CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop lucrativ, precum si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente.
Art. 2. – (1) Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.
(2) Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.
Art. 3. – (1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.
(3) Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele prevazute la art. 1, cu exceptia institutiilor publice, pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o moneda stabila.
Art. 4. – (1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
(2) Normele si reglementarile contabile pentru institutiile de credit, unitatile de asigurare-reasigurare, precum si pentru unitatile care opereaza pe piata de capital se elaboreaza si se emit de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
(3) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil.
Art. 5. – (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
(2) Categoriile de persoane fizice si juridice care pot tine contabilitatea in partida simpla, precum si sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Art. 6. – (1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
Art. 7. – (1) Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz.
(2) Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.
Art. 8. – (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
(2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
(3) Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens de catre Ministerul Finantelor Publice.
Art. 9. – (1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementarilor contabile.
(2) Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa a acestora. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.
(3) Plusul sau minusul rezultat din reevaluare se recunoaste in contabilitate potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens.
Art. 10. – (1) Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
(2) Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.
(3) Societatile comerciale care detin participatii in capitalul altor societati comerciale, denumite in continuare societati comerciale de grup, vor intocmi si vor prezenta si situatii financiare anuale consolidate, in conformitate cu reglementarile specifice elaborate de Ministerul Finantelor Publice in acest scop.

CAPITOLUL II
Organizarea si conducerea contabilitatii

Art. 11. – (1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
(2) Persoanele prevazute la art. 1 organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.
(3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care raspund potrivit legii.
(4) Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finantelor Publice stabileste, in functie de evolutia inflatiei si de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, numai de catre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.
(5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.r
Art. 12. – Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.r
Art. 13. – (1) Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.r
(2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.r
Art. 14. – Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.r
Art. 15. – Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.r
Art. 16. – (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.r
(2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.r
(3) Contabilitatea veniturilor bugetare, fondurilor speciale si veniturilor extrabugetare se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.r
Art. 17. – (1) Contabilitatea institutiilor publice finantate din credite bugetare, fonduri speciale si venituri extrabugetare asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.r
(2) Pentru finantarea cheltuielilor in limita prevederilor din bugetele aprobate institutiile publice au obligatia organizarii si conducerii evidentei angajamentelor bugetare in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice in acest scop.r
Art. 18. – (1) In contabilitate profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la inceputul anului.r
(2) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.r
(3) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatiile prevazute de lege.r
(4) Pierderea contabila se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse financiare proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor si in conformitate cu metodologia emisa de Ministerul Finantelor Publice.r
(5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.r
r
CAPITOLUL IIIr
Registrele de contabilitater
r
Art. 19. – Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare.r
Art. 20. – Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.r
Art. 21. – Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar se intocmeste balanta de verificare.r
Art. 22. – Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile si controlul datelor inregistrate in contabilitate, precum si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.r
Art. 23. – Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.r
Art. 24. – Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.r
Art. 25. – In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.r
r
CAPITOLUL IVr
Situatii financiare anualer
r
Art. 26. – (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.r
(2) Pentru regiile autonome, societatile comerciale si societatile/companiile nationale in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si pentru celelalte persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.r
(3) Pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.r
(4) Persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor armonizate prevazute la alin. (3) intocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.r
(5) Situatiile financiare anuale, pentru toate celelalte persoane prevazute la art. 1, cu exceptia celor mentionate la alin. (3) si (4), se compun din bilant si cont de profit si pierdere.r
(6) Societatile comerciale incadrate prin reglementari speciale in categoria microintreprinderilor aplica reguli contabile specifice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Situatiile financiare anuale pentru microintreprinderi se compun din bilant si cont de profit si pierdere.r
(7) Situatiile financiare anuale sunt insotite de raportul administratorilor.r
(8) Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, care se compun din bilant, cont de executie bugetara si anexe.r
(9) Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv a inmatricularii, potrivit legii, a persoanelor prevazute la art. 1.r
(10) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate aproba ca exercitiul financiar sa inceapa si sa se incheie si la alte date decat cele prevazute la alin. (9).r
(11) Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare, potrivit normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.r
(12) Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate in anul in care acestea se constata, potrivit reglementarilor contabile date in aplicarea legii.r
Art. 27. – (1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevazute la art. 26 alin. (3) sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.r
(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii persoanelor prevazute la art. 26 alin. (3).r
(3) Persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (3) au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale pe perioada premergatoare aplicarii reglementarilor armonizate, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (2), dupa caz.r
(4) Persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (4), (5) si (6) nu au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale.r
Art. 28. – (1) Situatiile financiare anuale, dupa aprobare, se publica in conditiile prevazute de reglementarile legale.r
(2) Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani.r
(3) In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 24 se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.r
Art. 29. – (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:r
r
a) persoanele prevazute la art. 26 alin. (3), in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;r
b) persoanele prevazute la art. 26 alin. (4), in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar;r
c) persoanele prevazute la art. 26 alin. (5) si (6), in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar;r
d) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.r
(2) Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.r
(3) Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatile publice si unitatile administrativ-teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatia financiara trimestriala si anuala, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.r
r
CAPITOLUL Vr
Contabilitatea trezoreriei statului r
si a institutiilor publicer
r
Art. 30. – (1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza si functioneaza pe principiul executiei de casa si asigura inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.r
(2) In contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale, precum si conturi de disponibilitati din care se pot angaja si efectua plati.r
(3) Contabilitatea trezoreriei statului asigura informatii cu privire la derularea executiei bugetare in conditii de echilibru financiar, aprobata anual prin lege pentru fiecare buget, precum si in limita disponibilitatilor aflate in conturi.r
(4) In contabilitatea trezoreriei statului se reflecta, in conturi distincte, imprumuturile de stat interne si externe primite pentru finantarea deficitelor bugetare, precum si pentru alte actiuni prevazute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum si depozitele atrase de la institutiile financiare si de la persoane fizice.r
(5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale; constituirea si utilizarea veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale; gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul organelor administratiei publice centrale si locale.r
(6) Organizarea si conducerea contabilitatii trezoreriei statului se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.r
(7) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatile publice, precum si institutiile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate, a veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale, potrivit bugetului aprobat.r
Art. 31. – (1) Contabilitatea executiei bugetelor locale se organizeaza si se conduce la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice si asigura inregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate in executarea bugetelor locale, precum si obligatiile cu termene legale de plata pana la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat si de la celelalte bugete, precum si a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne si externe; stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.r
(2) Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de subordonare locala, care au personalitate juridica si ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate, a cheltuielilor efectuate si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat.r
Art. 32. – (1) Contabilitatea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se organizeaza si se conduce in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al unitatilor subordonate, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si asigura inregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate in executarea bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si obligatiile cu termene legale de plata pana la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat; stabilirea rezultatului executiei bugetului asigurarilor sociale de stat prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.r
(2) Institutiile publice cu personalitate juridica, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate, precum si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat.r
Art. 33. – (1) Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.r
(2) Obiectul principal al bilantului institutiilor publice il constituie patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cuprinzand domeniul public si cel privat, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, evaluate in expresie baneasca, dupa metodologia stabilita de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.r
(3) Evidenta in unitati fizice sau valorice, dupa caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substante minerale utile si a celorlalte resurse naturale ale solului si subsolului se realizeaza de catre unitatile care administreaza, exploateaza si folosesc bunurile respective.r
(4) La incheierea exercitiului financiar, in contabilitatea trezoreriei statului se procedeaza la incheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:r
a) incheierea executiei bugetului de stat se efectueaza de catre unitatile teritoriale ale trezoreriei statului;r
b) incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre unitatile Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;r
c) incheierea executiei bugetelor locale se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.r
(5) Ministerul Finantelor Publice intocmeste trimestrial si anual bilantul general al trezoreriei statului, in structura stabilita de acesta, care se aproba in conditiile legii.r
Art. 34. – Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului o data cu contul general anual de executie a bugetului de stat.r
r
CAPITOLUL VIr
Contraventii si infractiunir
r
Art. 35. – Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:r
1. detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate;r
2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:r
a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;r
b) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;r
c) efectuarea inventarierii;r
d) intocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;r
e) intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finantelor Publice;r
f) nedepunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 nu au desfasurat activitate;r
3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.r
Art. 36. – (1) Contraventiile prevazute la art. 35 pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. c) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. a) si b), cu amenda de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevazuta la pct. 2 lit. e), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevazuta la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.r
(2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) in functie de rata inflatiei.r
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele cu atributii de control financiar si de alte persoane anume imputernicite de Ministerul Finantelor Publice.r
(4) Amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) se suporta de persoanele vinovate.r
(5) Contraventiilor prevazute la art. 35 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*).r
Art. 37. – Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.r
r
CAPITOLUL VIIr
Dispozitii tranzitorii si finaler
r
Art. 38. – (1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi Ministerul Finantelor Publice va elabora normele si reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene*).r
(2) Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (2) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1.r
Art. 39. – Ministerul Finantelor Publice exercita controlul asupra modului in care se aplica prevederile prezentei legi.r
Art. 40. – Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992**).r
Art. 41. – Prevederile prezentei legi se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la art. 1, cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.r
Art. 42. – (1) Pentru asigurarea cadrului organizatoric de consultare si analiza in procesul de elaborare a normelor si reglementarilor din domeniul contabilitatii, se reorganizeaza Colegiul Consultativ al Contabilitatii, care functioneaza pe langa Ministerul Finantelor Publice.r
(2) Modul de organizare, atributiile si sursele de finantare a cheltuielilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitatii, care se aproba prin hotarare a Guvernului.r
Art. 43. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:r
– Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;r
– Hotararea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil, publicata in Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;r
– Hotararea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicata in Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;r
– Hotararea nr. 1.116/1975 privind imbunatatirea analizei pe baza de bilant, cresterea operativitatii si calitatii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitatilor socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;r
– Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;r
– Hotararea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;r
– Hotararea Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;r
orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi***).