In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Scop. Principii

Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
Art. 2. – Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;
b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

Art. 3. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege prin:
a) achizitie publica – dobandirea, definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica;
b) contract de achizitie publica – contract, incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant;
c) contractant – ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
d) contract de furnizare – contract de achizitie publica care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare;
e) contract de servicii – contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale;
f) contract de lucrari – contract de achizitie publica care are ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia, uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, sau a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnico-economica;
g) asociatie contractanta – asociatia constituita prin conventie civila, intre doua sau mai multe autoritati contractante, fara a se constitui o noua persoana juridica, in scopul atribuirii, in comun, a unui contract de achizitie publica;
h) fonduri publice – sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;
i) candidat – oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care solicita invitatie de participare la o licitatie restransa sau la o negociere competitiva;
j) ofertant – oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus oferta;
k) concurent – oricare prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus solutie la un concurs de solutii;
l) oferta – documentatie care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
m) propunere tehnica – document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;
n) propunere financiara – document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
o) specificatii tehnice – cerinte de natura tehnica ale autoritatii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrari si care permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris in mod obiectiv intr-o astfel de maniera incat sa corespunda acelei necesitati care este in intentia autoritatii contractante;
p) garantie pentru participare – depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertant inainte de deschiderea ofertei;
q) garantie de buna executie a contractului – depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa incheie contractul de achizitie publica;
r) retea de transport – retea care asigura prestarea de servicii in domeniul transportului in conditii de operare prestabilite de o autoritate competenta, conditii de operare care vizeaza rutele deservite, capacitatea de transport si frecventa serviciului de transport;
s) retea publica de telecomunicatii – infrastructura publica de telecomunicatii care permite transportul semnalelor intre diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
t) punct terminal de retea – ansamblul conexiunilor fizice si specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publica de telecomunicatii si care sunt necesare pentru a asigura accesul in aceasta retea si pentru realizarea eficienta a comunicarii;
u) servicii de telecomunicatii – servicii care constau, in totalitate sau in parte, in transmiterea si directionarea de semnale prin reteaua publica de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii;
v) servicii publice de telecomunicatii – servicii de telecomunicatii a caror prestare este incredintata de autoritatile publice competente, in mod explicit si specific, uneia sau mai multor persoane juridice care desfasoara activitatile relevante prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f);
w) cai de atac – contestatiile sau actiunile in justitie impotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale si prin care se solicita:
(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de catre autoritatea contractanta;
(ii) plata de despagubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractanta.

SECTIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare

Art. 4. – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica.
(2) Oricare autoritate contractanta care finanteaza contracte de achizitie publica ce se atribuie de catre o alta persoana juridica, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pentru atribuirea contractului respectiv.
Art. 5. – (1) Este autoritate contractanta, in sensul prezentei ordonante de urgenta:r
a) oricare autoritate publica, asa cum este aceasta definita in Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca;r
b) oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;r
c) Academia Romana si institutiile subordonate acesteia;r
d) oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul dintre sectoarele de utilitati publice – apa, energie, transporturi si telecomunicatii – si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati, in sensul ca nu are piata concurentiala datorita existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ.r
(2) Este autoritate contractanta si asociatia contractanta; in acest caz, prin conventie civila partile desemneaza din randul lor acea persoana juridica ce le reprezinta, in calitate de achizitor unic, in raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator.r
(3) Prin hotarare a Guvernului se pot stabili si alte persoane juridice care au obligatia de a efectua achizitii publice potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in cazul in care activitatea acestora se desfasoara pe piete in care concurenta este exclusa prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorita existentei unei pozitii de monopol.r
Art. 6. – (1) In sensul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) sunt considerate activitati relevante urmatoarele:r
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda, precum si furnizarea de apa potabila, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica si de apa calda catre aceste retele;r
b) evacuarea sau tratarea apelor uzate;r
c) exploatarea unui areal geografic in scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;r
d) exploatarea unui areal geografic in scopul punerii la dispozitie transportatorilor care opereaza pe cai rutiere, aeriene, maritime sau fluviale, de drumuri publice, de aeroporturi, de porturi maritime/fluviale sau de alte terminale de retea de transport;r
e) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele de transport destinate sa asigure prestarea de servicii in beneficiul publicului, in domeniul transportului pe calea ferata si transportului terestru de calatori, programate;r
f) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii ori asigurarea, in beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii.r
(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activitati relevante daca:r
a) in cazul apei potabile si energiei electrice:r
– productia de apa potabila sau de energie electrica este destinata desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);r
– alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelei nu a depasit 30% din productia totala de apa potabila sau energie electrica, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs;r
b) in cazul combustibililor gazosi, energiei termice si apei calde:r
– productia de combustibili gazosi sau de energie termica si apa calda este consecinta inevitabila a desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);r
– alimentarea retelei publice este facuta numai in scopul de a exploata in mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelei nu a depasit 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.r
(3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.r
(4) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta in cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrari destinate in mod exclusiv prestarii unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii, in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicatii similare, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.r
Art. 7. – (1) O autoritate contractanta din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazului in care achizitioneaza produse si servicii in legatura cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru razboi sau a cazului in care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de aparare si securitate a tarii.r
(2) Lista cuprinzand produsele si serviciile la care se face referire la alin. (1), precum si procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotarare a Guvernului.r
Art. 8. – (1) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand atribuie contracte de achizitie publica, daca:r
a) contractul are caracter secret sau indeplinirea sa implica masuri speciale de securitate, in concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala;r
b) procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt stabilite ca urmare a:r
– unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea sau exploatarea unui proiect, in comun cu unul sau mai multi parteneri straini;r
– unui tratat, acord international sau a altor asemenea referitoare la stationarea de trupe;r
– aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau a altor donatori/creditori;r
c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea insasi autoritate contractanta si care presteaza aceste servicii in baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;r
d) contractul are ca obiect cumpararea apei de suprafata sau din subteran;r
e) contractul are ca obiect cumpararea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili, in scopul:r
– desfasurarii de activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda;r
– desfasurarii de activitati in domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;r
f) contractul are ca obiect:r
– cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/cladiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora;r
– cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de catre institutii de radiodifuziune si televiziune, precum si achizitia de timpi de emisie;r
– prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si intretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;r
– prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;r
– prestarea de servicii de intermediere financiara in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de catre Banca Nationala a Romaniei;r
– angajarea de mana de lucru (contracte de munca);r
– prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu.r
In oricare din cazurile prevazute la lit. f) autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.r
(2) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:r
a) servicii hoteluri si restaurante;r
b) servicii de transport pe calea ferata;r
c) servicii de transport pe apa;r
d) servicii anexe si auxiliare transportului;r
e) servicii juridice;r
f) servicii de selectie si plasare a fortei de munca;r
g) servicii de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;r
h) servicii de invatamant;r
i) servicii de sanatate si asistenta sociala;r
j) servicii recreative, culturale si sportive.r
In oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.r
(3) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:r
a) produse, in scopul de a le revinde sau de a le inchiria, si nu beneficiaza de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmeaza sa le vanda sau sa le inchirieze, iar alte persoane juridice au si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare in aceleasi conditii ca si autoritatea contractanta;r
b) produse, lucrari sau servicii destinate altor scopuri decat desfasurarea de activitati relevante;r
c) produse, lucrari sau servicii destinate desfasurarii unor activitati relevante in alta tara decat Romania, in conditiile in care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Romania.r
(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a proceda la cumparare directa, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fara a avea obligatia de a aplica procedurile prevazute la art. 9, in cazul in care achizitioneaza produse, lucrari sau servicii, a caror valoare, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 1.500 euro.r
CAPITOLUL IIr
Proceduri pentru atribuirea contractului r
de achizitie publicar
r
Art. 9. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achizitie publica:r
a) licitatie deschisa, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;r
b) licitatie restransa, respectiv procedura care se desfasoara in doua etape distincte si prin care numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte;r
c) negociere, care poate fi:r
– negociere competitiva, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;r
– negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;r
d) cerere de oferta, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita, fara publicarea unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori.r
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura care permite acesteia sa achizitioneze, in special in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii concurentului/concurentilor castigator/castigatori. Concursul de solutii poate fi o procedura independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica.r
Art. 10. – Contractele de achizitie publica se atribuie de regula prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.r
Art. 11. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva numai in urmatoarele cazuri:r
a) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa nu a fost primita nici o oferta sau nici o oferta corespunzatoare si numai daca autoritatea contractanta, dupa consultarea si negocierea cu furnizorii, executantii sau prestatorii, nu modifica substantial cerintele prevazute initial in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;r
b) in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca servicii sau lucrari care nu permit o estimare initiala a valorii contractului de achizitie publica datorita naturii serviciilor sau lucrarilor respective ori datorita riscurilor pe care le implica prestarea sau executia acestora;r
c) atunci cand serviciile pe care autoritatea contractanta isi propune sa le dobandeasca sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie deschisa sau restransa;r
d) atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza produse care urmeaza sa fie fabricate sau lucrari ce urmeaza sa fie executate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si numai daca autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice;r
e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare tuturor concurentilor castigatori ai concursului respectiv.r
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice au dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva, fara restrictii, in cazul in care finantarea contractului de achizitie publica nu implica utilizarea de fonduri publice.r
Art. 12. – Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singura sursa numai in urmatoarele cazuri:r
a) atunci cand produsele, lucrarile sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natura tehnica, artistica sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora;r
b) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze, in mod aditional, produse destinate inlocuirii partiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor si instalatiilor achizitionate, anterior, de la un anumit furnizor si cand constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decat de la acelasi furnizor, in vederea evitarii incompatibilitatii sau dificultatilor tehnice sporite de operare si intretinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate. Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura numai intr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului de achizitie publica initial;r
c) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrari suplimentare, care, desi nu au fost incluse in contractul de servicii, respectiv in contractul de lucrari, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevazute, necesare pentru finalizarea contractului in cauza si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:r
– atribuirea sa fie facuta aceluiasi contractant;r
– serviciile/lucrarile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, intrucat altfel ar aduce prejudicii majore autoritatii contractante sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;r
– valoarea estimata a noului contract nu trebuie sa depaseasca 50% din valoarea actualizata a contractului de servicii, respectiv de lucrari, atribuit initial;r
d) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrari, care sunt similare serviciilor sau lucrarilor achizitionate prin contractul atribuit initial, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:r
– noile servicii sau lucrari sunt in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisa sau prin procedura de licitatie restransa;r
– in anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrari s-a precizat ca pentru achizitionarea ulterioara de servicii similare, respectiv de lucrari similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;r
– valoarea estimata a contractului initial de servicii sau de lucrari s-a determinat inclusiv prin luarea in calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrarilor similare ce se vor achizitiona ulterior;r
– autoritatea contractanta achizitioneaza astfel de servicii sau de lucrari intr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial;r
e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica concurentului castigator al concursului respectiv;r
f) atunci cand o autoritate contractanta care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice achizitioneaza produse cotate si tranzactionate la burse de marfuri recunoscute oficial;r
g) atunci cand o autoritate contractanta care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice beneficiaza de posibilitatea valorificarii unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoase, si in urma careia poate cumpara produse la un pret considerabil mai scazut decat cel practicat pe piata, pentru produse de acelasi nivel tehnic si calitativ;r
h) in situatie de forta majora (calamitate naturala, conflagratie) sau in orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevazute si ale caror circumstante nu se datoreaza, sub nici o forma, vreunei actiuni a autoritatii contractante, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrarilor necesare pentru a face fata situatiei de extrema urgenta, intr-o perioada imediata, de regula nu mai mult de o luna.r
Art. 13. – Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferta numai in cazul in care valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri:r
a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;r
b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;r
c) pentru contractul de lucrari: 100.000 euro.r
Art. 14. – Indiferent de procedura aplicata, autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitatii in relatia cu furnizorii, executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.r
Art. 15. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica prin luarea in considerare a duratei contractului si a tuturor costurilor implicate pentru indeplinirea acestuia. Regulile care urmeaza sa fie aplicate pentru estimarea valorii contractului de achizitie publica se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.r
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, in scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.r
r
CAPITOLUL IIIr
Transparenta si publicitater
r
SECTIUNEA 1r
Anuntul de intentie, anuntul de participare si anuntulr
de atribuire a contractului de achizitie publicar
r
Art. 16. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscuta in mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop in care trebuie sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt de intentie.r
(2) Anuntul de intentie se va publica in mod separat pentru produse, lucrari si servicii, in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritatii contractante.r
(3) Anuntul de intentie trebuie sa cuprinda cel putin toate contractele de achizitie publica previzionate sa fie atribuite pana la sfarsitul anului bugetar si a caror valoare estimata, fara T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro. Pentru contracte a caror valoare estimata, fara T.V.A., este mai mica decat echivalentul in lei a 750.000 euro, publicarea anuntului de intentie este optionala.r
(4) Publicarea anuntului prevazut la alin. (1) nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.r
(5) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice fac exceptie de la prevederile alin. (2), in sensul ca acestea au dreptul sa transmita spre publicare anuntul de intentie oricand pe parcursul anului.r
Art. 17. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt de participare, in toate cazurile in care aplica una dintre procedurile prin licitatie deschisa, restransa sau prin negociere competitiva, precum si in cazul in care intentioneaza sa organizeze un concurs de solutii.r
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare la concursul de solutii daca acesta este urmat de atribuirea unui contract de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului.r
(3) Autoritatea contractanta are dreptul, in scopul asigurarii unei transparente maxime, sa faca cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locala, nationale sau internationale, dar numai dupa publicarea anuntului respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, si cu obligatia de a respecta intocmai continutul si forma anuntului publicat.r
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractanta nu are obligatia, atunci cand aplica procedura prin negociere competitiva, de a transmite spre publicare un anunt de participare in oricare dintre urmatoarele cazuri:r
a) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa sau restransa, nu a fost prezentata nici o oferta;r
b) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa sau restransa, au fost respinse toate ofertele prezentate si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare cel putin tuturor ofertantilor care au fost calificati in cadrul procedurii initiale;r
c) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv;r
d) atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza lucrari ce urmeaza sa fie executate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si prin care autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice.r
Art. 18. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publica, nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica.r
(2) Autoritatea contractanta care a organizat un concurs de solutii are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, un anunt privind rezultatul concursului respectiv nu mai tarziu de 30 de zile de la data deciziei juriului.r
(3) In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta prevederile alin. (1).r
Art. 19. – (1) Regia Autonoma „Monitorul Oficial” are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, in termen de cel mult 12 zile de la data inregistrarii acestora, anunturile prevazute la art. 16, 17 si 18.r
(2) In cazul in care, din motive de urgenta, autoritatea contractanta accelereaza aplicarea procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) Regia Autonoma „Monitorul Oficial” are obligatia de a publica anuntul de participare in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii acestuia.r
(3) Continutul anunturilor prevazute la art. 16, 17 si 18, precum si al invitatiei de participare se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.r
r
SECTIUNEA a 2-ar
Date limita pentru primirea scrisorii de interesr
si pentru depunerea ofertelorr
r
Art. 20. – (1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor.r
(2) Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de 40 de zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice.r
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai mica de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice.r
(4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis de catre autoritatea contractanta, spre publicare, cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.r
Art. 21. – (1) In cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita de primire a documentelor de calificare, insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura.r
(2) Data limita stabilita de autoritatea contractanta nu trebuie sa fie mai devreme de 25 de zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice.r
(3) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice au dreptul de a reduce aceasta perioada la 10 zile de la data publicarii anuntului de participare.r
(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva si anume de a reduce numarul de zile prevazut la alin. (2), dar nu la mai putin de 15 zile si numai in situatia in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autoritatii contractante. In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a include in anuntul de participare motivele aplicarii accelerate a procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.r
Art. 22. – (1) In etapa a II-a a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor.r
(2) Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de:r
a) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa;r
b) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva.r
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), in cazul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai mica de 30 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta.r
(4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis de catre autoritatea contractanta, spre publicare, cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.r
(5) In cazul in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autoritatii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitatie restransa prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 15 zile.r
Art. 23. – In cazul aplicarii procedurii de cerere de oferta autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de participare data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai devreme de:r
a) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de lucrari;r
b) 7 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.r
Art. 24. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in mod adecvat perioada fixata pentru data limita a depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime prevazute la art. 20, 22 si 23, daca, datorita volumului si complexitatii lor, nu pot fi elaborate si depuse oferte in timp util sau daca oferta nu poate fi elaborata si depusa decat fie dupa vizitarea amplasamentelor, fie dupa consultarea la fata locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini.r
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi perioada stabilita prin data limita pentru depunerea ofertei. In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a comunica noua data de depunere, in scris, cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
r
CAPITOLUL IVr
Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publicar
r
SECTIUNEA 1r
Reguli generaler
r
Art. 25. – Orice furnizor, executant sau prestator, roman sau strain, persoana fizica sau juridica, are dreptul de a participa, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica; furnizorul, executantul sau prestatorul strain beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea de care beneficiaza si furnizorul, executantul sau prestatorul roman in tara in care furnizorul, executantul sau prestatorul strain este rezident.r
Art. 26. – (1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa numarul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.r
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisa in cazul in care numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2.r
(3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractanta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura.r
(4) In orice situatie autoritatea contractanta nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisa in cazul in care primeste cel putin o oferta corespunzatoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
Art. 27. – (1) In cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva cu anunt de participare orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapa de selectare.r
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili candidatii selectati numai dintre candidatii calificati. Atunci cand selecteaza candidatii autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico-financiara.r
(3) Numarul de candidati selectati trebuie sa se incadreze intre limita minima si limita maxima a intervalului precizat in anuntul de participare sau sa fie egal cu numarul precizat in anuntul de participare. Acest numar trebuie sa fie:r
a) nu mai mic de 5 si nici mai mare de 20 de candidati selectati, in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa;r
b) 2-3 candidati selectati, in cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva.r
(4) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie restransa sau de negociere competitiva in cazul in care primeste cel putin o oferta corespunzatoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
Art. 28. – (1) In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta numarul de furnizori, executanti sau de prestatori carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatie de participare este de cel putin 5.r
(2) In cazul in care nu primeste cel putin doua oferte corespunzatoare autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura, prin transmiterea invitatiei de participare si catre alti furnizori, executanti sau prestatori de la care exista premisele obtinerii de oferta.r
(3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespunzatoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.r
Art. 29. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscute furnizorilor, executantilor sau prestatorilor cel putin informatiile referitoare la:r
a) documentele pe care acestia trebuie sa le prezinte, precum si orice alte modalitati care urmeaza sa fie utilizate in scopul verificarii eligibilitatii, inregistrarii, capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare a acestora;r
b) numarul de candidati selectati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar, atunci cand aplica procedura prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.r
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie precizate in anuntul de participare sau, dupa caz, in invitatia de participare, in functie de procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.r
r
SECTIUNEA a 2-ar
Eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnicar
si capacitate economico-financiarar
r
Art. 30. – Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:r
a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;r
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);r
c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;r
d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;r
e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens.r
Art. 31. – Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui furnizor, executant sau prestator sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz.r
Art. 32. – Ofertantul/candidatul are obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractanta, prin care dovedeste capacitatea tehnica si cea economico-financiara, precum si de a permite verificarea de catre autoritatea contractanta a capacitatilor sale de productie si a sistemului de asigurare a calitatii, de realizare de studii si de cercetare-dezvoltare.r
Art. 33. – Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor prezentate de catre ofertanti/candidati in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de calificare.r
r
CAPITOLUL Vr
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea oferteir
r
SECTIUNEA 1r
Continutul documentatiei pentru elaborarea r
si prezentarea oferteir
r
Art. 34. – Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie sa cuprinda cel putin:r
a) informatii generale privind autoritatea contractanta;r
b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerintelor respective;r
c) caietul de sarcini;r
d) instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a acesteia;r
e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;r
f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.r
Art. 35. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de catre:r
a) orice furnizor sau prestator de la care a primit o solicitare in acest sens cu cel putin 4 zile inainte de data deschiderii ofertelor, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie deschisa;r
b) orice executant de la care a primit o solicitare in acest sens cu cel putin 10 zile inainte de data deschiderii ofertelor, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie deschisa;r
c) toti candidatii selectati, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva;r
d) orice furnizor, executant sau prestator caruia i s-a transmis o invitatie de participare, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin cerere de oferta;r
e) furnizorul, executantul sau prestatorul caruia i s-a transmis o invitatie de participare, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin negociere cu o singura sursa.r
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili:r
a) modalitatea in care furnizorii, executantii sau prestatorii care inainteaza o solicitare pot obtine exemplarul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei; sir
b) dupa caz, costul exemplarului documentatiei si, eventual, al transmiterii acestuia, precum si conditiile de plata asociate.r
r
SECTIUNEA a 2-ar
Caietul de sarcinir
r
Art. 36. – (1) Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde in vigoare. In cazul contractelor pentru lucrari specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de constructie, precum si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari, in legatura cu lucrarea finala si cu materii prime, materiale sau parti de lucrare utilizate.r
(2) Caietul de sarcini trebuie sa precizeze si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv si care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa lucrarile sau se presteaza serviciile.r
Art. 37. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a defini in caietul de sarcini si in contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:r
a) fie la reglementari tehnice, asa cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene;r
b) fie, daca nu exista reglementari tehnice in sensul prevederilor lit. a), la standarde nationale, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere:r
– standarde nationale care adopta standarde europene;r
– standarde nationale care adopta standarde internationale;r
– alte standarde.r
(2) Se interzice indicarea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemneaza produse de o anumita origine/fabricatie sau procedee speciale, in cazul in care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanti.r
(3) In sensul prevederilor alin. (2) este interzisa indicarea unei marci de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Prin exceptie se admite o astfel de indicatie, dar numai insotita de mentiunea „sau echivalent” si numai in situatia in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a preciza, in caietul de sarcini, specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate partile interesate.r
r
SECTIUNEA a 3-ar
Dreptul de a solicita clarificarir
r
Art. 38. – (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, in scris, clarificari despre elementele cuprinse in aceasta.r
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, dar numai la acele solicitari primite cu cel putin:r
a) 8 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul aplicarii procedurilor prin licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva;r
b) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul accelerarii procedurii de licitatie restransa si in cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de lucrari;r
c) 3 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de furnizare si de servicii.r
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin:r
a) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la alin. (2) lit. a);r
b) 4 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la alin. (2) lit. b);r
c) 2 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la alin. (2) lit. c).r
(4) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite continutul raspunsului catre toti furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.r
Art. 39. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a completa din proprie initiativa, in vederea clarificarii, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
(2) Orice astfel de completare trebuie comunicata de catre autoritatea contractanta, in scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei respective.r
(3) Transmiterea comunicarii trebuie sa respecte limitele de timp prevazute la art. 38 alin. (3).r
r
CAPITOLUL VIr
Elaborarea, prezentarea si evaluarea oferteir
r
SECTIUNEA 1r
Elaborarea si prezentarea ofertei. Oferte alternativer
r
Art. 40. – (1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
(2) Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica.r
(3) Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare.r
Art. 41. – Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.r
Art. 42. – (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul sau in invitatia de participare, si isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.r
(2) Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita de catre aceasta sau, dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa.r
Art. 43. – (1) Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun, denumita in continuare oferta comuna, fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.r
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.r
(3) Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.r
(4) Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna.r
Art. 44. – (1) Ofertantul/ofertantii asociati are/au dreptul de a depune o singura oferta, denumita oferta de baza, cu obligatia ca aceasta sa nu se abata de la cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) ofertantul/ofertantii asociati are/au dreptul de a depune in plus si alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai in cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”. Numai ofertele alternative se pot abate, intr-o anumita masura, de la cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a prevedea in caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie sa le indeplineasca pentru a fi luate in considerare. De asemenea, daca autoritatea contractanta nu intentioneaza sa permita depunerea de oferte alternative, este obligatoriu ca aceasta sa precizeze interdictia respectiva in anuntul de participare.r
(4) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a respinge o oferta alternativa avand ca singura motivatie faptul ca:r
a) aceasta este intocmita utilizandu-se specificatii tehnice definite prin referire la standarde care adopta standarde europene; saur
b) in cazul in care aceasta ar putea fi declarata castigatoare:r
– contractul de furnizare, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma in contract de servicii; saur
– contractul de servicii, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma in contract de furnizare.r
Art. 45. – In cazul in care autoritatea contractanta solicita ofertantul are obligatia sa precizeze in oferta acea parte a contractului de achizitie publica pe care acesta intentioneaza sa o subcontracteze.r
Art. 46. – Oferta nu se ia in considerare daca ofertantul nu constituie garantia pentru participare in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
Art. 47. – Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii suplimentare solicitate ofertantului si a carei dezvaluire ar putea sa aduca atingere dreptului ofertantului de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.r
r
SECTIUNEA a 2-ar
Modificarea, retragerea si valabilitatea oferteir
r
Art. 48. – Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.r
Art. 49. – Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.r
Art. 50. – (1) Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate a ofertei; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.r
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; in cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie prelungita in mod corespunzator.r
(3) Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.r
(4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare.r