Astfel, în cazul accidentelor, de circulație mai ales, în care minorii au suferit vătămări corporale, se solicită acoperirea cheltuielilor de spitalizare, pe considerentul că autorul accidentului nu este de vină pentru producerea acestuia. Codul fiscal prevede însă scutirea minorilor de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, Constituția României acordă regim special de protecție și asistență copiilor, iar convențiile internaționale stipulează clar drepturile copiilor de a beneficia de cele mai bune servicii medicale și de recuperare.

„Art. 320 – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(1)    Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă de toate drepturile și obligațiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate și dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată.

(1¹) Minorii se expectează de la plata prejudiciului determinat conform alin. (1).

(2)    Furnizorii de servicii care acordă asistența medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidență distinctă a acestor cazuri și au obligația să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală această evidență, în vederea decontării, precum și cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective”.

Propunerea legislativă va fi dezbătută la Senat,  prima cameră sesizată.