Guvernul a redus termenele pentru declanşarea şi finalizarea procedurilor de insolvenţă şi faliment al unei companii, pentru a limita „prezenţa firmelor neviabile în circuitul comercial”, decizie impusă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană prin acordul de împrumut încheiat cu România

Modificările au fost efectuate printr-un proiect de lege aprobat recent de Guvern, în care se arată că procedurile de insolvenţă trebuie accelerate pentru a evita întârzierea nejustificată a radierii societăţilor neviabile din registrul comerţului şi, implicit, o prelungire a prezenţei acestora în circuitul comercial.

Perioada de observaţie, redusă la 50 de zile

Astfel, Guvernul a decis ca perioada de observaţie a unei firme, cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenţei şi data confirmării planului sau, după caz, a intrării în faliment, să fie redusă cu 10 zile, de la 60 la 50 zile, iar adunarea generală a acţionarilor firmei respective să fie convocată în maximum 10 zile de la deschiderea procedurii, faţă de 20 zile în prezent, pentru desemnarea administratorului special.

De asemenea, proiectul de lege aprobat de Guvern stabileşte că dacă adunarea acţionarilor nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, iar asociaţii/acţionarii vor fi decăzuţi din aceste drepturi. Prima citare şi/sau comunicare a actelor de procedură se va realiza prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Operaţiunile de publicare în Buletin a actelor de procedură emise de instanţele judecătoreşti şi administrator/lichidator vor fi efectuate gratuit, iar operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului a acestor acte vor fi de asemenea realizate fără plată.

Termene reduse pentru judecătorul sindic, administrator şi lichidator

Termenul de recurs la hotărârea judecătorului sindic a fost redus de la 10 zile la 7 zile de la comunicarea deciziei, iar perioada de judecare a recursului a fost drastic diminuată, de la 30 zile la 10 zile de la înregistrarea dosarului la Curtea de Apel.
Hotărârile pronunţate de judecătorul sindic vor fi motivate de acesta în termen de 10 zile de la data pronunţării.

Administratorul judiciar va trebui să prezinte judecătorului-sindic cele două rapoarte privind situaţia economică a debitorului şi reorganizarea acestuia în maximum 20 zile de la desemnare, faţă de 30 zile în prezent, respectiv în cel mult 40 zile, faţă de 60 zile în prezent. Raportul privind cauzele care au condus la insolvenţa debitorului va trebui prezentat în maximum 20 zile, faţă de 60 zile în prezent.

De la depunerea rapoartelor, debitorul va avea dreptul să înregistreze contestaţia într-o perioadă limitată la 3 zile, faţă de 5 zile în prezent, iar judecătorul-sindic va soluţiona contestaţia într-un termen redus la jumătate, de la 10 zile la 5 zile de la înregistrare.
La rândul său, lichidatorul va trebui să prezinte judecătorului-sindic raportul privind activitatea debitorului în maximum 40 zile de la desemnare, faţă de 60 zile în prezent.

Cererea de faliment se judecă de urgenţă

Conform legii în vigoare, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere de declanşare a procedurii de faliment în termen de maximum 30 zile de la apariţia stării de insolvenţă. Proiectul de lege aprobat de Guvern stabileşte în mod distinct că cererea debitorului va fi judecată de urgenţă, în termen de 5 zile, în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

Legea aprobată de Executiv elimină totodată prevederea aflată în prezent în vigoare, care stabileşte că „reaua-credinţă a debitorului trebuie dovedită de creditorul care se opune la deschiderea procedurii insolvenţei”.

Perioada în care judecătorul-sindic îi poate obliga, la cererea debitorului, pe creditorii care au introdus cererea de declanşare a procedurii insolvenţei să depună la bancă o cauţiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor a fost redusă de la 15 zile la 5 zile, iar termenul în care debitorul este obligat să depună la dosar actele pentru declanşarea insolvenţei a fost redus la jumătate, de la 10 zile la 5 zile.

Termenele de înregistrare a creanţelor, scurtate

Şedinţa publică în care trebuie prezentată propunerea judecătorului-sindic privind intrarea în faliment a debitorului va trebui organizată în maximum 15 zile de la primirea raportului administratorului judiciar, faţă de 20 zile în prezent.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului va fi de maximum 45 zile de la deschiderea procedurii de insolvenţă, faţă de 60 zile în prezent, iar termenul de verificare a creanţelor şi de comunicare a tabelului preliminar de creanţe a fost stabilit la cel mult 20 zile, faţă de 30 zile în prezent.
Contestaţia debitorului faţă de creanţele trecute de către administrator/lichidator în tabelul preliminar al creanţelor va trebui depusă la tribunal în termen de 5 zile de la afişare, faţă de 10 zile în present

Acţiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale va trebui introdusă de către administrator/lichidator nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii (18 luni în prezent).

SURSA: Mediafax