„Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) BRD – Groupe Société Générale s-a reunit pe 20 aprilie 2017 pentru două şedinţe: Ordinară şi Extraordinară (…) La şedinţă au fost prezenţi acţionari reprezentând 85,76 % din capitalul social al băncii”, se arată într-un comunicat al instituţiei de credit.

AGA Ordinară a dezbătut şi aprobat situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2016, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar al băncii, descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2016, propunerea Consiliului de Administraţie de distribuire a 70% din profitul distribuibil de 728.280.960 de lei, fixarea dividendului brut la 0,73 lei/acţiune, plata dividendelor în data de 30 mai 2017 şi data plăţii amânate de 30 noiembrie 2017.

De asemenea, AGA Ordinară a mai aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2017, remuneraţia cuvenită administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2017 şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi remuneraţia directorilor, precum şi numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al băncii pentru anul financiar 2017.

 

Administratorul neexecutiv al unei societăţi pe acţiuni este „acel membru al Consiliului de Administraţie care, în cazul în care într-o societate pe acţiuni au fost delegate atribuţiile de conducere către directori, nu a fost numit director. În ipoteza delegării atribuţiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să fie formată din administratori neexecutivi”, potrivit art. 1381 din Legea 31/1990.

AGA Ordinară a BRD – Groupe Société Générale a mai aprobat, joi, „numirea dlui Benoît Jean Marie Ottenwaelter în calitate de administrator neexecutiv, pentru un mandat de 4 ani (numirea este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi termenul mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României), reînnoirea mandatului de administrator neexecutiv al dlui Jean-Luc André Joseph Parer, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18 octombrie 2017, şi împuternicirea dlui Giovanni Luca Soma – preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii – să semneze, în numele băncii, contractul de administraţie cu aceştia”, se mai arată în comunicatul BRD.

 

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat modificarea Actului Constitutiv al băncii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

Totodată, Adunarea Generală a Acţionarilor BRD – Groupe Société Générale a aprobat data de 8 mai 2017 ca „ex date” conform art. 2 şi art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor, respectiv data de 9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Raportul anual care conţine situaţiile financiare ale anului 2016 aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor a fost transmis la ASF – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare şi la Bursa de Valori Bucureşti, conform calendarului de comunicare financiară făcut public la începutul anului, şi este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii: www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obţinute, la cerere, gratuit, de la sediul central al BRD – Groupe Société Générale.

Te-ar putea interesa și: