Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 din 23 ianuarie 1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 26 ianuarie 1998, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul unic punctul 1, alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
„(3) Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen.”
2. La articolul unic punctul 2, alineatul (8) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
„(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31 decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen.”
3. La articolul unic punctul 3, alineatul (10) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
„(10) Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate – comuna, oras sau municipiu – in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inlauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura.”