Potrivit unui comunicat al instituţiei, beneficiarii ajutorului de stat (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, societăţi comerciale, cooperative agricole, grupuri de producători) pot obţine o rată a sprijinului public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 1,5 milioane euro, în funcţie de tipul întreprinderii şi investiţia propusă. 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat marţi, pe pagina oficială de internet a Agenţiei, varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat GBER "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole", aferentă Submăsurii 4.2a "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol". 

Împreună cu această schemă de ajutor de stat va putea fi accesată şi o Schemă de ajutor de minimis pentru "Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole". 

AFIR precizează că măsurile sunt în linie cu "Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate", lansat de premierul Dacian Cioloş în luna martie 2016, prin care se urmăreşte, între altele, stimularea mediului de afaceri din mediul rural, crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale, reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban. 

Obiectivul general ale Schemei de Ajutor de Stat GBER (4.2a) "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor pomicole în vederea obţinerii de produse neagricole" vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii celor care realizează investiţii în sectoarele economice, eligibile, menţionate în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului. 

Printre cheltuielile finanţate prin Schema GBER – pomicultură se numără: construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor realizate în scopul colectării, condiţionării şi/sau procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol; construcţii destinate unei etape sau întregului flux tehnologic; infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc; unităţi mobile de procesare; pentru respectarea condiţiilor de igienă, sanitar-veterinare şi a fluxului tehnologic, sunt eligibile spaţiile destinate personalului de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spaţiu pentru pregătirea şi servirea mesei etc. 

Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investiţii finanţate prin această Schemă de ajutor de stat AFIR menţionează fabricarea fructelor confiate, dar şi a băuturilor alcoolice din fructe. 

Schema de ajutor de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor din sectorul pomicol în vederea obţinerii de produse neagricole" se adresează întreprinderilor, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanţarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis şi beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă submăsurii 4.2a, adică au încheiat un contract de finanţare cu AFIR. 

Costurile generale ale proiectului reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. 

Astfel, această Schemă de minimis poate fi accesată doar de beneficiarii GBER în vederea acoperirii cheltuielilor generate de alcătuirea şi implementarea proiectului. În cadrul schemei de minimis valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro/proiect. Valoarea eligibilă a costurilor generale proiect este, după cum urmează: maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiţii care presupun construcţii-montaj; maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiţii care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj. 

AGERPRES