Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, tinand seama de Referatul de aprobare nr. 118.301 din 6 martie 2001 al Directiei generale strategii si politici in agricultura si industria alimentara, avand in vedere prevederile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, emite urmatorul ordin:
Art. I. – Regulamentul cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 13 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul 2 al punctului 1.2 din capitolul II se abroga.
2. Punctul 1.5 din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
„1.5. Agentii economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare: preambalare, imbuteliere si ambalare produse vor prezenta documentele prevazute la pct. 1.1, iar pentru activitatile de depozitare si transport specializat al produselor alimentare vor prezenta documentele prevazute la lit. a)-e), g), i), j) si k) ale pct. 1.1 de mai sus, specifice acestor activitati.”
3. Alineatul 2 al punctului 4 din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
„Reprezentantii imputerniciti pot verifica realitatea faptica a datelor inscrise in documentatie, impreuna cu personalul de specialitate din cadrul asociatiilor profesionale sau al institutelor de cercetare de profil, cu experienta in domeniu. In acest sens directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor solicita asociatiilor profesionale sau institutelor de cercetare de profil sa nominalizeze specialistii care pot participa la aceste verificari si la actiunile de control tematic.”
4. Punctul 5 din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
„5. Rezultatul verificarilor faptice se inscrie intr-un proces-verbal care se semneaza de reprezentantul imputernicit constatator si de reprezentantul imputernicit al agentului economic, redactat in doua exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la prezentul regulament, din care un exemplar ramane la agentul economic si unul la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.”
5. Punctul 9 din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
„9. In baza procesului-verbal de verificare a realitatii datelor inscrise in documentatia pentru acordarea licentei de fabricatie si a documentului de justificare a achitarii taxei Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara a municipiului Bucuresti sau a judetului in a carei raza teritoriala se afla unitatea de productie pentru care se solicita licenta elibereaza licenta de fabricatie, redactata conform anexelor nr. 11a) si 11b) la prezentul regulament.”
6. Punctul 10 din capitolul II se abroga.
7. In textele literelor c), d), e) si f) ale punctului 7 din capitolul III sintagma „prestarii de servicii” se inlocuieste cu cuvantul „activitatii”.
8. Punctul 7 din capitolul III se completeaza cu litera g) cu urmatorul cuprins:
„g) retragerea licentei de fabricatie se hotaraste atunci cand agentul economic nu mai desfasoara activitatea pentru care a primit licenta de fabricatie, care a schimbat profilul de activitate sau care a incetat definitiv activitatea.”
9. Titlul anexei nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:

„activitatile si produsele pentru care Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor acorda licente de fabricatie”

10. Punctul 4 al capitolului VIII din anexa nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:
„4. Fabricarea distilatelor din vin, din tescovina, din drojdie de vin, din cereale si din fructe si a bauturilor pe baza de distilate de vin (U.M. = MGD/an)”
11. Punctul 8 al capitolului VIII din anexa nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:
„8. Fabricarea bauturilor alcoolice distilate (U.M. = MGD/an)”
12. Titlul capitolului XIII din anexa nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:
„XIII. Activitati din domeniul productiei de produse alimentare”
13. Anexele nr. 8, 9 si 10 la regulament se abroga.
14. Anexa nr. 12 la regulament se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
Art. II. – Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 87/2000 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 9 august 2000, se abroga.
Art. III. – Directia generala strategii si politici in agricultura si industria alimentara si directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.