electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice. Art. 2. – Prezentul regulament se aplica in relatiile dintre operatorii de retea si: a) utilizatorii noi care solicita racordarea la reteaua electrica; b) utilizatorii existenti care solicita un nou racord/ bransament la reteaua electrica sau modificarea unuia existent; c) utilizatorii existenti la care s-au modificat elementele avute in vedere la racordarea la reteaua electrica. Art. 3. – In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizate se definesc potrivit anexei nr. 1. Art. 4. – (1) Utilizatorii permanenti sau temporari ai retelelor electrice pot fi:a) producatori;b) distribuitori;c) furnizori;d) consumatori.(2) Consumatorii pot fi:a) mari consumatori;b) mici consumatori;c) consumatori casnici. CAPITOLUL II Tipuri de solicitari privind racordarea la retelele electriceArt. 5. – (1) Solicitantii de racordari la retelele electrice se adreseaza operatorului de retea, in oricare dintre urmatoarele situatii: a) aparitia unui utilizator nou, definitiv sau temporar; b) dezvoltarea unui utilizator existent; c) separarea unui subutilizator de instalatiile unui utilizator, in vederea racordarii directe la reteaua electrica; d) modificarea unor elemente de natura tehnica fata de situatia initiala, cu sau fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de consum/producere; e) modificarea unor elemente de natura administrativa fata de situatia initiala, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de consum/producere. (2) Dezvoltarea unui utilizator existent implica oricare dintre urmatoarele situatii: a) dezvoltarea activitatii unui producator prin montarea de grupuri noi, inlocuirea unor grupuri existente cu altele avand putere instalata mai mare, modernizarea/retehnologizarea grupurilor existente, cu cresterea puterii instalate; b) dezvoltarea unui consumator, respectiv cresterea puterii solicitate din reteaua electrica fata de puterea aprobata anterior pentru locul de consum respectiv, determinata de extinderea activitatii proprii, modernizarea sau inlocuirea tehnologiei, dotarea suplimentara etc. sau de racordarea unui subconsumator la retelele proprii; c) dezvoltarea unui distribuitor existent.(3) Modificarea unor elemente de natura tehnica fata de situatia initiala, cu sau fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de consum/producere, implica oricare dintre urmatoarele situatii: a) modificarea naturii, structurii, caracteristicilor grupurilor generatoare/receptoarelor initiale si/sau a cerintelor privind siguranta instalatiilor de racordare; b) racordarea unui subutilizator;c) separarea unor consumatori racordati initial prin instalatie unica. (4) Modificarea unor elemente de natura administrativa fata de situatia initiala, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de consum/producere, implica oricare dintre urmatoarele situatii: a) schimbarea denumirii unui utilizator; b) preluarea obiectivului de la un loc de consum/producere prin cumparare, mostenire etc.; c) modificarea tipului consumatorului. CAPITOLUL III Avizul tehnic de racordareArt. 6. – Obtinerea avizului tehnic de racordare de catre un utilizator este obligatorie pentru fiecare loc de consum/producere, nou sau care se dezvolta, indiferent de perioada de timp solicitata si de marimea puterii absorbite/produse sau a sporului acesteia. Art. 7. – Utilizatorii retelelor electrice au obligatia obtinerii avizului tehnic de racordare inainte de a incepe executarea sau modificarea instalatiei de utilizare care urmeaza a fi racordata la reteaua electrica. Art. 8. – Operatorii de retea emit, la cerere, avize tehnice de racordare pentru obiectivele din zona in care detin reteaua conform licentei. Art. 9. – (1) Avizul tehnic de racordare trebuie obtinut in toate situatiile prevazute la art. 5 alin. (1), cu exceptia situatiei prevazute la lit. e), cand avizul se actualizeaza cu mentiunile de natura administrativa. (2) In cazul pierderii sau deteriorarii de catre utilizator a avizului tehnic de racordare, operatorul de retea va emite un duplicat. Art. 10. – In cazul constructiilor noi, modificarilor sau extinderilor, care, conform legii, necesita certificat de urbanism, avizul tehnic de racordare se va elibera dupa obtinerea acestui certificat pentru obiectivul utilizatorului care urmeaza a fi racordat la reteaua electrica. Art. 11. – (1) Emiterea avizului tehnic de racordare se face contra cost, pe baza tarifelor de emitere a avizelor tehnice de racordare aprobate de autoritatea competenta. (2) Stabilirea tarifelor se va face cu respectarea principiilor prevazute in anexa nr. 2 pct. I. (3) Achitarea tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare se face conform optiunii solicitantului: o data cu depunerea cererii, la ridicarea avizului sau 50% la depunerea cererii si 50% la ridicarea avizului. CAPITOLUL IV Etapele procesului de racordare la retelele electriceArt. 12. – Pentru realizarea racordarii unui utilizator la reteaua electrica se parcurg, dupa caz, urmatoarele etape: a) depunerea cererii de emitere a avizului tehnic de racordare de catre viitorul utilizator;b) emiterea avizului tehnic de racordare;c) incheierea contractului de racordare;d) contractarea si executarea lucrarilor de racordare la reteaua electrica;e) punerea in functiune a instalatiei de racordare;f) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare. SECtIUNEA 1 Depunerea cererii si a documentatiei pentru obtinerea avizului tehnic de racordareArt. 13. – In vederea obtinerii avizului tehnic de racordare la reteaua electrica, solicitantul se poate adresa operatorului de retea care detine reteaua electrica din zona: a) prin intermediul unui furnizor care detine licenta de furnizare in zona; b) prin intermediul unui consultant de specialitate atestat; c) direct. Art. 14. – Cererea de emitere a avizului tehnic de racordare va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: a) datele de identificare a utilizatorului si, daca este cazul, a consultantului de specialitate atestat/a furnizorului; b) obiectul solicitarii de racordare: grupuri generatoare, instalatii de distributie, instalatii consumatoare etc., inclusiv amplasamentul; c) angajamentul solicitantului de a respecta normele in vigoare; pentru consumatorii mici si consumatorii casnici acest angajament se face prin semnarea cererilor-tip care contin cerintele aplicabile categoriilor respective de utilizatori; d) optiunea pentru una dintre variantele posibile de racordare la reteaua electrica, prezentate in studiul de solutie si avizate de operatorul de retea; e) lista documentelor anexate cererii. Art. 15. – (1) Documentatia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de categoria de utilizator din care face parte solicitantul. In functie de categoria de utilizator, documentatia va cuprinde, dupa caz: a) avizul de amplasament, in copie; b) studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, avizat de operatorul de retea; c) datele tehnice si energetice caracteristice utilizatorilor, conform reglementarilor aprobate de autoritatea competenta; d) certificatul de urbanism, in copie si in original, care se restituie; e) plan de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum/producere, atat pentru constructiile existente, cat si pentru constructiile noi sau extinderi; pentru constructiile noi sau modificari la cele existente, planul va fi avizat de organismele competente potrivit legii. Pentru consumatorii casnici este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum; f) actele societatii, dupa caz: certificat de inmatriculare, cod fiscal sau certificat de inregistrare; g) act de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/incintei/cladirii in care se constituie locul de consum/producere pentru care se solicita avizul tehnic de racordare, in copie si in original, care se restituie. In cazul spatiilor inchiriate este necesar si acordul proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice;rn h) avizul tehnic de racordare obtinut anterior, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d), in copie.rn (2) In situatia corespunzatoare art. 5 alin. (1) lit. e), documentatia anexata cererii va cuprinde:rn a) actele doveditoare ale incadrarii in una dintre cele trei situatii prevazute de art. 5 alin. (4), in copie si in original, care se restituie;rn b) ultimul aviz tehnic de racordare anterior, in copie;rn c) documentele prevazute la alin. (1), dupa caz, in functie de tipul utilizatorului si numai pentru cazurile in care se solicita si spor de putere.rn (3) Pentru toate categoriile de instalatii, in documentatie se vor specifica cerintele privind nivelul de siguranta in punctul de delimitare pentru a fi avute in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica.rnrn rnArt. 16. – Avizul de amplasament se emite pe baza unei metodologii aprobate de autoritatea competenta.rn Art. 17. – In cazuri justificate operatorul de retea poate solicita date suplimentare daca este necesar.rn Art. 18. – Documentatia pentru obtinerea avizului tehnic de racordare va fi in mod obligatoriu semnata si de utilizator, chiar daca aceasta a fost intocmita de catre un consultant de specialitate atestat.rn Art. 19. – (1) Solutia de racordare la reteaua electrica de transport se stabileste pe baza unui studiu de solutie.rn (2) Solutia de racordare la reteaua electrica de distributie pentru distribuitori sau grupuri generatoare, si pentru consumatorii racordati la reteaua electrica de 110 kV, se stabileste pe baza unui studiu de solutie.rn (3) Solutia de racordare la reteaua electrica de distributie de medie sau joasa tensiune a consumatorilor se stabileste astfel:rn a) in cadrul unei fise de solutie elaborate de operatorul de retea; cheltuielile legate de elaborarea fisei de solutie sunt incluse in tariful de emitere a avizului tehnic de racordare pe care il plateste utilizatorul;rn b) prin exceptie, in cazuri justificate, in care se impune o analiza complexa pentru stabilirea solutiei de racordare, printr-un studiu de solutie; necesitatea elaborarii unui studiu de solutie este stabilita de catre operatorul de distributie si comunicata utilizatorului in termen de 7 zile calendaristice de la solicitarea avizului tehnic de racordare.rn Art. 20. – (1) Studiul de solutie pentru racordarea la retelele electrice se elaboreaza la comanda si pe cheltuiala utilizatorilor de catre operatorul de retea sau de alti proiectanti atestati in conditiile legii.rn (2) Studiul de solutie se avizeaza de catre Comisia tehnica de avizare a operatorului de retea.rn (3) Avizul prevazut la alin. (2) nu constituie aviz tehnic de racordare, acesta atestand numai calitatea documentatiei tehnico-economice respective si fiind avut in vedere la emiterea avizului tehnic de racordare.rn (4) Refuzul avizarii studiului de solutie de catre Comisia tehnica de avizare a operatorului de retea trebuie justificat.rn Art. 21. – (1) Operatorul de retea va colabora cu utilizatorii pentru stabilirea celei mai avantajoase solutii de racordare la reteaua electrica din punct de vedere tehnic si economic.rn (2) In cazul grupurilor dispecerizabile racordate la reteaua electrica de distributie si al utilizatorilor racordati la reteaua electrica de distributie cu tensiunea de 110 kV, operatorul de distributie si operatorul de transport si de sistem vor colabora pentru avizarea studiului de solutie si pentru stabilirea celei mai avantajoase solutii de racordare.rnrn SECtIUNEA a 2-arn Emiterea avizului tehnic de racordarernrn Art. 22. – (1) In termen de 7 zile de la data inregistrarii cererii pentru emiterea avizului tehnic de racordare, operatorul de retea verifica documentatia depusa.rn (2) In cazul in care constata ca documentatia este incompleta, operatorul de retea va comunica solicitantului in termenul prevazut la alin. (1) necesitatea completarii, indicand elementele si piesele cu care aceasta trebuie facuta si dand toate informatiile necesare in acest scop.rn (3) Documentatia este considerata incompleta si in cazul in care a fost necorespunzator intocmita, continand date contradictorii, planuri de situatie neconcludente si altele.rn (4) Timpul necesar solicitantului pentru completarea documentatiei se considera suplimentar duratei reglementate de emitere a avizului tehnic de racordare.rn Art. 23. – Pentru emiterea avizului tehnic de racordare, operatorul de retea are in vedere, dupa caz, urmatoarele:rn a) capacitatea retelei electrice;rn b) posibilitatile de racordare;rn c) solutiile privind instalatia de racordare in amplasamentul obiectivului solicitat de utilizator, din punct de vedere tehnic si economic;rn d) evaluarea modului de utilizare a capacitatii retelelor electrice existente;rn e) selectarea solutiei optime din punct de vedere al ansamblului retelei electrice;rn f) identificarea unor necesitati de intarire a retelei electrice;rn g) evaluarea costurilor in reteaua electrica in urma racordarii instalatiilor solicitantilor;rn h) indeplinirea conditiilor de racordare;rn i) respectarea prevederilor normelor in vigoare.rn Art. 24. – (1) Emiterea avizului tehnic de racordare pentru utilizatorii ce se racordeaza la retelele electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, precum si pentru grupurile generatoare dispecerizabile se face in maximum 90 de zile calendaristice de la inregistrarea de catre operatorul de retea a documentatiei complete depuse de utilizator.rn (2) Emiterea avizului tehnic de racordare la retelele electrice de distributie de medie si joasa tensiune se face in maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea de catre operatorul de distributie a documentatiei complete depuse de utilizator.rn (3) In situatiile in care emiterea avizului tehnic de racordare de catre operatorul de distributie se face cu consultarea operatorului de transport si de sistem, termenul reglementat pentru emiterea avizului tehnic de racordare de catre operatorul de distributie se prelungeste pana la primirea punctului de vedere al acestuia, dar nu cu mai mult de 30 de zile.rn (4) Colaborarea dintre operatorul de distributie si operatorul de transport si de sistem se face in conformitate cu procedura intocmita de operatorul de distributie in colaborare cu operatorul de transport si de sistem si aprobata de autoritatea competenta.rn Art. 25. – Operatorul de retea are obligatia de a comunica in scris solicitantului, in termenele prevazute la art. 24, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului, in urmatoarele situatii:rn a) satisfacerea cererii utilizatorului ar conduce la incalcarea normelor in vigoare;rn b) nu a fost respectat avizul de amplasament.rn Art. 26. – (1) Pentru avizele tehnice de racordare operatorul de retea este obligat sa intocmeasca un continut-cadru al acestora, in functie de categoria utilizatorilor.rn (2) Continutul-cadru al avizelor tehnice de racordare va fi aprobat de catre autoritatea competenta.rn Art. 27. – Avizul tehnic de racordare emis de catre operatorul de retea va contine, dupa caz, urmatoarele:rn a) puterea aprobata pentru racordare si evolutia acesteia;rn b) descrierea solutiei de racordare, care include precizarea privind punctul de racordare, punctul de delimitare si lucrarile ce trebuie efectuate pentru extinderea sau intarirea retelei electrice impuse de realizarea sau modificarea instalatiei de racordare respective;rn c) conditii specifice pentru racordare;rn d) cerintele operatorului de retea privind instalatiile de racordare ale utilizatorilor retelelor electrice;rn e) cerintele de monitorizare si reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii;rn f) date inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii;rn g) evaluarea costurilor care vor fi suportate de solicitant pentru realizarea racordarii la reteaua electrica;rn h) nivelul de siguranta al retelei electrice in punctul de delimitare;rn i) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la mentinerea sigurantei in functionare a Sistemului electroenergetic national (SEN) si la restaurarea functionarii SEN dupa o cadere totala sau partiala a acestuia;rn j) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem si/sau operatorii de distributie;rn k) cerinte privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica;rn l) conditiile in care utilizatorul poate fi decuplat de la reteaua electrica de catre operatorul de retea;rn m) cerinte pentru echipamentele principale de masurare, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului;rn n) cerinte privind structura si locul de montare a echipamentelor de masurare care servesc la stabilirea contravalorii serviciului de transport/distributie prestat de operatorul de retea utilizatorului;rn o) alte conditii, in functie de cerintele specifice solicitantului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de normele in vigoare la data emiterii avizului;rn p) cerinte pentru fazele de executie, receptie, punere in functiune, precum si pentru perioada de functionare a instalatiei;rn q) nominalizarea altor avize si acorduri, dupa caz;rn r) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare.rn Art. 28. – (1) Locul si, dupa caz, numarul punctelor de delimitare se propun de catre operatorul de retea, se stabilesc de comun acord cu utilizatorul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si se precizeaza in avizul tehnic de racordare.rn (2) La stabilirea punctului de delimitare se vor avea in vedere:rn a) tipul instalatiei: de transport, de distributie, de utilizare si altele;rn b) limita de proprietate asupra terenurilor; instalatiile operatorului de retea nu se vor amplasa pe proprietatea utilizatorului;rn c) probabilitatea de racordare a noi utilizatori la instalatia de racordare.rn (3) In cazul in care, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalatiilor nu poate fi facuta conform alin. (2) lit. b), la limita de proprietate, utilizatorul nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate exclusiv in beneficiul lui si amplasate pe proprietatea sa, dar care apartin operatorului de retea.rn (4) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. c), primul utilizator va primi, din partea urmatorilor utilizatori racordati in primii 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei de racordare, o compensatie baneasca. Valoarea acestei compensatii va fi stabilita de operatorul de retea, in baza unei metodologii aprobate de autoritatea competenta.rn (5) Elementul fizic la care se stabileste punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane si altele) trebuie sa permita realizarea separarii instalatiilor care apartin operatorului de retea de cele ale utilizatorului.rn (6) Pentru blocurile de locuinte nou-construite punctele de delimitare vor fi la bornele de iesire din contoare, montate centralizat, la parter sau pe palier.rn (7) Punctul de delimitare va fi stabilit astfel incat instalatiile pentru racordarea utilizatorilor permanenti, amplasate pe domeniul public, sa fie detinute exclusiv de catre operatorul de retea.rn Art. 29. – (1) Pentru utilizatorii permanenti perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de minimum 25 de ani de la data emiterii.rn (2) Pentru utilizatorii temporari perioada de valabilitate este perioada care a fost specificata in avizul tehnic de racordare.rn Art. 30. – Avizul tehnic de racordare emis isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:rn a) expira perioada pentru care a fost emis;rn b) se modifica datele utilizatorului (energetice, de identitate sau de patrimoniu) care au stat la baza emiterii lui;rn c) avizele organelor abilitate, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv autorizatia de construire pentru obiectivul utilizatorului, impun schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrica;rn d) in termen de 18 luni de la emitere, pentru utilizatorii ce se racordeaza la retelele electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare si pentru grupurile generatoare dispecerizabile, respectiv 12 luni de la emitere, pentru utilizatorii racordati la retelele electrice de distributie de medie si joasa tensiune, daca nu a fost achitat tariful de racordare si incheiat contractul de racordare sau formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrica.rn Art. 31. – Eventualele contestatii ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri pana la 100 kW inclusiv se rezolva de catre organele ierarhice ale emitentului, iar cele ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolva de catre autoritatea competenta.rnrn SECtIUNEA a 3-arn Incheierea contractului de racordarernrn Art. 32. – (1) Dupa primirea avizului tehnic de racordare, daca accepta prevederile acestuia, utilizatorul solicita in scris operatorului de retea incheierea contractului de racordare.rn (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incheierea contractului de racordare nu este necesara in situatia prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. e).rn Art. 33. – (1) Pentru realizarea racordarii, utilizatorii achita operatorului de retea, detinator al retelei electrice, tariful de racordare stabilit conform metodologiei emise de autoritatea competenta, pe baza propunerilor operatorilor de retea.rn (2) Metodologia prevazuta la alineatul precedent va respecta principiile prevazute in anexa nr. 2 pct. II.rn (3) Tariful de racordare se achita intr-un interval de maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului de racordare, intr-o singura transa, daca partile nu convin alte modalitati de plata, fara a se depasi insa data punerii in functiune a instalatiei de racordare.rn Art. 34. – Dupa plata tarifului de racordare, operatorul de retea rezerva utilizatorului o parte a capacitatii retelei, corespunzatoare puterii aprobate, in conditiile avizului tehnic de racordare.rn Art. 35. – (1) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:rn a) copie a avizului tehnic de racordare;rn b) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;rn c) acordurile proprietarilor terenului, in original;rn d) celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;rn e) autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie si in original, care se restituie;rn f) autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, in original;rn g) autorizatia de infiintare sau de functionare emisa de autoritatea competenta pentru obiectivele energetice prevazute in legislatia in vigoare, daca este cazul, in copie.rn (2) Pentru obtinerea de catre utilizator a acordurilor si avizelor prevazute la alin. (1) lit. c), d) si f), operatorul de retea are obligatia intocmirii documentatiei tehnice necesare.rn (3) Autorizatia prevazuta la alin. (1) lit. f) se obtine de catre utilizator, o data cu autorizatia de construire a obiectivului.rn (4) Prin exceptie de la alin. (3), in situatia in care utilizatorul nu poseda autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, operatorul de retea are obligatia efectuarii demersurilor pentru obtinerea acesteia, iar termenele din contractul de racordare vor fi conditionate si decalate corespunzator.rn Art. 36. – In urma indeplinirii cerintelor prevazute la art. 35, operatorul de retea are obligatia sa propuna utilizatorului proiectul de contract de racordare, in termen de maximum 30 de zile.rn Art. 37. – (1) In cazul in care, pentru racordarea unui utilizator, sunt necesare lucrari de modificare sau deviere a instalatiilor electrice existente ale operatorului de retea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se vor face de catre operatorul de retea ca titular, pe cheltuiala utilizatorului, anterior incheierii contractului de racordare.rn (2) In cazul in care lucrarile de deviere sunt conditionate de realizarea instalatiei de racordare, cele doua categorii de lucrari se vor corela prin etapizari corespunzatoare care vor fi prevazute in contractul de racordare.rn Art. 38. – Dupa incheierea contractului de racordare si in conditiile prevazute in acesta, operatorul de retea solutioneaza toate problemele legate de realizarea racordarii la reteaua electrica, respectiv: proiectarea, construirea si punerea in functiune a instalatiei de racordare, inclusiv realizarea, in instalatiile din amonte de punctul de racordare, a tuturor conditiilor tehnice pentru asigurarea capacitatii necesare, in vederea preluarii consumului suplimentar solicitat de utilizator la parametri calitativi corespunzatori normelor in vigoare.rnrn SECtIUNEA a 4-arn Contractarea si executarea lucrarilorrnrn Art. 39. – Pentru racordarea utilizatorilor la reteaua electrica se executa, dupa caz, urmatoarele categorii de lucrari:rn a) lucrari de intarire a retelei electrice, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii unui utilizator;rn b) lucrari pentru realizarea instalatiilor cuprinse intre punctul de racordare si punctul de delimitare;rn c) lucrari pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare.rn Art. 40. – (1) Operatorul de retea executa cu forte proprii sau contracteaza, conform reglementarilor legale, cu terti atestati in conditiile legii, lucrarile din categoriile prezentate la art. 39 lit. a) si b).rn (2) Lucrarile din categoria corespunzatoare art. 39 lit. a) si b) se pot contracta de catre operatorul de retea si direct cu un anumit proiectant/constructor atestat, daca acesta a fost ales de catre utilizator, care a cerut in scris in mod expres acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare.rn (3) In situatia prevazuta la alin. (2), tariful de racordare perceput de catre operatorul de retea se va recalcula in mod corespunzator.rn Art. 41. – (1) Realizarea lucrarilor din categoria corespunzatoare art. 39 lit. c) este in responsabilitatea utilizatorului si se face pe cheltuiala lui.rn (2) Costul lucrarilor prevazute la alin. (1) nu este inclus in tariful de racordare, iar instalatiile rezultate raman in patrimoniul utilizatorului.rnrn SECtIUNEA a 5-arn Receptionarea si punerea in functiune a instalatiilorrnrn Art. 42. – (1) Receptionarea instalatiilor rezultate in urma lucrarilor prevazute la art. 39 lit. a) si b) si punerea lor in functiune se realizeaza in conformitate cu normele in vigoare pentru aceste operatii, aferente lucrarilor proprii ale operatorului de retea.rn (2) Aceste instalatii raman in patrimoniul operatorului de retea si vor putea fi folosite pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (4).rn Art. 43. – (1) Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face dupa depunerea la operatorul de retea a documentatiei instalatiei de utilizare, incheierea conventiei de exploatare si a contractului pentru transportul/distributia/furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor si procedurilor in vigoare.rn (2) Documentatia tehnica a instalatiei de utilizare, intocmita in conformitate cu normele si procedurile in vigoare, cuprinde, dupa caz, documente care atesta respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, finalizarea executiei lucrarilor conform proiectului, efectuarea receptiei cu rezultate corespunzatoare la terminarea lucrarilor si altele.rn (3) In cazul in care operatorul de retea a solicitat expertizarea instalatiei de utilizare, documentatia tehnica va cuprinde si rapoartele de expertiza elaborate de organisme de expertiza sau de experti atestati in conditiile legii.rn Art. 44. – (1) Utilizatorul raspunde pentru starea si intretinerea instalatiilor din aval de punctul de delimitare.rn (2) Operatorul de retea raspunde pentru starea si intretinerea instalatiilor din amonte de punctul de delimitare.rn Art. 45. – Utilizatorul si operatorul de retea sunt obligati sa exploateze si sa intretina in buna stare, in conformitate cu normele in vigoare, instalatiile pe care le detin.rnrn CAPITOLUL Vrn Dispozitii finalernrn Art. 46. – Operatorii de retea isi vor organiza activitatea privind racordarea utilizatorilor la retea pe baza unor proceduri proprii, conforme cu prezentul regulament, astfel incat aceasta sa se desfasoare operativ, cu minimum de deplasari din partea solicitantilor, si vor organiza un sistem de informare a acestora privind procesul de racordare.rn Art. 47. – (1) Operatorii de retea vor oferi solicitantilor sau imputernicitilor acestora, contra cost, date privind caracteristicile retelei in punctul respectiv, in vederea alcatuirii documentatiei pentru racordarea la reteaua electrica, si vor pune la dispozitie solicitantilor, spre consultare, documentatia folosita la fundamentarea solutiei de racordare.rn (2) Datele tehnice referitoare la reteaua electrica, furnizate de operatorul de retea conform alin. (1), au caracter de confidentialitate.rn Art. 48. – Sumele provenite din perceperea tarifelor de racordare la retelele electrice se vor constitui intr-un cont special al fondului de investitii, la nivelul fiecarui operator de retea. Acest cont va fi folosit numai pentru lucrari de dezvoltare a retelelor electrice.rn Art. 49. – Constituie contraventii urmatoarele fapte:rn a) neobtinerea avizului tehnic de racordare sau nereactualizarea acestuia, dupa caz, de catre un utilizator care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 5;rn b) inceperea executarii instalatiei de utilizare care urmeaza a fi racordata la reteaua electrica sau modificarea acesteia fara obtinerea in prealabil a avizului tehnic de racordare;rn c) emiterea avizului tehnic de racordare, in cazul in care lipseste documentatia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare sau cand aceasta este incompleta;rn d) emiterea avizului tehnic de racordare fara stabilirea unei solutii de racordare, conform prezentului regulament;rn e) elaborarea studiului de solutie de catre proiectanti care nu sunt atestati in conditiile legii;rn f) realizarea instalatiei de racordare pe baza unui aviz tehnic de racordare care si-a incetat valabilitatea;rn g) incalcarea prevederilor art. 34, 47 si 48;rn h) refuzul nejustificat al Comisiei tehnice de avizare a operatorului de retea de a aviza studiul de solutie;rn i) nerespectarea de catre operatorul de retea a prevederilor art. 25;rn j) nerespectarea de catre operatorul de retea a prevederilor art. 35 alin. (2);rn k) refuzul operatorului de retea de a contracta direct cu un proiectant/constructor atestat, in conditiile art. 40 alin. (2);rn l) punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorilor cu incalcarea prevederilor art. 43;rn m) nerespectarea de catre operatorul de retea a termenelor prevazute la art. 22, 24 si 36;rn n) practicarea de catre operatorul de retea a altor tarife decat cele aprobate de autoritatea competenta;rn o) incheierea de catre un operator de retea sau furnizor a unui contract cu un utilizator care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 5, daca acesta din urma nu a obtinut in prealabil un aviz tehnic de racordare.rn Art. 50. – (1) Contraventiile prevazute la art. 49 lit. a)-f) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, in cazul persoanelor juridice.rn (2) Contraventiile prevazute la art. 49 lit. g)-o) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv de la 150.000.000 lei la 200.000.000 lei, in cazul persoanelor juridice.rn (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1) si (2).rn Art. 51. – Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin reprezentanti imputerniciti de autoritatea competenta.rn Art. 52. – Contraventiilor prevazute la art. 49 si 50 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind