M. Of. nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Act nr. 531/18 Mai 2011 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ (201100386) Guvernul României

M. Of. nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Act nr. 534/18 Mai 2011 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate plăţii contribuţiilor de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (201100386) Guvernul României

M. Of. nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Act nr. 527/18 Mai 2011 Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia (201100386) Casa Națională de Asigurări de Sănătate

M. Of. nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Act nr. 3/26 Mai 2011 Regulament privind stabilirea, declararea şi plata de către instituţiile de credit a cotizaţiilor anuale şi suplimentare la fondul special pentru despăgubiri la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (201100386) Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

M. Of. nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Act nr. 109/01 Iunie 2011 Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2011, seria I de admitere (201100386) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0386 din 02 Iunie 2011
Act nr. 110/01 Iunie 2011 Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2011, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program (201100386) Ministerul Administrației și Internelor