„Alocăm 111 milioane euro pentru sănătate și 3 milioane euro pentru finalizarea lucrărilor Catedralei Mântuiri Neamului. Este ceea ce lăsăm în urmă copiilor și strănepoților noștri proiect ce se finalizează în anul Centenarului”, a anunțat Gabriela Firea, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilului din Şoseaua Pipera nr. 55, sector 2, în vederea realizării obiectivului de investiţii, Spitalul Metropolitan”

2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului Bucureşti de a identifica suprafeţele de teren şi să demareze procedurile necesare privind construcţia a doua spitale generaliste

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul Bucureşti, în vederea efectuării lucrărilor de punere în siguranţă şi consolidare

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind construirea unei maternităţi în curtea Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” Bucureşti

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare Pavilion A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş”

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca”

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare Corp A şi B Maternitatea Bucur” – str. Bucur nr. 10 (Corp A) şi nr. 19 (Corp B), sector 4

 

8. Proiect de hotărâre privind predarea în administrare a lifturilor şi escalatoarelor ce fac parte din obiectivul „Modernizare infrastructura rutieră Piaţa Sudului”, de către Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei către Administraţia Străzilor

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea Mausoleului „Memorialul Eroilor Neamului” din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Bucureşti

10. Proiect de hotărâre privind declararea că bun ce aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti a unui imobil situat în Sectorul 4 şi darea acestui bun în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea plantării de stejari cu sprijinul Ambasadei Republicii Lituania la Bucureşti

11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea cadastrală a imobilului Depoului Giurgiului ce aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti, situat în strada Acţiunii nr. 52-54, sector 4, în scopul realizării şi a unei autobaze

12. Proiect de hotărâre privind declararea că bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti a cotei de ½ din imobilul situat în Bucureşti, str. Nicolae Tonitza nr. 9, sector 3, în vederea realizării unei parcări

13. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti – RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucureşti – STB S.A.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat – cadru şi desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice (RADET), precum şi a persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu acesta

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivelor de investiţii lucrări de modernizare şi integrare în sistemul BTMS a intersecţiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu – Theodor Pallady, 13 Septembrie – Bd. Ghencea, Calea Griviţei – Bucureştii Noi, Giurgiului

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii, Reabilitare sistem rutier şi realizare reţele edilitare pentru 68 străzi din Municipiul Bucureşti”

17. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Bucureşti a documentaţiilor tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate aferente obiectivului de investiţii „Construire săli sport multifuncţionale în incinta unor unităţi de învăţământ, sector 6”

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire sala sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 197” str. Obcina Mare nr. 2, sector 6

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire sala sport multifuncţională în incnita Şcolii Gimnaziale Sfinţii Constantin şi Elena” Aleea Lunca Cernei nr. 3, sector 6

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire sala sport multifuncţională în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 167 (fosta nr. 202) ” Aleea Crangasi nr. 140, sector 6

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire sala sport multifuncţională în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu” Bd. Iuliu Maniu nr. 15, sector 6

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire sala sport multifuncţională în incinta Colegiului Naţional Grigore Moisil” Bd. Timişoara nr. 33, sector 6

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Adoptarea Cogenerării pentru Centrala Termică de Zona Casa Presei”

 

24. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziţionarea imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr. 26, sectorul 3, cu destinaţia de spaţiu cultural

25. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului Cultural Lumina şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestuia

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Fundaţia Alb-Galbena şi Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti în vederea asigurării continuităţii proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din Municipiul Bucureşti” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/ 2017

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Bucureşti pentru anul 2018 la finanţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Bucureşti-Ilfov

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Bust Elisabeta Rizea” în parcul Drumul Taberei, sector 6, Bucureşti

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe anul 2018

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele Municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din plata cheltuielilor de funcţionare şi/ sau capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Intrarea Gliei nr. 9 – 11, sector 1

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Titu Maiorescu nr. 13 – 17, LOT 1, str. Titu Maiorescu nr.17B, 13 – 17 şi str. Vaselor nr. 47 – 49, sector 2

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – str. Solzilor nr.2 şi nr. 2C, sector 1, Bucureşti

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Serg. Condurache Gheorghe nr. 7 – 9, sector 4

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) str. Mihail Sebastian nr. 88B, sector 5

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Sos. Bucureşti – Târgovişte nr. 50, sector 1

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – str. Calea Rahovei nr. 284, sector 5, Bucureşti

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Şoseaua Străuleşti nr. 68, sector 1, Bucureşti

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – B-dul Theodor Pallady nr. 287, sector 3, Bucureşti

41. PH privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – str. Cornescu nr. 14, sector 1, Bucureşti

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – str. Vasile Lascăr nr. 53 – 55, sector 2

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Baia de Aramă nr. 1

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Marinarilor nr. 30, sector 1

 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

46. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului suplimentar de vacanţă succesorală nr. 2/ 10.01.2018, situat în Bucureşti, str. Aurel Perşu, nr. 155, scară A, sector 4, şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar

47. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 1/ 22.01.2018, situat în Bucureşti, str. Răul Dorna nr. 6, bl. Z46, et. 7, ap. 47, sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar

48. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 5/ 30.01.2018, situat în Bucureşti, Calea Dorobanţi nr. 91, bl. 12B, sc. C, et. 2, ap. 69, sector 1 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar

49. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 11/ 20.11.2017, situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 2, et. 3, ap. 44, sector 3 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar

50. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinaţia de spaţii verzi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

 

51. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 607/ 2017 privind punerea în aplicare a OUG nr. 20/ 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicata, în vederea finanţării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţa multietajate precum şi la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi implementarea unor modalităţi de facilitare la rambursare

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului General

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului Imobiliar

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posture, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, precum şi pentru reducerea numărului total de posture la unele servicii publice de interes local

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucureşti

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi şi statului de funcţii ale Centrului de Proiecte Culturale ale Municipiului Bucureşti – ARCUB

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 488/ 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Evidentă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2018

58. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul Municipiului Bucureşti a Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2018, calculată conform Anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 318/ 2008

60. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii segmentului din Şoseaua Virtuţii cuprins între Calea Crângaşi şi Şoseaua Ciurel, sector 6, Bucureşti în Şoseaua Neagu Djuvara

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru serviciul public de administrare a domeniului public aferent activităţilor de amenajare, exploatare, reparare, protejare şi întreţinere a lacurilor, ştrandurilor şi caselor de odihnă şi tratament din Municipiul Bucureşti

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului amenajarea, exploatarea şi întreţinerea lacurilor, ştrandurilor, băilor, bazelor de odihnă şi de agrement din Municipiul Bucureşti şi a Caietului de Sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public şi privat privind activităţile de amenajare, exploatare, reparare, protejare şi întreţinere a lacurilor, ştrandurilor, complexelor de sănătate şi băilor publice din Municipiul Bucureşti

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de administrare şi exploatare a parcărilor din Municipiul Bucureşti şi a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare al parcajelor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public şi privat pentru asigurarea Managementului Traficului în Municipiul Bucureşti

 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de management al traficului în Municipiul Bucureşti şi a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public şi privat pentru asigurarea Managementului Traficului în Municipiul Bucureşti

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat privind activităţile de publicitate stradală şi afişaj din Municipiul Bucureşti

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public şi privat privind activităţile de publicitate stradală şi afişaj din Municipiul Bucureşti şi a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrarea a domeniului public şi privat privind activităţile de publicitate stradală şi afişaj în Municipiul Bucureşti

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti şi în domeniul privat al statului

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind serviciul de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti şi în domeniul privat al statului şi a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti şi în domeniul privat al statului

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat privind activităţile de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale şi lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public şi privat al Municipiului Bucureşti şi a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public şi privat privind activităţile de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale şi lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a parcurilor şi grădinilor din Municipiul Bucureşti

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de administrare a parcurilor şi grădinilor din Municipiul Bucureşti şi a Caietului de Sarcini pentru serviciul de administrare a parcurilor şi grădinilor

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru serviciul de întreţinere a arborilor şi spaţiilor verzi de pe domeniul public al Municipiului Bucureşti

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de întreţinere arbori şi spaţii verzi în Municipiul Bucureşti şi a Caietului de Sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti privind activităţile de întreţinere a arborilor şi a spaţiilor verzi

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a cimitirelor şi crematoriilor umane din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, funcţionare şi administrare a cimitirelor şi crematoriilor umane din Municipiul Bucureşti şi a Caietului de Sarcini al serviciului public de administrare a cimitirelor şi crematoriilor umane din domeniul public

79. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la înfiinţarea Centrului Medico Social „Sf. Andrei” – unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 5

80. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înţelegerii de cooperare cu Sectorul Cankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia

81. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înţelegerii de cooperare cu Raionul Orhei din Republica Moldova

82. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înţelegerii de cooperare cu Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel

83. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Giuleşti situat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, Bucureşti în Parcul Marin Preda

84. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Fabricii situat pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, Bucureşti în Parcul Tudor Vladimirescu.