in temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rominiei,
Guvernul Rominiei adopta prezenta hotarire.
Articol unic. – Normele metodologice pentru punerea i aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 1.275/2000, publicate i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (2) al articolului 79 se abroga.
2. Alineatul (2) al articolului 84 va avea urmatorul cuprins:
„(2) in cazul i care la centralele sau la punctele termice sunt racordate mai multe cladiri suma totala a cheltuielilor pentru icalzirea tuturor cladirilor se repartizeaza pe fiecare cladire, proportional cu suprafata echivalenta termic, stabilita potrivit normativelor legale, a tuturor corpurilor de icalzire – radiatoare din fonta sau otel, convectori, convectoradiatoare, conducte si coloane neizolate si altele asemenea – aflate i dotarea acestora, conform normelor si normativelor tehnice de proiectare.”
3. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 85. – (1) Cheltuielile pentru icalzirea locuintelor/ apartamentelor, indiferent de modul de iregistrare a consumului de energie termica si de sursa de agent termic, se repartizeaza proportional cu suprafata utila iscrisa i actul de proprietate, iar pentru icalzirea spatiilor aflate i folosinta comuna itr-o cladire (casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, holuri si altele asemenea) se repartizeaza proportional cu cota-parte indiviza care ii revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna, astfel cum aceasta este iscrisa i actul de proprietate.
(2) Daca proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu alta destinatie decit cea de locuinta modifica suprafata corpurilor de icalzire din apartamentul sau din spatiul pe care il detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru icalzire se va recalcula fie prin marirea cu un coeficient de modificare a suprafetei corpurilor de icalzire initiale, conform normativelor legale, i baza procesului-verbal de constatare emis de comitetul executiv al asociatiei de proprietari, fie proportional cu suprafata tuturor corpurilor de icalzire, recalculata, pentru fiecare apartament/spatiu i care s-au produs modificari asupra corpurilor de icalzire – tip, numar de elemente si altele asemenea -, conform aceluiasi proces-verbal de constatare emis de comitetul executiv. Hotarirea definitiva privind modul de calcul al cheltuielilor de icalzire i noile conditii se adopta de adunarea generala a proprietarilor.”