"Sumele repartizate, în anii anteriori, la alte rezerve în condiţiile art.1 alin.(1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, existente la data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă se pot redistribui sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, odată cu aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2016", se arată în textul actului normativ. 

În nota explicativă, autorii proiectului arată că Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome stabileşte destinaţiile şi cuantumurile în care se va repartiza profitul net realizat de acestea, respectiv rezerve legale, dividende, alte rezerve care constituie sursă proprie de finanţare a acestora. 

"S-a constatat că la o serie de societăţi/regii, rezervele care constituie o sursă proprie de finanţare nu sunt utilizate de către acestea, surplusul valoric regăsindu-se în disponibilităţile băneşti ale acestora", spun iniţiatorii. 

De asemenea, în expunerea de motive se mai precizează că societăţile/regiile autonome pot dispune de disponibilităţi băneşti aferente rezultatului reportat din anii anteriori, reprezentând câştig efectiv realizat din reevaluarea imobilizărilor corporale sau disponibilităţi băneşti aferente rezultatului reportat provenit din operaţiuni, altele decât cele legate de reevaluarea imobilizărilor corporale (de exemplu, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile). 

"Pentru aceste rezerve rămase la dispoziţia societăţilor/regiilor autonome nu există o reglementare expresă prin care acestea să poată fi redistribuite către acţionari sub formă de dividende sau vărsământ net. Repartizarea de dividende din rezervele societăţilor, constituite din profiturile anilor anteriori, precum şi din rezultatul reportat reprezentând câştig efectiv realizat din reevaluare este o soluţie practicată de companiile cu capital privat. În acest context este necesară armonizarea legislaţiei privind repartizarea profiturilor înregistrate de companiile/regiile autonome cu capital integral/majoritar de stat cu cea care reglementează repartizarea pentru companiile cu capital privat", mai spun autorii proiectului. 

Aceştia explică faptul că adoptarea actului normativ în regim de urgenţă se justifică, deoarece Legea contabilităţii obligă societăţile şi regiile autonome să depună un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, iar, în acest moment, se află în curs de derulare procedura de aprobare a situaţiilor financiare încheiate pentru exerciţiul financiar al anului 2016. 

La capitolul Schimbări preconizate, se arată că "prin modificările propuse se creează cadrul legal pentru redistribuirea ca dividende suplimentare sau, în cazul regiilor autonome, ca vărsăminte la bugetul de stat sau local, a profitului repartizat la alte rezerve în anii anteriori, ca sursă proprie de finanţare şi care nu a fost utilizat conform destinaţiilor iniţiale, precum şi pentru repartizarea sumelor existente în soldul rezultatului reportat care au rămas nerepartizate". 

La sfârşitul lunii ianuarie, Guvernul a mandatat reprezentanţii statului în AGA/CA la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, să ia măsurile necesare pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat în 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat. 

Decizia a fost adoptată de Guvern printr-un memorandum. 

AGERPRES