Ministrul finantelor,in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991,
emite urmatorul ordin:

Art. 1 – Se aproba Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2 – Directia generala legislatie contabila va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 5 aprilie 1999.
Nr. 314

ANEXa

PRECIZaRI
privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni

1. In aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale:
1.1. Inregistrarea in contabilitate a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale de stat, in cotele prevazute la art. 1 din Decretul nr. 389/1972, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/1999:

645 „Cheltuieli privind    =    431 „Asigurari sociale”     – cu sumele datorate,
asigurarile si             calculate potrivit legii
protectia sociala”
1.2. Inregistrarea in contabilitate a platii contributiei de asigurari sociale de stat la termenul scadent, legal stabilit:
431 „Asigurari sociale”    =    5121 „Conturi la banci     – cu sumele efectiv
        in lei”    platite in contul asigurarilor
            sociale de stat

1.3. Inregistrarea in contabilitate a reducerilor de care beneficiaza agentii economici care vireaza sumele la termenele scadente prevazute la art. 3 din Decretul nr. 389/1972, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/1999:

431 „Asigurari sociale”    =    758 „Alte venituri    – cu suma
        din exploatare”    reprezentand reducerea

1.4. Inregistrarea in contabilitate a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata contributiilor datorate la termenele scadente:

671 „Cheltuieli exceptionale     =    447 „Fonduri speciale     – cu valoarea majorarilor de
privind operatiunile de gestiune”        taxe si varsaminte asimilate”    intarziere calculate

Aceasta inregistrare contabila se face si in cazul in care agentul economic a obtinut esalonarea la plata a unor penalizari sau majorari de intarziere calculate.

2. In aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 249/1998, in vigoare de la 1 ianuarie 1999:
2.1. In cursul exercitiului financiar, inregistrarea in contabilitatea agentilor economici a incasarilor, respectiv a platilor in valuta, prin intermediul conturilor 5124 „Conturi la banci in devize” sau 5314 „Casa in devize”, se face la cursul zilei (pct. 90 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991).
2.2. La inchiderea exercitiului financiar, disponibilitatile in devize existente in soldul conturilor mentionate la pct. 2.1 se evalueaza la cursul de schimb in vigoare la acea data, iar diferentele de curs rezultate se inregistreaza in contabilitate ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz (pct. 90 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991). Exceptii de la aceasta regula fac diferentele de curs valutar aferente capitalului social in devize, al caror regim este stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 252/1996, cu modificarile ulterioare, a caror reflectare in contabilitate este prevazuta in precizarile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.670/1997, in vigoare.
2.3. Normele referitoare la inscrierea in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat a cheltuielilor, respectiv a veniturilor financiare rezultate in urma evaluarii mentionate la pct. 2.2, vor fi elaborate in trimestrul IV 1999.
3. In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 964/1998 privind aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe:
3.1. Incepand cu data de 1 ianuarie 1999 conturile sintetice 212 „Mijloace fixe” si 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale”, prevazute in Planul de conturi general, se dezvolta in conturi sintetice de gradul II, astfel:
a) Contul 212 „Mijloace fixe”
2121 „Constructii”
2122 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”
2123 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”
2124 „Mijloace de transport”
2125 „Animale si plantatii”
2126 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale”
b) Contul 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale”
2811 „Amortizarea constructiilor”
2812 „Amortizarea echipamentelor tehnologice”
2813 „Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare”
2814 „Amortizarea mijloacelor de transport”
2815 „Amortizarea animalelor si plantatiilor”
2816 „Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale”
c) Dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice prevazute la lit. a) si b) va fi adaptata si completata de fiecare unitate patrimoniala, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii (pct. 12 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991).
3.2. Soldurile conturilor sintetice de gradul II din balanta de verificare la 31 decembrie 1998 vor fi preluate in conturile noi, mentionate la pct. 3.1, prin efectuarea transferurilor din conturile vechi in conturile noi, dupa formula contabila:

2121 „Constructii”    =    2122 „Constructii speciale”
(cont nou)        (cont vechi)
…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    etc.
3.3. Dupa efectuarea operatiunilor mentionate la pct. 3.2 se fac corectiile respective si in registrele de contabilitate.
4. Acoperirea pierderii contabile:
4.1. Pierderea contabila inregistrata de societatile comerciale in exercitiile precedente, evidentiata in contul 107 „Rezultatul reportat”, poate fi acoperita din profitul net contabil realizat in exercitiul curent, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, efectuandu-se articolul contabil:

129 „Repartizarea profitului”t=t107 „Rezultatul reportat”t- cu valoarea pierderii contabile
tttacoperite din profitul netr
tttrealizat in exercitiul curentr
r
4.2. Acoperirea pierderii contabile inregistrate in exercitiile precedente de agentii economici infiintati in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, evidentiata in contul 107 „Rezultatul reportat”, se poate face, in conditiile nerealizarii de profit net in exercitiul curent, prin diminuarea rezervelor constituite.r
In contabilitate, aceasta operatiune se reflecta astfel:r
r
106 „Rezerve”t=t107 „Rezultatul reportat”t- cu valoarea pierderii contabiler
tttacoperite din rezerver
r
4.3. Acoperirea pierderii contabile inregistrate de agentii economici in exercitiile precedente, evidentiata in contul 107 „Rezultatul reportat”, din alte fonduri constituite potrivit legii:r
r
118 „Alte fonduri”t=t107 „Rezultatul reportat”t- cu valoarea pierderii contabiler
tttacoperite din alte fondurir
r
4.4. Acoperirea pierderii contabile inregistrate de agentii economici in exercitiile precedente, evidentiata in contul 107 „Rezultatul reportat”, din diferentele din reevaluare, inregistrate potrivit prevederilor legale:r
r
105 „Diferente din reevaluare”t=t107 „Rezultatul reportat”t- cu valoarea pierderii contabiler
tttacoperite din diferente der
tttreevaluarer
r
4.5. Acoperirea pierderii contabile inregistrate de agentii economici in exercitiile precedente, evidentiata in contul 107 „Rezultatul reportat”, se poate face si prin reducerea capitalului social, in conditiile prevazute la art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicata, efectuandu-se articolul contabil:r
r
101 „Capital social”t=t107 „Rezultatul reportat”t- cu valoarea pierderii contabiler
tttacoperite prin reducerear
tttcapitalului socialr
r
5. In aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori in anul 1999 si ale Hotararii Guvernului nr. 102/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori in anul 1999:r
5.1. Inregistrarea in contabilitatea agentilor economici, persoane juridice (societati comerciale pe actiuni, asociatii agricole, arendasi etc.), a cupoanelor pentru agricultori (bonuri valorice cu regim special), in conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999r
a) Ridicarea cupoanelor pentru agricultori:r
r
532 „Alte valori”t= t455 „Asociati conturit- cu valoarea cupoanelor ridicate in contul r
ttcurente”/analitic distinctttitularilor de drept, persoane fizice, si art. 2 r
tttalin. (1) din ordonanta si a drepturilor r
tttcuvenite acestora potrivit contractelor r
tttde arendare sau de locatiune incheiater
r
b) Primirea si achitarea facturilor de la furnizori pentru materiale achizitionate sau pentru prestari de servicii:r
r
%t=t401 „Furnizori”t- cu valoarea totala a facturii privindr
301 „Materiale consumabile”tttmaterialele achizitionate saur
628 „Alte cheltuieli cutttserviciile prestate, dupa caz,r
serviciile executate de terti”tttinclusiv T.V.A.r
4426 „T.V.A. deductibila”tttdeductibila, aferentar
r
401 „Furnizori”t=t %t- cu valoarea facturii achitater
tt532 „Alte valori”tpe baza cupoanelorr
tt5121 „Conturi la banci”tvalorice sau din r
ttin lei”tdisponibilitatile in cont la bancar
c) Achitarea drepturilor cuvenite producatorilor agricoli (persoane fizice), beneficiari ai cupoanelor:r
r
455 „Asociati conturi curente”t= t %t – cu valoarea, in bani sau in natura,r
tt531 „Casa”ta drepturilor cuvenite producatorilorr
ttsau tagricoli, potrivit prevederilor contractualer
tt345 „Produse finite”tr
r
5.2. Inregistrarea in contabilitatea furnizorilor de bunuri sau servicii a facturilor emise si decontate pe baza de cupoane (bonuri valorice cu regim special, conform art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999)r
a) Inregistrarea facturii:r
r
411 „Clienti”t= t %t- cu valoarea totala a facturii emise der
tttfurnizorr
r
tt701 „Venituri dint- cu valoarea bunurilor livrate sau ar
ttvanzarea produselor finite”tserviciilor prestate cu platar
tttpe baza de cupoaner
r
tt(704 „Venituri din lucrari r
ttexecutate si servicii prestate”r
tt707 „Venituri dinr
ttvanzarea marfurilor)r
tt4427 „T.V.A. colectata”t – cu T.V.A. aferentar
r
b) Inregistrarea decontarii facturii:r
5113 „Efecte de incasat”/t=t411 „Clienti”t- cu valoarea bunurilor livrater
analitic distincttttsi a serviciilor prestate, decontater
tttpe baza de cupoaner
r
c) Inregistrarea sumelor aparute in extrasul de cont ca urmare a decontarii cupoanelor:r
r
5121 „Conturi la bancit=t5113 „Efecte de incasat”/analitict- cu sumele incasate,r
in lei”ttdistincttdecontate de bancar
tttin functie de valoarea cupoanelorr
tttdepuser
r
6. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor care decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, aprobata si modificata prin Legea nr. 162/1997:r
a) Inregistrarea salariului cuvenit absolventilor institutiilor de invatamant pentru munca prestata:r
r
641 „Cheltuieli cu remuneratiilet=t421 „Personal – t- cu drepturile salariale integraler
personalului”ttremuneratii datorate”tcuvenite absolventilorr
r
b) Inregistrarea sumelor retinute din contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj:r
r
437 „Ajutor de somaj”t=t741 „Venituri din subventii det – cu sumele deduse din contributia per
ttexploatare”/analitic distincttcare angajatorul este obligat sa or
tttvireze Fondului pentru platar
tttajutorului de somajr
r
c) Inregistrarea sumelor de recuperat, in cazul in care suma necesara pentru acoperirea platii salariilor absolventilor este mai mare decat contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj:r
r
445 „Subventii”/analitic distinctt=t741 „Venituri din subventii det – pentru diferentele care se vorr
ttexploatare”/analitic distincttrecupera prin intermediul directiilorr
tttgenerale de munca si protectie socialar
r
r
Prezentele precizari nu au scopul de a reglementa, ci de a asigura aplicarea corecta si unitara a reglementarilor legale in vigoare.r