Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 22 si ale art. 47 pct. 1 lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 9 octombrie 2001, prin care s-au adoptat Normele nr. 6/2001,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2002 se pun in aplicare Normele nr. 6/2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate.
Art. 2. – Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

NORMELE Nr. 6/2001
privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice
ale asiguratorului care practica asigurari generale,
regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate
A. Evaluarea activelor admise sa reprezinte rezervele tehnice
Art. 1. – Categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului sunt:
1. titluri de stat si titluri emise de autoritatile administratiei publice locale;
2. terenuri si constructii;
3. conturi curente la banci si depozite bancare;
4. fonduri de investitii si valori mobiliare (actiuni, obligatiuni si alte titluri de participare);
5. alte active.
Art. 2. – Evaluarea activelor admise sa reprezinte rezervele tehnice se va realiza cu respectarea urmatoarelor conditii si criterii:
1. a) Titlurile de stat si titlurile emise de autoritatile administratiei publice locale se evalueaza la valoarea nominala, la care se adauga dobanda calculata pentru perioada scursa de la data emiterii titlurilor pana la data evaluarii.
b) Valoarea acceptata a activelor din aceasta categorie este de 100% din valoarea acestora.
2. a) Terenurile si constructiile sunt acceptate la valoarea actuala.
b) Valoarea actuala este considerata valoarea rezultata in urma unei evaluari efectuate de un evaluator persoana juridica autorizata, agreat in prealabil de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit metodelor de evaluare, separat pentru fiecare teren si constructie. Se va accepta valoarea cea mai mica obtinuta prin cel putin doua dintre cele trei metode de evaluare (cost, randament, comparatie de piata).
c) Constructiile aflate in situatiile de mai sus vor fi asigurate impotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse cel putin la nivelul valorii actuale, determinata conform prevederilor pct. 1 lit. b), pe baza unei asigurari distincte incheiate cu un alt asigurator sau autoasigurate, cu conditia cedarii riscului in reasigurare in proportie de cel putin 70%, unor societati de reasigurare de prim-rang.
3. a) Depozitele bancare in lei se evalueaza pe baza valorii nominale, care reprezinta valoarea depozitului fara dobanda aferenta.
b) Disponibilitatile in devize, constituite ca depozit la termen conform contractelor incheiate cu bancile, si disponibilitatile in devize constituite in conturi curente se evalueaza la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul exercitiului financiar.
4. a) Plasamentele la fondurile de investitii, cotate la o bursa oficiala de valori mobiliare, se evalueaza la valoarea de piata, care este valoarea stabilita la sfarsitul exercitiului financiar, iar atunci cand sfarsitul exercitiului financiar nu este o zi de negociere la bursa se ia in considerare ultima zi de negociere care precede aceasta data.
b) In cazul actiunilor cotate la o bursa oficiala de valori mobiliare valoarea actuala o reprezinta valoarea de piata, care este valoarea stabilita la sfarsitul exercitiului financiar, iar atunci cand sfarsitul exercitiului financiar nu este o zi de negociere la bursa se ia in considerare ultima zi de negociere care precede aceasta data.
c) Obligatiunile si alte titluri cu venit fix, cotate la o bursa oficiala, sunt evaluate la valoarea nominala.
5. Alte active vor fi admise sa reprezinte rezervele tehnice numai cu aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la o valoare determinata pe baza unei analize caz cu caz.
B. Dispersarea plasamentelor
Art. 3. – La efectuarea plasamentelor activelor admise sa reprezinte rezervele tehnice asiguratorul va respecta urmatoarele reguli de dispersare:
a) titlurile de stat pot reprezenta 100% din totalul rezervelor tehnice, iar titlurile emise de autoritatile administratiei publice locale pot reprezenta 25% din totalul rezervelor tehnice;
b) investitia intr-un teren sau intr-o constructie ori intr-un numar mai mare de constructii si de terenuri care formeaza un intreg si care pot fi considerate ca o singura investitie nu va putea depasi 10% din totalul rezervelor tehnice; investitia efectuata in mai multe terenuri sau constructii nu va putea depasi 40% din totalul rezervelor tehnice;
c) depozitele bancare nu vor putea depasi 60% din totalul rezervelor tehnice;
d) actiunile cotate, obligatiunile si alte titluri cu venit fix nu vor putea depasi 20% din totalul rezervelor tehnice;
e) la categoria „Alte active” nu se va putea depasi 20% din totalul rezervelor tehnice, cu exceptia creantelor de la reasiguratori confirmate de acestia, in masura in care aceste creante sunt restante de mai putin de 3 luni.
C. Coeficientul de lichiditate
Art. 4. – Coeficientul de lichiditate reprezinta raportul dintre activele lichide si obligatiile certe pe termen scurt ale asiguratorului fata de asigurati.
In categoria activelor lichide se includ: titlurile de stat; depozitele bancare al caror plasament nu depaseste 50% intr-o singura banca, dar nu mai mult de 20% intr-o banca apartinand aceluiasi grup financiar sau care este actionar semnificativ la asiguratorul respectiv; disponibilitatile in conturi curente si in casierie.
In categoria obligatiilor certe pe termen scurt ale asiguratorului fata de asigurati se includ rezerva de daune si rezerva de daune neavizate.
Cerinta minima privind coeficientul de lichiditate este indeplinita daca activele lichide ale asiguratorului vor reprezenta cel putin 50% din obligatiile certe pe termen scurt pe care le are fata de asigurati.
Art. 5. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor