Art. 1. – Se aproba contractul-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – (1) In contractul incheiat intre agentia de turism vanzatoare si agentia de turism organizatoare a pachetului de servicii turistice este obligatoriu sa fie prevazuta o clauza prin care sa se stabileasca raspunderea agentiei organizatoare fata de agentia vanzatoare cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice.
(2) In temeiul clauzei prevazute la alin. (1), agentia de turism vanzatoare are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism organizatoare a pachetului de servicii turistice pentru plata despagubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina organizatorului.
Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit art. 8 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, cu modificarile ulterioare.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de personalul de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism.
Art. 4. – Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului turismului nr. 69/2003 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 1 aprilie 2003.
Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, Gheorghe Dobre

Bucuresti, 12 aprilie 2005.
Nr. 516.