Noua lege vine cu foarte multe modificări. Prin efectul legii, vor fi asigurate obligatoriu următoarele persoane:

Cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România. De asemenea, pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice internaţionale la care România este parte.

”În aplicarea instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, prin derogare de la dispoziţiile Codului civil în materia dreptului internaţional privat, la stabilirea obligaţiilor sau la acordarea beneficiilor ce le revin asiguraţilor şi beneficiarilor sistemului public de pensii care au locul de şedere permanentă pe teritoriul altui stat, dar care deţin şi documente valabile care atestă domiciliul în România, va prevala criteriul locului de şedere obişnuită, sub rezerva dispoziţiilor contrare prevăzute în respectivele instrumente juridice.”, se arată în lege.

Asiguraţii au obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale, conform prezentei legi.