10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu urmatorul cuprins:
„(11) Salariile de baza ale persoanelor care ocupa in anul 2005 o functie publica de executie, in conditiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzatoare categoriei, clasei si gradului profesional in care sunt numite.
(12) Functionarii publici care ocupa in anul 2005, in conditiile legii, o functie publica de conducere beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica de executie detinuta anterior, la care se adauga indemnizatia de conducere.“
2. La articolul 11, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) In cursul anului 2005, dupa aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata in anul anterior, se stabilesc functionarii publici care beneficiaza de salariu de merit.“
3. La articolul 12, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) Functionarii publici care absolvesc o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, intr-o functie publica de executie, un grad profesional si o treapta de salarizare care sa le asigure acestora o crestere de pana la 15% a salariului de baza avut anterior. Examenul se organizeaza de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.“
4. La articolul 18, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Sporul de confidentialitate se acorda functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului in cuantum de pana la 15% din salariul de baza, precum si functionarilor publici din cadrul Administratiei Prezidentiale, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Ministerului Afacerilor Externe, directiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, Consiliului Legislativ.“
5. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 36. – Functionarii publici ale caror raporturi de serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care isi reiau activitatea dupa data de 1 ianuarie 2005 vor beneficia de salariile de baza stabilite potrivit prezentei ordonante de urgenta, pentru functia publica in care au fost reincadrati in conditiile art. 6-8.“