Astfel, Măsura 221 de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire vizează creşterea suprafeţei de pădure. Alocarea totală este de 229 milioane euro, bani ce pot fi cheltuiţi până în 2013.
Scopul alocării de fonduri europene este prevenirea pagubele produse de factorii naturali dăunători, reducerea eroziunii solurilor, îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei, îmbunătăţirea calităţii aerului, producerea de biomasă  şi conservarea biodiversităţii.
Cei care vor depune proiecte care să vizeze împădurirea unor terenuri agricole vor putea beneficia de mai multe forme de sprijin. Astfel, pentru prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, se acordă 70% din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiilor (costuri standard: 1.560 euro/ha ptr. zona de munte, 1660 euro/ha ptr. zona de deal şi 1.900 euro/ha ptr. zona de câmpie) sau 80% din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiilor în zonele defavorizate şi în siturile Natura 2000.
În plus, se acordă prima anuală pentru lucrările de completări şi întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de cinci ani, în acest caz plata fiind diferită în funcţie de zona geografică, eşalonată pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei (1.336 euro/ha în zona de câmpie, 1.155 euro/ha în zona de deal, 826 euro/ha în zona de munte).
Se mai acordă şi o primă anuală fixă pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi pentru o perioadă de 15 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei, prima fiind de 215 euro/ha/an pentru fermieri şi 110 euro/ha/an pentru non-fermieri.
Sunt acoperite şi cheltuielile cu întocmirea proiectului tehnic, dar suma nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în limita plafoanelor: 70 euro/ha pentru suprafeţe de până la 50 ha, 50 euro/ha pentru suprafeţe între 50 ha şi 150 ha sau 30 euro/ha pentru suprafeţe mai mari de 150 ha).
Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii terenului
Pot solicita fonduri nerambursabile persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol. Aceştia nu trebuie să facă obiectul altor forme de sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceeaşi suprafaţă de teren agricol şi perioadă de angajament.
Pentru a fi clasificat ca fermier pentru această măsură, fiecare solicitant de suport trebuie să demonstreze că veniturile din agricultură însumează cel puţin 25% din veniturile totale şi că timpul destinat muncii în agricultură reprezintă cel puţin 25% din timpul de muncă total efectuat.
Beneficiarii din categoria concesionarilor/arendaşilor sunt eligibili pentru toate formele de suport doar dacă proprietarul / proprietarii terenului în cauză sunt de acord cu împădurirea şi cu menţinerea arboretului creat pe o perioadă stabilită pe baza normelor tehnice în vigoare, care va fi cel puţin egală cu vârsta exploatabilităţii prevăzută în normativele tehnice.
Eligibile sunt terenurile agricole, adică suprafaţe de teren arabil, păşuni şi fâneţe, livezi, vii sau alte culturi permanente prevăzute de legislaţia naţională, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor doi ani.
Terenul agricol propus pentru împădurire trebuie să fie compus din parcele de minim 0,5 hectare, iar raportul dintre distanţa cea mai mare şi cea mai mică a extremelor perimetrului acesteia va fi sub 5 (cu excepţia perdelelor forestiere).
O altă condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este sa facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în ultimii 2 ani calendaristici şi să fi respectat în toată această perioadă şi pe toată suprafaţa parcelelor propuse pentru împădurire Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu. Dovada se va face prin emiterea de către APIA a unei „Note de constatare”.
Nu se dau bani pentru înfiinţarea unor culturi de pomi de Crăciun
Prin Măsura 221 nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea culturilor de pomi de Crăciun, plantaţiile din specii cu creştere rapidă, împădurirea pajiştilor permanente, neafectate de fenomene de degradare.
Nu sunt eligibile terenurile care nu au folosinţă agricolă, terenuri grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrelor locale, terenuri a căror situaţie juridică este neclară, terenuri menţionate în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major, terenuri deţinute în devălmăşie (indiviziune) sau în altă formă colectivă (asociativă) dacă oricare dintre deţinătorii acestora se opune împăduririi, pajişti naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului, a căror stadiu de degradare se constată conform legislaţiei în vigoare. 

Te-ar putea interesa și: