghid privind încheierea şi conţinutul minim al contractelor la distanţă ce au ca obiect furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, care are obiectivul de a oferi furnizorilor un set de clarificări cu privire la modul de interpretare şi de aplicare în practică a obligaţiilor legale specifice domeniului comunicaţiilor electronice.
ANCOM îşi propune totodată să modifice legislaţia secundară de specialitate în domeniul spectrului radio, prin revizuirea procedurii de autorizare în scopul furnizării serviciilor de programe audiovizuale şi a procedurii de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio şi a resurselor de numerotaţie, precum şi actualizarea TNABF conform prevederilor internaţionale în vigoare. De asemenea, vor fi elaborate strategiile privind utilizarea benzilor de frecvenţe de peste 40 GHz atribuite serviciului fix, implementarea şi dezvoltarea sistemelor BWA în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pe perioada 2011-2020 şi acordarea drepturilor de utilizare a benzii de 450 MHz. Tot în 2013 va fi organizată o consultare publică cu privire la viitorul blocurilor de frecvenţe rămase nealocate la licitaţia din 2012.
În ceea ce priveşte piaţa serviciilor poştale, ANCOM are în plan revizuirea deciziei privind regimul de autorizare generală în domeniul serviciilor poştale, precum şi monitorizarea modului în care furnizorii de servicii poştale îşi respectă obligaţiile faţă de utilizatori. Dat fiind faptul că la sfârşitul acestui an expiră calitatea de furnizor de serviciu universal al CNPR, ANCOM va evalua situaţia pe piaţa acestor servicii pentru a constata dacă serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal vor putea fi oferite prin intermediul mecanismelor concurenţiale ale pieţei, urmând să se stabilească oportunitatea desemnării unui nou furnizor de serviciu universal.
Pentru a contribui la prevenirea incidentelor de securitate a reţelelor, Autoritatea are în plan finalizarea unui proiect de decizie privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice şi realizarea unui ghid de implementare privind aceste măsuri.
În a doua jumătate a anului viitor, ANCOM va găzdui reuniunea plenară a Reţelei Fratel, organizaţie fondată în 2003 de către instituţiile de reglementare din ţările francofone, care vizează stabilirea colaborării şi a schimbului de informaţii dintre membrii săi pentru a contribui la găsirea celor mai bune soluţii la subiecte comune de reglementare a telecomunicaţiilor. Preşedintele ANCOM a fost ales preşedinte al Fratel pentru anul 2013.