(3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale Normelor metodologice privind finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.487/1996, cu modificarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul administratiei publice emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin Instructiunile ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 389/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 3. – Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Administratiei Publice si Regia Nationala a Padurilor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, Ilie Sarbu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca

ANEXA
NORME METODOLOGICE privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica

CAPITOLUL I
Sursele de constituire a Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica
Art. 1. – (1) Sursele de constituire a Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica sunt urmatoarele:
a) taxa prevazuta in anexa nr. 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul scoaterii definitive a terenurilor din circuitul silvic, fara compensarea acestora cu o suprafata echivalenta de teren, potrivit art. 92 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 23 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) taxa egala cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principala de baza corespunzatoare statiunii, in cazul scoaterii definitive a terenurilor din fondul forestier national, in situatia in care persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului, la cerere, ofera in compensare terenuri limitrofe fondului forestier, echivalente ca suprafata si bonitate, potrivit art. 23 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) garantia in bani, in suma egala cu cheltuielile necesare pentru aducerea in conditii apte de impadurire a terenului scos temporar din fondul forestier national, in conditiile prevazute la art. 2.
(2) Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul silvic pentru constructii care deservesc activitatile silvice, lucrarile de imbunatatiri funciare, regularizarea cursurilor de apa, realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice nu se datoreaza taxa pentru scoaterea definitiva din circuitul silvic.
Art. 2. – (1) Potrivit art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicata, art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul scoaterii temporare a terenurilor din fondul forestier national persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligatia sa achite o garantie in bani, in suma egala cu cheltuielile necesare pentru aducerea in conditii apte de impadurire a terenului ocupat temporar. Sumele aferente se depun intr-un cont special, purtator de dobanda, la Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.
(2) Titularul aprobarii de scoatere temporara a terenului din fondul forestier national va primi, la cerere, garantia depusa plus dobanda aferenta, dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor in circuitul silvic, pe baza confirmarii in scris de catre detinatorul terenului, avizata de inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic, a primirii terenului ocupat temporar, apt pentru impadurire.
(3) In cazul in care titularul aprobarii de scoatere temporara a terenului din fondul forestier national nu executa lucrarile la nivelul de calitate si la termenele prevazute in actele de aprobare, inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic, in baza constatarii situatiei de fapt, va dispune executarea lucrarilor de redare cu cheltuieli din garantia depusa.
(4) Daca titularul aprobarii de scoatere temporara a terenului din fondul forestier national nu executa lucrarile intr-un nou termen si la nivelul de calitate stabilit de organul silvic, intreaga garantie va ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.
Art. 3. – Achitarea obligatiilor financiare prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 2 alin. (1) se face anterior emiterii aprobarii de scoatere definitiva a terenului din fondul forestier national, respectiv folosirii temporare a suprafetelor din fondul forestier.
Art. 4. – Virarea si decontarea sumelor din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica se vor efectua in conformitate cu Normele metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.487/1996, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Alocarea sumelor pentru cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica
Art. 5. – In utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor indeplineste atributiile si raspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea finantelor publice nr. 72/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, iar Regia Nationala a Padurilor si inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic au calitatea de persoane juridice achizitoare.
Art. 6. – (1) Potrivit reglementarilor legale, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica se asigura fonduri pentru cercetarea, proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare, ameliorare si punere in valoare prin impadurire a terenurilor degradate constituite in perimetre de ameliorare, inclusiv dotari independente pentru asigurarea bunei executii si functionari a acestora, finantarea intocmirii de studii si documentatii tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie, precum si finantarea impaduririi terenurilor pentru realizarea pe categorii a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.
(2) Ministerul Administratiei Publice poate propune angajarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, propunere care va fi transmisa Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru a urma procedura prevazuta in prezentele norme metodologice.
Art. 7. – (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin directiile care au atributii in domeniu, intocmeste si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, lista obiectivelor de investitii – lucrari noi, lucrari in continuare si programul de proiectare, aferente Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.
(2) Lista lucrarilor in continuare se elaboreaza pe baza propunerilor inaintate de Regia Nationala a Padurilor – pentru lucrarile ce se executa pe terenurile pe care le are in administrare, respectiv de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic – pentru lucrarile ce se executa pe terenurile din domeniul public care nu sunt administrate de Regia Nationala a Padurilor, pe terenurile din domeniul privat al statului si pe terenurile proprietate privata. Aceasta lista se intocmeste potrivit documentatiilor tehnico-economice, inventarelor de lucrari la finele anului precedent si rezultatelor controlului anual al regenerarilor, efectuat conform Instructiunilor pentru desfasurarea controlului anual al regenerarilor.r
Art. 8. – (1) Proiectarea si executia lucrarilor de amenajare, ameliorare si punere in valoare prin impadurire a terenurilor degradate cuprinse in perimetre de ameliorare se realizeaza, conform prevederilor legale, de catre persoane atestate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. In cazul terenurilor degradate din administrarea Regiei Nationale a Padurilor, pentru care solutiile de impadurire sunt simple, fara lucrari de consolidare a terenului, si care au suprafete mici si dispersate, documentatiile tehnico-economice vor putea fi intocmite si de specialisti din cadrul directiilor silvice. Documentatiile tehnico-economice se avizeaza de Consiliul tehnico-economic al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.r
(2) Contractarea proiectarii si executiei lucrarilor din lista aprobata a obiectivelor de investitii aferente Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica se realizeaza in conformitate cu reglementarile privind achizitiile publice.r
Art. 9. – (1) Decontarea lucrarilor de amenajare, ameliorare si punere in valoare prin impadurire a terenurilor degradate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, se efectueaza de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin:r
r
a) Regia Nationala a Padurilor, pe baza situatiilor de lucrari intocmite de directiile silvice si avizate de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic – pentru lucrarile executate pe terenuri situate in fondul forestier proprietate publica a statului, in administrarea Regiei Nationale a Padurilor;r
b) inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, pe baza situatiilor de lucrari intocmite de executantul lucrarilor, insusite de proprietarul terenului, verificate si aprobate de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic – pentru lucrarile executate pe terenurile din domeniul public, care nu sunt in administrarea Regiei Nationale a Padurilor, pe terenurile din domeniul privat al statului si pe terenurile proprietate privata.r
(2) La decontare se va prezenta procesul-verbal de receptie, conform anexei nr. 1 la Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994.r
(3) Recuperarea fondurilor investite, in situatia in care detinatorul sau administratorul terenului cuprins in obiectivul de investitii sisteaza lucrarile in amplasamente cu lucrari in continuare, se va face prin executare silita.r
Art. 10. – (1) Decontarea lucrarilor se asigura prin Trezoreria statului, prin contul 50.57 „Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica”, deschis pe seama Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si a inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, si prin contul curent al Regiei Nationale a Padurilor.r
(2) In functie de derularea procesului investitional si de soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in calitate de ordonator principal de credite, poate reactualiza in cursul anului bugetul si lista obiectivelor de investitii care se finanteaza din acest fond.r
Art. 11. – Potrivit legii, soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, ramas neutilizat la finele anului, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.r
r
CAPITOLUL IIIr
Contabilitatea si raportarea executieir
Art. 12. – (1) Evidentierea in contabilitate a veniturilor, cheltuielilor si a disponibilitatilor Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica se face potrivit Planului de conturi pentru institutii publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1994, cu modificarile ulterioare, utilizandu-se in principal urmatoarele conturi:r
119.01 „Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”r
213 „Alte decontari”r
337 „Fonduri cu destinatie speciala” analitic 337.42 „Fondul de ameliorare a fondului funciar”r
421 „Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala”.r
(2) Disponibilitatile, veniturile si cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar se raporteaza in anexa nr. 15 la Darea de seama contabila trimestriala si anuala pentru institutii publice, pe randul 20, si se aduna in totalul de la randul 01.r
(3) Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.r
r
CAPITOLUL IVr
Receptia lucrarilor realizate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvicar
Art. 13. – (1) Receptia lucrarilor se face potrivit Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, astfel:r
– receptia la terminarea lucrarilor;r
– receptia finala.r
(2) Pentru lucrarile executate in cursul fiecarui an se va organiza receptia la terminarea lucrarilor si se va intocmi procesul-verbal de receptie conform anexei nr. 1 la Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.r
(3) La finalizarea lucrarilor, respectiv la realizarea starii de masiv a plantatiilor (reusita definitiva), se va organiza receptia finala si se va intocmi procesul-verbal de receptie conform anexei nr. 2 la Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.r
(4) Receptia lucrarilor se face de catre comisii de specialisti numite de Regia Nationala a Padurilor – pentru obiectivele de investitii situate pe terenurile pe care le are in administrare, respectiv de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic – pentru obiectivele de investitii situate pe terenurile din domeniul public, care nu sunt administrate de Regia Nationala a Padurilor, pe terenurile din domeniul privat al statului si pe terenurile proprietate privata, in prezenta proiectantului si a executantului lucrarii.r
(5) Comisiile de receptie sunt constituite din 5-7 specialisti, din care trebuie sa faca parte reprezentanti ai inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic, ai administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla lucrarile executate, oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie si ai detinatorului cu orice titlu al terenului.r
(6) Comisia de receptie are obligatia de a verifica daca au fost executate toate lucrarile de amenajare si ameliorare la parametrii prevazuti in documentatia tehnico-economica aprobata.r
(7) Procesele-verbale de receptie se difuzeaza conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente, prin grija inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic. Procesul-verbal de receptie finala se va transmite la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.r
(8) Predarea-primirea lucrarilor finalizate se va face prin proces-verbal incheiat intre executantul lucrarilor, detinatorii terenurilor, reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic si reprezentantul administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla lucrarile executate.r
(9) In actul de predare-primire se vor specifica fondurile fixe care s-au realizat si care se predau, suprafata si folosinta silvica, precum si recomandarile si obligatiile privind respectarea regimului silvic de catre detinatorul terenului.r
(10) Pe baza actelor de receptie finala si de predare-primire Regia Nationala a Padurilor, respectiv inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, vor comunica oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie modificarile survenite cu privire la schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor care fac obiectul ameliorarii prin impadurire.r
r
ANEXA la normele metodologicer
MONOGRAFIA privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.r
r
Nr.ttttttt Simbol cont Simbol contr
crt.r
tLa Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilorr
r
1.tIncasarea taxelor datorate de persoanele fizicet 119.01t337.42r
tsi juridice, potrivit legii, pentru scoaterear
tdefinitiva din circuitul silvic a terenurilorr
2.tInregistrarea dobanzii calculate pentrutt 119.01t337.42r
tdisponibilitatile aflate in contr
3.tTransmiterea sumelor la inspectoratele teritorialet 213/analitict119.01r
tde regim silvic si cinegetic si Regia Nationala a distinctr
tPadurilor pentru efectuarea cheltuielilorr
4.tLa sfarsitul anului preluarea cheltuielilor efectuatet 421 213/analiticr
tde inspectoratele teritoriale de regim silvic sittttdistinctr
tcinegetic si Regia Nationala a Padurilorr
5.tPentru sumele virate de Ministerul Agriculturii,t 421t119.01r
tAlimentatiei si Padurilor la Regia Nationala ar
tPadurilorr
6.tLa sfarsitul anului inchiderea contului de cheltuielit 337.42t 421r
tefectuate in cursul anului din Fondul de ameliorare ar
tfondului funciar cu destinatie silvicar
7.tIncasarea garantiilor pentru scoaterea temporara at 119.02 213/analiticr
tterenurilor din circuitul silvic tttttt distinctr
8.tRestituirea garantiilor pentru scoaterea temporarat 231/analitict 119.02r
tdin circuitul silvicttttt distincttr
r
La inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegeticr
r
9.tEvidentierea sumelor de la Ministerul Agriculturii,t 119.01 213/analiticr
tAlimentatiei si Padurilor pentru efectuareatttt distinctr
tcheltuielilor prevazute in bugetul aprobatr
10.tEfectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobatt 421t 119.01r
11.tLa sfarsitul anului inchiderea contului de cheltuielit 213/analitict 421ttttttt distinct