Ministrul finantelor,
in temeiul art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
avand in vedere necesitatea actualizarii modelelor si caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate in activitatea de stabilire, evidenta, urmarire, incasare si raportare a impozitelor si taxelor, potrivit modificarilor intervenite in legislatia fiscala,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularului „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.01, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare a formularului M.F. cod 14.13.01.01, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului M.F. cod 14.13.01.01 sunt prevazute in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. – Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999.
Art. 5. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
– Ordinul ministrului finantelor nr. 1.329/1997 de aprobare a formularului „Declaratie pentru impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.01/A si a instructiunilor pentru completarea formularului M.F. cod 14.13.01.01/A;
– anexele nr. 19 si 20 – referitoare la deconturile de impunere la impozitul pe titei si gazele naturale din productia interna si la taxa pentru jocurile de noroc – la Ordinul ministrului finantelor nr. 95/1998;
– art. 1 pct. 1 din Ordinul ministrului finantelor nr. 516/1998 referitor la „Taxa pe valoarea adaugata – Decont pe luna……. anul………… cod 14.13.01.02”.
Art. 6. – Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia economica, social-administrativ, Directia generala organizare, resurse umane si financiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din Ministerul Finantelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Anexa nr. 2

InstrucTiuni
de completare a formularului „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”
Declaratia se depune lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare, cu exceptia platitorilor care indeplinesc, cumulativ, doua conditii: au la data de 31 decembrie a anului anterior o cifra de afaceri de pana la 150 milioane lei si datoreaza la bugetul de stat numai TVA, impozit pe profit si impozit pe salarii, caz in care declaratia se depune trimestrial, pana la data de 25 a primei luni, din trimestrul urmator.
In cazul platitorilor care au obligatia sa depuna lunar declaratia, completarea se va face conform termenelor de declarare prevazute de legile fiscale, astfel:
1. lunar, pentru impozite pe salarii, accize, impozitul pe titeiul si gazele naturale din productia interna, taxa pentru jocurile de noroc, impozitul pe profit datorat de Banca Nationala a Romaniei si de banci, TVA, datorate de platitorii cu cifra de afaceri mai mare de 150 milioane lei;
2. trimestrial, pentru impozitul pe profit, taxa pentru jocurile de noroc datorata de cazinouri si TVA datorata de platitorii cu cifra de afaceri mai mica de 150 milioane lei;
3. anual, pentru varsamintele din profitul net al regiilor autonome si impozitul pe dividende;
4. cand platitorul corecteaza declaratia depusa initial, caz in care, in dreptul cuvantului „Declaratie”, se va inscrie mentiunea „rectificativa”.
Platitorii care au obligatia sa depuna trimestrial declaratia completeaza trimestrial datele referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe salarii si TVA.
Declaratia se completeaza in doua exemplare, dintre care:
– originalul se depune la organul fiscal in evidenta caruia este inregistrat platitorul;
– copia se pastreaza de platitor.

A. Taxa pe valoarea adaugata

– Se completeaza trimestrial de catre platitorii cu cifra de afaceri mai mica de 150 milioane lei si lunar, de catre ceilalti platitori.
Agentii economici care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contracte de asociere vor declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultata din astfel de operatiuni.
Datele se completeaza avandu-se in vedere urmatoarele:
· la randurile 1 si 2 – se preiau lunar totalul coloanelor 10, 11, 12 si 13 din Jurnalul pentru vanzari, precum si operatiunile asimilate livrarilor (conform prevederilor art. 2 pct. 2.2 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile ulterioare), centralizate in borderoul pentru operatiuni asimilate;
· la randul 3 – se vor evidentia sumele rezultate din corectarea datelor raportate prin deconturile anterioare, precum si sumele aferente operatiunilor neexigibile existente in sold la data de 31 ianuarie 1998 si care au devenit exigibile in luna pentru care se intocmeste decontul, potrivit prevederilor pct. 7.2 din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 512/1998;
· la randul 4 – se vor inscrie operatiunile de export inregistrate in coloana 9 din Jurnalul pentru vanzari, numai pe baza documentelor prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului;
· la randul 5 – se vor evidentia operatiunile scutite cu drept de deducere inscrise in coloana 7 din Jurnalul pentru vanzari;
· la randul 6 – se vor evidentia operatiunile scutite fara drept de deducere, inscrise in coloana 8 din Jurnalul pentru vanzari;
· la randurile 1-6 – nu se cuprind in decont sumele care, potrivit legii, nu intra in baza de impozitare, inclusiv suma reprezentand contributia la Fondul special al drumurilor publice;
· la randul 8 – prorata se va calcula potrivit prevederilor legale;
· la randurile 9 si 10 – se va prelua lunar totalul coloanelor 7, 8, 9 si 10 din Jurnalul pentru cumparari;
· la randul 13 – se vor evidentia cumpararile destinate realizarii de bunuri si servicii scutite, cu drept de deducere, cumpararile nesupuse proratei potrivit criteriilor specifice de exercitare a dreptului de deducere la agentii economici care realizeaza si operatiuni scutite fara drept de deducere;
· la randul 14 – se vor evidentia sumele rezultate din corectarea datelor raportate prin deconturile anterioare, precum si sumele aferente operatiunilor neexigibile existente in sold la finele lunii anterioare celei in care se aplica alte cote de TVA si care au devenit exigibile in luna pentru care se intocmeste decontul;
· la randul 18 – se va inscrie suma prevazuta in randul 17 din declaratia perioadei precedente, pentru care nu s-a primit confirmarea sau aprobarea rambursarii. Pentru primul decont al anului 1999 se va inscrie suma prevazuta la randul 21 din formularul „Taxa pe valoarea adaugata – decont pe luna …… anul………” cod 14.13.01.02, intocmit pentru luna decembrie 1998;
· la randul 19 – se va inscrie suma totala sau partiala din randul 16 din declaratia perioadei precedente, ramasa neachitata pana la data depunerii declaratiei.
B. Impozit pe salarii

– Se completeaza trimestrial de catre platitorii cu cifra de afaceri mai mica de 150 milioane lei, care datoreaza la bugetul de stat numai impozit pe salarii, impozit pe profit si TVA si, lunar, de catre ceilalti platitori, avandu-se in vedere urmatoarele:
• la coloana 6 – cota de 7% reprezinta contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, conform art. 52 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare:r
• la coloana 7 – se va inscrie impozitul datorat bugetului de stat, calculat ca diferenta intre totalul impozitului retinut si suma reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate (coloana 5 – coloana 6);r
• la coloana 8 – se va inscrie suma obtinuta prin aplicarea cotei de 50% asupra impozitului datorat bugetului de stat (coloana 7), conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 189/1998;r
• la randul 1.1 – se va completa numai de angajatorii care au salariati, persoane fizice romane, care realizeaza venituri sub forma de salarii pentru activitati desfasurate in strainatate;r
• la randul 2 – se vor inscrie sumele acordate in timpul perioadei de raportare care, potrivit legii, se impoziteaza separat de celelalte drepturi, cum ar fi sumele reprezentand premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulente din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariatilor agentilor economici si managerilor, dupa aprobarea bilantului contabil; sumele platite membrilor fondatori ai unei societati comerciale, constituite prin subscriptie publica, din cota de participare la profitul net, conform Legii nr. 31/1990, republicata, precum si sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihna, sumele acordate in baza prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991, republicata cu modificarile ulterioare, si ale art. 17 din Legea nr. 50/1995, cu modificarile ulterioare, precum si alte sume care, potrivit legii, nu se cumuleaza in vederea impozitarii.r
r
C. Impozit pe profitr
r
– Se completeaza trimestrial, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei si a bancilor care completeaza lunar, avandu-se in vedere urmatoarele:r
– la randul 1 – se completeaza suma asa cum rezulta din evidentele contabile (venituri din exploatare + venituri exceptionale + venituri financiare);r
– la randul 2 – se completeaza suma asa cum rezulta din evidentele contabile (cheltuieli de exploatare + cheltuieli exceptionale + cheltuieli financiare);r
– la randul 3 – se completeaza cu suma reprezentand totalul cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare;r
– la randul 4 – se completeaza cu suma reprezentand totalul cheltuielilor nedeductibile prevazute in legislatia in vigoare;r
• la randul 6 – se inregistreaza pierderea fiscala de recuperat, inregistrata in declaratiile anterioare, potrivit dispozitiilor legale, care nu depaseste profitul impozabil de la randul 5;r
• la randul 8 – k = ponderea veniturilor realizate din aceste activitati, in volumul total al veniturilor;r
• randul 9.1 – Creditul fiscal extern reprezinta minimul dintre urmatoarele doua valori:r
1. suma impozitelor externe platite sau retinute pentru venitul din sursa externa, confirmata de documentele care atesta plata acestora; saur
2. suma egala cu totalul veniturilor impozabile realizate in strainatate, la care se aplica cota de impozit pe profit din Romania;r
• la randul 10 – se inregistreaza sumele care, conform legislatiei in vigoare, diminueaza impozitul pe profit;r
• la randul 11 – se va inscrie numai suma impozitului pe profit datorat si platit pentru anul fiscal in curs. Daca rezultatul este zero sau mai putin, se va inscrie „0”;r
• la randul 12 – se inregistreaza suma reprezentand impozitul pe profit, achitat cumulat pana la data depunerii declaratiei.r
r
D. Accizer
r
– Se completeaza lunar, inscriindu-se la randul 1 totalul accizelor (calculat in suma fixa si ad valorem) din formularul „Accize – Decont pe luna…., cod 14.13.01.03”.r
r
E. Impozitul la titeiul/gazele naturale din productia internar
r
– Se completeaza lunar, conform reglementarilor legale in vigoare.r
r
F. Taxa pentru jocuri de noroc si alte taxe specialer
r
– Se completeaza lunar pentru jocurile de noroc si trimestrial pentru cazinouri, conform reglementarilor legale in vigoare.r
Se completeaza lunar de catre contribuabilii care datoreaza, potrivit legii, taxa de 10% asupra incasarilor totale obtinute de magazinele autorizate sa comercializeze marfuri in regim „duty-free”.r
r
G. Varsaminte din profitul net al regiilor autonomer
r
– Se inscrie suma conform prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1996, aprobata prin Legea nr. 41/1997.r
r
H. Impozitul pe dividender
r
– La randul 1 – se inscrie impozitul datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei dividendelor.r
r