In temeiul prevederilor art. III pct. 2 din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1. – Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – (1) Prezenta hotarare intra in vigoare o data cu titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 55/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 12 februarie 1998, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 361/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 3 iulie 1998, cu exceptia art. 56-60, a anexei nr. 1.1.A si a anexei nr. 2.
(3) In termen de 30 de zile de la data publicarii Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, Guvernul va aproba noul regulament de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat.

Art. 3. – Pe data republicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei normele metodologice aprobate prin prezenta hotarare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Anexa
Norme metodologice
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta de urgenta
Capitolul I
Dispozitii generale
Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare, in baza urmatoarelor principii:
a) asigurarea transparentei procesului de privatizare;
b) formarea pretului de vanzare, in baza raportului dintre cerere si oferta;
c) asigurarea egalitatii de tratament intre cumparatori;
d) reconsiderarea datoriilor societatilor comerciale, in vederea sporirii atractivitatii ofertei de privatizare.
Art. 2. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica:
a) vanzarii de actiuni la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, indiferent de numarul actiunilor pe care le detine, inclusiv la societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;
b) vanzarii de active ale regiilor autonome si ale societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, inclusiv ale companiilor nationale si ale societatilor nationale ori ale celorlalte societati comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes national sau local.
Art. 3. – In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) societati comerciale inseamna societatile comerciale infiintate in baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, societatile comerciale care au fost constituite de autoritatile administratiei publice locale in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, societatile nationale, companiile nationale si alte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;
b) societati comerciale de interes strategic inseamna societatile nationale si companiile nationale; alte societati comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotarare a Guvernului;
c) actiuni inseamna valorile mobiliare emise de societati comerciale; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare;
d) active inseamna bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societati comerciale sau regii autonome, care pot fi separate si organizate sa functioneze independent, distinct de restul activitatii societatii sau regiei, cum ar fi unitati si subunitati de productie, de comert sau de prestari servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentatie publica, spatii pentru birouri sau alte bunuri de acelasi gen, inclusiv terenul aferent acestora;
e) cumparator inseamna orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina. Cumparator nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor;
f) minister de resort inseamna ministerul sau organul administratiei publice centrale in al carui domeniu de specialitate se incadreaza obiectul principal de activitate al societatii comerciale sau sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma;
g) institutie publica implicata inseamna Fondul Proprietatii de Stat sau orice minister de resort ori, dupa caz, o autoritate a administratiei publice locale, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale;
h) autoritatea de mediu competenta este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau o agentie locala de protectie a mediului din subordinea acestui minister;
i) dosar de prezentare inseamna ansamblul de date si informatii privitoare la o societate comerciala sau la un activ, furnizate in scris potentialilor cumparatori de actiuni sau de active;
j) obligatii de mediu reprezinta un set minim de obligatii ce revin societatilor comerciale care se privatizeaza sau care se transmit o data cu vanzarea unui activ, din care rezulta obligatia conformarii cu legislatia privind protectia mediului si care se includ de catre institutia publica implicata in dosarul de prezentare sau, dupa caz, in prospectul de oferta publica. Aceste obligatii se stabilesc de catre autoritatea de mediu competenta, in baza bilantului de mediu elaborat in cadrul procesului de privatizare sau de vanzare a unui activ a carui folosire are impact asupra mediului. Bilantul va fi elaborat in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in baza prezentei ordonante de urgenta;
k) agent de privatizare inseamna orice persoana juridica, romana sau straina, specializata in activitati financiare, precum: banci, societati si fonduri de investitii, societati financiare, societati care presteaza servicii de contabilitate, consultanta, intermediere pe piata valorilor mobiliare ori de lichidare si repartizare a patrimoniului social etc., precum si cabinete sau societati profesionale de avocatura, indiferent daca acestea actioneaza individual ori in asociere, cu mentiunea ca persoanele juridice straine se pot asocia cu o persoana juridica sau firma romana din categoriile sus-mentionate;
l) inchidere operationala inseamna ansamblul operatiunilor de natura tehnica si organizatorica intreprinse de administratorii ori, dupa caz, lichidatorii societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, din imputernicirea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, avand ca finalitate incetarea activitatii economice a societatii si conservarea activelor si a altor bunuri ale acesteia, pana la vanzarea lor, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta; inchiderea operationala poate fi totala sau partiala, temporara sau definitiva;r
m) obligatii bugetare inseamna obligatii rezultate din impozite, taxe, contributii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere sau penalitati aferente acestora si dobanzi la credite garantate de stat, datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;r
n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligatii bugetare.r
Capitolul IIr
Competentele si atributiile Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare si ale institutiilor publice implicater
Art. 4. – Competentele si atributiile in legatura cu procesul de privatizare apartin Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare si institutiilor publice implicate.r
Art. 41. – (1) Guvernul asigura infaptuirea politicii de privatizare, coordoneaza si controleaza activitatea ministerelor si institutiilor publice, care au competente si atributii in realizarea privatizarii, ia masuri obligatorii pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare si raspunde in fata Parlamentului de indeplinirea acestor obligatii.r
(2) In acest scop, Guvernul:r
a) aproba strategia nationala de privatizare;r
b) aproba elementele esentiale ale contractului de mandat, inclusiv metoda de vanzare si conditiile principale ale contractului ce urmeaza a fi incheiat de institutiile publice implicate, respectiv de societatile comerciale, pentru vanzarea actiunilor ori activelor unei societati comerciale de interes strategic;r
c) acorda, de la caz la caz, scutiri, reduceri, amanari si/sau esalonari la plata obligatiilor bugetare, pe baza propunerilor inaintate de catre creditorii bugetari sau de catre institutia publica implicata;r
d) ia orice alte masuri in calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.r
Norme metodologice:r
2.1. Guvernul aproba proiectul strategiei nationale de privatizare elaborat de Agentia Romana de Dezvoltare pe baza propunerilor institutiilor publice implicate.r
2.2. Procesul de privatizare a fiecarei societati comerciale se va realiza cu respectarea prevederilor ultimei strategii nationale de privatizare aprobate, care va putea fi modificata ori completata ori de cate ori este necesar pentru optimizarea rezultatelor privatizarii societatilor comerciale dintr-un sector al economiei nationale. Propunerile de modificare si/sau de completare a strategiei nationale de privatizare se supun spre aprobare Guvernului de catre Agentia Romana de Dezvoltare, la solicitarea unei institutii publice implicate, ori a unui agent de privatizare si cu avizul ministerului de resort, in cazul in care acesta nu are si calitatea de institutie publica implicata.r
2.3. Aprobarea unei noi strategii nationale de privatizare sau modificarea celei existente va avea incidenta si asupra proceselor de privatizare in curs, la solicitarea tuturor potentialilor cumparatori care au cumparat dosarul de prezentare a societatii sau carora li s-a permis accesul la date si informatii privind activitatea acesteia, dupa caz, in conditiile prevazute in prezentele norme metodologice.r
2.4. In cazul prevazut la pct. 2.3, prevederile contractelor de mandat incheiate cu agentii de privatizare se vor renegocia in mod corespunzator.r
2.5. Institutiile publice implicate supun spre aprobare Guvernului elementele esentiale ale mandatului propriu sau ale mandatului ce urmeaza sa se acorde agentului de privatizare a unei societati comerciale de interes strategic. In raport cu atributiile delegate, aceste elemente pot include:r
a) strategia concreta de privatizare, constand in ansamblul metodelor de privatizare/restructurare/lichidare permise de lege, propuse a fi aplicate individual sau intr-o combinatie data, pentru atingerea celui mai bun rezultat posibil in valorificarea drepturilor conferite de actiunile detinute de stat, in contextul economic si legislativ preconizat pentru perioada aplicarii acestora;r
b) obiectul mandatului, cu identificarea, daca este cazul, a optiunilor la care agentul de privatizare poate recurge fara a fi necesara modificarea contractului de mandat;r
c) durata mandatului;r
d) metoda de vanzare;r
e) elementele si conditiile principale ale contractului de vanzare de actiuni sau de active, inclusiv modalitatea de plata a pretului;r
f) identificarea activelor a caror vanzare se poate realiza in conditiile stabilite de catre agentul de privatizare, prin valoare, functionalitate si conform altor criterii adecvate naturii acestor active;r
g) onorariul sau modul de determinare a acestuia, precum si modalitatea de plata.r
2.6. In raport cu circumstantele economice si politice nationale sau internationale, cu interesul manifestat de potentialii cumparatori ori tinand seama de alte conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui anumit proces de privatizare, Guvernul poate decide in orice moment modificarea strategiei concrete de privatizare, suspendarea sau intreruperea procesului.r
Ordonanta de urgenta:r
Art. 42. – (1) Agentia Romana de Dezvoltare elaboreaza si promoveaza strategia de privatizare.r
(2) In acest scop, Agentia Romana de Dezvoltare:r
a) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare strategia nationala de privatizare prevazuta la art. 41 alin. (2) lit. a), pe baza propunerilor institutiilor publice implicate, in scopul asigurarii corelarii cu strategiile de dezvoltare pe care le elaboreaza acestea;r
b) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative in domeniul privatizarii;r
c) poate acorda asistenta tehnica in legatura cu privatizarea;r
d) atrage si promoveaza investitiile straine in scopul privatizarii societatilor comerciale;r
e) intocmeste si supune aprobarii Guvernului raportul anual cu privire la stadiul procesului de privatizare, pe baza rapoartelor de activitate elaborate de institutiile publice implicate;r
f) centralizeaza datele privind derularea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat sau de o autoritate a administratiei publice locale si informeaza Guvernul in acest sens.r
(3) In vederea realizarii atributiilor prevazute la alin. (2), Agentia Romana de Dezvoltare poate incheia contracte de consultanta cu persoane fizice ori juridice, precum si contracte de colaborare cu persoane fizice.r
(4) De asemenea, Agentia Romana de Dezvoltare are dreptul sa solicite, in scris, informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute in prezentul articol, de la institutiile publice implicate, precum si de la orice alta institutie publica centrala sau locala, de la registrele independente de evidenta a actionarilor, de la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care statul este actionar si de la regiile autonome.r
Norme metodologice:r
2.7. Institutiile publice implicate au obligatia sa transmita rapoartele anuale de activitate catre Agentia Romana de Dezvoltare pana la data de 31 ianuarie a anului urmator.r
Ordonanta de urgenta:r
Art. 43. – (1) Institutia publica implicata realizeaza intregul proces de privatizare.r
(2) In acest scop, institutia publica implicata:r
A. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale, avand capacitatea de a imputernici reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru:r
a) administrarea eficienta a societatilor/companiilor nationale si a societatilor comerciale pe care le are in portofoliu, in vederea sporirii atractivitatii, luand masuri privind:r
– pregatirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale si financiare, destinate sa asigure cresterea realizarilor tehnico-economice ale societatii comerciale si diminuarea obligatiilor bugetare sau de alta natura;r
– restructurarea societatilor comerciale prin fuziune, divizare, vanzare de active si conversie in actiuni a datoriilor fata de creditorii comerciali, precum si prin inchidere operationala, totala sau partiala;r
– solicitarea acordarii de inlesniri la plata obligatiilor bugetare si negocierea propunerilor in acest sens, care vor fi supuse aprobarii potrivit legii;r
b) lichidarea societatilor comerciale neprofitabile;r
B. ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale:r
a) stabileste metoda adecvata de privatizare si o schimba in masura in care este necesar;r
b) publica in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan local, national si/sau international, listele cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza;r
c) intocmeste dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de oferta publica sau alte documente ce prezinta relevanta in procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonante de urgenta si normelor metodologice emise in aplicarea acesteia;r
d) efectueaza vanzarea, la pretul de piata, a actiunilor emise de societatile comerciale;r
e) initiaza sau, dupa caz, aproba, in conditiile legii, vanzarea la pretul de piata a activelor din patrimoniul societatilor comerciale si regiilor autonome, cu exceptia celor supuse in mod obligatoriu procedurii de vanzare, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.r
(3) Litigiile privind contractele, conventiile, protocoalele si orice alte acte ori intelegeri, incheiate de catre institutiile publice implicate in scopul de a pregati, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societati comerciale sau grupuri de societati comerciale, sunt de competenta sectiilor comerciale ale instantelor judecatoresti.r
Norme metodologice:r
Desemnarea reprezentantului institutiei publice implicate in adunarea generala a actionarilorr
2.8. Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale se realizeaza prin desemnarea de catre institutia publica implicata a unui singur reprezentant in adunarea generala a actionarilor, indiferent de numarul actiunilor detinute si de marimea societatii comerciale.r
2.9. Desemnarea reprezentantului se face, in cazul fiecarei societati comerciale, de catre institutia publica implicata in al carei portofoliu se afla actiunile emise de acea societate, dupa cum urmeaza:r
a) Fondul Proprietatii de Stat, pentru toate societatile comerciale, inclusiv cele de interes strategic ale caror actiuni nu se afla in portofoliul unei alte institutii publice implicate, potrivit ordonantei de urgenta sau unei hotarari a Guvernului;r
b) ministerul de resort, pentru societatile comerciale de interes strategic, altele decat cele pentru care Guvernul hotaraste transferul actiunilor si al atributiilor prevazute la art. 43 alin. (2) din ordonanta de urgenta catre Fondul Proprietatii de Stat;r
c) consiliul judetean sau, dupa caz, consiliul local, pentru societatile comerciale constituite in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, cu modificarile ulterioare, cu exceptia acelora ale caror actiuni sunt in portofoliul Fondului Proprietatii de Stat, precum si pentru societatile comerciale rezultate din reorganizarea, pana la data intrarii in vigoare a titlului I din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, a regiilor autonome de interes local, ale caror actiuni sunt in portofoliul autoritatii administratiei publice locale respective.r
2.10. Contractul de reprezentare incheiat intre institutia publica implicata si reprezentantul desemnat de aceasta in adunarea generala a actionarilor constituie mandatul general in temeiul caruia se exercita toate drepturile de vot ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a unei autoritati a administratiei publice locale, indiferent de obiectul dezbaterilor. Reprezentantul este obligat sa execute toate instructiunile privitoare la exercitarea mandatului, primite, in scris, de la institutia publica implicata.r
2.11. Institutia publica implicata nu poate desemna aceeasi persoana, concomitent, in calitate de reprezentant in adunarea generala a actionarilor la mai mult de trei societati comerciale.r
2.12. De asemenea, institutia publica implicata nu poate desemna ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor persoanele care au una dintre urmatoarele calitati sau functii: senator, deputat, ministru, secretar de stat, consilier judetean ori local, prefect, subprefect, director general al prefecturii, primar general, viceprimar, primar, secretar al judetului sau al municipiului Bucuresti, al orasului sau comunei, ori care au calitatea de soti, rude sau afini, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane detinand asemenea functii.r
2.13. Contractul de reprezentare va cuprinde si declaratia reprezentantului ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 2.11 si 2.12.r
Schimbarea metodei de privatizarer
2.14. Pentru motive intemeiate institutia publica implicata va putea modifica metoda de privatizare, in limitele permise de strategia nationala de privatizare si cu aprobarea Guvernului, daca este cazul, cu conditia sa isi fi rezervat, in scris, acest drept.r
Litigiile privind unele acte ale institutiei publice implicater
2.15. Litigiile prevazute la art. 43 alin. (3) din ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre curtea de apel competenta, in conditiile prevazute la cap. V3 din ordonanta de urgenta, cu exceptia cazului in care partile au incheiat o conventie arbitrala.r
r
Ordonanta de urgenta:r
Art. 5. – (1) Fondul Proprietatii de Stat este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care actioneaza pentru diminuarea implicarii in economie a statului si a autoritatilor administratiei publice locale, prin vanzarea actiunilor acestora. Bugetul Fondului Proprietatii de Stat se formeaza integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizarii societatilor comerciale, din dividende si din dobanzile aferente disponibilitatilor sale banesti, se aproba de catre Guvern si se gestioneaza in regim extrabugetar.r
(2) Fondul Proprietatii de Stat exercita atributiile prevazute la art. 43 alin. (2) cu privire la societatile comerciale, altele decat cele de interes strategic, in cazul carora aceste atributii se exercita de catre ministerele de resort. Guvernul poate hotari ca si in cazul unor asemenea societati Fondul Proprietatii de Stat sa exercite atributiile prevazute la art. 43 alin. (2). In cazul societatilor comerciale constituite in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, atributiile prevazute la art. 43 alin. (2) se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale.r
Art. 6. – (1) Conducerea Fondului Proprietatii de Stat este asigurata de un consiliu de administratie format din presedinte, vicepresedinte si 9 membri, numiti de catre primul-ministru, persoane cu pregatire si cu experienta in domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este presedintele Agentiei Romane de Dezvoltare.r
(3) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre autoritatea care i-a numit.r
(4) Regulamentul de organizare si functionare a Fondului Proprietatii de Stat se aproba prin hotarare a Guvernului.r
Art. 7. – Controlul operatiunilor financiar-contabile ale Fondului Proprietatii de Stat se realizeaza de 3 cenzori. Cenzorii se numesc si se revoca de catre primul-ministru, la propunerea ministrului finantelor.r
Art. 8. – (3) Activitatea Fondului Proprietatii de Stat se desfasoara pe principiul descentralizarii. In acest scop, societatile comerciale care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii pot fi privatizate la nivelul sucursalelor teritoriale si al directiilor teritoriale judetene ale Fondului Proprietatii de Stat.r
Norme metodologice:r
2.16. In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta si ale art. II pct. 2 si 3 din titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, registrul comertului ori, dupa caz, registrul independent privat cu care are contract societatea comerciala supusa privatizarii va face mentiune privind institutia publica implicata, abilitata sa exercite atributiile prevazute la art. 43 alin. (2) din ordonanta de urgenta, la simpla cerere a acesteia.r
2.17. In aplicarea principiului descentralizarii activitatii Fondului Proprietatii de Stat, sunt considerate societati comerciale din categoria intreprinderilor mici societatile comerciale care au un capital social mai mic sau egal cu 10 miliarde lei, iar societati comerciale din categoria intreprinderilor mijlocii societatile comerciale care au un capital social cuprins intre 10 miliarde lei si 50 miliarde lei. Sunt considerate societati mari societatile comerciale care au un capital social mai mare de 50 miliarde lei. Modul de incadrare in criteriile de clasificare se realizeaza potrivit instructiunilor emise de catre Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat.r
2.18. Societatile comerciale mici si mijlocii se privatizeaza la nivelul directiilor teritoriale judetene, cu aprobarea sucursalelor teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat, iar societatile comerciale mari, la nivel central.r
2.19. In cazul anumitor societati comerciale, Consiliul de administratie al Fondului Proprietatii de Stat poate decide un alt nivel de competenta in realizarea privatizarii fata de cel mentionat la pct. 2.18.r
Ordonanta de urgenta:r
Art. 9. – (1) Veniturile incasate de institutiile publice implicate din vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale si din dividende se varsa la bugetul de stat sau, dupa caz, la bugetele locale, dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetele acestor institutii si efectuate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aproba de catre Guvern si se administreaza in regim extrabugetar.r
(2) Cheltuielile includ urmatoarele:r
a) cheltuielile proprii de organizare si functionare, care, in cazul institutiilor publice implicate, altele decat Fondul Proprietatii de Stat, sunt limitate doar la cele efectuate in scopul privatizarii;r
b) cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru pregatirea si realizarea privatizarii societatilor comerciale;r
c) costurile implicate de inchiderea operationala, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale;r
d) sumele platite efectiv cumparatorilor in executarea garantiilor acordate acestora de institutiile publice implicate si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumparatori, precum si despagubirile cuvenite potrivit art. 31 alin. (4) si art. 324;r
e) sumele cu care institutiile publice implicate participa la majorarea capitalului social al unor societati comerciale in cazurile prevazute de lege.r
(3) Cheltuielile mentionate la lit. a), b) si e) ale alineatului precedent sunt planificate la 20% din veniturile obtinute din vanzari. In situatia in care sumele ramase la dispozitia institutiei publice implicate nu sunt indestulatoare pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la alin. (2), majorarea plafonului acestora se va face prin hotarare a Guvernului.r
(4) Din sumele varsate la bugetul de stat potrivit alin. (1) se constituie un fond la dispozitia Guvernului, din care se finanteaza programe de recalificare si reintegrare profesionala a salariatilor disponibilizati, programe de dezvoltare regionala, programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, precum si alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.r
(41) Companiile sau societatile nationale beneficiare de imprumuturi externe de la organisme internationale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a dobanzilor si a altor costuri in valuta nu isi indeplinesc obligatiile de plata conform acordurilor subsidiare de imprumut incheiate cu Ministerul Finantelor, pot solicita, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, sa fie suportate din fondurile realizate din privatizare.r
(5) In cazul in care societatile comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale se privatizeaza de catre Fondul Proprietatii de Stat, veniturile incasate din vanzarea actiunilor se varsa la bugetul local, dupa deducerea unei cote de 10%, care ramane la dispozitia Fondului Proprietatii de Stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare.r
(51) Veniturile incasate de institutiile publice implicate, altele decat Fondul Proprietatii de Stat, din vanzarea actiunilor emise de societati comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale, se varsa la bugetul local dupa deducerea cheltuielilor prevazute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3).r
(6) Institutiile publice implicate nu pot aloca fonduri si nu pot acorda credite societatilor comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpara actiuni emise de societati comerciale ori active, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.r
(61) Institutiile publice implicate au obligatia sa deruleze fondurile rezultate din operatiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului.r
(62) Sumele aflate in conturi curente si in depozite bancare pe care Fondul Proprietatii de Stat le-a deschis sau le-a constituit la banci se vor transfera in contul acestuia, deschis la trezoreria statului. Se excepteaza de la aceste prevederi depozitele constituite, in baza unor acte normative, pentru garantarea creditelor acordate unor agenti economici.r
(63) Operatiunile de incasari si plati sunt dispuse de catre institutiile prevazute la alin. (61) pe raspunderea acestora.r
(64) Dobanda pe care o va plati trezoreria statului catre Fondul Proprietatii de Stat pentru sumele prevazute la alin. (61) si (62) se va stabili prin conventie incheiata intre parti, in conditiile legii.r
(7) Pe intreaga durata de functionare, Fondul Proprietatii de Stat este scutit de plata impozitului pe profit.r
Norme metodologice:r
2.20. Pentru incadrarea in programele de dezvoltare finantate din Fondul la dispozitia Guvernului, prevazut la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta, societatile comerciale care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii sunt cele care indeplinesc conditiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 156/1999, emisa in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, republicata.r
2.21. Institutiile publice implicate au obligatia sa transfere sumele in moneda nationala prevazute la art. 9 alin. (62) din ordonanta de urgenta in conturile deschise la trezoreria statului, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.r
2.22. Institutiile publice implicate efectueaza operatiunile de incasari si plati prin conturi deschise la trezoreria statului, stabilite de Ministerul Finantelor.r
2.23. Pana la deschiderea conturilor in valuta la trezoreria statului, Fondul Proprietatii de Stat va derula fondurile in valuta rezultate din operatiuni de privatizare prin banci comerciale agreate de Ministerul Finantelor.r
2.24. Sumele obtinute din vanzarea de actiuni pe piata de capital, cu decontare simultana in sistem electronic, se incaseaza si se transfera in conturile deschise la trezoreria statului in conditiile stabilite prin conventii incheiate intre institutia publica implicata, Ministerul Finantelor si Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare.r
2.25. Sumele aflate in conturile deschise de catre institutiile publice implicate la trezoreria statului urmeaza regimul juridic al depunerilor bancare.r
Ordonanta de urgenta:r
Art. 10. – (1) Controlul respectarii de catre institutia publica implicata a cadrului juridic aplicabil in materia privatizarii, constatarea contraventiilor si stabilirea sanctiunilor se realizeaza de catre Ministerul Finantelor, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.r
(2) Determinarea metodei de privatizare si alegerea agentului de privatizare si/sau a cumparatorului, operatiunile prevazute la art. 43 alin. (2) lit. A, precum si legalitatea clauzelor din contractele incheiate de Fondul Proprietatii de Stat, incluzand, intre altele, clauzele privitoare la pretul vanzarii, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controleaza numai incasarea si folosirea, potrivit destinatiilor prevazute de lege, a veniturilor cuvenite Fondului Proprietatii de Stat.r
(3) Membrii Consiliului de administratie si salariatii Fondului Proprietatii de Stat nu raspund pentru operatiunile acestuia, in afara de cazul in care faptele lor constituie infractiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administratie si salariatii Fondului Proprietatii de Stat nu raspund pentru actiunile sau inactiunile agentilor de privatizare.r
(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica, in mod corespunzator, si celorlalte institutii publice implicate.r
Norme metodologice:r
2.26. In privinta respectarii de catre institutiile publice implicate a cadrului juridic aplicabil in materia privatizarii, controlul se exercita, contraventiile se constata si sanctiunile se aplica potrivit regulamentelor Ministerului Finantelor.r
Ordonanta de urgenta:r
Art. 12. – Fondul Proprietatii de Stat se desfiinteaza in momentul in care Parlamentul constata, pe baza informatiilor prezentate de Guvern, ca privatizarea este un proces incheiat.r
r
Capitolul IIIr
Vanzarea de actiunir
Art. 13. – (1) Institutiile publice implicate vand actiunile prin urmatoarele metode:r
a) oferta publica;r
b) metode de vanzare specifice pietei de capital;r
c) negociere;r
d) licitatie cu strigare sau in plic;r
e) certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata de capital internationala;r
f) orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a)-e).r
(2) In cazul in care institutia publica implicata decide sa formuleze o oferta de vanzare, pretul de oferta va fi, de regula, egal cu valoarea nominala a actiunilor, cu precizarea ca vanzarea se face la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fara a exista un pret minim de vanzare.r
(3) In scopul determinarii principalelor elemente ale vanzarii de actiuni, institutia publica implicata va putea dispune intocmirea unui raport de evaluare.r
(4) Actiunile se vor vinde la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta, chiar daca acest pret este inferior celui rezultat din raportul de evaluare.r
(5) Ministerul Finantelor, in numele si pe seama statului, poate stinge, cu acordul partilor, obligatiile asumate de acesta in temeiul imprumuturilor externe contractate, prin transmiterea actiunilor detinute de stat la societatile comerciale catre detinatorii de obligatiuni de stat. Modalitatile de efectuare a acestei operatiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor fi elaborate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.r
(6) Institutiile publice implicate pot primi, in schimbul actiunilor emise de societatile comerciale, obligatiuni sau alte instrumente garantate de stat, in conditiile stabilite de Guvern.r
Norme metodologice:r
3.1. Institutiile publice implicate pot vinde actiunile aflate in portofoliul lor potrivit prevederilor pct. 2.9, prin utilizarea oricarei metode de vanzare si cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice.r
Oferta publica de vanzarer
3.2. Oferta publica de vanzare este propunerea formulata de institutia publica implicata printr-un prospect de oferta publica de a vinde actiunile detinute la o societate comerciala, adresata publicului larg, cu conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate.r
3.3. Oferta publica de vanzare este valabila cel putin 30 de zile si cel mult 180 de zile de la data publicarii sale.r
3.4. Ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, institutia publica implicata va obtine autorizatia prealabila pentru oferta publica de vanzare de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe baza prospectului intocmit cu respectarea normelor si a instructiunilor acesteia. In prospect vor fi cuprinse si informatii privitoare la disponibilizarile de personal.r
3.5. Pe intregul parcurs al derularii ofertei publice de vanzare societatea comerciala nu poate modifica valoarea nominala, numarul si toate caracteristicile actiunilor oferite.r
3.6. Acceptarea ofertei publice de vanzare de catre investitori este neconditionata si devine irevocabila in conditiile prevazute de normele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.r
3.7. Oferta publica de vanzare se deruleaza prin intermediul unei societati de valori mobiliare selectate prin licitatie, in conditiile stabilite de institutia publica implicata.r
Metodele de vanzare specifice pietei de capitalr
3.8. Institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute la societatile comerciale prin orice metode de tranzactionare a valorilor mobiliare cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si a reglementarilor aplicabile, emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Bursa de Valori Bucuresti si de Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare.r
3.9. Institutiile publice implicate vor folosi, in principal, urmatoarele metode de tranzactionare:r
a) vanzarea la ordin;r
b) vanzarea ca raspuns la o oferta de cumparare;r
c) vanzarea prin plasament privat secundar;r
d) licitatii electronice pe piata de capital;r
e) orice combinatii ale metodelor prevazute la lit. a)-d).r
3.10. Vanzarea la ordin este propunerea formulata de institutia publica implicata de a vinde actiunile pe care le detine la o societate comerciala, in urmatoarele conditii:r
a) pachetul de actiuni detinut de institutia publica implicata este de maximum 5% din capitalul social;r
b) societatea comerciala emitenta este listata pe una dintre pietele de capital.r
3.11. Vanzarea ca raspuns la o oferta de cumparare este propunerea formulata de institutia publica implicata ca raspuns la o oferta publica de cumparare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, lansata de un cumparator.r
3.12. Plasamentul privat secundar reprezinta vanzarea de catre institutia publica implicata a actiunilor detinute la o societate comerciala catre un numar de maximum 35 de investitori sofisticati, rezidenti sau nerezidenti in Romania, in conditiile contactarii a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite. Vanzarea prin plasament privat secundar se deruleaza in conformitate cu reglementarile aplicabile, emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.r
3.13. Prin metoda licitatiei electronice pe piata de capital institutia publica implicata poate vinde actiuni reprezentand, de regula, mai mult de 5% din capitalul social al unei societati comerciale ale carei actiuni sunt tranzactionate sau urmeaza a fi tranzactionate pe piata de capital. Aceasta metoda consta in afisarea unui ordin de vanzare si a unuia sau mai multor ordine de cumparare, vanzarea efectuandu-se la cele mai bune preturi de cumparare inregistrate.r
3.14. Vanzarea de actiuni prin metode specifice pietei de capital internationale, inclusiv potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgenta, se va efectua potrivit regulilor de tranzactionare aplicatiile pietei respective.r
3.15. Vanzarea de actiuni prin oricare dintre metodele pietei de capital se deruleaza prin intermediul unei societati de valori mobiliare selectate prin licitatie, in conditiile stabilite de institutia publica implicata.r
Negocierear
3.16. Vanzarea prin negociere se utilizeaza in cazul in care institutia publica implicata se adreseaza, prin publicarea unui anunt de vanzare, potrivit prevederilor pct. 3.67 si urmatoarele, investitorilor strategici, in scopul obtinerii unor oferte de cumparare ori, in cazul in care, in urma desfasurarii unei licitatii cu oferta in plic, institutia publica implicata constata ca s-a depus o singura oferta de cumparare care obtine mai putin de 50% din punctajul maxim determinat pe baza grilei de punctaj.r
3.17. Investitor strategic este acel investitor care isi manifesta intentia de a cumpara un pachet de actiuni care ii asigura controlul asupra societatii comerciale emitente si, in acelasi timp, dispune de resursele financiare, tehnice si organizatorice necesare in vederea atingerii anumitor obiective de dezvoltare a societatii comerciale. Prin control se intelege capacitatea unui actionar de a exercita cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale supuse privatizarii.r
3.18. Pentru organizarea si conducerea negocierii, precum si pentru examinarea si evaluarea ofertelor, institutia publica implicata numeste o comisie de negociere, formata din 3-5 membri, salariati ai institutiei publice implicate.r
3.19. Membrii comisiei de negociere nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la societatea comerciala ale carei actiuni se ofera la vanzare, soti sau rude ori afini, pana la gradul al patrulea inclusiv, ai acestora.r
3.20. In vederea participarii la negociere, institutia publica implicata poate solicita potentialilor cumparatori sa depuna o garantie de participare intr-un cuantum cuprins intre 3% si 20% din valoarea nominala a pachetului de actiuni scos la vanzare. Garantia se depune in una dintre urmatoarele forme:r
a) virament prin ordin de plata; b) scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent; c) bilet la ordin avalizat de catre o banca comerciala agreata de institutia publica implicata.r
3.21. Garantia se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia ofertantului selectat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de selectie prevazut la pct. 3.30 ori 3.35, dupa caz. Garantia de participare se restituie ofertantului selectat numai la data achitarii integrale a pretului ori a avansului, in cazul vanzarilor de actiuni cu plata pretului in rate, ori, la cererea acestuia, va putea fi considerata ca plata, partiala a pretului ori a avansului. Revocarea ofertei finale depuse de catre ofertantul selectat ori refuzul acestuia de a semna contractul de vanzare-cumparare in conditiile prevazute in oferta finala conduce la pierderea garantiei de participare.r
3.22. Pentru participarea la negociere, potentialii cumparatori depun la sediul institutiei publice implicate urmatoarele documente:r
a) dovada privind depunerea garantiei de participare, daca este cazul;r
b) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la negociere;r
c) documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului:r
– pentru persoanele juridice romane:r
(i) copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv toate actele aditionale relevante, si de pe certificatul de inregistrare fiscala;r
(ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana;r
(iii) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, insotit de ordinele de plata prin care s-a efectuat plata obligatiilor inscrise in certificat;r
(iv) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;r
– pentru persoanele juridice straine:r
(i) actul de inmatriculare a societatii comerciale straine;r
(ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent;r
(iii) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;r
– pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si despre autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;r
– pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar;r
– pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier judiciar;r
d) documente care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare, atunci cand astfel de criterii au fost prevazute in anuntul de vanzare.r
3.23. Toate documentele prevazute la pct. 3.22, depuse de persoane fizice sau juridice straine, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, se vor prezenta in copie insotita de traducerea in limba romana, legalizata.r
3.24. Documentele prevazute la pct. 3.22 se depun o data cu depunerea ofertei finale, cu exceptia celor mentionate la lit. d), care trebuie prezentate la data prevazuta in anuntul de vanzare.r
3.25. Ofertele finale se vor intocmi in conformitate cu instructiunile prevazute in anuntul de vanzare ori comunicate ulterior de catre comisia de negociere potentialilor cumparatori. Aceste instructiuni, inclusiv cuantumul garantiei de participare, se comunica potentialilor cumparatori cel mai tarziu o data cu transmiterea urmatoarelor documente:r
a) proiectul contractului de vanzare-cumparare de actiuni si, dupa caz, al altor documente contractuale necesare in vederea incheierii tranzactiei, cu indicarea elementelor obligatorii ale acestora, daca exista;r
b) criteriile care stau la baza intocmirii grilei de punctaj al ofertelor finale, fara a fi obligatorie mentionarea ponderii fiecarui criteriu in evaluarea acestor oferte.r
3.26. Documentele prevazute la pct. 3.25 se comunica potentialilor cumparatori cu cel putin 10 zile inainte de data anuntata pentru depunerea ofertelor finale. Comisia de negociere va putea modifica instructiunile privind intocmirea ofertelor finale ori continutul altor documente prevazute la pct. 3.25 numai daca si-a rezervat, in scris, acest drept.r
3.27. Ofertele finale vor avea o componenta tehnica si una financiara, iar institutia publica implicata va putea solicita ca acestea sa se depuna separat, in plicuri sigilate. In toate cazurile oferta financiara va trebui sa specifice distinct pretul si angajamentul potentialului cumparator de a face investitii pentru dezvoltarea societatii comerciale, pentru protectia mediului, protectia muncii etc.r
3.28. Negocierile se vor purta de catre comisia de negociere, pe baza ofertelor finale depuse de catre potentialii cumparatori care au depus toate documentele prevazute la pct. 3.22 si a grilei de punctaj, stabilita in prealabil de institutia publica implicata.r
3.29. Tuturor potentialilor cumparatori care au depus oferte finale li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale acestora.r
3.30. Dupa incheierea negocierilor, comisia de negociere va stabili oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte si va intocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea, pe scurt, a clauzelor care vor fi cuprinse in contractul de vanzare-cumparare.r
3.31. In termen de 10 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la pct. 3.30 comisia de negociere si ofertantul declarat castigator vor definitiva si vor incheia contractul de vanzare-cumparare de actiuni, precum si orice alte documente prevazute la pct. 3.25 lit. a), daca este cazul.r
Negocierea cadrului contractual pe baza de oferte preliminare si neangajanter
3.32. Comisia de negociere poate stabili ca negocierile sa se desfasoare pe baza unor oferte preliminare si neangajante depuse de potentialii cumparatori si a cadrului contractual propus de catre institutia publica implicata si comunicat potentialilor cumparatori cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru inceperea negocierilor.r
3.33. Prevederile pct. 3.24-3.29 se aplica in mod corespunzator.r
3.34. Pe baza negocierilor, institutia publica implicata va redacta ultimul proiect al cadrului contractual care va fi transmis tuturor potentialilor cumparatori cu 10 zile inainte de data depunerii ofertelor finale. Ofertele finale trebuie prezentate in forma prevazuta la pct. 3.27.r
3.35. Oferta castigatoare va fi determinata pe baza grilei de punctaj stabilite potrivit prevederilor pct. 3.28 si va fi mentionata intr-un proces-verbal, intocmit conform pct. 3.30, dupa care se va proceda potrivit dispozitiilor pct. 3.31.r
Dispozitii comune privind licitatia cu strigare si licitatia cu oferta in plicr
3.36. Licitatiile se organizeaza atunci cand vanzarea se face pe baza de oferta irevocabila de vanzare, potrivit dispozitiilor pct. 3.69 si urmatoarele.r
3.37. Pretul de pornire al licitatiei este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau, dupa caz, este cel stabilit potrivit dispozitiilor pct. 3.61, 3.62 ori 3.63, dupa caz.r
3.38. Pentru organizarea si conducerea licitatiei institutia publica implicata numeste o comisie de licitatie formata din 3-5 membri, cu respectarea prevederilor pct. 3.18 si 3.19.r
3.39. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, documentele prevazute la pct. 3.22 si dovada privind achitarea taxei de participare.r
3.40. Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare depuse de ofertanti si intocmeste lista cuprinzand ofertantii acceptati, care include pe toti potentialii cumparatori care au depus documentatia completa de participare la licitatie, si o va afisa la locul desfasurarii licitatiei, cu cel putin o ora inainte de ora fixata pentru inceperea acesteia.r
3.41. Sedinta de licitatie are loc in ziua, la ora si in locul indicate in oferta de vanzare, in conditiile de desfasurare specifice licitatiei cu strigare si, respectiv, cu oferta in plic.r
3.42. Presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecatarul, declara inchisa sedinta de licitatie si intocmeste procesul-verbal de licitatie, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti ofertanti. Refuzul de a semna se consemneaza in procesul-verbal. Dispozitiile pct. 3.21 se aplica in mod corespunzator.r
3.43. Contractul de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni se incheie cu respectarea, in mod corespunzator, a prevederilor pct. 3.31.r
Licitatia cu strigarer
3.44. Ofertantilor acceptati potrivit dispozitiilor pct. 3.40 li se inmaneaza taloane cu numere de identificare, corespunzatoare numarului de ordine din lista cuprinzand ofertantii acceptati. Presedintele comisiei de licitatie anunta denumirea societatii comerciale ale carei actiuni se pun in vanzare, marimea pachetului oferit la vanzare, pasul de licitare stabilit valoric intre 5 si 15% din pretul de pornire, denumirea si numarul de ordine ale ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare.r
3.45. In cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie.r
3.46. Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:r
a) daca se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitare, pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare; daca se prezinta un singur ofertant acceptat care ofera pretul de pornire al licitatiei, acesta este declarat adjudecatar;r
b) daca nu se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va scadea pretul cu cate un pas de licitare, pana cand se inregistreaza prima oferta de cumparare de cel putin 50% din pretul de pornire, iar, in continuare, daca sunt prezenti mai multi ofertanti, licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive prevazute la lit. a), pana la adjudecarea pachetului de actiuni. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 50% din pretul de pornire, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii cu strigare. In acest scop, comisia de licitatie va publica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, o noua oferta de vanzare. Pretul de pornire va reprezenta 50% din pretul de pornire al licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 15 zile de la data publicarii noii oferte de vanzare. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 20% din pretul de pornire al primei licitatii, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei alte licitatii. In acest caz, pretul de pornire va reprezenta 20% din pretul de pornire al primei licitatii, oferta de vanzare se va publica in maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 7 zile de la aceasta data. Pachetul de actiuni se va adjudeca la cel mai bun pret oferit;r
c) daca nu se formuleaza oferte de cumparare cu plata integrala a pretului, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate.r
3.47. Daca la sedinta de licitatie nu se prezinta nici un ofertant, se organizeaza cel mult alte doua licitatii cu strigare consecutive, cu reducerea pretului de pornire si publicarea ofertei de vanzare in conditiile prevazute la pct. 3.46 lit. b).r
Licitatia cu oferta in plicr
3.48. Oferta de cumparare se depune in plic sigilat si semnat. Pe plic se inscriptioneaza: a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon si fax; b) organizatorul licitatiei si denumirea societatii comerciale ale carei actiuni fac obiectul vanzarii. Continutul ofertei de cumparare va fi cunoscut numai de catre membrii comisiei de licitatie, care au obligatia sa respecte caracterul confidential al datelor si informatiilor pe care le cuprinde aceasta.r
3.49. Ofertele trebuie sa fie irevocabile si sa contina:r
a) numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice si domiciliul, respectiv sediul acesteia;r
b) pretul si modalitatea de plata oferite;r
c) alte elemente pe baza carora se stabileste oferta castigatoare, astfel cum rezulta din documentul prevazut la pct. 3.25 lit. b) si comunicat potrivit dispozitiilor pct. 3.26.r
3.50. Presedintele comisiei de licitatie va deschide numai plicurile care contin ofertele ofertantilor prezenti si va anunta:r
a) numele sau denumirea ofertantilor;r
b) documentele continute in plic;r
c) notificarile depuse in scris de catre ofertant, care modifica termenii unei oferte depuse anterior in cadrul aceleiasi proceduri de licitare.r
3.51. Fiecare oferta, in ordinea deschiderii, este semnata de toti membrii comisiei de licitatie si de catre ceilalti ofertanti.r
3.52. Evaluarea ofertelor de cumparare se face de catre membrii comisiei de licitatie pe baza grilei de punctaj al ofertelor, stabilita potrivit dispozitiilor pct. 3.28.r
3.53. Decizia de adjudecare se ia in favoarea ofertei care totalizeaza punctajul maxim. In cazul in care mai multi ofertanti au intrunit acelasi punctaj, se declara adjudecatar ofertantul care a oferit pretul cel mai mare. In situatia in care se mentine egalitatea, pentru departajarea acestora comisia de licitatie va organiza, de indata, licitatie cu strigare, la care se va licita doar pretul, pachetul de actiuni adjudecandu-se ofertantului care a oferit pretul cel mai mare.r
3.54. Daca se depune o singura oferta de cumparare si aceasta indeplineste conditiile din oferta de vanzare ori daca oferta de cumparare este inferioara, dar obtine cel putin 50% din numarul maxim de puncte, ofertantul este declarat adjudecatar; in caz contrar, comisia de licitatie poate decide organizarea unei noi licitatii sau schimbarea metodei de vanzare.r
Pretul de ofertar
3.55. Pretul de oferta este pretul propus de institutia publica implicata in oferta de vanzare, in prospectul de oferta publica sau, dupa caz, in documentul de oferta la plasamentul privat. In cazul vanzarii actiunilor prin licitatie, prin pret de oferta se intelege pretul de pornire al licitatiei. In cazul vanzarii la ordin sau prin licitatii electronice pe pietele de capital, prin pret de oferta se intelege pretul din ordinul de vanzare afisat pe piata.r
Pretul de vanzarer
3.56. Pretul de vanzare reprezinta pretul obtinut de institutia publica implicata, prin ajustarea pretului de oferta in functie de cererea de cumparare, ca urmare a aplicarii procedurilor specifice fiecarei metode de vanzare de actiuni.r
Raportul de evaluare a societatii comercialer
3.57. Institutia publica implicata poate dispune intocmirea unui raport de evaluare de catre un evaluator autorizat, persoana fizica sau persoana juridica, romana ori straina, angajat prin contract care se incheie cu societatea comerciala sau cu institutia publica implicata. Pentru societatile comerciale mici si mijlocii din portofoliul Fondului Proprietatii de Stat raportul de evaluare poate fi intocmit de salariatii acestuia.r
3.58. Raportul de evaluare are drept scop estimarea valorii de piata a societatii comerciale, avandu-se in vedere situatia financiara, pietele pe care opereaza, nivelul investitiilor necesare pentru asigurarea profitabilitatii societatii comerciale si a competitivitatii acesteia pe piata externa si pentru indeplinirea obligatiilor de mediu.r
3.59. Pentru intocmirea raportului de evaluare administratorii societatii comerciale sunt obligati sa puna la dispozitie evaluatorului, in termenul stabilit de institutia publica implicata, toate datele solicitate de evaluator, necesare acestuia in functie de metodele de evaluare utilizate.r
3.60. Nu se intocmeste raport de evaluare atunci cand:r
a) se vand actiunile unei societati comerciale care este cotata la bursa de valori sau pe o alta piata organizata;r
b) se vand actiunile unei societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult 15% din totalul actiunilor, daca, in functie de importanta tranzactiei, institutia publica implicata nu decide altfel;r
c) se vand actionarilor societatii comerciale, potrivit dreptului de optiune exercitat de acestia, actiunile suplimentare emise in schimbul valorii terenurilor, conform dispozitiilor art. 322 alin. (3) din ordonanta de urgenta.r
Determinarea pretului de ofertar
3.61. Pretul de oferta este, de regula, egal cu valoarea nominala a actiunilor. Institutia publica implicata poate propune un pret de oferta inferior valorii nominale a actiunilor numai in cazul in care, din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia, rezulta ca activul net contabil este mai mic decat capitalul social.r
3.62. In cazurile in care, potrivit dispozitiilor pct. 3.60, nu se intocmeste raport de evaluare, pretul de oferta se determina astfel:r
a) in cazul societatilor comerciale cotate la bursa de valori sau pe o alta piata organizata, pretul de oferta este egal cu media cotatiilor inregistrate in ultima luna anterioara formularii ofertei de vanzare;r
b) in cazul societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale mai detine cel mult 15% din totalul actiunilor, pretul de oferta este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau cu pretul de vanzare din ultimul contract de vanzare de actiuni, daca acest pret este mai mare decat valoarea nominala;r
c) in cazul actiunilor suplimentare emise in schimbul valorii terenurilor, care se vand actionarilor societatii comerciale conform dreptului de optiune conferit acestora prin art. 322 alin. (3) din ordonanta de urgenta, pretul de oferta este egal cu:r
A. in cazul cumparatorului prevazut la art. 322 alin. (3) din ordonanta de urgenta:r
– pretul pe actiune convenit in contractul initial de vanzare de actiuni in cazul achizitionarii pachetului de actiuni suplimentare; saur
– pretul pe actiune prevazut in contractul initial de vanzare de actiuni, reactualizat cu indicele mediu de inflatie aferent fiecarui exercitiu financiar ulterior incheierii contractului initial, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, atunci cand cresterea anuala a acestui indice depaseste 10%, in situatia in care in contractul initial pretul pe actiune s-a exprimat exclusiv in moneda nationala;r
B. pentru actionarii prevazuti la art. 323 din ordonanta de urgenta, pretul care s-ar plati de catre cumparator potrivit regulilor mentionate la lit. A, cu mentiunea ca, daca exista mai multi cumparatori beneficiari ai dreptului de optiune in conditiile art. 322 alin. (3) din ordonanta de urgenta, pretul va fi egal cu pretul cel mai mic ce se determina in conformitate cu regulile mentionate la lit. A.r
3.63. Institutia publica implicata va dispune intocmirea unui raport de evaluare, in scopul determinarii pretului de oferta, in cazul in care, din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia, rezulta ca activul net contabil este mai mare cu 50% decat capitalul social.r
Principalele elemente ale vanzariir
3.64. Elementele principale ale vanzarii de actiuni, cum ar fi pretul, fix ori cu clauza de regularizare ulterioara, modalitatea de plata a pretului (integral la termen sau in rate), volumul investitiilor necesare pentru asigurarea profitabilitatii societatii comerciale si pentru indeplinirea de catre aceasta a obligatiilor de mediu, masurile de restructurare ce conduc la concedieri colective etc., se determina de institutia publica implicata, de la caz la caz.r
Achizitionarea de actiuni in schimbul unor obligatiuni sau al r
altor instrumente garantate de statr
3.65. Acceptarea obligatiunilor sau a altor instrumente garantate de stat in schimbul actiunilor se face cu aprobarea prealabila a Ministerului Finantelor. Conditiile pentru obtinerea acestei aprobari se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor, emis in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice.r
Ordonanta de urgenta:r
Art. 14. – (1) Vanzarea va fi precedata de publicarea unui anunt de vanzare sau de formularea unei oferte irevocabile, valabila cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicarii. In cazul vanzarii unor pachete de actiuni din capitalul social al unor banci sau societati comerciale mari, la propunerea institutiei publice implicate, Guvernul poate dispune prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.r
(2) Institutiile publice implicate asigura publicarea anunturilor si ofertelor de vanzare in presa locala, nationala de larga raspandire si/sau prin mijloace electronice si, dupa caz, intr-un jurnal international, in conditiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.r
(3) Vanzarea va fi precedata de intocmirea unui dosar de prezentare, in cazurile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Pentru societatile comerciale cotate la bursele de valori sau pe alte piete organizate, interne sau internationale, oferta se va intocmi pe baza de prospect, in conformitate cu normele si instructiunile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau ale autoritatilor competente, dupa caz. Dosarul de prezentare va cuprinde si drepturile de proprietate industriala.r
(4) La cererea institutiei publice implicate sau a agentului de privatizare, pentru stabilirea situatiei obligatiilor bugetare scadente ale societatilor comerciale supuse privatizarii, Ministerul Finantelor va imputernici directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat in a carei raza teritoriala se afla sediul respectivei societati comerciale sa initieze procedura intocmirii unui raport asupra naturii si cuantumului tuturor acestor obligatii bugetare.r
(5) Pe baza acestui raport Ministerul Finantelor va emite un certificat de sarcini fiscale, care va preciza natura si cuantumul tuturor obligatiilor bugetare la data raportului.r
(6) Societatea comerciala privatizata va fi exonerata de drept de plata oricarei alte obligatii bugetare, scadenta la data raportului si neevidentiata in certificatul de sarcini fiscale emis in conformitate cu alin. (5).r
(7) Termenele si etapele procedurii de intocmire a raportului si de emitere a certificatului de sarcini fiscale vor face obiectul reglementarii normelor metodologice emis