In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Art. 1. – (1) Procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.
(2) Suma ce reprezinta obligatia prevazuta la alin. (1), precum si dobanzile, majorarile sau penalitatile datorate potrivit legii se actualizeaza in raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective.
Art. 2. – (1) Cererile, indiferent de valoarea obiectului acestora, se depun la judecatorie in cazul celor formulate in materie civila si la tribunal in cazul celor formulate in materie comerciala.
(2) La instantele prevazute la alin. (1) cererile se solutioneaza de un singur judecator.
(3) Judecatorul verifica din oficiu competenta instantei, procedand potrivit legii.
Art. 3. – (1) Cererea introdusa potrivit art. 2 va cuprinde:
a) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
b) numele si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, numarul certificatului de inmatriculare in registrul comertului sau in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;
c) sumele prevazute la art. 1 alin. (2), temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei.
(2) La cerere se anexeaza contractul sau orice alt inscris doveditor al sumelor datorate.
(3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta.
Art. 4. – (1) Judecatorul poate proceda, fara citarea partilor, la examinarea cererii si a inscrisurilor depuse in sustinerea acesteia.
(2) Cand considera necesar pentru solutionarea cererii, judecatorul poate, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la citarea in pricinile urgente, sa citeze partile pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru intelegerea partilor asupra modalitatilor de plata.
(3) La citatia pentru debitor se vor anexa in copie cererea creditorului si actele depuse de acesta in sustinerea cererii.
(4) In citatie se va face mentiunea ca pana cel mai tarziu in ziua fixata pentru infatisare debitorul poate sa depuna intampinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.
Art. 5. – In cazul in care creditorul primeste plata datoriei ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii, judecatorul va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului, pronuntand o incheiere irevocabila. Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu.
Art. 6. – (1) Daca nu a intervenit inchiderea dosarului in conditiile art. 5, judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lamuririlor partilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4 alin. (2)-(4).
(2) Cand in urma examinarii prevazute la alin. (1) constata ca pretentiile creditorului sunt justificate, judecatorul emite ordonanta care va contine somatia de plata catre creditor, precum si termenul de plata.
(3) Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile. Judecatorul va putea stabili alt termen potrivit intelegerii partilor.
(4) Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Totodata debitorului i se vor comunica cererea creditorului si actele anexate la aceasta, daca acestea nu i-au fost comunicate potrivit art. 4 alin. (3).
Art. 7. – Ordonanta prin care judecatorul a respins cererea creditorului este irevocabila. In acest caz, precum si in cazul in care prin ordonanta cererea sa a fost admisa in parte, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun.
Art. 8. – (1) Impotriva ordonantei prevazute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula actiune in anulare in termen de 30 de zile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia.
(2) Actiunea in anulare se solutioneaza de instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.
(3) Actiunea in anulare se depune la instanta la care functioneaza judecatorul care a dat ordonanta. Aceasta, daca nu constata propria competenta, va trimite dosarul instantei competente potrivit alin. (2).
(4) Daca instanta investita admite actiunea in anulare, aceasta va anula ordonanta, iar la cererea creditorului va proceda, in conditiile dreptului comun, la judecarea in fond a cauzei.
(5) Hotararea prin care a fost respinsa actiunea in anulare poate fi atacata cu recurs de catre debitor.
Art. 9. – (1) Ordonanta de admitere in tot sau in parte a cererii creditorului, impotriva careia nu a fost introdusa actiune in anulare potrivit art. 8, este irevocabila.
(2) La cererea creditorului, ordonanta prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, ordonanta impotriva careia a fost introdusa actiunea in anulare prevazuta la art. 8, care insa a fost respinsa prin hotarare ramasa irevocabila prin nerecurare ori prin respingerea recursului, va fi investita cu formula executorie, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Astfel investita, ordonanta constituie titlu executoriu care se elibereaza creditorului. Totodata titlul, in copie, se comunica si debitorului.
Art. 10. – (1) Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului in care a atacat ordonanta de admitere a cererii creditorului cu actiunea in anulare prevazuta la art. 8.
Art. 11. – Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.
Art. 12. – Prezenta ordonanta va intra in vigoare la data de 15 august 2001.